حماس و صلح جویی!
کورش گلنام

این روزها از پیمان صلح همه جانبه ای میان دو نیروی تا دیروز درگیر فلسطینی، حماس و فتح، سخن می رود و خبر ها حکایت از امضای چنین پیمانی میان این دو سازمان دارد. پیمان صلحی که تا پیش از این نا ممکن و ناشدنی خوانده می شد. چه رویدادها و چه انگیزه هایی این مهم را به سرانجام رسانده و چه هدف هایی در آن نهفته است؟

چرخش شتاب انگیز حماس

باید گفت که پیمان صلح میان این دو نیرویی که چند سالی درگیری های خونین داشته و دو سیاست کاملن جدا، چه در رابطه با حکومت مذهبی ایران و چه با دولت اسرائیل رابه پیش می بردند می باید با دیدی مثبت نگریسته وآرزو کرد که درست، حقیقی و همیشگی بوده، فریب کارانه نبوده و پایانی باشدبرخونریزی های بیهوده، کینه جویی ها و خشونت های غیر انسانی به کار گرفته شده به ویژه از سوی حماس.

ولی این پرسش شاید برای همه کسانی که درگیری ها، سیاست هاو روی دادهای روز منطقه را دنبال می کنند، به میان آمده باشد که چه شد که حماس یکباره دچار چنین چرخش ناگهانی شده و به شرایط صلحی، که بنا به گفته محمود عباس، تا دیروز حماس با فرمان اربابانش در ایران با سرسختی آن را رد می کرد، تن داده وآن را در همه بندهایش پذیرفته است!؟ آن چه می تواند آشکار باشد این است که این سیاست تازه وچرخش شگفت انگیز حماس، ارتباطی مستقیم داردبا آن چه در سرزمین های عربی رخ داده و هم چنان می دهد. ولی آیا این تنها انگیزه بوده است و یا رویدادها در حکومت اسلامی نیز نقش خود را در این دگرگونی یکباره حماس بازی کرده است. بنابراین داده ها، آن چه در این چرخش و دگرگونی در سیاست های حماس نقش داشته است عبارت می شوند از :

1 ـ خیزش هر روز گسترده تر مردم در سوریه و متزلزل شدن انکار ناپذیر پایه های حکومت بشار اسد در سوریه. با توجه به سرکوب و کاربرد خشونت فزاینده و وحشیانه علیه مردم به پا خواسته سوریه، به همآن شیوه حکومت اسلامی و آن گونه که در خبر ها آمده با یاری حکومت اسلامی، کارشناسانی، سرنگونی اسد را پیش بینی کرده اند.

2 ـ دگرگونی تاریخی و جابحایی حکومت در مصر که از مهم ترین و اثر گذارترین کشورهای عرب است.

3 ـ روی دادهای ایران پس از کودتا، در گیری های تازه میان همآن کودتاگران اصول گرا که به عدم مشروعیت وبی آیندگی کل حکومت مهر تایید دوباره زده است.

4 ـ بیزاری از شیوه های ترور وخشونت در میان حتا شماربیشتری از مسلمانان که دیگر به سود شیوه رفتار وسیاست های حماس عمل نمی کند.

هر یک از داده ها در این چهار بند نیز شرح و تفسیر ویژه خود را دارد:

الف ـ سرنگونی و نبود حکومت بشار اسد در سوریه، ساز و کار حماس را که رهبران اصلی اش از آن میان خالد مشعل در آن جا ساکن هستند را نیز به هم ریخته و آنان را که از همکاران حکومت اسد بوده اند چه بسا درخطر انتقام جویی مردم سوریه قرار دهد. بنا براین، آنان می باید هر چه زودتر در اندیشه چاره جویی و گریز از سوریه باشند.

