انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ نامه ی سرگشاده به نامزدها و رأی دهندگان به آنان*
علی شاکری زند

 

به عنوان یک ایرانی که در برابر دیکتاتوری شاه قاطعانه ایستاده بود، و در برابر حکومت توتالیتری که پس از رفتن او، نظام مبتنی بر قانون اساسی بازمانده از انقلاب مشروطه ی سالهای 1906ــ 1908، را نیز نابود کرد، قاطعانه تر مبارزه کرده است، من نتوانستم بیش از هجده سال از زندگی طولانی ام را ـــ هجده سالی که طی آنها شاهد تجربه ی دردناک کودتای سی آی اِ علیه دولت ضداستعمار و محبوب دکتر مصدق بودم ـــ  در میهنم ایران بسر برم. با اینهمه، و علی رغم این که چندین دهه از زندگی ام را، با تکمیل تحصیلاتم، در فرانسه گذارندم و در این کشور با فضائل دموکراسی آشنایی بیشتری یافتم، خود را عمیقاً ایرانی احساس می کنم.

بدین جهت، بدون  قصد کمترین دخالتی در امور سیاسی فرانسه، یعنی کشوری که  مهمان نوازی آن شامل من نیز شد، ولی در آن شاهد منظره ی گاه تأسف انگیز، اگرچه اغلب بسیار آموزنده ی انتخاباتی که هم اکنون در آن جریان دارد، نیز بوده ام ، هم برای کشورم و هم برای فرانسه، سودمند دانستم که توجه نامزدهای عالی ترین مقام سیاسی این کشور و رأی دهندگان به آنان را به نکته ای که در اظهارات برخی از این نامزدها در زمینه ی سیاست خارجی بیان شده جلب کنم. منظورم آقایان فرانسوا فیون1 و ژان لوک مِلانشون 2 است.

 

پراگماتیسمی بدعیار

نخستین این دو، آنجا که سخن از راههای پایان دادن به جنگ داخلی دردناک سوریه و قدرت های درگیر در آن است چندین بار بر ضرورت « گفت و گو با ایران » تأکید ورزید، و با این اظهارات نشان داد که یا نسبت به ماهیت اهریمنی نظام توتالیتر حاکم بر ایران، که اعمال فشار و ستم آن بر کشور من از نزدیک به چهل سال پیش تا کنون ادامه داشته، بکلی نادان است، یا، بویژه، از پراگماتیسم بدعیاری پیروی می کند که در واقع پوشش بدی است بر «سینیسم»ی که در عین اعطای یک رضایتنامه در زمینه ی حقوق بشر به یکی از دیوسیرت ترین رژیم های روی زمین، به شرکت در یک بازی فریبکارانه ی چندجانبه نیز دعوت می کند.

آقای فیون که به مبارزه علیه داعش اولویت می دهد باید بداند که جمهوری اسلامی که خمینی آن را پایه گذاری کرد اولین نظام اسلامگرای روی زمین بود؛ نظامی که در تصمیم دیگر اسلامگرایان به تأسیس حکومت هایی از این نوع ــ تروریست و توتالیتر ــ منبع الهام آنان بود، و از آنجا که خصلت های اهریممنی هیچگاه تنها بروز نمی کنند، رژیمی نیز هست که در زمینه ی فساد، از طرف ترَنسپَرَنسی اینتر ناشنال (Transparency Internatinal) در سال 2014، در میان 174 کشور،

در رده ی 134 اُم قرار داده شده است.

