درباره ی نهضت مقاومت ملی ایران*
علی شاکری زند

چگونکی تشکیل و تاریخچه

می دانیم که در دیماه ۱۳۵۷ دولت بختیار برای بازگشت به حکومت قانون، و همچنین برای مهار فتنه‌ی خمینی تشکیل شده بود، اما در ۲۲ بهمن ماه این غائله به اوج خود رسید و خمینی قدرت سیاسی نامشروع و نامحدودی را در دست گرفت.

شاپور بختیار، نخست وزیر مشروطه ناچار به مخفیگاه رفت.

پس از خروج او از ایران و ورودش به پاریس در تابستان ۱۳۵۸، او بلافاصله ادامه‌ی مبارزه برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی را اعلام کرد.

به سرعت عده‌ی زیادی از آزادیخواهانِ زبده و بنام نیز به او پیوستند.

دوست دیرین او دکتر عبدالرحمن برومند اولین آنها بود. اما شخصیت هایی چون زنده‌یادان خانم مولود خانلری و دکتر حسین ملک نیز در میان آنان بودند.

به پیشنهاد این آزادیخواهان و خاصه سه شخصیت بالا بود که دکتر بختیار تصمیم به تأسیس نهضت مقاومت ملی ایران به مثابه‌‌ی شکل سازمانی مبارزه علیه جمهوری اسلامی گرفت.

از دید او نهضت مقاومت ملی همچنین ادامه کار نهضت ملی دکتر مصدق و شکل سازمانی آن، جبهه ملی ایران، بود که پس از همکاری دبیر کل آن با خمینی از رسالت تاریخی خود و راه مصدق به دورافتاده بود.

بختیار که هیچگاه نه جمهوری اسلامی و نمایش شرم آور «همه پرسی» آن را به رسمیت شناخته بود و نه خود از سمت خویش استعفا داده بود از دید قانونی و دموکراتیک همچنان نخست وزیر مشروع ایران محسوب می شد و شایسته ترین کسی بود که می توانست با تکیه بر این موقعیت تاریخی خود رهبری مبارزه ای بی امان علیه جمهوری غاصب اسلامی را بر عهده گیرد.

هدف نهضت مقاومت ملی ایران

پیداست که هدف از برچیدن جمهوری اسلامی ـ که دکتر بختیار آنرا یک پرانتز سیاه در حیات ملی ما می دانست و می گفت باید هرچه زودتر بسته شود ـ تنها می توانست بازگشت به رژیمی باشد که پدران مشروطه برای ما به یادگار گذاشته بودند؛ رژیمی که اصل اساسی آن حاکمیت ملی یعنی حکومت ملت بر خود بود و می بایست، ضمن همه‌ی اصلاحات لازم برای تطبیق آن با مقتضیات زمانه، و بویژه جدایی دین از حکومت، از نو برقرار می شد؛ برقرار می شد تا حاکمیت ملی جای حاکمیت غاصبانه‌ی کاست آخوندها را بگیرد و در سایه‌ی آن استقلال و تمامیت کشور تضمین گردد.

با این مقدمات می بینیم که نهضت مقاومت ملی ایران نه تنها نخستین سازمانی بود که مخالفت پایه ای با جمهوری اسلامی را اعلام کرد و از میان برداشتن اساس آن را هدف و غایت خود قرار داد، بلکه تنها سازمانی نیز بود که بدین منظور در عرصه‌ی سیاست ایران دیده شد، تأسیس گردید و در این راه گام نهاد، و راه خود را با پیگیری و با پیروی از اصول دموکراسی، هر چند با پرداخت بهایی بسیار سنگین، دنبال کرد.

می دانیم که تا سالیان دراز هیچ سازمان سیاسی دیگری بر اساس این اصول، و بدین منظور و برای تحقق چنین هدفی پا به عرصه‌ی مبارزه نگذاشت؛ و هنوز همه نگذاشتهاست.

همه‌ی کسان و گروه هایی که طی سالهای بعد از سوی جمهوری اسلامی محدود شدند و بناچار به این یا آن شکل با آن درگیرشدند، بلااستثناء از شرکاء آن بودند؛ شرکائی که بر سر تقسیم قدرت با آن خود را مغبون می دیدند و تصور می کردند باید با زورآزمایی در برابر خمینی سهم بیشتری از قدرت را بدست آورند.

