روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه
بهروز ستوده

 

حمله موشکی امریکا به پایگاه نظامی الشعیرات درخاک سوریه که هواپیماهای رژیم بشاراسد برای بمباران شیمیائی ازآنجا برخاسته بودند، حمایت اکثر کشورهای جهان وافکارعمومی را درکشورهای مختلف درپی داشته است. دراین میان فقط روسیه و جمهوری اسلامی،یعنی دوپشتیبان عمده رژیم سوریه و دو رژیمی که بشار اسد را تاکنون برپای نگاهداشته اند، این حمله را محکوم کرده اند، شک نیست که نه این کشورها ونه افکارعمومی مردم درکشورهای مختلف، خواهان ادامه جنگ وخون ریزی در سوریه نیستند، اماعمق انزجارازجنایات رژیم اسد واستفاده رژیم اسد از سلاح شیمیائی به درجه ای رسیده است که این اقدام رئیس جمهورامریکا ترامپ که درچند ماه گذشته مورد تمسخر خاص وعام بوده موّجه نموده است.

این اولین بار نیست که رژیم بشاراسد فاجعه آفرین میشود و درمقابل چشمان حیرت زده بشریت متمدن قرن21 علیه مردم کشور خود ازسلاح شیمائی استفاده مینماید وصدها کشته ومصدوم برجای میگذارد، صدها زن وکودک وپیر وجوانی که هیچ دخالتی در جنگ نداشته اند وازبدِحادثه درحلقه محاصره طرف های جنگ داخلی سوریه گرفتارآمده اند. تاپیش ازحمله شیمیائی اخیربه شهرک خان شیخون ودرفاصله سالهای 2013 تا 2016 ، رژیم بشاراسد سه بار متهم به استفاده ازسلاح شیمیائی شده است که درهرسه مورد کارشناسان سازمان ملل متحد ومتخصصان سازمان منع گسترش سلاح های شیمیائی پس ازماهها تحقیقات وآزمایش های گوناگون به این نتیجه رسیده اند که دولت سوریه بوسیله هلیکوپتر، بمب های بشکه ای حاوی مواد شیمائی را برسراهالی شهر ادلب وروستاهای قمناس وتمنس فرو ریخته است.گوئی که استفاده ازسلاح شیمیائی علیه مردم کشورخویش برای حکومتگران بعثی، چه ازنوع عراقی وچه از نوع سوری، سنتی دیرینه است، چرا که صدام حسین همتای بعثی بشار اسد هم درجریان جنگ ایران وعراق، علاوه براستفاده ازسلاح شیمیائی علیه نیروهای ایرانی، ازاین سلاح دهشتناک علیه مردم کردستان عراق نیزاستفاده نمود. وتراژدی تلخ تاریخ این است: جمهوری اسلامی که خودرا قربانی سلاح شیمیائی میداند و تا به امروزصدام حسین را بخاطراستفاده ازاین سلاح مورد لعن ونفرین قرارمیدهد، هم اکنون خود درسوریه و برای حفظ همتای بعثی صدام حسین یعنی بشاراسدبعثی که او نیزمرتکب همان نوع جنایت در سوریه میشود پای به پای بشاراسد با مخالفان آن رژیم میجنگند تا ازسرنگونی رژیم بعثی اوجلوگیری نماید، وفراموش نکنیم که آیت الله خمینی صدام حسین ورژیم بعث عراق را کافراعلام کرد، اما جانشین او آیت الله خامنه ای، بشاراسد و رژیم بعث سوریه را  دررأس جبهه مقاومت اسلام قرارداده است و برای حفظ این"جبهه مقاومت" دههاهزارشیعه ایرانی ولبنانی وعراقی وافغانی و پاکستانی را به سوریه اعزام کرده است! 

