PEZHVAKEIRAN.COM حسرت به سلطانی
 

حسرت به سلطانی
شادی سابجی

 
1     دلا ای دل دلا ! دیدی که زیرک زاده ی حسرت به سلطانی،
2     برای سلطه بر ایران و ایرانی، که محروم است بر آن
3     این چنین اش چند سالی، چِل چل ِچندین ِ چن سالی،
4      چگونه می شود اول ترین عامل، برای تفرقه یا تفرقه سازی،
5     و می شیند به کُرسی ها و می گوید که می خواهد شود خود،
6     عامل  ِ اصلی برای اتحاد ِ اتحاد ِ اتحاد ِ هر رقم از نوع  ِ ایرانی !
7      چنانش هست زیرک زاده ی اعلا و ارشد تر به این یکتا
8     سپهر تیره ی اکنون ! و خلاق است بسیاران برای دادن  ِ
9     حرف و نظر، نوع  ِنظر پرداز ِ  ِبرترها، درخشان ها، وَ می خواهد خودش
10     تاج وُ کلاه  ِ پادشاهی را به سر گیرد بدون رفعه و دعوای  ِغاز و نان !
11     تمام  ِ هم و غم  ِ او به این چِل سال و اندی قرن می باشد همین فقدان  ِشاهی ها !
12     نظر دارد که او گردد یکی یک  "پادشاه  ِمنتخب از راه  ِصندوق ها " !
13     که ترکیبی است از نیمی به جمهوری و نیمی هم به سلطانی  ِسلطان ها !
14     که یعنی او نباشد چون پدر یا آن جدش، دست ِ نشانده از سر  ِبالای والایان !
15     توانایی ندارد که زن اش را در میان هاله ی بوسه وَ آغوش وُ کمی نرمش، به سیرابان !
16     زن اش افتاده در کار ِ  ِ اجاره از برای بوسه و آغوش  ِ آقایان !
17     بهانه می شود اما هنر اندر هنر بر کار  ِ یوگا و مربی جان  ِ یوگاها !
18     زن اش گشته گدای ِ روی زیباروی  ِ مردان ِ "فرنگی -ورزشی کاران" !
19     و نوش اش باد ، ما هم که بخیل  ِ عشق و آغوش  ِ محبت هم نمی باشیم اکنونان !
20     غرض این است، اویش ادعا دارد که سیرابه کند مردم به آن ایران !
21     ولی اما علیل وُ بدعلیلان است بر یک همسر و آن سه ، به فرزندان !
22     خودش افتاده در آن مجلس  ِبلژیک و آن آمفی تئاتر  ِ استراسبورگان !
23     به دنبال  ِکلاه  ِ پُر پَر  ِطاووس  ِتخت ناز  ِ طاووسان  ِ تهران است وُ
24     روی اش هم چو روباهی به سوی  ِ مردم  ِ داغیده ی ایران ! و مایوس است از
25     دربار  ِ استعمار  ِ اربابان  ِ والایان ! وُ اکنون که به این ساعت، گل آلود است،
26     بسیاران وُ بسیاران ! فضای  ِخاور  ِنزدیک وُ آن خاورمیان، غرقه به آن خونان،
27     به دنبال یکی صید است ، صید ِ تاج ! ، صیّاد  ِزرنگ  ِما ! رَوَد با خط ِ مامان جان ،
28     به سوی این رسانه آن رسانه، آن بُلن گوهای  ِ پُر بوق  ِ از آن  ِ جان  ِ اربابان !
29      و صیّاد  ِزرنگ  ِما، فقط دنبال  ِتاج  ِخود، که حسرت مانده اما شاهی ایران !
30      و شعرم رو به پایان است وُ آری مطمئن باشد که او میرد به تبعیدش دهان بازان!
31     به ناکامی  ِ شاهک جان ! نمی گردد شهنشاهی دگر ، در تارک ِ تاریک ِ آن ایران !
32     که در اقبال  ِاو شاهی نمی باشد، به فردا رادیو، گوید مداوم ها، نمی خواهد ولی
33     "سهم  ِ چنان چربی برای خود" ! دوشنبه او سخن گوید از آن جمهور  ِ جمهوران !
34    به یک آتش، سه شنبه یاد ِ او رفته است آن چیزی که ریسیده به شیوای کلام ِ
35     آن یکی دیروز  ِ دیروزان ! جلوی مردم  ِ تبعیدی ایران ! یکی داده است او وعده ،
36      برای برق  ِ خورشیدی که مجانی شود توزیع در ایران  ِ ایرانی ! نمی گوید
37      مهندس های ایرانی همه خندند بسیاران به این "وعده-فریب  ِ" روبه شاهی !
38      گرانگونه ترین برق است در دنیا ، همین یک برق ِ ناب ِ خوب ِ سبز وُ زرد ِخورشیدی !
39     ولی محروم چون گشته است از شاهی، به حاتم بخشی پوچی دهد وعده به این سَبکی،
40     برای برق  ِخورشیدی ! که ناممکن بود، امر  ِمحال  ِعلمی  ِ توزیع  ِبرقش هم به مجانی !
 