بدین جهت آنها نه تنها هیچگاه به یک مخالف اصیل خمینی و رژیم ضدملی او تبدیل نشدند بلکه ننگ نازدودنی همدستی با او برای رسیدنش به قدرت را در کارنامهی خود داشتند و دارند.

زمانی که آنها نیز بزیر ضربه رفتند و با دادن تلفات توانستند چهرهی هولناک خمینی را ببینند دیگر بسیار دیر شدهبود و کمترین امکانی برای سرنگونی آن نداشتند.

امثال بنی صدر، رجوی و باصطلاح مجاهدین او، حزب توده و بسیاری از سران و کادرهای «فداییان خلق» از این زمره اند.

جز استثنائاتی معدود، هیچیک از این اشخاص و دستجات هرگز به آنچه باید آنرا خیانت به آرمانهای آزادیخواهانهی ملت نامید اذعان نکردند؛

به عکس، آنها حتی پس از اینکه فضاحت حکومت توتالیتر دینی خمینی بر همه آشکار شد نیز کوشیدند تا با مغالطه هایی رسوا آن همدستی را توجیه کنند؛ آنها برای این منظور حتی از بستن هرگونه اسناد به بختیار نیز خودداری نکردند.

آنها از جمله در زیر نقاب مخالف، با تکرار اتهامات بیشرمانهی آن رژیم علیه بختیار، به جمهوری اسلامی خدمت کردند و کمک رساندند.

اما هدف روشن و دقیق نهضت مقاومت ملی ایران که از میان برداشتن بی چون و چرای رژیم ضدایرانی آخوندها وبازگشت بی کم و کاست به حاکمیت ملی، و این شرط تحقق آن: یعنی جدایی دین از حکومت بود هدفی که هر روز بیشتر به هدف اقشار وسیعتری از ملت ایران تبدیل شده، همهی این توطئه ها را برملا و خنثی می کرد و می کند.

با این اوصاف است که این نهضت تا امروز توانسته به عنوان تنها اپوزیسیون اصیل جمهوری اسلامی شناخته و پذیرفته شود.

حقیقتی که هر کس آنرا نداند جمهوری اسلامی از روز نخست آنرا دانسته و می داند.

مبارزات نهضت مقاومت ملی ایران

نهضت مقاومت ملی ایران از همان ابتدا همراه با افشاگری علیه جمهوری اسلامی از راه انتشار نشریاتی چون هفته نامهی نهضت، هفته نامهی قیام ایران و مجله‌ی نهضت و تأسیس رادیو، همزمان با مصاحبه های پرطنین شاپور بختیار، صدای خود را نیز به ایران می رسانید.

رژیم ارتجاعی نیز که از خطر عظیم شخصیتی چون بختیار، قدرت فکر و نفوذ کلام او، و از خطر وجود نهضت مقاومت ملی بخوبی آگاه بود از همان ابتدا نابودی شاپور بختیار و همکاران او را در دستور کار خود قرارداد.

در این برنامه ها بود که روز ۱۸ ژوئیه ی ۱۹۸۰، انیس نقاش کماندوی تروریست لبنانی که جمهوری اسلامی او را به پاریس فرستادهبود، با رجوع به محل اقامت دکتر بختیار که تحت حفاظت پلیس نیز قرارداشت در صدد قتل او برآمد.

هر چند در این توطئه دو فرانسوی کشته شدند، شاپور بختیار به طرز معجزآسایی از آن جان سالم بدربرد.

اما نقشه‌ی قتل بختیار و همکاران او همچنان ادامه‌داشت و در کشورهای مختلف دنبال می شد. قربانیان این توطئه ها همه‌ی همکارانی بودند که دستشان به آنها می رسید، خاصه همکاران نظامی او، مانند سرهنگ عزیزمردادی که در ترکیه کشته‌شد.