آقای ملانشون، که از دنیای سوم گرایی مندرس او بیشتر بوی پدرمآبی به مشام می خورد، و اظهار لطف های اغلب پر سر و صدای وی نسبت به بدترین رژیم های دنیای سوم که تجاوزات آشکار آنها به حقوق بشر به سکوت برگذار می شود یا با بلندنظری بخشوده می گردد، اگر کوچک ترین آنها در فرانسه رخ دهد فریاد او به آسمان بلند خواهد شد، نمونه ی خوبی است از پیروان آن صلح طلبان میان دو جنگ جهانی که صلحدوستی جای تمام اعتقادات دیگرشان را گرفته بود و  نفرتِ موجه آنها از جنگ چنان نسبت به واقعیت ها کورشان ساخته بود که رفتارشان مانع از آن شد که کشورهایی که قربانی جنگ خانمانسوز بعدی شدند برای دفاع از صلحی که دوام آن را آنچنان ساده لوحانه آرزو می کردند، تسلیحات لازم را فراهم کنند. فکر او دایر بر پیوستن فرانسه به اتحاد سیمون بولیوار(اتحادی به رهبری کوبا و ونزوئلا از کشورهای آمریکای لاتین) برای همکاری های اقتصادی و فرهنگی، با مشارکت ایران ملایان ـــ لابد به عنوان یک نظام نمونه و شایسته ی مهر و دوستی ـــ و روسیه ی ولادیمیر پوتین، درباره ی درک او از دموکراسی، که مورد به مورد کیفیت های گوناگون می پذیرد، بسیار گویاست. همکاری فرهنگی با نظامی که بر طبق ایدئولوژی رسمی آن ایران پیش از حمله ی مسلمانان دارای تمدنی نبوده و بدین جهت تدریس تاریخ پانزده قرن تمدن پیش از اسلام ایران از برنامه ی مدارس کشور حذف شده چه معنا می دهد؟

دگرگونی پذیری مورد به مورد اعتقادات دموکراتیک

نامزد «فرانسه ی نافرمان» (این عنوانی است که آقای ملانشون به هواداران خود داده است !) برای ریاست جمهوری باید بداند کسی که اینجا می کوشد درباره ی رژیمی مافوق ارتجاعی و عمیقاً جنایتکار  حقایقی را  یادآوری کند که همواره به دست فراموشی سپرده می شود، یک ایرانی واقعاً نافرمان است، و نافرمان نه به معنی استعاری این کلمه. باید افزود که، نافرمانی، هنگامی که به شکل های  عملی در می آید، برای ملت های دربند حربه ای گرانبهاست؛ گرانبهاتر از آن که بتوان از آن چون یک شعار میان تهی استفاده کرد. احتمالاً همان دگرگونی پذیری درک این نامزد انتخابات از دموکراسی است که سبب فکر ساده لوحانه ی او درباره ی لزوم گفت و گو با آقای کرملین  گردیده، یعنی توهمی که آقای بُونوآ هامون(کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه) با یادآوری این که «کسی که به فکر گفت و گو با ولادیمیر پوتین است باید نیروی مسلح پرتوانی در پشت سر داشته باشد» هوشمندانه بی اعتبار ساخت. برای ایرانیان، پس از سده ها فشار و تعرضی که از جانب روسیه متحمل شده اند فهم این موضوع بسیار آسان است.

آقایان فیون و ملانشون، پیش از این که به حاکمان ستمگر ایران روی آورند باید بدانند یک ایرانی که مایل به انجام همان خدماتی باشد که آنان انجام آنها را برای فرانسه در نظر دارند، کمترین امکانی برای شرکت در انتخاباتی که این عنوان برازنده ی آن باشد ندارد، و باز هم به این فرض محُال که چنین ماجرایی را برای او شدنی بپنداریم، در برابر اختیارات بی حد و حصر «مقام معظم رهبریِ » این نظام و موانع غیرقابل عبور دیگری که در قانون اساسی این جمهوری اسلامی مضحک ایران با آنها ربرو خواهد شد، از انتخاب صرفاً فرضی چنین نامزدی کمترین نتیجه ای حاصل نخواهدشد.

اگرچه وطندوستان و دموکرات های ایرانی با هرگونه دخالت قدرت های خارجی برای تغییر نظام کشورشان به شدت مخالف اند، اما در همان حال هرگونه خوشرویی همدستانه نسبت به این رژیم یا طرح هایی از نوع همکاری با آن را که در سرکوب مردم ایران گستاخ ترش می سازد، به همان اندازه نسبت به ملت خود غیردوستانه بشمار می آورند.

 

  * این نوشته در شماره ی 19 آوریل 2017 روزنامه ی لوموند الکترونیکی که یک میلیون و نیم خواننده دارد منتشر شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 فرانسوا  فیون نخست وزیر دوران ریاست جمهوری پنج ساله ی نیکولا سرکوزی بود و اینک نامزد «حزب جمهوریخواهان»، یک حزب دست راستی، با گرایش راست تر نامزد آن است. او در مبارزات انتخاباتی خود با برملا شدن استفاده ی همسرش از بودجه های پارلمان با عنوان دستیار پارلمانی وی و قضایای مشابه دچار دشواری های بسیار شد و هواداران زیادی را از دست داد.        