 
10 می  2024  برابر با 21 اردیبهشت ماه 1402
فرانسه ، در سایه سار دریاچه، حومه ی اندیشه ورزی برای ایران و ایرانی
 
پانوشت شعر:
=======================================================
از نظر زبان شناسی دو کلمه ی "فرنگی -ورزشی کاران" در مصرع 18 با خوانش سکون در هر دو حرف ی، و "وعده-فریب  ِ" در مصرع 36  با خوانش سکون در حرف ه، دو نو آوری این شعر و این شاعر گوشه نشین در حوزه ی زبان شناسی است که از ترکیب لولایی دو کلمه و سکون کردن حرف آخر در محل اتصال لولایی در بخش دیگری از کلمه روی داده است.  این نوآوری در راستای مفتضیات وزن شعر رخ داده است، ولی وظیفه ی اصلی هر شاعر قبل از تعهد اجتماعی و تاریخی، و بازی با وزن و قافیه، کار زبان شناسی و خلاقیت واژگانی است !
 

منبع:پژواک ایران


شادی سابجی

فهرست مطالب شادی سابجی در سایت پژواک ایران 

*حسرت به سلطانی  [2024 May] 
*دایه شریفه  [2024 Mar] 
*ای در پیشانی ات سربی نشسته !   [2024 Jan] 
*بساط ِ چای دبش ِ آیت الأشرار  [2023 Dec] 
*ظریف الدوله ی زیرک !   [2023 Nov] 
*شهید ِ مُو و گیسوان  [2023 Nov] 
*به یاد نیمی از آن جمجمه بودم   [2023 Oct] 
*الا ای همسر ِسابق !   [2023 Aug] 
*و زائر شو به قبرِ آن شجاع ِ سربداری که . . .  [2023 Aug] 
*الا یا ایّها الخندان !   [2022 Jun] 
*اردی جان، موفقِ پولبر ! کولبری بلدی عزیز؟  [2022 May] 
*تو اسماعیل نوزایی ایرانی  [2022 May] 
*زورق بان ادبی و دلشوره ایی تاریخی برای تکرار تراژدی  [2022 Apr] 
*گُلا! مویت مجعد بود  [2021 Dec] 
*گفتا شراب خواری؟   [2021 Dec] 
*به دو پستان بریده ی پروانه سوگند  [2021 Nov] 
*تفنگچی ! پیر پر امیدمان که درگذشت  [2021 Oct] 
*خون شویِ خندان رو   [2021 Mar] 
*سهیلا ای انارت مست  [2020 Dec] 
*کایلی بخند ای زنِ زیبا   [2020 Nov] 
*میمونِ مُطرّب باز در مِلکی دو هکتاری  [2020 Aug] 
*الا ربّنا آتنا دائمی !   [2020 Jun] 
*الا تهرانِ لرزش ها   [2020 May] 
*الا نیلوفرک! نیلوفر جانت سلامت باد !  [2020 Mar] 
*گورکنِ گورِ خویش است  [2019 Nov] 
*الا ای شمس آگاهی ؟ از این زن های ‏زندانی ؟  [2019 Oct] 
*الا بوکوحلال مهربان، آیا کجا ‏هستید ؟  [2019 Apr] 
*الا ای شمسِ تبریزی که اسماعیل ‏ها، بخشی است   [2019 Feb] 
*سردارِ لَشَن ! خیبرِ قاسم   [2019 Jan] 
*نامش جمال بود همه ایران و عشق بود  [2018 Oct] 
*سَربکش به سرکشی ! که رقصِ شهره ها...  [2018 Jul] 
*باران می بارد بر هر سه ثلثِ ثلاثه‌ی وطن  [2018 Jun] 
*در خیکمان چپاندند  [2018 May] 
*گلرخ بگو اغما   [2018 Apr] 
*خون را به چشم، سرمه ی بیداد کرده ام  [2018 Feb] 
*کرکس براندازم ‏   [2018 Jan] 