حتی پیش از آن، قتل بیرحمانه‌ی مردان سیاسی و نظامیان دلیری که برنامه‌ی قیام شاهرخی را ریخته‌بودند و شوربختانه پیش از اجرای آن بدست دژخیمان رژیم افتادند؛ مردان سیاسی زبده‌ای مانند ابوالقاسم خادم احمدآبادی، دوست و هوادار نزدیک بختیار در حزب ایران.

این برنامه ها با قتل دکتر عبدالرحمن برومند، نزدیکترین دوست بختیار و رییس هیأت اجرائی نهضت، در روز ۲۹ فروردین ۱۳۷۰، بدست آدمکشان امده از تهران دنبال شد.

قتل برومند همچنین مقدمه ای بود برای قتل فجیح شاپور بختیار در روز ۶ اوت همان سال.

اما، به رغم پندار پوچ جمهوری اسلامی، هر چند که با این دو ضایعه‌ی جبران ناپذیر نهضت مقاومت ملی ایران دو تن از بنیادگذاران اصلی خود را از دست می داد، مبارزه‌ی این سازمان، سازمانی که بر شالوده‌ی اصولی تاریخی و ملی بنا شده بود، نمی توانست و نمی بایست متوقف گردد.

همانگونه که با زندان و درگذشت مصدق در اسارت، مبارزات مردم و یاران او برای بازگشت به حکومت قانون متوقف نشد و به دست یاران شایسته‌ی او و فرزندان ملت ادامه‌یافت،

با فقدان بختیار و برومند نیز می بایست راهی که آنها گشوده بودند و برای ادامه و توفیق آن از جان خود مایه رفته بودند، با نهایت جدیت تا پیروزی دنبال می شد ولو آنکه لازم باشد که نسل های پی در پی ادامه دهنده‌ی آن باشند.

این مبارزه راهی دراز و پرفرازونشیب بود که تا کنون به همت دو نسل ادامه‌یافته است.

پس از قتل بختیار و برومند، نخستین همگامان آنان، نسل نخست بنیانگذاران نهضت، مانند خانم خانلری و دکتر حسین ملک و بسیاری دیگر از همکاران بختیار از آن نسل چون مهندس عزت الله راستکار، که همگی یادشان همواره گرامی باد، از میان ما رفتند.

در سالهای بعد نیز، بسیاری از همکاران دکتر بختیار و یاران نهضت، دکتر محمـد مشیری، معاون نخست وزیر در دولت بختیار، رحیم شریفی یار قدیمی او در حزب ایران، مهندس حمید ذوالنور یکی دیگر از یاران او در حزب ایران و دوست دیرین من، و سیروس آموزگار، وزیر اطلاعات دولت او، و آخرین آنها، حقوقدان و دیپلمات و نویسنده‌ی برجسته ایرج پرشکزاد، نیز، که نام و یادشان همواره با ما همراه است، ما را ترک کردند.

اما نهضت مقاومت ملی ایران، که به همت و اراده‌ی ملت بزرگ ایران و آرمانهای اصیل خود متکی است به راه خود ادامه می دهد و به نیروی نسل های جدیدی از خدمتگزاران ایران زنده و نیرومند می ماند.

امروز آرمانها و اصول نهضت مقاومت ملی ایران یعنی بویژه حاکمیت ملی و جدایی کامل دین از حکومت که بختیار نخستین ندا دهنده‌ی رسمی آن بود، بیش از هر زمان در ایران به خواست ملت تبدیل شده‌است،

و نام بختیار و نام نهضت مقاومت ملی ایران که ندادهنده‌ی آن آرمانهاست نیز نامی ملی و هر روز خودی تر و شناخته شده تر است که جمهوری اسلامی مانند سی سال پیش با آن روبروست.

افراد را می توان کشت اما اندیشه‌ی بلند آنان، اندیشه‌ای که در آن راز رهایی یک ملت مستتر است قابل کشتن نیست.

بختیار به درستی می گفت «گالیله را به مرگ تهدیدکردند و تحت نظر قراردادند تا گفته‌نشود زمین به‌دور خورشید می چرخد؛ اما امروز همه می دانند که زمین به‌دور خورشید می چرخد!»

او تا این درجه به نیروی اندیشه‌ی درست و توانای خود اطمینان داشت.

