مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۱)
وکلای دادگستری

 

 

آزادیخواهان

هم میهنان

همکاران

 

روز ٢٤ ژانويه برنامه اى به ابتكار عفو بين الملل وكانون وكلاى دادگسترى نورنبرگ در روز جهانی " وکلای در خطر" تحت عنوان  "وکیل بدون حقوق" در آن شهر بر گزار مى شود. در اين نشست به عنوان نمونه به وضعيت خطر ناك  همكار بيمار، در بند و دلير ما آقاى عبدالفتاح سلطانى وكيل پايه يك دادگسترى نيز خواهند پرداخت.

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=64631

شرايط آقاى عبدالفتاح سلطانى نمونه اى است از قوانين حاكم بر تمام وكلاى " بدون حقوق " ايران.

در اكتبر ٢٠١٢، آقاى سلطانى از طرف اتحاديه جهانى كانون هاى وكلاى دادگسترى به حق صاحب عنوان " وكيل جسور وشجاع " شناخته شده است . ماه گذشته نيز اتحاديه جهانى وكلا، همكار " بدون حقوق " و "در خطر " ما خانم نسرين ستوده وكيل پايه يك دادگسترى وعضو كانون وكلاى دادگسترى مركز را به عنوان عضو افتخارى خود برگزيد.            

ما دوماه پيش اعلام كرده بوديم كه  "وكلاى ايرانى به تنهائى قادر به دفع شر نيستند. خانه ما در اتش است . دفاع از استقلال كانون وكلا فقط يك امر حرفه اى نيست مقوله اى است انسانى وملى ، ما نيازمند همراهى شما هستيم ."

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=32745

ما وكلاى "بدون حقوق " و در خطر ايرانى با سپاس فراوان، از اين ابتكار استقبال مى كنيم .ما نيازمند تقويت نقاط اتحاد بين دهها هزار" وكيل بدون حقوق " ايرانى هستيم. همبستگى جهانى وپشتيبانى و دفاع از حق حيات ما واستمرار فعاليت ما در دفاع از ملت مى تواند با تجهيز افكار عمومى و رسانه هاى جمعى بر پيشگيرى از نابودى تمامى حقوق ودستاوردهاى ايرانيان كمك كند.

در تاريخ حقوق ايران نام سيدعبداللطيف شوشترى شناخته شده است . او دويست وپانزده سال بيش (١٨٠٠ميلادى) اولين بار در سفر نامه خود به فوائد " مسلوب الاختيار " كردن شاهان انگليس برداخت . در مقام ستايش از محاكم مستقل نوشت " از جمله قوانين اين فرقه اين است كه كسى را بر كسى تسلطى نيست. پادشاه يا امرا اگر بخواهند بر زير دستان زيادتى كنند وآن شخص در محكمه شكايت كند  هر دو را در محكمه ايستاده نگهدارند و امرشان را فيصل دهند..."    

وكلا وحقوقدانان ايرانى به سهم خود براى اعتلاى حيثيت انسانى ، وارتقاى حقوق و دفاع از آزاديهاى اساسى ملت ايران  تلاش كرده ومى كنند.

از جمله اسلاف گرانقدر ما ، ميرزا يوسف مستشار الدوله تبريزى هفتاد سال پس از سيد عبداللطيف شوشترى(١٨٧٠ميلادى)

با تاليف كتابجه قانون كه ملهم از " از اعلاميه حقوق بشر و شهر وندى فرانسه " بود ميراث حقوقى انقلاب فرانسه را  در ١٤٥ سال پيش به ادبيات سياسى ميهن ما وارد كرد.تا تاكيد كند كه " منشا قدرت دولت ملت است ..."    

