کودتاگران، دو سال پس از کودتا
کورش گلنام

تاریخ، رویدادهای شگفت انگیزی در دل خود ثبت کرده ومی کند. یکی از این شگفتی ها کودتای انتخاباتی در ایران و نتیجه به دست آمده از آن، دو سالی پس از کودتا است!

روزی که کودتاگران با قلدری رأی مردم را هیچ انگاشته، خود را پیروز گزینش ریاست جمهوری نامیده و علی خامنه ای، احمدی نژاد بی مایه، خرافی و گنده گوی میان تهی را بر این جایگاه نگاه داشت، شاید یک آن نیز در این اندیشه نبود که با چه بحران بی مشروعیتی وبی اعتباری بزرگی روبرو خواهد شد. بی اعتباری تا به آن اندازه که به زودی همین دست نشانده بی مایه میان تهی با همراهی باند خود در برابر او قد علم کرده و رهبری اش را نیز به هیچ گیرد وخود را حتا برتر از او بشمارد!

نگارنده پیش از این نیز بیان داشته است که دست زدن به کودتا، بزرگترین ریسک واشتباهی بود که علی خامنه ای، که قدرت به کلی خوی انسانی را از او ستانده است، به آن دست زده است. او بی آینده نگری ودور اندیشی بر آن چه که می کند، با خود کامگی و خود بزرگ بینی، دربرابر اعتراض میلیون ها نفر به دروغ وتقلب وکودتای او و باندهای وابسته، دستور کشتار مردم را صادر نمود. کشتار و جنایت هایی که هیچ مرزی نداشته و نشناخته، فراوان حق جوی دلیر ومعترض را از زن ومرد، خردسال، جوان، کهن سال، تن درست یا بیمار را آماج خشونت های وحشیانه خود قرار داده و قربانی نمود. کودتا گران پس از آن به فرماندهی رهبر معظم، در وارونه سازی با همه نیرو و از همه سو به هر دروغ و نیرنگی وشعبده بازی دست زدند تا که جنایت ها را به گردن دیگران و حتا خود مردم معترض بیاندازند!

ترس از گرد همایی ها و اعتراض های مردم، دو سال پس از کودتا چنان زیاد وهراس آور شده است که این جنایت ها، در شکل های گوناگون هم چنان انجام گرفته و قربانی می گیرد. دامنه وحشت علی خامنه ای و بارگاه ولایت او به اندازه ای است که حتا اجازه خاک سپاری سنتی را نیز به مردم نمی دهند. سر ریز شدن نیروهای نظامی واوباش لباس شخصی به خیابا ها در روز خاک سپاری زنده یادان ناصر حجازی وبه ویژه یداله سحابی و ربودن پیکر او از دست مردم و خاک سپاری شتاب آلود او برای پیش گیری از گرد همایی گسترده مردم، نشانی روشن بر وضع بحرانی و آشفتگی حکومت و رهبر خود خوانده علی خامنه ای است که مسئول نخست همه جنایت ها است. از گذشته نیز درس نمی آموزند که هر چه بیشتر جنایت کرده و وارونه سازی نموده اند انزجار ونفرت مردم از آنان نیز بیشتر شده وپایه های حکومت ولایی بیش از گذشته به لرزه افتاده است.

قتل هاله سحابی

آخرین نمونه این جنایت ها قتل زنده یاد هاله سحابی در مراسم خاک سپاری پدر است که در جهان انعکاسی گسترده یافت ورژیم را ناگزیر نمود که چون قتل ندا آقا سلطان، با همه نیروی ویرانگر خود در پی وارونه جلوه دادن این قتل و جنایت هولناک بر آید. در این باره نیازی به تفسیر نیست زیرا همه، هم از زیر و بم ماجرا آگاهند وهم با شیوه ها و نیرنگ بازی های کودکانه و وقاحت وبی آبرویی حکومت به خوبی آشنا هستند. روشن است که همه مبارزان راه آزادی از قتل این بانوی برجسته ایرانی اندوهگین و سوگوار شده اند ولی آیا اندوه وسوگواری دردی از گرفتاری ما با حکومت اوباشان را دوا می کند و یا باید در فکر چاره درستی برای رهایی از این وضع بود تا جوانان، زنان، مردان و نخبگان جامعه ما چنین ساده و در کمال بی پناهی قربانی خودکامگی علی خامنه ای و اوباش او نشوند؟!

پا گیری"فتنه جدید"!