در سال ۱۶۰۰ میلادی کلیسای کاتولیک جیوردانو برونو، فیلسوف آزاداندیش ایتالیایی را در شعله های آتش سوزانید زیرا او نیز حاضرنشد از سخنان خود درباره ی هیأت جهان و از جمله گردش زمین بر گرد خورشید توبه‌کند؛ اما زمین بر گرد خورشید می چرخد و امروز همه این را می دانند؛ حتی کلیسا!

ما پیروان بختیار نیز که یقین داریم میلیون ها ایرانی دیگر چون ما فکر می کنند، می گوییم زمین گرد خورشید می چرخد، یعنی: قدرت حکومت باید بر گرد ارادهی مردم بچرخد نه بالعکس آن که نامش دیکتاتوری است و در مورد جمهوری اسلامی نام آن: دیکتاتوری توتالیتر دینی ارتجاعی و قهقرایی است!

مبارزه ی ملت بر سر آزادی کامل و عزت خویش است

نه تنها بر سر یک لقمه نانی که آنهم از او دریغ می شود

همانگونه که بنیانگذار این سازمان از روز اول می گفت جای هیچگونه تفاهم و چانه‌زنی با چنین رژِیمی وجودندارد.

این رژیم باید برود و از صدر تا ذیل آن باید برود:

تجربه‌ی چهل‌وچندساله نیز نشان داد که همانگونه که بختیار به روشنی دیده و گفته‌بود در این رژیم نه هیچ دگرگونی پایه‌ای، نه اصلاح نه تحول جایی و امکانی ندارد: باید آن را از جا کند و با نظامی استوار بر حاکمیت ملت جانشین‌ساخت.

اما این به معنی اعمال خشونت نیست زیرا خشونت نیز خود خشنونت می آفریند؛ و در میدان اعمال خشونت آنکه خشن تر است دست بالا را خواهدداشت.

مبارزه‌ی ما در برابر و بر ضد خشونت رژیم است و نمی تواند خود مبتنی بر اعمال خشونت باشد.

اما این اصل نباید به هیچ روی به معنی نرمش و سستی فهمیده‌شود.

ما معتقدیم که رژیم خشونت در برابر شکل سازمانیافته‌ی مقاومت وسیعترین بخش های جامعه که نافرمانی مدنی نامیده‌می‌شود به زانودرخواهدآمد روشی که مستلزم آموزش نوعی انضباط و هماهنگی است.

زنان دلیری که روسری های اجباری را به بهای مجازات های بیرحمانه از سر برداشتند و پرچم آزادی ساختند و کارگران دلاوری که بارها با تشکل و اعتصاب های حق طلبانه‌ی خود قدرت جامعه‌ی مدنی را نشان دادند، و معلمان ارجمندی که هرچه درباره‌ی مبارزاتشان گفته‌شود کم است، پیشاهنگان این انضباط و هماهنگی ملی بوده‌اند و هستند.

شک نیست که جانبازی هزاران جوانی که در دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ با اعتراض به ستم رژیم و قد برافراشتن در برابر آدمکشان آن نارضایی مردم را بیان کردند و جان بر سر این دلاوری نهادند نیز هرگز از یاد ملت قهرمان ایران نخواهدرفت.

امروز وظیفه‌ی ما این است که به یاری همه‌ی آزادیخواهان دیگر کشور در نظم بخشیدن هر چه بیشتر به این مبارزات قهرمانانه تا مرحله‌ی هماهنگی آنها و سراسری شدنشان بکوشیم.

 ما تا جان داریم به این وظیفه عمل می کنیم و اطمینان داریم که با چنین یاری هایی در انجام چنین وظیفه‌ای کامیاب خواهیم‌بود.