ميرزا يوسف مستشارالدوله تبريزى كه وزير دادگسترى عصر ناصر الدين شاه بودبارها وسالها زندانى شدو بهاى آرامان گرائى  خود را پرداخت و بالاخره " چندان زجر وآزارش دادند وكتابچه  [ قانون] را بر سرش كوبيدند كه قدرت بينائى خود را از دست داد وپس از مدتها شكنجه و اسارت در بیماری  وتنگدستى روى در نقاب كشيد . " - از تاريخ بيدارى ايرانيان-

اين قبيل تلاشهاى روشنگرانه بالاخره به جنبش و قانون اساسى مشروطيت منتهى شد . تا حقوق مكتسبه ملت ايران را در تاريخ ثبت كنند كه " قواى مملكت ناشى از ملت است ...."   "وديوان عدالت عظمى ومحاكم عدليه مرجع رسمى تظلمات هستند "

از اصول٢٦و ٧١- متمم قانون اساسى مصوب. ١٢٨٦-

در چنين شرايطى تاريخى وحقوقى  همراه با محاكم عرفى ، نطفه هاى كانون وكلا بسته شد.

هر چند بعد ها با ايجاد محاكم اختصاصى و نظامى موجبات ضعف وناتوانى دادگسترى  وحرفه وكالت فراهم آمد اما وكلا از پاى در نيامدند.

همكار بزرگ ما، انديشمند، مورخ ونويسنده معروف احمد كسروى كه به شيوه خود در نوشته هايش به مبارزه با خرافات  رفت و براى مبارزه با مفاسد ادارى از تجربيات حرفه اى خود بهره  برد را با فتواى روحانیت  و اغماض جنايتكارانه "مأمورين " ابتدا با گلوله هاى تپانجه ، چاقو و سنگ مجروح كردند - ٨  ارديبهشت ١٣٢٤- سينه،كتف،بيشانى، بالاى سر، گوش،گردن،زانو،ران،انگشت، دست اورا مجروح مى كنند. البته گلوله اى هم  فاصله دنده هفتم وهشتم او زخمى كرده بود. نواب صفوى رهبر فدائيان اسلام شخصاً با تپانجه در اين جنايت شركت مستقيم داشت.

هفته بعد كسروى مردم را در جريان مى گذارد " شهربانى مى خواهد قضيه را لوث كند." - روزنامه ايران، ١٤ ارديبهشت ١٣٢٤

 او روز ٨- اسفند همان سال وزير دادگسترى وقت را از دسيسه چينى های فرماندارنظامى در باره شايعه "سوزاندن قران " توسط او با خبر مى كند. بالاخره به. "حكم دادگاه شرع " كه هيچگونه اعتبار وموقعيت قانونى نداشت او را متهم مى كنند و بر صندلى اتهام مى نشانند. روز ٢٠- اسفند ساعت يازده در كاخ دادگسترى ودر برابر بازپرس شعبه ٧ دادسرای تهران "حكم دادگاه شرع " توسط "مسلمانان " اجرا مى شود. 

كسروى را كه نيمه كشته از حمله ٨- ارديبهشت جان به در برده بود  با ٢٨ زخم عميق ناشى از گلوله وضربات كارد همراه منشى  او اقاى حداد پور به قتل مى رسانند. اين ها رهبران اخلاقى وتاريخى نظام ولايت فقيه هستند که قساوت آنان عليه آزادى بيان راحدود هفتاد سال بعد در عمل جنايتكارانه قاتلان  "شارلى ابدو " در پايتخت فرانسه به نمايش جهانيان گذا

نيم قرن پس از انكه كتاب  "قانون " ميرزا يوسف را بر سرش كوبيدند تا كور شد، كسروى را در تهران به قتل رساندند.

اين جنايات شعله أزادي خواهى را خاموش نكرد. تلاش وكلا بالاخره با پشتيبانى قاضى برجسته ووزير خوشنام دادگسترى مرحوم لطفى والبته آرمان خواهى مصدق در ٧-  اسفند ١٣٣١ به بار نشست . قانون استقلال كانون وكلا را مظهر حيثيت ايرانيان، مصدق، با استفاده از لايحه قانونى اعطاى اختيارات تصويب كرد. بعد از تسلط نظاميان  بر کشور،به خانه لطفى حمله كردند.

پيرمرد را آنقدر زدند که به بستررفت و بر نخاست و جهان را ترك كرد. هر چند دولتهاى كودتا با لغو قوانين مصدق دشمنى خود را با آزادى ملت عملاً به اثبات رساندند اما قانون استقلال كانون كاملا از بين نرفت.