ب ـ حسنی مبارک در مصر به به پیمان صلح با اسرائیل وفادار مانده، از یاری های گسنرده مالی/نظامی آمریکا و کشورهای قدرتمند اروپایی بر خوردار بوده ودر برابر بنیاد گرایان خشونت خواه اسلامی به ویژه در فلسطین وگروه حماس، سدی به وجود آورده بود. اینک حکومت او نیز به دلیل فساد و دیکتاتوری سرنگون شده است و وضعیت تازه ای برای فلسطینی ها به وجود آمده است. نبود حکومت حسنی مبارک برای فلسطینی ها امیدواری به هم کاری مصر ی ها در جبهه برابر اسرائیل را افزایش داده و جای پای محکم تری را  به آن ها نوید می دهد. ولی پیش از آن دو جناح درگیر در فلسطین می باید با یکدیگر کنار آمده تا بتوانند با دولت موقت وجایگزین در مصر به گونه ای اختلاف های گذشته را از میان بر دارند.

پ ـ ولی دگرگونی ها در سرزمین های عربی به ویژه در مصر وسوریه، همه ماجرای چرخش کنونی در سیاست های حماس نیست. رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی در ایران، سرکوب وحشیانه مردم معترض که توجه همه جهانیان را به سوی خود کشید، رویگردانی بیشترین شمار مردم ایران از حکومت اسلامی و متزلزل شدن آشکار و هر روز بیشتر پایه های حکومت و از دست دادن مشروعیت به ویژه ولی فقیه خودخوانده و خودکامه حتا در میان شمار زیادی از ملایان حکومتی؛ می تواند خود از اهمیت وویژه و تعین کننده ای در این دگردیسی حماس بر خوردار بوده باشد. اینک هم حزب الله در لبنان و هم حماس در فلسطین دریافته اند که پایان کار حکومت اسلامی در ایرن و حکومت در سوریه نزدیک است و وضع در این دوسرزمین حتا اگر پا بر جا بمانند، هرگز نمی تواند به شکل گذشته خود بازگشته وآنان هر چه زودتر می باید مسیر خود را دیگر نموده و در جستجوی ارباب یا اربابان دیگر بر آمده تا در زیر چتر پشتیبانی مالی/نظامی آنان به سر برند.

در این میان مصر هم برای فلسطینی ها، هم برای حکومت اسلامی و هم برای اسرائیل وغرب نقشی کلیدی یافته است. برای حکومت اسلامی در ایران اگر یر جا بماند و بخواهد سیاست های ضد اسرائیلی و ضد انسانی خود را درنبود حکومت بشار اسد در منطقه به پیش برد، تنها راه باقی مانده مصر خواهد بود.

می بینیم که حکومت اسلامی با چه شتابی، سیاست "درهای باز" وارتباط با مصر به هر شرط و با دادن بیشترین امتیاز را در پیش گرفته است و بر آن پافشاری زیاد داشته و دارد و حتا به گونه ای التماس می کندکه هر چه زودتر باب رابطه رسمی سیاسی و سفارت خانه ها در دو کشور گشوده شوند که خوشبختانه با هشیاری وبیداری دولت موقت کنونی مصر، این کارانجام نگرفته است. مصری ها باید به خوبی بدانند با چه نیرنگ بازان آشوب گر، دروغ پردازو بی اخلاقی سرو کار دارند.

برای گروه حماس ولی همان گونه که پیش تر گفته شد، هم آینده حکومت اسلامی و هم آینده حکوت بشار اسد به سختی مورد پرسش قرار گرفته و نا امید کننده شده است. امری که آینده خود آنان را نیز به خطر انداخته است. به همآن میزان که سیاست روز و روی دادهادرمنطقه و جهان به ضرر حماس کارکرد داشته ودارد، به سود  گروه رقیب او، جنبش فتح و محمود عباس که راه مسالمت وگفت وگو برای از میان بر داشتن درگیری با اسرائیل را بر گزیده است، عمل کرده، شانس پیشرفت ودست یابی به هدف ها را برای آنان افزایش داده ودرهای بیشتری را بر آن ها گشوده است.

