آخرين کارت ولايت وقيح
مژگان پورمحسن

درآخرين دور بازی سياست آخرين موجودی به ديد همگان گذارده ميشود. مثلأ اگر خمينی درسال ۶۴ دروضعيت امروز خامنه ای بود، چاره ای نداشت جزاينکه لاجوردی قصّاب زندانهای تهران را به رياست جمهوری منصوب نمايد. خامنه ای در بیچارگی ناشی از پايان حکومت ولايت وقيح يکی از چهار عضو تصميم گيرنده در هيئت مرگ در زندانهای تهران را به رياست جمهوری منصوب کرد. لاجوردی نيز۶ کلاس بيشترسواد نداشت و ازابتدای آمدن خمينی درکشت وکشتاردرباصطلاح قوهٔ قضائيه نقش بسيارفعال داشت. البته در مقام فرق هوش اين دو قاتل ـ لاجوردی و رئيسی ـ همچون دو ولايشان خمينی و خامنه ای است و درمقام اجتماعی نيزهرچه لاجوردی شناخت داشت رئيسی نادان است.
اما خامنه ای و رئيسی ضمن برخی اختلافات نقاط مشترک مهمی دارند: خامنه ای درميان آخوندها قبل از يک شبه « آيت الله » شدن، روضه خوان و باصطلاح واعظ بود و حرّافی و داستان سرهم کردن برسرمنبر را بلد بود. تا به اصطلاح حوزه،  آيت الله و مرجع تقليد شدن فاصله ای بواقع پُرنشدنی داشت که  احمد خمينی با همدستی رفسنجانی يک شبه برايش حل کردند.
رئيسی بدبخت حتی روضه خوان و واعظ هم نبود همچنانکه می بينيد و می شنويد يک شبه «آيت الله » و دارای شرايط واجب برای اين درجهٔ حوزوی و « رئيس جمهور» و دارای فهم وشناخت و کمال کشورداری شد!
خامنه ای بهنگام منصوب شدنش يک حرف راست زد و آن اينکه اگر او رهبر شود بايد به حال مردم گريست. حال ببينيد با بالا آمدن رئيسی که بجز کُشتن و حکم مرگ و اعدام صادرکردن کاری در ۴۰ ساال گذشته نکرده چه باید کرد؟ 
او که تنها هنرش گرفتن جان انسان‌های بی گناه و زندانی‌ای بوده که حتی نمی‌دانستند چرا احضار ميشوند و چه سرنوشتی در انتظارشان است در مقام ریاست جمهوری چه گلی قرار است به سر مردم بزند؟ اویی که دستش به خون کسانی آلوده است که مدت‌ها از پايان محکومیت‌شان  گذشته بود و می بايست آزاد می‌شدند يا اينکه چند روز يا و چند ماه به پايان حکم‌شان مانده بود. 
 
تازه در ميان قتل عام زندانيان منسوب به مجاهدين و گروههای برانداز، تعدادی از توابین را نیز از دم تیغ گذراندند.
زندانيانی که درسلولهای يک نفره تاچندين ده نفر بودند و حتی جای خواب نداشتند چه خطری فردأ وجمعآ در آن سلولهای تنگ و تاريک دربرابرصدها جانی مسلح ميتوانستند داشته باشند؟ زندانيانی که عضو و هوادارگروههای غيربراندازو حتی همراه و موافق ولايت فقيه بودند چرا حلق آويزشدند؟ منسوبين به حزب توده و اکثريت که حزبأ و بطورسازمانی دست دردست رژيم داشتند ديگرچرا به طناب داربوسه زدند؟
 
حال نوبت ما ايرانيان است که پاسخ اين همه جنايت که در يک کلام « نسل کُشی » نام دارد را از حميد نوری عامل اين جنایت در زندان گوهردشت که با ابتکار و پيگيری مستمر آقای مصداقی بيست ماه پيش درسوئد دستگيرشد و درماه مرداد ۱۴۰۰مطابق با ماه اوت ۲۰۲۱ در استکهلم محاکمه اش شروع ميشود را بدانيم. حميد نوری دستيارهيئت مرگ و زير دست رئيسی
است. بنابراين وظيفهٔ همهٔ ايرانيان آزاده و شريف است که در اين دادگاه پشتيبان و يار آقای مصداقی باشند و در پيوند پروندهٔ نوری جنايتکار و قاتل نسل شصتی ها تا توان دارند بکوشند. ما بايد از مقامات قضایی سوئد بخواهیم که رئيسی را نیز به پرونده نوری مرتبط کنند و با صدور حکم غیابی دستگیری او مقدمات محاکمه‌اش را نیز فراهم کنند. خوشبختانه پليس های متخصص چنين پرونده ای در سوئد با تحقيقات مستند و مدلّل خود آنچنان در شناخت اين کشتار دسته جمعی بیرحمانه پيش رفته اند که برای دستگاه‌های قضايی ديگر کشورها  هزاران ساعت کار و  ميليون دلار هزينه را ذخيره کرده‌اند. 
 
۲۹ ژوئن ۲۰۲۱
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*خداجو و خودخدایی (۲) [2021 Jul] 
* خداجو يا خودخدايی [2021 Jul] 
*آخرين کارت ولايت وقيح [2021 Jun] 
*رژیم آخوندی و تشکيلات رجوی رودرروی ايرج مصداقی وخانوادهٔ دادخواهان [2021 Apr] 
*اسلام دشمن ايران وايرانيست يا آخوند [2021 Jan] 
*جنگ با رژیم خیر سرتان  [2020 Aug] 
*يک کوه درد و يک دريا اشک [2019 Aug] 
*سرنگونی جمهوری اسلامی دردرون وطن است! [2019 Jul] 
*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]