برای نجات دوستان ویاران سابقم دست به اقدامی جدی بزنید
احمد شهبازی

فاجعه پنجمین حمله جنایتکارانه به کمپ اشرف قلب هر انسان آزادی خواه و ایرانیان  وطن دوست را به درد آورد. من بعنوان یک زندانی سیاسی سیاه چالهای رژیم و  رزمنده سابق ارتش ازادیبخش جدای از هر اختلاف و دیدگاه سیاسی از رهبران  سازمان بعنوان کسانی که می توانند نقش اصلی را در این ماجرا ایفا نمایند،  میخواهم برای نجات دوستان ویاران سابقم دست به اقدامی جدی بزنند. من بعنوان یک ایرانی آماده هر گونه کمکی برای نجات جان این عزیزانم هستم.
 
زنده باد مبارزه مردم ایران برای دموکراسی در وطن اشغال شده مان
احمد شهبازی

منبع:پژواک ایران