 ایران هرگز نخواهدمرد

*متن سخنرانی علی شاکری زند رییس هیأت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران در نشست مجازی کلاب هاوس روز جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

منبع:پژواک ایران


علی شاکری زند

فهرست مطالب علی شاکری زند در سایت پژواک ایران 

*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش پانزدهم -ج [2023 Sep] 
* برگهایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پانزدهم ـ ب [2023 Sep] 
* جمهوری اسلامی حکومتی مرده است! اما چرا برچیده‌ نمی‌شود؟ بخش اول: یک نظام رو به موت [2023 Sep] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار (بخش پانزدهم ـ الف) [2023 Aug] 
*آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران، متن سخنان علی شاکری زند بر مزار شاپور بختیار [2023 Aug] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش چهاردهم [2023 Jul] 
*دعوت پادشاه از شاپور بختیار برای دیدار با او [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش دوازدهم) [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش یازدهم)، علی شاکری زند [2023 Jun] 
*باز هم تشدید اعدام‌ها [2023 Jun] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش دهم [2023 Jun] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش نهم ـ ب) [2023 May] 
*چگونه منشور ننویسیم!/ بخش دوم [2023 May] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپوربخش نهم – الف بختیار* [2023 May] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش هشتم ـ ب) [2023 Apr] 
*همبستگی برای ایران استیا ایران برای همبستگی است؟ [2023 Apr] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار*، بخش هفتم [2023 Apr] 
*منشوری برای اهالی کره‌‏ی ماه [2023 Mar] 
*برگهایی اززندگی سیاسی دکترشاپور بختیارـ بخش ششم [2023 Mar] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پنجم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Mar] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش چهارم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Feb] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار، بخش سوم: فعالیت در تجدید سازمان جبهه ملی ایران [2023 Feb] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* (بحش دوم) [2023 Jan] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار ـ جوانی، تحصیلات، مبارزه با نازیسم [2023 Jan] 
*دولت موقت در تبعید و ضرورت حیاتی آن در شرایط کنونی [2022 Dec] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر، مفهوم «ملت»، پادزهری در برابر واژه‌ ایدئولوژیک «امت اسلام» و فتیشیسم قومی (بخش سوم) [2022 Aug] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر [2022 Aug] 
*آیا جمهوری اسلامی مشروعیتی داشته که ازدست داده؟ [2022 Jul] 
* اتحادعملِ همه ی نیروهای ملی از مشروطه خواه تا جمهوریخواه [2022 May] 
*درباره ی نهضت مقاومت ملی ایران* [2022 May] 
*خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب‌ناپذیر بود؟ ضرورت بیان کامل حقیقت به جای حاشیه‌نویسی!  [2022 Apr] 
*منوچهر هزارخانی: مرگی از هر جهت اندوهبار [2022 Mar] 
*آیا فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق ماهیتاً یکی نیستند؟  [2022 Mar] 
*پوتین اوکرایین و روسیه، همه چیز اینجا شروع می شود [2022 Mar] 
*احیاءِ «عظمت گذشته ی» امپراتوری روس؟ [2022 Mar] 
* در حاشیه عملیات تروریستی اخیرِ داعش [2022 Feb] 
*برای دوری از انحرافات و انشعابات در جبهه ملی ضرورت بازگشت به اصالت نهضت ملی [2022 Jan] 
*اتحادعمل برای نجات کشور از زوال! * انتظار تا کی و برای چه؟ [2021 Dec] 
* راه انتخاب میان سلطنت مشروطه و جمهوری از دید شاپور بختیار [2021 Oct] 
*بحران سیاسی کشور و راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات، پیش بینی بختیار نزدیک است [2021 Aug] 
*شاپور بختیار و توتالیتاریسم، گریزی به رساله ی دکتری او [2021 Jul] 
* اثرات متقابل مخالفان فعال رژیم و مردم غیرمتشکل: یک فرآیند دینامیک [2021 Jun] 
*سر و ته، یک کرباس [2021 Jun] 
*نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ملی بخش سوم  [2021 Mar] 
* نگاهی به ریشه‌های ژرف یک فاجعه‌ی ملی، به مناسبت ۲۲ بهمن ماه (بخش دوم) [2021 Mar] 
* به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ی ملی [2021 Feb] 
*ملاحظاتی درباره‌ متن حقوقی امانتی استاد محمـدرضا شجریان [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟ [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟  [2021 Jan] 