آیا کسی می پنداشت که رئیس جمهور دست نشانده، به همین زودی در برابر کسی که با هزینه زیاد و با دست زدن به جنایت های فراوان او را بر این جایگاه نشاند، قد بر افراشته و نه تنها فرمان های او را اجرا نکند حتا کار را به جایی برساند که بگوید به سبب پشتیبانی همین رهبر، چندین میلیون رأی از دست داده است و اگر این پشتیبانی نبود او 35 ملیون رأی آورده بود؟! آن چه امروز در میان کودتاگران رخ می دهد، نشان از نتیجه درخشان اعتراض های میلیونی مردم به کودتا است. این اعتراض ها باند احمدی نژاد را به این نتیجه آشکار رساند که رهبر، ملایان حکومتی و وابستگان به آنان دیگر در ایران کمترین اعتبار ومشروعیتی نداشته و همان گونه که نگارنده در یکی از نوشته های پیشین خود اشاره کرده بود، به این برنامه ریزی رسیدند که هر چه زودتر خود را از رهبر و دیگر ملایان حکومتی جدا نشان داده و با آویختن به فرهنگ و تمدن ایرانی و اجرای فریب بزرگ "هدف مند کردن یارانه ها" و دست زدن به هر نیرنگ دیگری مردم خون به دل را به سوی خود جذب نمایند. دنباله ماجرا ولی به این جا رسیده است که امروز همه شاهد هستیم ومی بینیم. اینک خود او و باندش به"فتنه جدید" تبدیل شده، شمار زیادی از پیرامونیانش بنام فتنه گری، جن گیری و رمالی و جاسوسی بازداشت و گرفتار شده و رئیس دفتر(مراد او و ایدئولوگ این باند) نیز زیر فشار شدید و بدترین توهین و ناسزاهای همین اوباش حکومتی قرار گرفته و زمزمه دستگیریی او در همه جا به گوش می رسد. نمی گویند ولی همه می دانند که این بازداشت ها و دستگیری احتمالی مشایی، کوفتن بر سر خود رئیس دست نشانده دولت کودتایی است. پیش بینی دقیق آن چه پیش خواهد آمد شدنی نیست ولی روند کار در چنین راهی است.

آیا شگفت تر از این می توانست بشود؟ آیا اعتراض میلیونی ویکپارچه مردم در تهران و پی گیری آن در سراسر ایران، رد پا و مهر خود را بر این شکاف در میان کودتاگران، آشفتگی، ترس و روند فروپاشی حکومت نزده است؟

هیچ مشکلی نیست که با سر پنجه تدبیر حل نشود

در این امر که حکومت در سرکوبگری و تجاوز به حق انسانی مردم هیچ مرز واندازه ای نمی شناسد و این حقیقت که حکومت، "حکومت اوباش" است، شک وتردیدی نیست. ولی در این هم تردیدی نیست که همین حکومت که با تکیه بر اوباش آدمکش، خود را شکست ناپذیر می داند، به سر پنجه تدبیر و پایداری حساب شده، اتفاقن زود از هم فرو می پاشد چون بنیانش بر دروغ، نیرنگ، نما سازی، چاپلوسی، خشونت وآدمکشی است. این نیرویی نیست که بتواند در برابر اندبشه و تدبیر، هدف های انسانی، راستی و درستی، درست گویی ودرست جویی وآزادی خواهی و دادگری تاب پایداری داشته باشد وشکستش حتمی است.

در برابر خشونت برهنه وبی مرز حکومت چه راه هایی هست و چه می توان کرد؟

هر کاری و مبارزه ای می باید متناسب با شرایط حاکم بر ایران امروز باشد. چنان که بارها گفته شده است، این نیز باید روشن باشد که ما در بیرون از مرز های ایران نمی توانیم برای مردم در درون ایران دستور کار و حرکت تعین کنیم ولی دست کم می توانیم دیدگاه مشورتی خود را بیان کنیم. گزینش و تمیز راه درست با خود مردم وکوشندگان در ایران است و ما در برون مرز هر گونه که بتوانیم از آنان پشتیبانی خواهیم کرد. دیدگاه های مشورتی که من امروز با هم میهنانم در ایران درمیان می گذارم و برخی از آن ها پیش از این نیز در جایی دیگر آمده است، چنین است:

1 ـ از شکاف و در گیری در میان کودتاگران نهایت سود را برده وخود را سازماندهی کنیم.

