PEZHVAKEIRAN.COM برای خون سیاوش
 

برای خون سیاوش
م- شبگیر

وقتی که خون

از سر سیاوش

ریخت بر زمین

ساکت مشین و بخوان

روایت و حدیث کرج

                           به خیابان.

وقتی که مه

                سایه را ز برگ لطیف ریحانه شست.

 

بر روی دریای مهتاب

دلهره و امید

موج می زند

در شب های سرنوشت ساز

و خورشید این ایام

هر روز

از افق زیبای دلاوران جوان

به جانب بالاست.

ساکت مشین

برای خون سیاوش.

م. شبگیر      اکتبر 2022

منبع:پژواک ایران