   اگرچه براساس قوانین بین المللی، استقاده از تسلیحات شیمیائی، جنایت جنگی محسوب میشود، ولی تا کنون سازمان ملل متحد نتوانسته است رژیم بشاراسدرا با آنهمه جنایاتی که در کارنامه سیاه خود دارد به عنوان جنایتکارجنگی محکوم و مجازاتهائی برآن اعمال نماید! برای اینکه روسیه وچین بعنوان دوقدرت جهانی که درشورای امنیت سازمان ملل متحدازحق وتو برخوردارند ودرایران وسوریه و بطورکلی در خاورمیانه منافع مشترکی دارند، ازتصویب هرقطعنامه ای علیه رژیم بشاراسد در خصوص استفاده از سلاح شیمیائی جلوگیری به عمل میاورند وبا حمایت خود ازجنایات رژیم اسد ومتحدانش،بحران سوریه را پیجیده ترمیسازند و راهکارهای سیاسی سازمان ملل متحد را عملاناکارآمد میکنند و به گزینه جنگ با دورنمای پیروزی رژیم بشاراسد بیشرتردامن میزنند، در مورد حمله شیمیائی اخیرهم روسیه پیشاپیش اعلام کرده است که هرگونه قطعنامه ای علیه دولت سوریه را وتو خواهد کرد! درصورتیکه هرعقل سلیمی میداند که جنگ داخلی وفرقه ای سوریه که هم اکنون دهها گروه داخلی وخارجی دراین کشوردرگیرآن میباشند پیروزنهائی نخواهد داشت وسرانجام راه حل سیاسی است که میتواند آرامشی نسبی را به این کشوربازگرداند.

جمهوری اسلامی وبیت ولایت فقیه که برخلاف منافع ملی ایران وایرانیان، پای کشورما را به جنگ داخلی وفرقه ای سوریه کشانده وتاکنون دههامیلیارددلارازپول مردم محروم ومحتاج ایران برای حفظ حکومت بعثی بشاراسد هزینه کرده است، در واکنش به حمله شیمیائی اخیررژیم بشاراسد، مزورانه وبدون اینکه نامی از رژیم بشاراسد ببرد، استفاده از سلاح شیمیائی را توسط هرکس که باشد درسوریه محکوم نموده و به داستان سرائی پرداخته که ایران درجریان جنگ هشت ساله با عراق قربانی سلاح شیمیائی شده است، اما کسی ازسران فاسد ودروغگوی جمهوری اسلامی نمیپرسد: ایران که خود قربانی سلاح شیمیائی بعث عراق شده است، اینک درکناربعث سوریه که همان رفتارصدام حسین را درقبال مردم خود دارد چه میکندوچرا برای حفظ رژیمی که همه دنیا میگویند ازسلاح شیمیائی استفاده کرده است دهها گروه نظامی وشبه نظامی شیعه به هزینه مردم ایران به سوریه گسیل داشته اید؟ 5 سال پیش وقتی که برای سرکوب جنبش مدنی و خشونت پرهیز مردم سوریه، نخستین واحدهای نیروی قدس سپاه پاسداران را به سوریه اعزام کردید، گفتید ومردم ایران را فریب دادید که گویا آنها برای "دفاع ازحرم حضرت زینت" به سوریه اعزام شده اند! پس ازبازگشت صدها جنازه ایرانی ازسوریه به ایران وبرملا شدن دروغ "دفاع ازحرم"، دروغ دیگری بافتید وگفتیدکه ایران درسوریه"حضور مستشاری دارد"، وآمارکشته های سرداران سپاه که در سوریه بالا رفت بازهم دروغ دیگری را سرهم کردید که : برای اینکه داعش وگروههای تروریستی به داخل ایران نفوذنکنند، حزب الله وذوب شدگان درولایت مجبوراند با آنان درسوریه وعراق ودرخارج از مرزهای ایران بجنگنند تا گویا امنیت داخلی مردم ایران حفظ شود! زهی بیشرمی و وقاحت.

