کابوس سگ کشی...رویای پیرکشی
مینا اسدی

کودک بودم که ساری پر از سگهای درمانده ای شدکه با چشمان گشوده از وحشت به عابران چشم می دوختند تا مگر کسی از سر مهر دریچه های رحمت را به رویشان بگشاید و تکه استخوانی پیش پای شان بیندازد. آنزمان مسلمانان دو آتشه با نفرت از این حیوانات نجس از ده فرسخی آنان می گریختتد .نمی خواستند پیش از نماز صبح نگاهشان به این گرسنگان خشمگین بیافتد و نمازشان نجس شود.کم کم گرسنگان تیپا خورده ، لاغر و محزون در کنارجوی های جاری می نشسنتد و رفع تشنگی می کردند..به کلاس اول می رفتم که با گله ای از سگهای بی صاحب رو برو شدم که در دسته های چند نفره به سمت «پا ساعت»می رفتند. وشعار میدادندسگ بزرگ تنومندی باصدای رسایی فریاد می زد: واق و سگهای شرکت کننده در تظاهرات با تمام نیرو و توان صدا سر می دادند:واق..واق و به یکباره خشم آنچنان به آنها مسلط شد و گرسنگی آنچنان عرصه را برآنان تنگ کرد که به رهگذران حمله کردند علی با یک حرکت مرا روی شانه اش انداخت و به طرف خانه مان دوید .

سگها تا پشت در خانه ها می دویدند و زوزه می کشیدند.هنوز بچه هایدیگر در خانه بودند و در حال آماده شدن برای رفتن به مدرسه.مادرم با یک فریاد همه را در خانه نشاند و پدرم به طرف تلفن دوید تا با آقای شهردار حرف بزند و آنها در جلسه ای تکلیف این سگهای ولگرد را تعیین کنند.در آن هیروویر من گریه می کردم که یکی از سگها را به خانه بیاورم که دادپدرم که داشت با آقای شهردار سرو کله میزد در آمد و تهدیدم کرد که اگر خفه نشوم مرا می فرستد وسط یک گله سگ هار که تکه تکه ام بکنند.ساعتی نگذشته بود که شهر به حالت نیمه تعطیل در آمد دم صبح کسی برای خرید نان تازه نرفت.مدرسه ها بسته شد. کارگران شهرداری به دستور بالایی هابا لباس های نایلونی در ارابه ها ایستادند و گونی گونی گوشتهای زهر آلود به داخل صف سگها که دیگر رمقی برای عوعوکردن نداشتند خالی کردند.لب زدن به گوشت ها همان و مردن همان .تا چند روز بعد از مرگ سگهای گرسنه جنازه ی این معترضان به بی عدالتی در گوشه و کنار شهر بوگرفته بود هیچکس اجاره نداشت به آنها نزدیک شود.شبها باگریه بخواب می رفتم و میان خواب وبیدار ی صدای مادرم را می شنیدم

که با تاسف به حال من آهسته می گفت : دختره دیوانه است.چی میخواد بشود آخر و عاقبتش.و محمود که نیمه بیدار بود از دهنش در رفت که جمله ای بگوید:اگه گرسنه نبودن خوب میشدن.؟اگه غذا داشتن هاری نمیگرفتن؟که هما ی بحث را بااین جمله پایان داد:برویدتوی اتاقتون بخوابین و با اشار ه به من حرف دلش را زد:چندبار بگم این دیوانه س ..مجنونه ..اینم که به زور غذا می خوره همین روزا هاری میگیره.!

