توسل به دروغ و فریب برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار
علی شاکری زند

 

جمهوری اسلامی برای استتار خفت ناشی از تسلیم نامه ی لوزان به حربه ی مبتذل دروغ و تقلب در ارائه ی متن حاوی نکات عمده ی توافق متوسل شده است. و این امر نتیجه ی اجتناب ناپذیر بی اعتنایی به اراده ی آزاد ملت و سالیان دراز گردنکشی های ناموجه و سفیهانه در برابر دولت های دیگر است.

حکومت هایی که حاضر به پیروی از اراده ی مردم خود نباشند ناچار باید خود را برای خواری تسلیم به اراده ی قدرت های بزرگ تر آماده کنند. این سرنوشت ناگزیر همه ی رژیم هایی است که به ضرب اعدام و زندان و داغ و درفش و برخلاف میل و اراده ی ملت خود بر سر کار می مانند. اینگونه حکومت ها از آنجا که از پشتیبانی مردم خود محروم اند محکوم بدان می شوند که در هر گرفتاری بزرگ با قدرت های بزرگ بیگانه، که غالباً هم به دست خود فراهم می کنند، علی رغم تهدید ها و رجزخوانی های بی پشتوانه، سرانجام به تسلیم تن در دهند. از محمد علی شاه قاجار تا امروز همیشه شاهد چنین وضعی در مورد همه ی دیکتاتورهای این کشور بوده ایم. او با تکیه به حامی روس خود در برابر اراده ی ملت ایستاد و مجلس نوبنیاد ایران را به توپ بست، اما عاقبت ناچار شد به خواری و خفت کشور را ترک کند و به آن حامی پناهنده شود. رضاشاه که اراده ی مردم را به چیزی نمی گرفت همین که دچار این توهم شد که می تواند در برابر خالقان دیروز خود بایستد و در حرکتی ابلهانه قرارداد پاره کند، دیری نپایید که ناچار شد امضاء خود را در پای قرارداد ویرانگر و خفت آورتر۱۹۳۳ قرار دهد. تازه این خیانت هم سلطنت او را تضمین نکرد. چرا؟ زیرا از همان روز نخست تضمین آن در دست ملت نبود!

باز، برخلاف مصدق که به پشتیبانی ملت امپراتوری انگلستان را در عرصه های دیپلماتیک و حقوقی شکست داد، محمد رضاشاه که بجای ملت خود به بیگانه متکی شد سرانجام، نه تنها ناچار از امضاء قرارداد ضدملی کنسرسیوم گردید، بلکه عاقبت نیز مانند پدر از کشور رانده شد.

جمهوری اسلامی ایران نیز درست به همین دلیل، و تنها به این دلیل که از روز نخست پایه ی قدرت خود را بر نفی حاکمیت ملت و سرکوب معارضان آزادیخواهی قرار داد که خواستار برقراری حاکمیت ملت بودند، و در نتیجه دچار خودسری و عنان گسیختگی همه ی قدرت های ضدمردمی گردید، با پنجه کشیدن های بی قاعده و بی دلیل به روی قدرت های بیگانه، اعم از همسایه ها یا قدرت های جهانی روز به روز خود را به انزوای شدیدتری گرفتار ساخت که حاصل آن تا کنون جز باخت های عظیم دیپلماتیک و مالی در کار گروگانگیری و جنگ خانمانسوز با عراق، که نه تنها خود محرک اصلی آن بود، بلکه غرامت آن را هم نتوانست بستاند، حاصلی نداشته است. و امروز نیز باز به سبب عدم اتکاء به ملت و اراده ی آزاد آن از گردن نهادن به خفت و خواری شرم آور ترین تسلیم ها در برابر یک اتحاد بین المللی که مسلم ترین حقوق ما را به مدت ۲۵ سال از ما سلب می کند گزیری ندارد. و اینکه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات لوزان ناچار است در گزارش خود به کشور به زبان فارسی، اعم از مسئولان ظاهری و ملت ایران، ترجمه ای مقلوب و مغلوط از توافقنامه ارائه دهد دلیلی جز خواری حاصل از این تسلیم و احساس خفت از اذعان به جزئیات آن ندارد.

همه می دانند که در تعهدات بین المللی قاعده ی کار چنین نیست که هر طرف برداشت خود از متن توافقنامه را ملاک قرار دهد. اگر چنین بود هیچ قراردادی امکان پذیر نمی شد! بر هیچ کس پوشیده نیست که متون حقوقی بین المللی در عرف و سنت دیپلماسی به دو زبان فرانسه و انگلیسی ملاک قرار می گیرند، امضاء کنندگان امضاء خود را در ذیل متون فرانسه و انگلیسی قرار می دهند، هرگونه اختلاف در تفسیر آنها تنها با رجوع به متن تنظیم شده به این زبانها صورت می گیرد و ترجمه ی این متون، ولو صحیح، به زبانهای دیگر، اگر هم بتواند برای مردم یک کشور امضاء کننده سودمند واقع شود، در هر صورت دارای ارزش حقوقی بین المللی نیست. بنابر این تقلب در ترجمه ی مواد مورد توافق، در نتیجه ی کار، و در درجه ی انقیاد جمهوری اسلامی در برابر اراده ی کشورهای بزرگ امضاء کننده و شورای امنیت تغییری ایجاد نمی کند. می توان از خود پرسید چرا دولت آمریکا که قادر است در شورای امنیت و در برابر انظار مردم جهان درباره ی وجود سلاح های کشتار جمعی در دست دولت عراق بزرگترین دروغ تاریخ را بگوید امروز در گزارش خود از توافق لوزان ترجمه ی مقلوب در اختیار مردم آمریکا و جهان  قرار نمی دهد؟ دلیل این امر نه زبان انگلیسی متن توافقنامه، بلکه تنها این است که آمریکا و 5 کشور مذاکره کننده ی دیگر اراده ی خود را به تمام و کمال به جمهوری اسلامی تحمیل کرده اند، ضمن اینکه دولت آمریکا دارای ولی فقیه نیست و باید این نتیجه را با متن صحیح آن به تصویب نهادهای قانونگذاری کشور خود نیز برساند؛ به علاوه، هنگامی که به تصدیق روزنامه ی اسرائیلی هاآرتص حتی کامل ترین تضمین های قابل تصور برای اسرائیل را نیز از ایران اسلامی گرفته اند، آنان دیگر چه انگیزه ای برای دروغ گفتن می توانند داشته باشند؟

حتی، با آنکه از ابتدا روشن بود که ولی فقیه از روز نخست جزئیات موضوعات مورد بحث در لوزان را از نزدیک دنبال می کرده، اما، تا آخرین لحظه های نگارش این سطور هنوز از سوی وی رسماً سخنی در رد یا تأیید آنچه به امضاء نمایندگان وی رسیده منتشر نگردیده است. البته می توان پرسید که آیا وی نیز به گزارش مختصر و مقلوب هیئت نمایندگی اسلامی در لوزان که برای مصرف داخلی تنظیم شده بود قناعت کرده یا متن کامل امضاء شده به زبان انگلیسی به دست وی رسیده و توسط مترجم مخصوص برای او ترجمه شده است. در هر حال، از آنجا که در ایران مرجع دیگری قدرت رد یا قبول آنچه را که به نام ایران امضاء می شود ندارد مسئولیت اینگونه تعهدات بین المللی تماماً بر عهده ی شخص او خواهد بود؛ و اگر پادشاه سابق که از حقوق خود به عنوان مقام غیرِمسئول نظام مشروطه تجاوز کرده در همه ی امور ریز و درشت کشور تصمیم نهایی را می گرفت، رهبر جمهوری اسلامی حتی به عنوان مقام مسئول باید پاسخگوی تخطی هایی باشد که در این مورد یا هر مورد دیگر از حقوق ملت شده یا بشود. او و نظام تحت رهبری او هستند که با امضاء خود ملت ایران را بگونه ای در برابر قدرت های بیگانه و نهادهای بین المللی به مدتی بسیار دراز متعهد و از حقوق مسلم خود محروم می سازند که حتی در صورت سقوط آنان نیز این قیود بر دست و پای ما خواهد ماند. هنگامی که شکایت انگلستان از ایران در شورای امنیت مطرح می شد یکی از استدلالاتی که دکتر مصدق در رد این شکایت در شورای امنیت مطرح کرد این بود که قرارداد۱۹۳۳نفت که کشور ایران را به مدت شصت سال دیگر در برابر شرکت نفت متعهد کرده بود در یک دوران دیکتاتوری تنظیم و امضاء شده بود که ملت از حقوق قانونی اش برای تعیین سرنوشت خود محروم بوده و امروز خود را به آنچه به نام او امضاء شده بود متعهد نمی داند. انواع تجاوزاتی که در دوران سلطه ی دارودسته ی کنونی به حقوق ملت ایران شده نیز باید روزی جبران شود اما انجام این امور هم، اگر ممکن باشد، از جبران قرارداد نفت رضاشاهی و پیمان ترکمانچای ساده تر نخواهدبود.

بنا براین شرکت کسانی که از روز نخست درباره ی ماهیت انقلاب اسلامی و نظام ناشی از آن به خود و به ملت ایران دروغ گفته بودند، در هلهله های شادی که با تدارک قبلی سرویس های تهییج جمهوری اسلامی در چند خیابان تهران براه انداخته شد، ضمن اینکه مصداق خوبی از کاسه ی داغتر از آش بشمار می رود، ادامه ی همان روش گمراه کننده ی گذشته و کمک به دستگاه دروغ و فریب نظام برای دوام بخشیدن به اسارت ملی است.

آری؛ این پرسش همچنان باقی می ماند که در جهانی که هندوستان و پاکستان و حتی خود اسرائیل ـ و این یک یاغیگرانه ـ به سلاح هسته ای مجهز شده اند و احدی متعرض آنها نشده است چرا باید حتی صنایع انرژی هسته ای ملت ایران تحت نظارت شدید قدرت های بزرگ قرار گیرد. اشتباه نشود. ما نه خواهان سلاح هسته ای برای ایران بوده ایم و هستیم و، با وجود امکانات زیرزمینی و اقلیمی ایران برای تولید انرژی های پاک و بازتولید شونده، نه حتی هوادار تولید انرژی هسته ای برای این کشور. منظور ما از محکوم کردن رفتار جمهوری اسلامی در این فرآیند فراتر از این مورد خاص است. زیرا ما برآنیم که یک حکومت ایرانی ملی و دموکراتیک که از پشتیبانی ملت برخوردار باشد، آنهم در کشوری که از امکانات عظیم و استثنائی زیرزمینی برخوردار است، می تواند آزادانه و بدون آنکه قدرت های بزرگ قادر به تحمیل اراده ی خود بر آن باشند هر نوع انرژی و سلاحی را در محدوده ی قراردادهای بین المللی انتخاب کند بدون آنکه احدی بتواند به خود اجازه ی مداخله در سیاست های داخلی آن را بدهد. نمونه ی بارز این اصل دولت جدید یونان است که بدون برخورداری از امتیازات طبیعی ایران، چون در چارچوب یک نظام دموکراتیک، بنا به اراده ی  آزاد ملت خود و با پشتیبانی آن زمام کارها را در دست گرفته است، علی رغم ضعف شدید بنیه ی اقتصادی و بدهی های کمرشکن آن به اتحادیه ی اروپا و صندوق بین المللی پول، در برابر سیاست ظالمانه ی سران محافظه کار اتحادیه اروپا و قدرت اقتصادی فائق آن، آلمان فدرال، سرافرازانه مقاومت کرده و می کند و ناظران منصف جهان این ایستادگی را به درستی به پای اراده  ملت یونان می گذارند! در این صورت چرا کشور بزرگی چون ایران باید ناچار از تسلیم به اراده ی اسرائیل گردد که از زبان آمریکا و متحدانش بیان می شود؟

برای شادی کنندگان از توافقنامه ی خفت بار کنونی توسل به این دستاویز که گویا در نتیجه ی آن گشایشی در امور اقتصادی کشور و وضع مالی دردناک اقشار محروم جامعه رخ خواهد داد نیز مانند گذشته توهمی بیش نیست که تنها می تواند به توهمات مردم گرفتار و گرسنه ی کشور دامن زند تا چندی بعد باز هم از همیشه نومید تر و منفعل تر گردند؛  در حالی که، تازه اگر هم این همه امتیازِ ناروای داده شده از حقوق ملت ایران به قدرت های بزرگ، اندک گشایشی برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشد حاصل آن مانند گذشته صرف چپاول های مافیای حاکم و ندانم کاریها و ریخت و پاش های غیراقتصادی رژیم فاسد و نادان خواهد شد. 

راه خروج از بند و زندان جمهوری اسلامی شرکت در بازی های مزورانه ی آن نیست، خواه از دور باشد خواه از نزدیک. اینگونه مانورها همواره تنها وسیله ای می شود برای استتار ماهیت واقعی حرکات این رژیم و شرارت های آن. برای آزادیخواهان حقیقی راه درست نیل به آزادی، که ممکن است فقط در ظاهر راهی درازتر بنماید، اگر آگاهانه دنبال شود و به راه مردم تبدیل گردد، بسی کوتاه تر از مسیر درازی خواهد بود که تا امروز در این بیراهه های فرصت طلبانه طی شده است.

در برابر رژیمی که به هیچ اصل انسانی و ملی پایبند نیست جز راه طرد سیاسی و اجتماعی آن که مقاومت منفی و نافرمانی مدنی نام دارد هیچ راه رهایی دیگری وجود ندارد، و راه آنان که گاه همصدایی با آن را توصیه می کنند و گاه نیز ملتمسانه زبان به گلایه از آن می گشایند، راهی است که به جهنم ختم می شود.

 

یکشنبه ۱۶ فروردینماه ۱۳۹۴

ع. ش. زند

منبع:پژواک ایران


علی شاکری زند

فهرست مطالب علی شاکری زند در سایت پژواک ایران 

*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش پانزدهم -ج [2023 Sep] 
* برگهایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پانزدهم ـ ب [2023 Sep] 
* جمهوری اسلامی حکومتی مرده است! اما چرا برچیده‌ نمی‌شود؟ بخش اول: یک نظام رو به موت [2023 Sep] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار (بخش پانزدهم ـ الف) [2023 Aug] 
*آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران، متن سخنان علی شاکری زند بر مزار شاپور بختیار [2023 Aug] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش چهاردهم [2023 Jul] 
*دعوت پادشاه از شاپور بختیار برای دیدار با او [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش دوازدهم) [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش یازدهم)، علی شاکری زند [2023 Jun] 
*باز هم تشدید اعدام‌ها [2023 Jun] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش دهم [2023 Jun] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش نهم ـ ب) [2023 May] 
*چگونه منشور ننویسیم!/ بخش دوم [2023 May] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپوربخش نهم – الف بختیار* [2023 May] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش هشتم ـ ب) [2023 Apr] 
*همبستگی برای ایران استیا ایران برای همبستگی است؟ [2023 Apr] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار*، بخش هفتم [2023 Apr] 
*منشوری برای اهالی کره‌‏ی ماه [2023 Mar] 
*برگهایی اززندگی سیاسی دکترشاپور بختیارـ بخش ششم [2023 Mar] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پنجم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Mar] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش چهارم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Feb] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار، بخش سوم: فعالیت در تجدید سازمان جبهه ملی ایران [2023 Feb] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* (بحش دوم) [2023 Jan] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار ـ جوانی، تحصیلات، مبارزه با نازیسم [2023 Jan] 
*دولت موقت در تبعید و ضرورت حیاتی آن در شرایط کنونی [2022 Dec] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر، مفهوم «ملت»، پادزهری در برابر واژه‌ ایدئولوژیک «امت اسلام» و فتیشیسم قومی (بخش سوم) [2022 Aug] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر [2022 Aug] 
*آیا جمهوری اسلامی مشروعیتی داشته که ازدست داده؟ [2022 Jul] 
* اتحادعملِ همه ی نیروهای ملی از مشروطه خواه تا جمهوریخواه [2022 May] 
*درباره ی نهضت مقاومت ملی ایران* [2022 May] 
*خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب‌ناپذیر بود؟ ضرورت بیان کامل حقیقت به جای حاشیه‌نویسی!  [2022 Apr] 
*منوچهر هزارخانی: مرگی از هر جهت اندوهبار [2022 Mar] 
*آیا فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق ماهیتاً یکی نیستند؟  [2022 Mar] 
*پوتین اوکرایین و روسیه، همه چیز اینجا شروع می شود [2022 Mar] 
*احیاءِ «عظمت گذشته ی» امپراتوری روس؟ [2022 Mar] 
* در حاشیه عملیات تروریستی اخیرِ داعش [2022 Feb] 
*برای دوری از انحرافات و انشعابات در جبهه ملی ضرورت بازگشت به اصالت نهضت ملی [2022 Jan] 
*اتحادعمل برای نجات کشور از زوال! * انتظار تا کی و برای چه؟ [2021 Dec] 
* راه انتخاب میان سلطنت مشروطه و جمهوری از دید شاپور بختیار [2021 Oct] 
*بحران سیاسی کشور و راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات، پیش بینی بختیار نزدیک است [2021 Aug] 
*شاپور بختیار و توتالیتاریسم، گریزی به رساله ی دکتری او [2021 Jul] 
* اثرات متقابل مخالفان فعال رژیم و مردم غیرمتشکل: یک فرآیند دینامیک [2021 Jun] 
*سر و ته، یک کرباس [2021 Jun] 
*نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ملی بخش سوم  [2021 Mar] 
* نگاهی به ریشه‌های ژرف یک فاجعه‌ی ملی، به مناسبت ۲۲ بهمن ماه (بخش دوم) [2021 Mar] 
* به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ی ملی [2021 Feb] 
*ملاحظاتی درباره‌ متن حقوقی امانتی استاد محمـدرضا شجریان [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟ [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟  [2021 Jan] 
*هموطنان بی مسئولیتی که در برابر امام جماران به امامزاده ی کاخ سفید دخیل بسته بودند یتیم شدند [2020 Nov] 
*رادیکالیزاسیون دینی جوانان پناهنده و نقش حس ملی [2020 Nov] 
*دولت موقت و چارچوب قانونی کارهای آن [2020 Oct] 
*«علوم اجتماعی اسلامی» چه صیغه ای است؟  [2020 Aug] 
*جمهوری اسلامی کابوسی باورنکردنی [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش سوم: دیگرِ تجربه‌های عملی اپوزیسیون [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش دوم: کدام استثناء؟ [2020 Jul] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟  [2020 Jul] 
* آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک جمعی است (بخش دوم) [2020 Jun] 
*آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است [2020 Jun] 
*ایران هرگز نخواهد مرد!  [2020 May] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار [2020 Apr] 
*نمایش از این پس بی اثر «انتخابات»، پرده دری از فریب «اصولگرا ـ اصلاح طلب» [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* ۳۹ـ تدارکات و ترتیبات سالیوان برای ایجاد پیوند میان ارتش و نمایندگان خمینی  [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* [2020 Mar] 
*بحثی در مقاله‌ی : خطای بختیار، پایان بازرگان [2020 Feb] 
*تحریم انتخابات را به کارزار همصدایی علیه اساس رژیم و رفراندم برضد آن بدل کنیم  [2020 Feb] 
*منطق جمهوری اسلامی: تحریک دیگران؛ تحقیرشدن؛ واکنش به تحقیرشدن [2020 Jan] 
*تحریم یکصدای نمایش انتخابات: ضرورتی سیاسی، نه انتخاباتی!  [2019 Dec] 
*انبار باروتی بنام ایران  [2019 Nov] 
*شورای دوران گــُـذار یا مدیریت بی‍گــُـدار برای «اقوام و ملیت های ساکن ایران» !  [2019 Oct] 
* بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم (۲) [2019 Sep] 
*بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم [2019 Sep] 
*بیست و هشت سال پس از قتل شاپور بختیار پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و راه پیروزی بر آن  [2019 Aug] 
* بحران در روابط ایران و آمریکا:‏ یا زمان قدرت نمایی شاگرد جادوگرها [2019 Jul] 
* زند ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ ادای سهمی در پاسخ به یک مغالطه بخش دوم ادعای درونی بودن اسلام و ...! [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ‏ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jun] 
*جمهوری اسلامی:‏ یک نظام تروریست، با همه‌ی اجزاء و بازوانش  [2019 Apr] 
*اتحادِ عمل آری؛ ‏ اما برای چه منظور؟ و از کدام راه؟  [2019 Apr] 
*جامعه‌ ایران از سر گندیده است [2019 Mar] 
*این نظام رفتنی است ما نیستیم که می گوییم؛ آنها خود می دانند! [2019 Feb] 
*در میان مخالفان جمهوری اسلامی اختلاف ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ [2019 Jan] 
*ما نمی بایست سنگر قانون اساسی را رها می کردیم  [2019 Jan] 
*ملاحظاتی درباره ی رساله ی دکترای شاپور بختیار [2018 Nov] 
*جمهوری، یا مشروطه ی پادشاهی؟ بحث بر سر چیست؟ [2018 Nov] 
* با اعتصاب عمومی نباید بازی کرد  [2018 Oct] 
* مجازات شلاق برای معلمان کشور !  [2018 Oct] 
*مرگ امیرانتظام فرصتی برای آب تطهیر بر سر انقلابیون دیروز و اصلاح‌طلبان امروز! [2018 Aug] 
* اقتصادی ویران؛ نتیجه ی تحریم ها، یا اثر ورشکستگی به تقصیر  [2018 Aug] 
*آزادی گرفتنی است نه دادنی [2018 Jul] 
*چرا جمهوری اسلامی رفتنی است [2018 May] 
*از بحث عدم‌ مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید (بخش دوم)، [2018 Apr] 
*از بحث عدم‌مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید [2018 Mar] 
*همه‌پرسی، به چه منظور، چگونه، در چه زمان، و به دست کدام حکومت ؟  [2018 Feb] 
*جدایی دین از حکومت یا حکومتِ لاییک* [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری* بخش چهارم [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش سوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش دوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری ، بخش یکم [2017 Dec] 
* افسانه‌ی حمله‌ی نظامی عراق به ایران بنا به ‏ توصیه‌ی شاپور بختیار بخش چهارم  [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش سوم) [2017 Nov] 
* علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش دوم) [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش یکم) [2017 Oct] 
*مصدق و اصـلاحات کاذب، بخش سوم: موضع نیروهای سیاسی دیگر [2017 Oct] 
*مصدق و اصـــلاحــات کاذب «تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیم‌تری...»  [2017 Oct] 
*دکتر مصدق ‏ و اصـلاحـات کاذب یا یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب‌اسلامی ‏ [2017 Oct] 
*از مرگ هیچکس شاد نباید شد اما... [2017 Sep] 
* سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد بخش دوم  [2017 Jul] 
*سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد [2017 Jul] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ قسمت دوم [2017 Jun] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ [2017 May] 
* تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست ‏ [2017 May] 
*گفتید جمهوریت؟ کدام جمهوریت؟  [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ (بخش دوم) [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ [2017 Apr] 
*انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ نامه ی سرگشاده به نامزدها و رأی دهندگان به آنان*  [2017 Apr] 
* ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی  [2017 Mar] 
*کسانی که تروریست‌ها و خرابکاران را مردم می‌نامند! (بخش دوم) [2017 Mar] 
* نوبت خطرکردن بختیار برای نجات کشور از سقوط در پرتگاهی که به سوی آن می رفت (بخش سوم) [2017 Feb] 
*آیا نظام مشروطه منسوخ شده بود؟ جلوگیری از نخست ‌وزیری صدیقی و نوبت خطرکردن بختیار (بخش دوم) [2017 Feb] 
* به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار ‏ [2017 Feb] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش چهارم و پایانی) [2016 Oct] 
* نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش سوم) [2016 Oct] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه بخش دوم  [2016 Sep] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه؛ به مناسبت بیست و پنجمین سال ‏ قتل شاپور بختیار [2016 Sep] 
* منشاء هراس شدید نظام از مردم ! (بخش پایانی) بخش دوم [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم ! بخش دوم، بهره ی الف  [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم !  [2016 Jun] 
*رژیم راًی مردم را برای نمایش و کسب مشروعیت می خواهد [2016 Feb] 
* در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش  [2016 Jan] 
*نکاتی از زندگی خسرو شاکری زند و سبب درگذشت وی [2015 Oct] 
*توسل به دروغ و فریب برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار [2015 Apr] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف سکولاریسم نو(۳) [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف  [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف «سکولاریسم نو» [2014 Dec] 
*دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی که در پی اجرای «راه حل نهایی» برای مردم فلسطین است [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب (بخش دوم) [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب [2014 Jul] 
*ملاحظاتی پيرامون مقاله «بازرگان، روحانيت و بختيار»، بخش سوم (قسمت دوم) [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت؛ ملاحظاتی پیرامون مقاله‌‌‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱- بخش سوم تیرخلاص [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت- بخش دوم [2013 Sep] 
*ملاحظاتی پیرامون مقاله‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱ [2013 Sep] 
*مصر بار دیگر به پا می خیزد [2013 Jul] 
*درباره‌ی پرچم ملی ایران [2013 Jan] 
*آیا صلحجویان نسل های جدید اسرائیل خواهند توانست ماجراجویی رهبران سنتی جنگ طلب خود را مهار کنند و از فکر حمله به ایران بازدارند  [2012 Apr] 
*پاسخی به ادعاهای نسنجیده و بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی  [2011 Nov] 
*افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار  [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار (۲) [2011 Aug] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار [2011 Aug] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصول کار و منش آنان (بخش دوم ـ ب) [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان  [2011 Mar] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن( بخش دوم)  [2010 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن(٭)  [2010 Mar] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش دوم) [2010 Jan] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش نخستین) [2010 Jan] 
*چه کسانی از علائم شیر و خورشید پرچم ملی ایران می ترسند؟ [2009 Aug]