برگ ننگین
علی گوشه

شعر، آهنگ و اجرا: دکتر علی گوشه 

برگ ننگین 

مملکت در اوج ادبار

تن فروشی روی اجبار

سفره های خالی از نان

نو جوانان کنج زندان

به پا ها قفل و زنجیر دیانت

فقیه وشیخ در فسق و خیانت

چه می خواهید از این شیخان نادان

از این غارتگران خوان ایران

چه می خواهید از این جمع فقیهان

به جز حکم شریعت دار و زندان

رها باید وطن از این وقیهان

تهی از تازیانه قفل و زندان

بجنبید ای رفیقان ای رفیقان

رها سازید وطن از شر شیخان

شوید یک موج یک موجی دوباره

کنید این برگ ننگین پاره پاره

https://www.youtube.com/watch?v=8PeQZgg3yro

 

منبع:پژواک ایران