آب که از سر گذشت....
کورش گلنام

نا آرامی ها در انگلستان

نا آرامی ها در انگلستان به ویژه در لندن یک بار دیگر چهره ریاکاران در حکومت اسلامی را نمایان ساخت. فرمانروایان بی کفایت حکومت اسلامی که ایران را به ویرانه ای تبدیل کرده اند، چنان از رویدادهای پیش آمده در لندن شادمان شدند که حتا چند روزی شکیبایی وبردباری نشان نداده و اندکی دست نگاه نداشتند که به تفسیر دست کم اندکی درست از این رویداد بپردازند. آنان با سخنان وبرخوردهای نابخردانه خود، هرچه بیشتر بر تنگنا ها وبی اعتباری خود در میدان های جهانی افزودند. سخنان علی خامنه ای و رئیس دولت دست نشانده و کودتایی او احمدی نژاد، چنان ناراست، بی پایه و ریاکارانه بود که تنها می توان آن هارا جوک هایی کودکانه خواند. این دوکودتاگر می خواهند با تکیه بر این رویداد از آب گل آلود ماهی گرفته وچهره زشت خود را کمی آرایش کنند. می خواهند به مردم ایران بگویند که ببینید در حتا انگلستان نیز مردم بپا خواسته اند(اینجا دیگر از نقش آمریکا واسرائیل خبری نیست چون به هیچ وجه و با همه دانش و "فن آوری" وترفند های آخوندی نیز نمی توان چنین ادعایی نمود). در این بیهوده گویی ها بد تر و در همآن حال حنده دار تر از هر سخنی این بود که مردم در انگلستان برا ی رسیدن به"آزادی" بپا خواسته اند! در سوریه چطور؟ رئیس دولت کودتا با همآن زبان وگویش لمپنی  ویژه خود، البته به پشتیبانی جانانه از مبارزه آزادی خواهانه مردم بپا خواسته انگلستان برای آزادی!به سازمان ملل گفت که"حالا چرا خفه خوان گرفته وچیزی نمی گویید"! آن دیگری، رهبر خودخوانده، نیزهمه کوشش خود را بکار برد که بگوید ببینید دشمنان ما با همه زور وفشاری که بر ما وارد نمودند چگونه خود گرفتار شدند و حکومت اسلامی ما چگونه هر روز با عزت وتوان مند تر شد!

آین"عزت" کجاست؟

می توان پوشید چشم از هر چه می آید به چشم

آن چه نتوان چشم از آن پوشید بیداری بود ( صائب تبریزی)

ای کاش رهبر خودخوانده می توانست روشن کند که این عزت حکومت در کجاست که کسی از آن آگاهی ندارد؟ آیا در سیاست های درونی و بیرونی آن است؟

شاید عزت شاید در سیاست ها و شیوه های رفتار حکومت اسلامی با مردم ایران است! آیااین عزت در این است که  حکومت چه در زمینه سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی، چه در زمینه به وجود آوردن نابسامانی های بی شمار اجتماعی و بی امنیتی فزاینده در جامعه ایران،  چه در به ورشکستگی کشاندن اقتصاد ایران با وارد نمودن هر بنجل چینی، هر آن چه توانسته است کرده است؟ آیا درزمینه جایگاه رتبه دانش اندوزی دانشگاه های ایران در سطح جهان و یا میزان گردشگری است که در خبری که امروز منتشر شد و درجه بندی کشورها در میزان توجه گردشگران به خود را نشان می داد، حتا نامی از ایران  اسلامی( به قول آقایان)در آن نیست؟ آیا در فجایعی است که در زندان های ایران می گذرد و هر ستمی به زندانیان روا داشته شده و زنان و دختران وحتا پسران، آن گونه که در جنایت های کهریزک افشا شد، مورد تجاوز های وحشیانه قرار میگیرند؟ آیا این عزت در این است که بیشترین بخش جامعه ایران بنا به گفته کارشناسان، به سبب فشارها، ستم گری ها، تجاوزها به حقوقشان وگرفتاری های روزمره ای که برای تامین زندگی بخور ونمیر برای آن ها فراهم آورده اند، هر یک به گونه ای از بیماری های روانی رنج می برندو فرمانروایان چون خود بیمار روانی و بی اخلاق ومنش انسانی هستند، روان جامعه ایران را نیز بیمار وسهم گین ترین آسیب ها را به اخلاق اجتماعی مردم وارد کرده اند؟ یا آیا این عزت در هیاهوهای کرکننده بر سرتوانایی های نظامی آیکی و نکیه برافزایش بی رویه تولید ویا مونتاز تفنگ و موشک و دیگرجنگ افزارها از داده های چین، روسیه وکره شمالی و دست یابی به بمب اتم است که در راه رسیدن به آن سرمایه های ملی را بباد داده و مردم را  به چنین روز سیاهی گرفتار نموده اند که پدیده های شگفت انگیزی چون بی خانمانی ودر نتیجه "کارتن خوابی"، "کودکان خیابانی"و " کودکان کار "که به جای نشست در کلاس درس باید بار سنگین تامین هزینه های خود و یا حتا خانواده ای را به دوش بکشند که با توجه به درآمدهای شگفت انگیز و هنگفت نفت ایران در این سال ها، در برابری با وضع اقتصادی گذشته تاریخ ایران، چنین ناداری و گرفتاری مردم ایران را باید بی پیشینه دانست؟