2 ـ از هیچ یک از این دو گروه کودتاچی وبد نام به هیچ بهانه ای جانب داری نکنیم و به تفسیر های ارزان وبی مایه ای که می خواهند به بهانه "ایستادگی احمدی نژاد در برابر علی خامنه ای" مردم را به پشتیبانی از او وباندش فرا بخوانند، کمترین توجهی نشان ندهیم زیرا هر دو این باند ها از یک ریشه هستند و هر دو شریک در جنایت ها در سرکوب مردم بوده و هم چنان هستند.

3 ـ یکی از کارهای همیشگی و هر روزه حکومت که هزینه های نجومی ای از سرمایه های مردم را صرف آن می کند، شستشوی مغزی جوانان ساده دل، گرد آوری بزه کاران گوناگون و تبدیل آنان به گروه های آدمکش لباس شخصی است که اینک آنان را"سرباز ولایت" می نامند. جوانان برومند و فرهیخته ایرانی می باید درست واژگونه کار حکومت عمل نموده، در پیرامون خود به هر شکل که می توانند راستی ودرستی را تبلیغ نموده، دروغ، شرارت و نیرنگ بازی های حکومت را افشا و حقیقت رویدادهای روزمره را بر ملا و روشن نمایند. بدین گونه با پاک سازی پیرامون خود علیه دروغ، شرارت و رفتار های ضد انسانی، دامنه کار حکومت را در این زمینه هر روز تنگ تر نمایند. این رفتار و کار که می توان از آن به عنوان"پاک سازی پیرامون خود" یاد کرد، کوششی است برای نگاه داری فرهنگ و خصلت های انسانی. امری که حکومت با همه توان خود کمر به نابودی آن بسته است.

4 ـ هر ایرانی در هر جا که هست در کار حکومت سنگ اندازی و خرابکاری نماید و فرمان های حکومت و دولت را به هر بهانه وشکلی که می تواند، انجام ندهد. در گذشته نیز به هم میهنان پیشنهاد مشورتی داده شده بود که از پرداخت پهای آب، برق، گاز، تلفن و باز پرداخت وام بانگ ها خود داری کنند. اگر این کار همه گیر و همه جانبه باشد، حکومت توان رویارویی با آن را ندارد. آیا می تواند برق، آب و... را به روی همه مردم ببندد؟ اگر چنین کند که وابستگان خود حکومت نیز گرفتار خواهند شد و شیرازه مملکت بیش از این از هم خواهد پاشید. مبارزه برای آزادی سختی های خود را نیز دارد و می باید راه های رویارویی با آن را پافت و جستجو کرد.

5 ـ یکی از راه های مبارزه با اویاشان حکومتی، شناسایی، یافتن آدرس آن ها، گرفتن فیلم و عکس و تهیه گزارش از کار های آنان و انتشار بیرونی آن است( یک بار دیگر باید یاد آور شد که این کاری بسیار حساس است و دقت فراوانی می خواهد که اشتباهی انجام نگرفته و بی گناهی مورد تهمت قرار نگیرد). می توانید به مصاحبه قاتل ندا آقا سلطان "عباس کارگر جاوید"مراجعه کنید(1) که چگونه از جهنمی که پس از انتشار نام، آدرس و تلفنش برایش به وجود آمده، سخن می گوید.

6 ـ کسانی که از سر ناچاری، گریز از بیکاری و برای داشتن شغل و کاری، به اجبار لباس نظامی بر تن داشته ودل با مردم دارند، چه با آگاه کردن مردم از برنامه ریزی های حکومت برای سرکوب، چه با راهنمایی مردم در برابر سرکوب ها، چه با خودداری از شرکت در سرکوب(به شکلی که ممکن باشد) و چه با سرپیچی و یا کندی در انجام دستورها، شناسایی و معرفی اوباشانی که در دستگاه های حکومتی/ نظامی کار می کنند، می توانند سرچشمه یاری های فراوانی به مردم آزادی خواه باشند.

دو سال پس از کودتا اینک زهر کودتا بر جان خود کودتاگران نشسته است و پادزهری نیز برای آن نیست. این زهر ذره ذره هر دو باند کودتاگر را از پای در خواهد آورد. ایرانی می باید توانا بر پای خود بایستد. شیوه سرکوب به سبک حکومت اسلامی در سوریه (با وجود یاری های فراوان حکومت اسلامی در آن جا) پاسخ نداده وبه شکست رسیده است، در ایران نیز با اراده و خواست مردم حتمن چنین خواهد شد.

کوروش گلنام

شنبه 14 خرداد 1390 ـ 4 ژوئن 2011

 

پا نویس:

http://www.youtube.com/watch?v=Io6LOPpt76o&feature=player_embedded  1 ـ

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]