اسرائیلی ها وغربی ها نیز با توجه ویژه ای دگرگونی ها در مصر را دنبال کرده و امید دارند که مصر هم چنان راه مسالمت را دنبال کرده و از بروز خشونت های بیشتر میان عرب ها و اسرائیلی ها که به سود هیج یک از دو سوی ماجرا و همه جهان نیست، خود داری کند .آنان امیدوارند که مصری ها اجازه ندهند که گروه هایی چون حماس وجزب الله و یا حکومت اسلامی از این دگرگونی ها به سود سیاست های بنیاد گرایانه و آتش افروزانه خود بهره برداری کنند.

ت ـ بیزاری شمار بیشتری از مسلمانان از شیوه های ترور وخشونت نیز با کم تر شدن شمار ترورها به ویژه در غرب، نشست ها وکنفرانس هایی وسیله خود مسلمانان که در آن دوری خود از بنیاد گرایی، ترور وخشونت اسلامی را بیان داشته و خود در این باره دست به کوشش هایی نیز زده اند، نشان گر وضعیت بحرانی تر حکومت اسلامی و بنیاد گرایی اسلامی است. نابودی بن لادن نیز کوشش در این راه را توان مندتر خواهد نمود.

دور نیست که...

با توجه به آن چه پیش آمده است، هیچ دور نیست که حکومت اسلامی که هم اکنون احتمال از دست رفتن سوریه را نا ممکن نمی داندو آینده خود را نیز در خطر می بیند، کوشش می کند که تا زمانی در اختیار داردبرای گشایش جای پایی در در مصر وبرای آینده حکومت خود، گروه حماس را به آشتی و نوشتن پیمان صلح با جنبش فتح تشویق کرده باشد. هدف چنین سیاستی با توجه به دگرگونی در مصر و نقش مهم مصر برای فلسطینی ها، این است که وسیله آنان بتواند با مصر ارتباط گسترده بر پا کرده، به جای سوریه، باایدئولوژی واپس گرای خود در آن جا جبهه تازه ای علیه غرب واسرائیل و برای دیگر سیاست های ویران گر خود بگشاید.

وضعیتی پیچیده

رویدادهای جهان عرب و خود ایران، وضعیت پیچیده، گاه رقت بار ومسخره ای برای حکومت اسلامی و دست نشاندگان او در منطقه چون حماس وحزب الله به وجود آورده است. مصری هایی که تا دیروز دشمن حکومت اسلامی خوانده می شدند، مصری هایی که سنی مذهب ها وهم کیشان آنان، که بیشترین شمار مردمان در سیستان وبلوچستان وکردستان ایران هستند، در سی و دو سال حکومت اسلامی سخت ترین و توهین آمیزترین روزگار را داشته و نتوانسته اند آیین های مذهبی خود را آزادانه بر پا داشته و همیشه زیر فشار وسرکوب به سر برده و شمار زیادی قربانی داشته اند، اینک با دست دوستی فریبکارانه و از سر ناچاری حکومت اسلامی روبرو شده اند. چه خوب بود اگر دولت موقت کنونی و یا جانشینان آینده حکومت پیشین در مصر به فیلم ها و سندهای سرکوب، کشتار، تحقیر وتوهین سنی مذهبان در ایران زیر لوای حکومت اسلامی توجه کرده و هرگز اجازه ندهند که حکومت اسلامی جای پایی در کشور آنان برای خود باز کند. گشودن سفارت حکومت اسلامی در مصر، تنها اجازه آتش افروزی، جاسوسی، دشمنی وچند دستگی میان مردم مصر ومنطقه است ونه چیزی دیگر. وضع اسفناک امروز حاکم بر ایران خود نمونه و سند روشنی است بر ماهیت راستین این حکومت.

وپرسش آخر: آیا به صلح خواهی از سر ناچاری سازمانی چون حماس با پیشنه ای که از او در دست هست، می توان اعتمادی داشت؟ آیا این طرح ونقشه ای برای بهره وری از وضع پیش آمده در مصر وسوریه وبرای فریب و به دام انداختن جنبش فتح ومحمود عباس نیست ؟
 

 

کوروش گلنام

سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 ـ 10 می 2011

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]