وكلا با امكانات محدودى كه در اختيار داشتند و در محدوده تنگ قوانين موجود تا جائى كه ممكن بود وظائف خود را انجام دادند. كانون در جريان مبارزات آزاديخواهانه مردم بالاخره در دو سال پايان سلطنت شاه به نوعى "مرجع تظلمات عمومى " شد. وكلا وحقوقدانان هر كجا بودند، در حد ممكن وظيفه وجدانى وحرفه اى خود را به انجام رساندند. كانون وكلا مركز ومحل گرد همائى ازآديخواهان و دادخواهان از همه خانواده هاى سياسى وفكر ى بود.

روز ٧- اسفند ١٣٥٧ وقتى آقای خمينى در ديدار با وكلا ى دادگسترى با صراحت تمام دستاوردهاى تاريخى  ايرانيان را آماج تجاوز اشكار خود قرار داد وبه شيوه پدر فكرى اش شيخ فضل الله نورى فتوا داد كه " دادكسترى بايد از شرع اسلام استفاده كند " بلافاصله پاسخ خود را گرفتً كه" استقرار حاكميت واقعى مردم محتواى كليه قيام ها  وجنبش هائى است كه ملت قهرمان ما ازصد سال بيش تا كنون نهال انرا با خون بهترين ودلير ترين فرزندانش آبيارى كرد.."         ً

بيانيه استقلال كانون وكلا - اسفند ١٣٥٧

در چنين فضائى است كه اعضاى هيات مديره با حمايت همكاران و مردم علناً به مقابله مدنى با ارتجاع هار مى پردازند

تشكيل كنگره سراسرى وكلا در تهران وسمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى توسط جمعيت حقوقدانان ثابت كرد كه وكلا و حقوقدانان ايرانى آماده انجام وظيفه وجدانى خود در برابر مردم ايران هستند. پس از حملات به حقوق زنان بود كه آنان روز ١٨- اسفند ٥٧- براى بيان تظلم به كانون آمدند . زنان حقوقدان از قضاوت محروم شدند. قانون حمايت خانواده راقانوناً وعملاً لغو ومحدوديت قانونى سن ازدواج كودكان را "اسلامى" كردند.

رئيس و دونايب رئيس  واعضای هیئت  مدیره از جمله  آقایان  نزيه ،دكتر متين دفترى، صارم الدین صادق وزیری، علی شاهنده ، انواری و .. مجبور به زندگی مخفی شده  وبالاخره نا گزير به تبعید رفتند . آنانی که به تبعید نرفتند زندانی شدند.

بعد از مخفی شدن شادروان نزیه، جناب عبدالحمید اردلان به ریاست کانون وکلا انتخاب شد. او را به رندان بردند، شکنجه دادند، وقتی  آزادش کردند که در شرف مرگ بود و در خانه اش فوت کرد. دکتر دامغانی  عضو دیگر هیئت مدیره هم سالها در زندان بود. وکلای بسیاری را بدون حق دفاع کشتند، نوری، منوچهر مسعودی، خاکسار ، قائم مقامی، دکتر ضیا مدرس، دکتر امینی،  دکتر مجذوب وووووو  از آن جمله اند.

يكى از اولين  "طعمه ها ولقمه ها"  وكيل شرافتمند دادكسترى آقاى هوشنك عيسى بيگلو بود. 

http://darichehzard.blogspot.no/2015/01/10.html

او كه در زندان هاى شاه دفاعيه هاى همبندان خود را فراهم مى آورد ٤ ماه بعد از رسيدن آقای خمينى  به قدرت با همان ددمنشى  وسبعيتى كه با كسروى رفتار كردند به قصد قتل  اورا با ١٧- ضربه جاقو لت وبار كردند واستخوانهايش را شكستند. او تا اخرين نفس، سى وشش سال در تبعيد خدمتگزار پناهندگان ايرانى ومدافع حقوق ملت ايران بود. ما در طى قريب ١٥٠- سال گذشته  به ٤- نمونه از فرزندان آذربايجان، ميرزا يوسف، كسروى ، نزيه وعيسى بيگلو اشاره كرديم. از اين نمونه ها در  "همه خاك ايران " وجود داشته ودارد.