بحث یک کلاغ..صدکلاغ پیرکشی ، مرا به روزهای سگ کشی برد.میگویند وسایل درمان نیست ..پرستار نیست..بودجه نیست .می گویند :مودراتها همه را خورده اند و برده اند و صندوق دولت را به سود سرمایه داران خالی کرده اند .میگوینددستگاههای تنفسی کم است اگر نجا ت جان پیری باوصل دستگاه تنفسی امکان پذیر باشد و جوان بیماری از راه برسد ناچاریم که لوله را از پیری که رو به بهبود است بگیریم و به جوان وصل کنیم.ما خارجی ها به درک اما پیران سوید ی که از جان و مال شان کشورشان رارساخته اندو امروز زمان آسایش شان است باید گوشت زهرآلود شهرداری ساری را بخورند و در گوشه ای بمیرند؟ .اعتبار شهرند ..در همه جا هستند...در تاترها..سینما ها ...کنسرت ها نمایشگاهها ..مالیات پرداخته اند و امروز باحقوق کم بازنشستگی روزگار می گذرانند.پادشاه و ملکه ی سالخورده برای نجات جانشان به کاخ فلن می روند،
دوستان ایرانی ما با تکرار خبرهای قدیمی در باره ی این ویروس به بهانه ی اطلاع رسانی سرقلم می روند. اینجا عرصه ی علم و دانش است.بازار شایعه...جوک... وبدگویی از دولت کاری از پیش نمی برداعتراض کنید .به خرید بیمارستان دولتی کارولینسکا توسط خانم فیلیپا وسرمایه داران دیگر اعتراض کنید.اینجا هم کشور ماست ...خانه ی ماست وما در اینجا روزگار گذراندیم ..در همه ی شادی ها و غمهایشان شریک بوده ایم .زندگی زیباست پیر و جوان ندارد.می توانیم در هر سن و سالی که هستیم در غمها شریک باشیم. ...دلم پر است و غمم بسیار که چرا این روزها را می بینم.

مینا اسدی-یکشنبه-بیست ونه مارس دوهزار و بیست-سالی که باید به حال مردمان گریست- *استکهلم زیبا*