* هفتاد تار و پودِ وطن دریغ شد !‏  [2017 Oct] 
*خنیای سُرخینِ تخلیه  [2017 Sep] 
*شیر بر زمین افتاد   [2017 Jul] 
*صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است  [2017 Jul] 
*نگران گسل های تهران ام   [2017 May] 
*وقتي رديف و قافيه ام شعري  [2016 Aug] 
*عمو که مرد   [2016 May] 
*اين روزها بي چتر مانده ام   [2016 May] 
*به هیچ کس مگو ولی نظاره کن  [2016 Mar] 
*سقوط در ابتذال زنان ایرانی کاندیدای مجلس شورا  [2016 Feb] 
*چمدانی گریخته از وطنی گَس، مملوِ حسرتِ عشق  [2016 Feb] 
*شمعی برافروزانده آنک آن پرستو  [2015 Nov] 
*سایه ها افتاده بر سرهای گل ها  [2015 Nov] 
*جمهوری جهل و جنون   [2015 Oct] 
*ماندگار بی "بی نیاز"- یادداشتی در وداع فتح الله بی نیاز  [2015 Oct] 
*تفنگچی و پیرِ پرامید  [2015 Sep] 
* «خوابمان نبرد!» يادداشتي بر فيلم «خوابم مي آيد»  [2015 Sep] 
*طرح فراخوان ادبی جهت شرکت در برنامه ی *زورقِ ادبیاتِ ایران در آب های دور*  [2015 Sep] 
*و ساحل بي قرارش بود   [2015 Sep] 
*پناهجو   [2015 Sep] 
*تولد است   [2015 Aug] 
*آن سوی پرچین  [2015 Aug] 
*حسب حالي بنوشتي و شد ايامي چند ! يادداشتي بر کتاب سرگذشت يک سفر نوشته ي محمد جعفري   [2015 Aug] 
*چيزي بگو چيزي نگو لاله ي مرداد سرب نوش  [2015 Aug] 
*از دارِ انسان شد این زنگ قنادی  [2015 Jul] 
*چه باید کرد اما آن دو صد اسبان ایلامی گرفتارند؟  [2015 Jun] 
*و تبردارِ شهرِ زور به بدرقه آمد!  [2015 May] 
*نگرانم گلِ نرگس  [2015 May] 
*باستیل و اوین   [2015 Apr] 
*او، او،ما   [2015 Mar] 
*داس  [2015 Mar] 
*سيبي دونيم   [2015 Mar] 
*بهمن ديگري در راه است!  [2015 Mar] 
*تشنه، تشنه   [2015 Mar] 
*سرو قاهره  [2015 Feb] 
*اين روزها زنده ها   [2015 Feb] 
*سبد سبد  [2015 Feb] 
*سنجابِ بي کاج  [2015 Feb] 
*جنونِ انار، آنِ انار، بسم رب ال انار  [2015 Feb] 
*گلِ نسرین، رسالتِ خیزش  [2015 Feb] 
*بابک و بُهت دریا   [2015 Feb] 
*مرگِ مترسک   [2014 Dec] 
*کربلا همين اوين است و تپه هاش  [2014 Dec] 
*نرگس اي گل فرياد   [2014 Dec] 
*گيسوکمندِ کوباني  [2014 Dec] 
*جوي خون مي رود پاي درختِ کهنسالِ پير  [2014 Dec] 
*سگِ هار  [2014 Dec] 
*کبوتر بچه گانِ قفس   [2014 Dec] 
*عزت ما را به خاطر نياور  [2014 Dec] 
*بس است اين ميمون هوا کردن ها   [2014 Nov] 
*آخرين درخواست  [2014 Nov] 
*زندانشهر   [2014 Nov] 
*ديوارِ بلندِ آجرسياه   [2014 Nov] 
*تاکسي خبر کن تا کسي نيامده   [2014 Nov] 
*به کجا مي تُرانيد  [2014 Oct] 
*آه پرستو!  [2014 Oct] 
*آه ای زباله ی تزویر  [2014 Oct]