2 ژان لوک  ملانشون،که قبلاً یک بار در دولت های سوسیالیست وزیر و چندین سال سناتور بوده، بعد ها از این حزب بیرون رفت و در دور پیشین با ائتلاف با حزب کمونیست و گروه های دیگری از چپ تندرو در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و این بار به عنوان نامزد «حزب چپ» که خود او آن را بنیان گذاشته، و با پشتیبانی هایی در میان  چپ های تندرو، نامزد این انتخابات شده است. وی که از هواداران رژیم فیدل کاسترو  و دولت شاوز بود و از دولت کنونی ونزوئلا پشتیبانی می کند، هوادار  خروج از پیمان اتلانتیک شمالی و بیرون رفتن فرانسه از اتحادیه ی اروپاست، مگر در صورتی که اروپا شرایط او برای باقی ماننن فرانسه را بپذیرد. او خود را نماینده ی «فرانسه ی نافرمان» می نامد! 

منبع:پژواک ایران


علی شاکری زند

فهرست مطالب علی شاکری زند در سایت پژواک ایران 

*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش نهم ـ ب) [2023 May] 
*چگونه منشور ننویسیم!/ بخش دوم [2023 May] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپوربخش نهم – الف بختیار* [2023 May] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش هشتم ـ ب) [2023 Apr] 
*همبستگی برای ایران استیا ایران برای همبستگی است؟ [2023 Apr] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار*، بخش هفتم [2023 Apr] 
*منشوری برای اهالی کره‌‏ی ماه [2023 Mar] 
*برگهایی اززندگی سیاسی دکترشاپور بختیارـ بخش ششم [2023 Mar] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پنجم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Mar] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش چهارم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Feb] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار، بخش سوم: فعالیت در تجدید سازمان جبهه ملی ایران [2023 Feb] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* (بحش دوم) [2023 Jan] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار ـ جوانی، تحصیلات، مبارزه با نازیسم [2023 Jan] 
*دولت موقت در تبعید و ضرورت حیاتی آن در شرایط کنونی [2022 Dec] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر، مفهوم «ملت»، پادزهری در برابر واژه‌ ایدئولوژیک «امت اسلام» و فتیشیسم قومی (بخش سوم) [2022 Aug] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر [2022 Aug] 
*آیا جمهوری اسلامی مشروعیتی داشته که ازدست داده؟ [2022 Jul] 
* اتحادعملِ همه ی نیروهای ملی از مشروطه خواه تا جمهوریخواه [2022 May] 
*درباره ی نهضت مقاومت ملی ایران* [2022 May] 
*خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب‌ناپذیر بود؟ ضرورت بیان کامل حقیقت به جای حاشیه‌نویسی!  [2022 Apr] 
*منوچهر هزارخانی: مرگی از هر جهت اندوهبار [2022 Mar] 
*آیا فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق ماهیتاً یکی نیستند؟  [2022 Mar] 
*پوتین اوکرایین و روسیه، همه چیز اینجا شروع می شود [2022 Mar] 
*احیاءِ «عظمت گذشته ی» امپراتوری روس؟ [2022 Mar] 
* در حاشیه عملیات تروریستی اخیرِ داعش [2022 Feb] 
*برای دوری از انحرافات و انشعابات در جبهه ملی ضرورت بازگشت به اصالت نهضت ملی [2022 Jan] 
*اتحادعمل برای نجات کشور از زوال! * انتظار تا کی و برای چه؟ [2021 Dec] 
* راه انتخاب میان سلطنت مشروطه و جمهوری از دید شاپور بختیار [2021 Oct] 
*بحران سیاسی کشور و راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات، پیش بینی بختیار نزدیک است [2021 Aug] 
*شاپور بختیار و توتالیتاریسم، گریزی به رساله ی دکتری او [2021 Jul] 
* اثرات متقابل مخالفان فعال رژیم و مردم غیرمتشکل: یک فرآیند دینامیک [2021 Jun] 
*سر و ته، یک کرباس [2021 Jun] 
*نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ملی بخش سوم  [2021 Mar] 
* نگاهی به ریشه‌های ژرف یک فاجعه‌ی ملی، به مناسبت ۲۲ بهمن ماه (بخش دوم) [2021 Mar] 
* به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ی ملی [2021 Feb] 
*ملاحظاتی درباره‌ متن حقوقی امانتی استاد محمـدرضا شجریان [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟ [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟  [2021 Jan] 
*هموطنان بی مسئولیتی که در برابر امام جماران به امامزاده ی کاخ سفید دخیل بسته بودند یتیم شدند [2020 Nov] 
*رادیکالیزاسیون دینی جوانان پناهنده و نقش حس ملی [2020 Nov] 
*دولت موقت و چارچوب قانونی کارهای آن [2020 Oct] 