منبع:پژواک ایران


مینا اسدی

فهرست مطالب مینا اسدی در سایت پژواک ایران 

*زندگی میل و تماشا دارد  [2021 Apr] 
*پاسخ به نوشته‌ی یک دوست [2020 Nov] 
*اتفاقن با شما هستم [2020 Nov] 
*حکایت غم انگیز ما ایرانیان [2020 Nov] 
*طلعت بصاری درگذشت [2020 Sep] 
*ستاره‌ی روشن [2020 Sep] 
*مردم در بند میهنم [2020 Sep] 
*سهمی از سازش  [2020 Sep] 
*شعرهای هفده سالگی [2020 Aug] 
*جان جوون پرت شکستنی نیست [2020 Jul] 
*.......بخشی از کابوس «خواب دیدم که مرده ام» [2020 Jul] 
*گواهی [2020 Jul] 
*داد می‌خواهم این بیداد را [2020 Jul] 
*از دست چند چهره بودن شما خسته شدم [2020 Jun] 
*ستاره روشن [2020 Jun] 
*سوژه [2020 May] 
*ما ایرانی ها و تبعیض نژادی [2020 Apr] 
*یکی بیاید و قلمهای مرا بشکند [2020 Apr] 
*دوهفته در قرنطینه [2020 Apr] 
*تحت تعقیب  [2020 Apr] 
*کابوس سگ کشی...رویای پیرکشی [2020 Mar] 
*کاش روزمان نو می شد  [2020 Mar] 
*ریگی در کفش  [2020 Jan] 
** اندر خم یک کوچه*  [2020 Jan] 
* کلمه ی اعتماد و سخت جانی ما [2019 Dec] 
**آی [2019 Nov] 
*چگونه اراذل و اوباش در ایران حکومت می کنند [2019 Sep] 
*شبی از شبهای سرد سپتامبر  [2019 May] 
*ترانه ی تبعید [2019 Feb] 
*برای تو که فرصت ماندن نیافتی [2019 Feb] 
*امام آمد (۳)  [2019 Feb] 
* در ســـوگ آزادی  [2019 Feb] 
*امام آمد (۲) [2019 Feb] 
*دو پرنده در قفس [2019 Feb] 
*امام آمد (۱) [2019 Feb] 
* ما با هم متحد می شویم!  [2019 Jan] 
*یکی به میخ، یکی به نعل [2018 Dec] 
*تبریک به زنان مدافع حقوق زنان و حقوق بشر [2018 May] 
*خیابان های «فیلا دلفیا» ترا به یاد میاورند [2017 Nov] 
*«ترانه ی خاوران» [2017 Jul] 
*ستاره روشن  [2017 Jul] 
*حرفهای کودک درونم  [2017 Jul] 
*توده ی میلیونی رای می دهد.شما از کنار گود خفه شو!  [2017 May] 
*حالا من [2017 Apr] 
*به مار ماهی مانی، نه این تمام و نه آن [2017 Mar] 
* من نام پرشکوه ترا مشق می‌کنم... [2017 Mar] 
*زمان دگری نیست [2016 Dec] 
* اولین نفر و این میکروفون صاحب مرده + پیش آغاز ما  [2016 Dec] 
**این* ِیا *آن* [2016 Nov] 
*به دلم چنگ نزن [2016 Apr] 
*و دره کوه شد [2016 Mar] 
*باز یک تولد دگر  [2016 Mar] 
*رویاهایی در بیداری...«سیزده» [2016 Mar] 
*پرسه در پرلاشز [2016 Feb] 
*و باز هم این قصه ی پر غصه  [2016 Feb] 
*تراب حق شناس هم رفت  [2016 Jan] 
*چه زندگی پرتلا طمی [2016 Jan] 
*«هما» و «صاحبان عزا» [2016 Jan] 
*ساری [2015 Dec] 
**تهمت* [2015 Dec] 
*برای مریم حسین‌زاده [2015 Dec] 
*سالگرد قتل های زنجیره ای  [2015 Dec] 
*خیابان های «فیلا دلفیا» ترا به یاد میاورند [2015 Dec] 
*«حوا و من»  [2015 Nov] 
*الف... لام... میم [2015 Oct] 
*ستاره‌ی روشن [2015 Sep] 
*«دلواپس توام،اما بیمناک نیستم» [2015 Sep] 
*شب تولد درياست... [2015 Sep] 
*بمباران [2015 Sep] 
*امشب دوستی می‌میرد [2015 Aug] 
*"سکوتم را نکن باور" [2015 Aug] 
*«ما خاموشان و نظم نوین جهانی» [2015 Jul] 
*ترانه‌ها [2015 May] 
*مغز ها را باید شست....جور دیگر باید اندیشید [2015 Apr] 
*تجاوز به زن بی حجاب حق مرد است [2015 Apr] 
*سر نویس [2015 Apr] 
*پهلوان پنبه [2015 Mar] 
*ف… مثل “فریدون” … ف … مثل “فوتبال  [2015 Mar] 
*من نام پرشکوه ترا مشق می‌کنم [2015 Mar] 
*او امید رضا میر صیافی بود [2015 Mar] 
*هفت سین «کارو» [2015 Mar] 
*من به روایت من [2015 Mar] 
*نمیرد این جنگل انبوه، که آب از خون عزیزان خورد [2015 Mar] 
*جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را! [2015 Mar] 
*«روز آفتابی هشت مارس» [2015 Mar] 
* دلتنگی برای ساری [2015 Mar] 
*یاد یاران یاد باد [2015 Feb] 
*زندگی [2015 Jan] 
*حیف از عمو هوشنگ [2015 Jan] 
*آن گل سرخی که دادی.........درسکوت خانه پژمرد [2014 Dec] 
*شما چندتا «لایک دارید»؟  [2014 Nov] 
*یک پرسش و یک جواب [2014 Nov] 