*هموطنان بی مسئولیتی که در برابر امام جماران به امامزاده ی کاخ سفید دخیل بسته بودند یتیم شدند [2020 Nov] 
*رادیکالیزاسیون دینی جوانان پناهنده و نقش حس ملی [2020 Nov] 
*دولت موقت و چارچوب قانونی کارهای آن [2020 Oct] 
*«علوم اجتماعی اسلامی» چه صیغه ای است؟  [2020 Aug] 
*جمهوری اسلامی کابوسی باورنکردنی [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش سوم: دیگرِ تجربه‌های عملی اپوزیسیون [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش دوم: کدام استثناء؟ [2020 Jul] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟  [2020 Jul] 
* آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک جمعی است (بخش دوم) [2020 Jun] 
*آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است [2020 Jun] 
*ایران هرگز نخواهد مرد!  [2020 May] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار [2020 Apr] 
*نمایش از این پس بی اثر «انتخابات»، پرده دری از فریب «اصولگرا ـ اصلاح طلب» [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* ۳۹ـ تدارکات و ترتیبات سالیوان برای ایجاد پیوند میان ارتش و نمایندگان خمینی  [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* [2020 Mar] 
*بحثی در مقاله‌ی : خطای بختیار، پایان بازرگان [2020 Feb] 
*تحریم انتخابات را به کارزار همصدایی علیه اساس رژیم و رفراندم برضد آن بدل کنیم  [2020 Feb] 
*منطق جمهوری اسلامی: تحریک دیگران؛ تحقیرشدن؛ واکنش به تحقیرشدن [2020 Jan] 
*تحریم یکصدای نمایش انتخابات: ضرورتی سیاسی، نه انتخاباتی!  [2019 Dec] 
*انبار باروتی بنام ایران  [2019 Nov] 
*شورای دوران گــُـذار یا مدیریت بی‍گــُـدار برای «اقوام و ملیت های ساکن ایران» !  [2019 Oct] 
* بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم (۲) [2019 Sep] 
*بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم [2019 Sep] 
*بیست و هشت سال پس از قتل شاپور بختیار پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و راه پیروزی بر آن  [2019 Aug] 
* بحران در روابط ایران و آمریکا:‏ یا زمان قدرت نمایی شاگرد جادوگرها [2019 Jul] 
* زند ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ ادای سهمی در پاسخ به یک مغالطه بخش دوم ادعای درونی بودن اسلام و ...! [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ‏ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jun] 
*جمهوری اسلامی:‏ یک نظام تروریست، با همه‌ی اجزاء و بازوانش  [2019 Apr] 
*اتحادِ عمل آری؛ ‏ اما برای چه منظور؟ و از کدام راه؟  [2019 Apr] 
*جامعه‌ ایران از سر گندیده است [2019 Mar] 
*این نظام رفتنی است ما نیستیم که می گوییم؛ آنها خود می دانند! [2019 Feb] 
*در میان مخالفان جمهوری اسلامی اختلاف ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ [2019 Jan] 
*ما نمی بایست سنگر قانون اساسی را رها می کردیم  [2019 Jan] 
*ملاحظاتی درباره ی رساله ی دکترای شاپور بختیار [2018 Nov] 
*جمهوری، یا مشروطه ی پادشاهی؟ بحث بر سر چیست؟ [2018 Nov] 
* با اعتصاب عمومی نباید بازی کرد  [2018 Oct] 
* مجازات شلاق برای معلمان کشور !  [2018 Oct] 
*مرگ امیرانتظام فرصتی برای آب تطهیر بر سر انقلابیون دیروز و اصلاح‌طلبان امروز! [2018 Aug] 
* اقتصادی ویران؛ نتیجه ی تحریم ها، یا اثر ورشکستگی به تقصیر  [2018 Aug] 
*آزادی گرفتنی است نه دادنی [2018 Jul] 
*چرا جمهوری اسلامی رفتنی است [2018 May] 
*از بحث عدم‌ مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید (بخش دوم)، [2018 Apr] 
*از بحث عدم‌مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید [2018 Mar] 
*همه‌پرسی، به چه منظور، چگونه، در چه زمان، و به دست کدام حکومت ؟  [2018 Feb] 
*جدایی دین از حکومت یا حکومتِ لاییک* [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری* بخش چهارم [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش سوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش دوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری ، بخش یکم [2017 Dec] 
* افسانه‌ی حمله‌ی نظامی عراق به ایران بنا به ‏ توصیه‌ی شاپور بختیار بخش چهارم  [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش سوم) [2017 Nov] 
* علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش دوم) [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش یکم) [2017 Oct] 
*مصدق و اصـلاحات کاذب، بخش سوم: موضع نیروهای سیاسی دیگر [2017 Oct] 