*«علوم اجتماعی اسلامی» چه صیغه ای است؟  [2020 Aug] 
*جمهوری اسلامی کابوسی باورنکردنی [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش سوم: دیگرِ تجربه‌های عملی اپوزیسیون [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش دوم: کدام استثناء؟ [2020 Jul] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟  [2020 Jul] 
* آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک جمعی است (بخش دوم) [2020 Jun] 
*آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است [2020 Jun] 
*ایران هرگز نخواهد مرد!  [2020 May] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار [2020 Apr] 
*نمایش از این پس بی اثر «انتخابات»، پرده دری از فریب «اصولگرا ـ اصلاح طلب» [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* ۳۹ـ تدارکات و ترتیبات سالیوان برای ایجاد پیوند میان ارتش و نمایندگان خمینی  [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* [2020 Mar] 
*بحثی در مقاله‌ی : خطای بختیار، پایان بازرگان [2020 Feb] 
*تحریم انتخابات را به کارزار همصدایی علیه اساس رژیم و رفراندم برضد آن بدل کنیم  [2020 Feb] 
*منطق جمهوری اسلامی: تحریک دیگران؛ تحقیرشدن؛ واکنش به تحقیرشدن [2020 Jan] 
*تحریم یکصدای نمایش انتخابات: ضرورتی سیاسی، نه انتخاباتی!  [2019 Dec] 
*انبار باروتی بنام ایران  [2019 Nov] 
*شورای دوران گــُـذار یا مدیریت بی‍گــُـدار برای «اقوام و ملیت های ساکن ایران» !  [2019 Oct] 
* بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم (۲) [2019 Sep] 
*بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم [2019 Sep] 
*بیست و هشت سال پس از قتل شاپور بختیار پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و راه پیروزی بر آن  [2019 Aug] 
* بحران در روابط ایران و آمریکا:‏ یا زمان قدرت نمایی شاگرد جادوگرها [2019 Jul] 
* زند ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ ادای سهمی در پاسخ به یک مغالطه بخش دوم ادعای درونی بودن اسلام و ...! [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ‏ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jun] 
*جمهوری اسلامی:‏ یک نظام تروریست، با همه‌ی اجزاء و بازوانش  [2019 Apr] 
*اتحادِ عمل آری؛ ‏ اما برای چه منظور؟ و از کدام راه؟  [2019 Apr] 
*جامعه‌ ایران از سر گندیده است [2019 Mar] 
*این نظام رفتنی است ما نیستیم که می گوییم؛ آنها خود می دانند! [2019 Feb] 
*در میان مخالفان جمهوری اسلامی اختلاف ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ [2019 Jan] 
*ما نمی بایست سنگر قانون اساسی را رها می کردیم  [2019 Jan] 
*ملاحظاتی درباره ی رساله ی دکترای شاپور بختیار [2018 Nov] 
*جمهوری، یا مشروطه ی پادشاهی؟ بحث بر سر چیست؟ [2018 Nov] 
* با اعتصاب عمومی نباید بازی کرد  [2018 Oct] 
* مجازات شلاق برای معلمان کشور !  [2018 Oct] 
*مرگ امیرانتظام فرصتی برای آب تطهیر بر سر انقلابیون دیروز و اصلاح‌طلبان امروز! [2018 Aug] 
* اقتصادی ویران؛ نتیجه ی تحریم ها، یا اثر ورشکستگی به تقصیر  [2018 Aug] 
*آزادی گرفتنی است نه دادنی [2018 Jul] 
*چرا جمهوری اسلامی رفتنی است [2018 May] 
*از بحث عدم‌ مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید (بخش دوم)، [2018 Apr] 
*از بحث عدم‌مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید [2018 Mar] 
*همه‌پرسی، به چه منظور، چگونه، در چه زمان، و به دست کدام حکومت ؟  [2018 Feb] 
*جدایی دین از حکومت یا حکومتِ لاییک* [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری* بخش چهارم [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش سوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش دوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری ، بخش یکم [2017 Dec] 
* افسانه‌ی حمله‌ی نظامی عراق به ایران بنا به ‏ توصیه‌ی شاپور بختیار بخش چهارم  [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش سوم) [2017 Nov] 
* علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش دوم) [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش یکم) [2017 Oct] 
*مصدق و اصـلاحات کاذب، بخش سوم: موضع نیروهای سیاسی دیگر [2017 Oct] 
*مصدق و اصـــلاحــات کاذب «تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیم‌تری...»  [2017 Oct] 
*دکتر مصدق ‏ و اصـلاحـات کاذب یا یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب‌اسلامی ‏ [2017 Oct] 