*هفت اندوه خاکستری [2014 Nov] 
*این ، همه ی حرف دل من نیست [2014 Nov] 
*پشت ...و...رو (قسمت سوم) [2014 Oct] 
*پشت ...و...رو (قسمت دوم) [2014 Oct] 
*«آقایان! شما خوبید ... ماهید ... آقائید ... امّا ...» [2014 Oct] 
*منتشر شد: دفتر شعر «جاکش ها» [2014 Oct] 
*دستم به دامنت ای توپ! [2014 Jun] 
*شهلا تمام کرد [2014 Jun] 
*ف مثل فریدون...ف...مثل فوتبال [2014 Jun] 
*فصل از یاد بردن همه چیز [2014 Jun] 
*همه با هم به سوی خدا برویم! [2014 Jun] 
*پهلوان پنبه [2014 Jun] 
*اوف [2014 Jun] 
*به عادت دیرین [2014 May] 
* *می گویم...می نویسم...فریاد می زنم و تنها می شوم...*....از "انیشتن " تا "پنج تن" ... [2014 May] 
*در خواب نمیرید [2014 May] 
*یادش به خیر روز آشنایی [2014 May] 
*آ...آ...آ ...بی شرمی بس [2014 May] 
*به این گدا کمک کنید!  [2014 Apr] 
*و باقی بقایتان! [2014 Apr] 
** مارکز* [2014 Apr] 
*او امید رضا میر صیافی بود [2014 Mar] 
*با شورت ...بی شورت [2014 Mar] 
*عشق  [2014 Mar] 
*باز یک تولد دگر [2014 Mar] 
*سرود «شش» [2014 Mar] 
*«صدای گریه میاد» به یاد ویلیام خنو [2014 Feb] 
*زخم می خوریم  [2014 Feb] 
*پیام دیکتاتور [2014 Jan] 
* *دست بوس و پای بوس و کیف کش* [2014 Jan] 
*غزل بهت [2013 Dec] 
*زنی که سرخ می بافت [2013 Dec] 
*تیزاب [2013 Dec] 
*«آدم» [2013 Dec] 
*آیندگان شما را نخواهند بخشید [2013 Dec] 
*طرح [2013 Dec] 
*به یاد نلسون ماندلا- تبصره "دو" [2013 Dec] 
*در کنار من بمان  [2013 Nov] 
**در پیتی* [2013 Nov] 
*کابوس خوب و کابوس بد [2013 Sep] 
*ناموس و آبرو! [2013 Jul] 
** بدون هیچ دلیلی *...  [2013 Jun] 
*آی ای شب زدگان... [2013 Jun] 
*پرسه در* پرلاشز *  [2013 Jun] 
*بار دیگر من می نویسم [2013 Jun] 
*... دگر ایشان دانند [2013 Jun] 
**وقتی که قفلها خود گره ی کورند*  [2013 May] 
** ترس از سایه ی خودم *  [2013 May] 
**چاره ی کار*  [2013 May] 
*آی...آی...آی...آی * [2013 May] 
**شعری برای سیروس وقوعی* [2013 May] 
*کارگر جان*  [2013 May] 
**در انتظار معجزه‌ی خدا؟* [2013 Jan] 
**بی‌فردا* [2012 Dec] 
**خودکشی* پنج... مینا اسدی  [2012 Dec] 
*خودکشی*چهار* [2012 Dec] 
*خودکشی*سه*  [2012 Nov] 
*خود کشی *دو*  [2012 Nov] 
*برای مریم حسین‌زاده [2012 Nov] 
*خودکشی [2012 Nov] 
*این عوعوی سگان شما نیز بگذرد [2012 Aug] 
*دلم برایت تنگ می شود [2012 May] 
*رضا!؟ [2012 May] 
*از کابوس‌ها «دو» [2011 Nov] 
*ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است [2011 Nov] 
*زنده باد ایرانیان استکهلم  [2011 Nov] 
*به جای نان، به تساوی گلوله قسمت شد...، از مجموعه‌ی نوشته‌های پراکنده کتاب درنگی نه، ... [2011 Sep] 
*دلتان می‌خواهد بچه‌های مردم را بازهم سلاخی کنند؟  [2011 Aug] 
*کاش این حقارت را به چشم نمی‌دیدم [2011 Jul] 
*... و مرگ پشت چپرهای خفته بیدار است [2011 May] 
*از «کابوس ها» [2010 Aug] 
*"چهارشنبه سوری"  [2010 Mar] 
*آیینه دار فرعون  [2010 Jan] 
*جان جوون پرت شكستني نيست [2009 Dec] 
*سراسر خاک را [2009 Oct] 
*It will be possible Again, yes…. [2009 Sep] 
*شرح بي شرحي ست شرح حال ما... [2009 Jul] 
*شعري براي تنهايي مردم جهان [2009 Jul] 
*ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است  [2009 Jun] 
*دوباره ساده ترین حرف تیرباران شد [2009 Jun] 
*به دشمن .......  [2009 Jun] 
*آهای جوون [2009 Jun] 
*الف... لام... میم [2009 Jun] 
*کارگر [2009 Apr] 
*اولین نفر [2009 Mar] 
*در سوگ آزادی، شعر و صدا مینا اسدی، موسیقی محمد شمس [2009 Feb] 
*بمباران  [2009 Jan] 
*شب تولد درياست... [2008 Aug] 
*... بماندیم و بدیدیم  [2008 Jul] 
*هرگز نمی بخشیم ... و ... هر گز از یاد نمی بریم [2008 Jan] 
*همه زندگی آنست که خاموش نمیریم  [2008 Jan] 
*های های حیرانم [2008 Jan] 
*عشق آغوش گشوده ی من نیست [2007 Dec]