به مصاحبه واداشتن حقوق‌بگیران مجاهدین در آلبانی علیه عبدالرضا رستمی
عبدالرضا رستمی

جهت اطلاع دوستان
------------------------
خبرهای موثق دال بر این است که ارشدترین مسئولین سازمان مجاهدین در تیرانای آلبانی با تهدید نفرات جداشده آنها را مجبور به مصاحبه و نوشتن مقاله علیه من ( عبدالرضا رستمی ) کرده است.
از آنجا که این نفرات حقوق ماهیانه از سازمان میگیرند مجبورند که این کار را انجام دهند.
این مصاحبه در مرحله ضبط است و به زودی منتشر میشود.
پیشاپیش به شیر همیشه فاسد و رهبر همیشه غائب بخاطر این تلاش تبریک عرض میکنم و پیشنهاد میکنم که این مصاحبه ها اگر جرات دارد در سایتهای اصلی سازمان منتشر شود.

عبدالرضا رستمی
19.05.2015
آلمان

منبع:پژواک ایران