*از مرگ هیچکس شاد نباید شد اما... [2017 Sep] 
* سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد بخش دوم  [2017 Jul] 
*سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد [2017 Jul] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ قسمت دوم [2017 Jun] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ [2017 May] 
* تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست ‏ [2017 May] 
*گفتید جمهوریت؟ کدام جمهوریت؟  [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ (بخش دوم) [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ [2017 Apr] 
*انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ نامه ی سرگشاده به نامزدها و رأی دهندگان به آنان*  [2017 Apr] 
* ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی  [2017 Mar] 
*کسانی که تروریست‌ها و خرابکاران را مردم می‌نامند! (بخش دوم) [2017 Mar] 
* نوبت خطرکردن بختیار برای نجات کشور از سقوط در پرتگاهی که به سوی آن می رفت (بخش سوم) [2017 Feb] 
*آیا نظام مشروطه منسوخ شده بود؟ جلوگیری از نخست ‌وزیری صدیقی و نوبت خطرکردن بختیار (بخش دوم) [2017 Feb] 
* به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار ‏ [2017 Feb] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش چهارم و پایانی) [2016 Oct] 
* نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش سوم) [2016 Oct] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه بخش دوم  [2016 Sep] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه؛ به مناسبت بیست و پنجمین سال ‏ قتل شاپور بختیار [2016 Sep] 
* منشاء هراس شدید نظام از مردم ! (بخش پایانی) بخش دوم [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم ! بخش دوم، بهره ی الف  [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم !  [2016 Jun] 
*رژیم راًی مردم را برای نمایش و کسب مشروعیت می خواهد [2016 Feb] 
* در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش  [2016 Jan] 
*نکاتی از زندگی خسرو شاکری زند و سبب درگذشت وی [2015 Oct] 
*توسل به دروغ و فریب برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار [2015 Apr] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف سکولاریسم نو(۳) [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف  [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف «سکولاریسم نو» [2014 Dec] 
*دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی که در پی اجرای «راه حل نهایی» برای مردم فلسطین است [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب (بخش دوم) [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب [2014 Jul] 
*ملاحظاتی پيرامون مقاله «بازرگان، روحانيت و بختيار»، بخش سوم (قسمت دوم) [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت؛ ملاحظاتی پیرامون مقاله‌‌‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱- بخش سوم تیرخلاص [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت- بخش دوم [2013 Sep] 
*ملاحظاتی پیرامون مقاله‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱ [2013 Sep] 
*مصر بار دیگر به پا می خیزد [2013 Jul] 
*درباره‌ی پرچم ملی ایران [2013 Jan] 
*آیا صلحجویان نسل های جدید اسرائیل خواهند توانست ماجراجویی رهبران سنتی جنگ طلب خود را مهار کنند و از فکر حمله به ایران بازدارند  [2012 Apr] 
*پاسخی به ادعاهای نسنجیده و بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی  [2011 Nov] 
*افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار  [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار (۲) [2011 Aug] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار [2011 Aug] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصول کار و منش آنان (بخش دوم ـ ب) [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان  [2011 Mar] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن( بخش دوم)  [2010 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن(٭)  [2010 Mar] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش دوم) [2010 Jan] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش نخستین) [2010 Jan] 
*چه کسانی از علائم شیر و خورشید پرچم ملی ایران می ترسند؟ [2009 Aug]