و یا عزت در سیاست ها و ارتباط های جهانی حکومت است که چنان در ورشکستگی به سر می بردکه امروزبرای ارتباط حتا با قطر ومصر نیز باید دست وپا زده و التماس کند؟ حتا کشور کوچکی چون قطر نیزدل خوشی از حکومت اسلامی نداشته و از ریا کاری ها وآتش افروزی های او بیزار بوده و مورد پذیرش نیست. همین بسنده نیست که نماینده مجلس اسلامی که به مصرسفرکرد، در آن جا چند روز سرگردان شده وکسی تمایلی به دیدار با اونشان نمی داد؟

ولی آن چه همه به خوبی از آن آگاه هستیم و به راستی "عزت"حکومت اسلامی است و رهبر خودخوانده نمی گوید ولی در سیاست برون از مرز خود به کار می برد، آتش افروزی، آدم کشی، بمب گذاری، آدم ربایی وگروگان گیری ها است با زیر پا نهادن همه پیمان های جهانی! راهزنی وگردنه گیری است با بر آوردهای نادرست از توانایی های توخالی خود که سرانجام نیز باید بیم آن داشت که ایران را به درگیری وجنگی نابود کننده بکشاند. این عزتی است که حکومت اسلامی دارد! واژگونه پندارهای خامنه ای، هم بیشترین شمار مردم ایران وهم جهانیان روش ومنش حکومت اسلامی را به خوبی می شناسند. خامنه ای بداند که مردم ایران بیدار هستند:

می توان پوشید چشم از هر چه می آید به چشم

آن چه نتوان چشم از آن پوشید بیداری بود

رویدادها درانگلستان وبرابری با آن چه در ایران پس از کودتا پیش آمد

راستی ودرستی  نخست این است که مردم در انگلستان برای رسیدن به "آزادی" دست به نا آرامی نزدند بلکه شماری از اوباش با بهره وری از آزادی های فراوان در انگلستان و رعایت حقوق فردی و انسانی، با سوء استفاده از رخداد ناگوار مرگ یک رنگین پوست به دست پلیس، به آتش زدن فروشگاه ها، خانه های مسکونی، غارت وچپاول پرداختند. نمی توان انکار کردکه انگلستان در وضع بحران اقتصادی به سر برده وشمار بیکاران و قشرهای فرودست  انبوه است ولی این نیز درست است که آزادی و دموکراسی در انگلستان پیشینه ای درازدارد و هر نا بینایی نیز می تواند آن را درک ودریابد. در این رابطه می باید به نکته های زیرتوجه داشت:

ـ کشته شدن یک رنگین پوست به دست پلیس امری است که می باید مورد بررسی قانونی قرار گرفته واگر پلیس در

مرگ این فرد مقصر بوده است، جزا ببیند.

ـ در انگلستان نیز مردم با بحران های اقتصادی و هزینه های سنگین زندگی روبروهستندواین خود زمینه های نابسامانی های اجتماعی و اعتراض هایی را فراهم آورده است.

ـ ولی مردم در انگلستان کاملن آزاد زندگی میکنند وکوشش برای رفاه مردم، تا آن جاکه نیروی اقتصادی دولت اجازه می دهد، و اجرای قانون ازسوی مسئولین، امری آشکار است. مردم از بیمه های اجتماعی(مسکن، بهداشت /پزشکی و صندوق بیکاری) بر خوردار بوده و مددکاران اجتماعی در جامعه کوشا هستند. هزینه ها ی دولت در این زمینه ها نجومی است. امری که در ایران نبوده واگر هم باشد بیشتر نقش شکنجه و خرد کننده اعصاب مردم را بازی میکند تا یاری دهنده به آنان.