در ماجرای دخالت مستقیم نظامی جمهوری اسلامی درکشورعراق وسوریه ولبنان و دخالت غیر مستقیم در یمن و بحرین و سایر کشورهای عربی نقشه شومی نهفته است که این نقشه دربیت رهبری خامنه ای وحلقه ولائی وامنیتی او ترسیم گردیده است،روشن نمودن زوایای این نقشه و سیاست ضدملی وخطرناکی که ولایت فقیه در خاورمیانه در پیش گرفته است وعواقب وخیمی را برای موجودیت ایران ومنافع ملی مردم ایران بدنبال خواهد داشت دراین مختصرنمیگنجد، اما دراینجا به این اشاره بسنده کنم که تزصدورانقلاب اسلامی که آیت الله خمینی دستورالعمل و راهنمای سیاست خارجی ایران قرارداد بود، در سالهای بعد و بویژه پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توسط امریکا، این بارازطرف دستگاه ولایت فقیه خامنه ای، به صورت گسیل پول واسلحه وگروه های آموزش دیده شیعه به کشورهای خاورمیانه خود را نشان داد، استحاله تزصدورانقلاب اسلامی خمینی، وضعیت کنونی است که شاهد آن هستیم. از یکطرف ظهوردهها گروه مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای عربی و شمال افریقا که گویا قراراست قلمرو مذهبی وجغرافیائی ولایت فقیه ایران گسترش دهند وازطرف دیگرصف آرائی کشورهای عربی به اضافه اسرائیل وترکیه در مقابل ایران است که انزاوی کامل جمهوری اسلامی را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بدنبال آورده است.

سوریه فقط نوک قله بحران ریشه داروعمیقی است که بیت ولایت فقیه طی 38 سال گذشته برای سیاست خارجی ایران به ارمغان آورده است و اگراین سیاست تغییرنکند با توجه به شرایط موجود وگستردگی دخالت نیروی قدس سپاه پاسداران وگروههای وابسته به ولایت فقیه درکشورهای خاورمیانه وهدف قراردادن نابودی اسرائیل، احتمال جنگ و حمله نظامی به ایران دورازذهن نیست. ودرآن صورت مسبب جنگ وویرانی ایران کسی جزدارودسته ولائی خامنه ای نیستند. کسانیکه امروز در برابر سیاست خارجی مخرب بیت خامنه سکوت میکنند بدانند که فردا شریک جرم خامنه درنابودی ایران خواهند بود. سکوت سئوال برانگیزجناح های به اصطلاح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در قبال سیاست خارجی بیت خامنه ای، آنان را با ذوب شدگان در ولایت هم سرنوشت خواهد ساخت، چرا که اصلاح طلبی که نتواند درعرصه سیاست خارجی و مقابله با سیاست های ضدملی ولایت فقیه، ازمنافع ملی ایران وایرانیان دفاع نماید، اصلاح طلب نیست بلکه شیادی است که نقاب اصلاح طلبی به چهره زده است.

مردم ایران و نهادهای سیاسی ومدنی و شخصیت های ملی وایران دوست حق دارند که از فضای موقت و چند روزه ی خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرده و گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به عرصه انتخابات خودی های جمهوری اسلامی بکشانند و نشان دهند که چه کسانی و چه سیاست هائی ایران را امرزه به لبه پرتگاه برده و اقتصاد وسیاست و فرهنگ واخلاق جامعه را داغان کرده اند و راه برون رفت از وضع فلاکت بارکنونی وکوتاه کردن شّرولایت فقیه ازسرمردم ایران چیست؟ 

18 فروردین 1396

8 آوریل 2017            

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید!
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی.
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه!
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است .
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد!
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است !
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی !
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی .
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی !
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی !
*عارف نبود قاتل بود!
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی!
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش»
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر.
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام !
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند!
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه !
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر!
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد .
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک .
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید»
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال!
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد !
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد!
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان !
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی
*مقاله
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی !
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی!
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر!
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی .
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه .
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز
*سخن بگوئید شاه زاده !
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی .
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» !
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی
*LC چيست؟
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»!
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و...
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد !
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟»
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟!
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم !
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی»
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