*مصدق و اصـــلاحــات کاذب «تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیم‌تری...»  [2017 Oct] 
*دکتر مصدق ‏ و اصـلاحـات کاذب یا یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب‌اسلامی ‏ [2017 Oct] 
*از مرگ هیچکس شاد نباید شد اما... [2017 Sep] 
* سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد بخش دوم  [2017 Jul] 
*سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد [2017 Jul] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ قسمت دوم [2017 Jun] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ [2017 May] 
* تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست ‏ [2017 May] 
*گفتید جمهوریت؟ کدام جمهوریت؟  [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ (بخش دوم) [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ [2017 Apr] 
*انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ نامه ی سرگشاده به نامزدها و رأی دهندگان به آنان*  [2017 Apr] 
* ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی  [2017 Mar] 
*کسانی که تروریست‌ها و خرابکاران را مردم می‌نامند! (بخش دوم) [2017 Mar] 
* نوبت خطرکردن بختیار برای نجات کشور از سقوط در پرتگاهی که به سوی آن می رفت (بخش سوم) [2017 Feb] 
*آیا نظام مشروطه منسوخ شده بود؟ جلوگیری از نخست ‌وزیری صدیقی و نوبت خطرکردن بختیار (بخش دوم) [2017 Feb] 
* به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار ‏ [2017 Feb] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش چهارم و پایانی) [2016 Oct] 
* نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش سوم) [2016 Oct] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه بخش دوم  [2016 Sep] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه؛ به مناسبت بیست و پنجمین سال ‏ قتل شاپور بختیار [2016 Sep] 
* منشاء هراس شدید نظام از مردم ! (بخش پایانی) بخش دوم [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم ! بخش دوم، بهره ی الف  [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم !  [2016 Jun] 
*رژیم راًی مردم را برای نمایش و کسب مشروعیت می خواهد [2016 Feb] 
* در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش  [2016 Jan] 
*نکاتی از زندگی خسرو شاکری زند و سبب درگذشت وی [2015 Oct] 
*توسل به دروغ و فریب برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار [2015 Apr] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف سکولاریسم نو(۳) [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف  [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف «سکولاریسم نو» [2014 Dec] 
*دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی که در پی اجرای «راه حل نهایی» برای مردم فلسطین است [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب (بخش دوم) [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب [2014 Jul] 
*ملاحظاتی پيرامون مقاله «بازرگان، روحانيت و بختيار»، بخش سوم (قسمت دوم) [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت؛ ملاحظاتی پیرامون مقاله‌‌‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱- بخش سوم تیرخلاص [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت- بخش دوم [2013 Sep] 
*ملاحظاتی پیرامون مقاله‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱ [2013 Sep] 
*مصر بار دیگر به پا می خیزد [2013 Jul] 
*درباره‌ی پرچم ملی ایران [2013 Jan] 
*آیا صلحجویان نسل های جدید اسرائیل خواهند توانست ماجراجویی رهبران سنتی جنگ طلب خود را مهار کنند و از فکر حمله به ایران بازدارند  [2012 Apr] 
*پاسخی به ادعاهای نسنجیده و بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی  [2011 Nov] 
*افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار  [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار (۲) [2011 Aug] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار [2011 Aug] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصول کار و منش آنان (بخش دوم ـ ب) [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان  [2011 Mar] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن( بخش دوم)  [2010 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن(٭)  [2010 Mar] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش دوم) [2010 Jan] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش نخستین) [2010 Jan] 
*چه کسانی از علائم شیر و خورشید پرچم ملی ایران می ترسند؟ [2009 Aug]