ـ یک هزارم فسادی که در حکومت ودولت اسلامی هست را نمی توان در میان دولت مردان انگلستان یافت. الیته سودجویان و بزه کاران همه جا هستند ومی تواند در میان دولت مردان انگلستان نیز باشد. ولی اگر مردم انگلستان به میان آیند، آلودگی ها  به ویژه در میان مهاجران است که بیشتر هندی، پاکستانی و آفریقایی هستند. این امری انکار ناپذیر است.

ولی آلودگی، فساد ودزدی دست اندرکاران حکومتی در ایران کجا ودر انگلستان کجا! برنامه ریزی، نظم و اجرای قانون در انگلستان کجا ودر ایران ملا زده کجا!

ـ انگلستان نیز همچون شمار دیگری از کشورهای اروپایی از سوء استفاده مهاجران از آزادی های اجتماعی و عدم درک درست شمار زیادی از آنان از مفهوم آزادی ها رنج می برد. ما چندی پیش شاهد بروزناآرامی هایی همآنند در فرانسه نیز بودیم که هم چون انگلستان جنبه خرابکاری و آسیب رسانی اوباشان به جامعه در آن بسیار بالا بود  وهیچ نشانی از کوشش برای آزادی در آن نهفته نبود زیرا آزادی ها وجود دارد ودر این زمینه مردم نیازی ندارند.

ـ پلیس انگلستان از سوی خود مردم مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا در برابر اوباش شدیدتر عمل نکرده است.

اکنون آن چه در انگلستان رخ داد را با آن چه پس از کودتا در ایران روی داد برابری دهید تا میزان یاوه گوییهای رهبر ورئیس حمهور دست نشانده اش بیشتر روشن شود. به این تفاوتها توجه کنیم:

1 ـ در ایران مردم برای گرفتن حق ورأی های دزدیده شده خود به خیابان ها ریختند، در انگلستان چنین خبری نبود.

2 ـ در ایران مردم به فروشگاه ها، خانه ها و خودروها یورش نبرده و دست به خشونت نزدند(سطل زباله ها را در روزهای پس از آغاز خیزش حق خواهانه حود و یوروش سرکویگران آتش زدند تا از هجوم های وحشیانه به خود جلوگیری کنند) بلکه بنا بر سندهای انکار ناپذیر، نیروهای دولتی لباس شخصی، بسیجی ودیگرنیروهای ویژه سرکوب بودند که برای یافتن دست آویزی برای سرکوب خونین مردم، چنین خرابکاری ها را آغاز نموده و با بمباران تبلیغاتی همه رسانه های دولتی کوشش کردند آن را بنام مردم معترض بنامایانند. بدین گونه بود که دست به جنایتهای فراوان زده وحتا شبانه به خانه های مردم یورش بردند(همآن درسی که امروز به سوریه ای ها نیز یاد داده اندو در این راه به آن ها یاری می رسانند). فیلم وسند این یورش ها و وحشیگری ها، همآن گونهکه همه آگاه هستیم، موجود است.

3 ـ پلیس در انگلستان هرگز حالت تهاجمی نداشته و تنها در برابر خشونت ها، سرقت ها و خرابکاری ها وظیفه ای را که می باید انجام می داد.حتا یک نمونه مانند آن چه که نیروهای سرکوبگر در ایران انجام دادند از سوی پلیس انگلستان دیده نشد.

4 ـ در انگلستان واژگونه ایران، اوباش با سوء استفاده از آزادی ها و کارکردقانونی پلیس وجامعه به بهانه کشتن یک  رنگین پوست دست به شورش وغارت زدند، در ایران ولی نیروهای سرکوب گربودند که رل اوباش در انگلستان را بر عهده داشته و با زیر پا نهادن قانون وحق انسانی افراد، هر جنایتی که توانستند انجام دادند.

علی خامنه ای، باندهای مافیایی وابسته و دست نشاندگان اوخود خوب میدانند که زندگی وهستی اشان همه آلوده به دروغ و نیرنگ است و در ایران و در جهان بی آبرو واعتبار هستند. آن ها خود را غرق شده می دانند پس تا می توانند دروغ گفته و ریا کاری و وارونه سازی می نمایند. منطق آنان این است: 

آب که از سر گذشت چه یک گز چه سد(صد)گز!

 

کوروش گلنام

پنجشنبه20مرداد 1390 ـ 11 اوت 2011

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]