نام بردن از همه وكلائى كه به دلائل كوناكون به قتل رسيدند، شكنجه و زندانى شدند، به تبعيد رفتند در اين نوشته امكان ندارد. رژيم جمهورى اسلامى كانون هاى وكلا ى موازى ساخت . به مدت ١٧- سال با انتساب مدیر دولتی، كانون وکلا را توسط همدستان خود "مديريت " كرد.  هزاران نفر را در ايران  بدون داشتن حق دفاع كشتند و صد ها هزار نفر را به زندان كشاندند.

هم اكنون هزاران ايرانى در زندان ساكن دالان هاى مرگ هستند

دست متجاوز  جنايتكاران  "اسلامى " سراسر جهان را بر گرفته است . در ميان صدها قربانى ترور هاى برون مرزى نام حقوقدانان ووكلائى مثل عبدالرحمان برومند ، دكتر شابور بختيار ،كاظم رجوى و رضا مظلومان وووو به چشم مى خورد.

اينك با ابطال پروانه وكالت خانم نسرين ستوده ، زجر كش كردن وكلائى كه در زندان نيازمند خدمات بهداشتى ودرمانى ويژه هستند . تحت تعقيب قرار دادن ومحكوميت وكلائى كه به وظيفه وجدانى وقانونى خود قيام مى كنند و بد تر از همه باآخرين دست پخت رژیم اسلامی، يعنى تدوين قانون جامع وكالت، مى روندكه تير خلاص را به سر كانون ورسالت وكالت خالى ك

ما ازهمه احزاب ، سنديكا ها ، رسانه ها، شخصيت هاى ايرانى كمك مى خواهيم تا بهر نحو كه مى دانند و مى توانند به مقابله با نابودى كهنسال ترين بخش جامعه مدنى ايران بپردازند . وكلاى ايرانى بدون پشتيبانى شما در تجهيز افكار عمومى  وبسيج افكار بين المللى قادر به رفع شر نيستند. ما نياز به كمك همه جانبه داريم.

آزاديخواهان

هموطنان

همكاران

در اين روز هاى سياه ، براى حفظ حيثيت انسانى ،حق  دفاع ، حكومت قانون و دستاورد هاى  حقوقى بيش از دو قرن مردم به هميارى همگى نياز منديم.

امید است هموطنانی که امکان حضور در برنامه٢٤  ژانويه در نورنبرگ را دارند، صدای مظلومیت ملت "بی حقوق" ایران باشند و به سرکوبی " وکلای درخطر ایران اعتراض کنند.        

مردم شرافتمند وكلا را تنها نكذاريد.

پانزدهم ژانویه دو هزار و پانزده         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       احمد عرفانی وکیل پایه یک دادگستری

محمدرضا روحانی وکیل پایه یک دادگستری

 مناف عماری وکیل پایه یک دادگستری

 منیژه حبشی وکیل پایه یک دادگستری

منبع:پژواک ایران


وکلای دادگستری

فهرست مطالب وکلای دادگستری در سایت پژواک ایران 

*به تعلیق وکالت نسرین ستوده پایان دهید؛ مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد (۱۴)  [2015 Mar] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۳)  [2015 Mar] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگشتری را تنها نگذارید (۱۲) به بهانه سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری [2015 Feb] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۱)  [2015 Jan] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۰) [2015 Jan] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید- (۹) [2014 Nov] 
* مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد- ٨ بيداد عليه همكار دلير ما نسرين ستوده [2014 Oct] 
*مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد - شماره ٧  [2014 Sep] 
*آرزوهای حقوقی هوشنگ عیسی بیگلو [2014 Aug] 
*مردم شرافتمند وكلای دادگستری را تنها نگذاريد. شماره ۶  [2014 Aug] 
*مردم شرافتمند وكلا را تنها نگذاريد شماره ۵ [2014 Apr] 
*مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد- شماره ۴ [2014 Apr] 
*مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد، شماره ٣  [2014 Apr] 
*مردم شرافتمند، وکلای دادگستری را تنها نگذارید، شماره ۲ [2014 Mar] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید، شماره ۱ [2014 Mar]