عباس جان برادر ، یار، هم زنجیر خداحافظ
همایون کاویانی


خداحافظ که با افتخارزندگی کردی و ننگ ابدی را برای دستگاه های ارتجاعی و غیر انسانی  بر جا گذاشتی. آرام بخواب که تاریخ بر پاکی و صداقت تو و نسل تو گواهی خواهد داد و روسیاهی برای نامه نویسان حقیر به خامنه ای وشرکا باقی خواهد ماند .

ننگ بر شما که در مقابل آنها بنده «حقیر» هستید و در برابر عباس و خانواده اش هتاک و وقیح. در یک ماه گذشته هر گاو گند چاله دهانی تنها  خود و دستگاه فکریش را  به نمایش گذاشت .

 عباس جان  

 یاد و خاطرات تو بخشی از زندگی من و همه یارانت است و هیچگاه فراموشت نمی کنیم .

مادر عزیزم مادر صونا ، خواهرم زهرا ، سپهر عزیز و منوچهر جان تسلیت میگویم. این افتخاریست که تمام عزیزانتان حسرت یک التماس را بر دل ارتجاع غالب و مغلوب گذاشتند. صبور و شکیبا باشید. اوراق گرانبهای تاریخ کشورمان توسط نسلی که تنها عشق و رهایی را منادی و مبشر  بود ورق می خورد. نسلی که عشق را مرحم رنج ها و درد های مردم میدانست و رو در روی شقاوت و کینه می ایستاد و از سینه اش را آماج هر تهمتی می کرد. عزیزان شما در زمره نسلی بودند که جان می داد برای حقیقت و راستی و با دروغ و سالوس و ریا می جنگید.  

 درود  برعباس عزیز و  نسلی که برای خود هیچ نخواست و ننگ و نفرت مردم  بر دجالان ریا کار    

 همایون کاویانی

  هفده ژانویه ۲۰۱۶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران