تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏
نیره انصاری

 

 «... درتاریخ(29،3،2018) «اداره کل تأمین اجتماعی سوئد, Socialstyrelsen » بریشیری را تحت عنوان: «اطلاعات برای شما که با یک کودک ازدواج کرده اید» را به منظور استفاده ی مسلمانانی که به همراه زنانِ زیر سنِ(18) سال، خود به سوئد آمده‌اند را به نشر سپرد. بر روی « جلد بریشیر»تصویر یک کودک پوشیده با حجاب نیز نمایان است.»

 

 اداره مالیات سوئد،"Skatteverket" در سال (2015) ازدواج یک دختر 14 ساله با مرد بزرگسالی را تأیید کرد که موجب برانگیختن اعتراضِ صاحب نظران و کوشندگان حقوق کودک گردید.

به موجب قانون عقد ازدواج(,1987,Äktenskapsbalken,) در سوئد، اگر مایل به  در سوئدازدواج نیستید همیشه می توانید بگویید «نه»، زیرا اگر کسی از راه تهدید یا خشونت مجبور به ازدواج گردد، این عمل فاقد وجاهت حقوقی بوده وغیرقانونی است. از این بیش، پاراگراف(1) از فصل (2) از قانون ازدواج مقرر میدارد:«..... زیر سن( 18 سال) بودن یکی از موانع ازدواج محسوب می شود...»

به استناد این قانون، دو فرد که مصمم به ازدواج با یکدیگر هستند باید هر دو در مراسمِ عقدِ ازدواج/ عروسی شرکت داشته و موافقت خود مبنی بر ازدواج با یکدیگر را اعلام نمایند. اداره های دولتی سوئد ممکن است یک ازدواج خارجی" مهاجر" را که با اجبار انجام شده باشد، مورد تأئید قرار ندهند. اما اگر ازدواج صورت گرفته باشد، اغلب دشوار خواهد بود که بتوان در دادگاه ثابت کرد که این امر به اجبار صورت گرفته است.

 و به سخنی دیگر چنانچه ثابت گردد که ازدواجِ انجام شده زیر سنِ قانونی و بر اساس اجبار و تهدید بوده، این عقد ازدواج فاقد اعتبار حقوقی بوده و« اجبار کنندگان» قابل تعقیب کیفری هستند. اگرچه تغییر قوانین، خود، ازدواجِ جوانان را پیش از رسیدن به سن قانونی ناممکن می سازد.
البته برای ازدواج باید به سن (18 سال) تمام رسیده باشند. افراد بین( 16 تا 18 سال) "می توانند"، (این توانستن در بسیاری موارد دارای تفسیر حقوقی است)، اما این امر مستلزم صدور مجوز و پروانه از سوی استانداری است. همچنین اگر کسی ازدواج کرده باشد در صورتِ تصمیم به جدایی و پیش از صدورِ حکم طلاق نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. «به استناد قانون تک همسریÄktenskapsbalken: 2,4 -1973,1987.».

در سوئد شمار اندکی مجوز برای ازدواج کودکان صادر می شود. به موجب پاراگراف (1) فصل (2) از قانون ازدواج "Äktenskapsbalken"،: «زیر سن (18 سال) بودن یکی از موانع ازدواج محسوب می شود.» که این عبارت قانونی نشان از ممنوعیت "ازدواج کودکان،Barnäktenskap" دارد.

اما در جایی از این قانون استثنایی وجود دارد مبنی بر اینکه :« ....اگر کسانی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا وارد کشور سوئد می شوند، قبلاً در کشور متبوع خود ازدواج کرده اند.....» با استناد به این استثناء، چندی پیش اداره مالیات سوئد"Skatteverket" ازدواج یک دختر 14 ساله با مرد بزرگسالی را تأئید کرده بود که موجب برانگیختن اعتراض صاحب نظران و فعالان حقوق کودک گردید.

در Debatt / گفتگوی انجام شده در این خصوص، گروهی از صاحب نظران بر این باورند که قانون سوئد در این باره بسیار شفاف و بدون اجمال و ابهام است و این ممنوعیت به روشنی در پاراگراف قانونی آورده شده است.
اما دیگر گروه می گویند که قانونِ یاد شده، به ویژه استثناء موجود درآن نیاز به تفسیر موسع دارد و ارجح است تا از پاراگراف قانونی حذف گردد زیرا تبعیت از این قانون می تواند مورد سوء استفاده واقع شده و اساساً ماده قانونی را متزلزل نماید.

به نظر این قلم؛ استناد به این تبصره قانونی در موارد مشابه می تواند در راستای پذیرش و تأئید ازدواج کودکان باشد،( سوء استفاده از قانون!) حتی کودکانی که از کشوری خارج از اتحادیه اروپا وارد کشور سوئد می شوند، که این خود موجب مخدوش شدن قانون ممنوعیت ازدواج کودکان بوده، همچنین مغایر و ناقض ماده نخست کنوانسیون های حقوق کودک است که تصریح می دارد:«.... کودک، افراد انسانی زیر سن 18 سال است مگر اینکه به موجب قانونِ قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» براین اساس واضعان قانون می توانند با اصلاح و یا حذف این تبصره از قانونِ" ممنوعیت ازدواج کودکان" رفع ابهام نمایند.

 

ازدواج با کودکان از منظر قانون مدنی جمهوری اسلامی

و فقه امامیه

در این باره با توجه به ماده(1041) قانون مدنی جمهوری اسلامی در ایران (اصلاحی1379،9،37) که در قابلیت صِحی برای ازدواج اشعار می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن(13) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»! به این معنا که برای ازدواج کمتر از( 13 ) سال با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می شود.

که البته این امر نیز ریشه در مقررات فقه اسلامی دارد:

- [آقا] ی خمینی در تحریرالوسیله[ باب النکاح، مساله12] می گوید:« اگر مردی با دختر خردسال ازدواج کند و یا نزدیکی نماید و او «اِفضا» شود[ آسیب جنسی] ببیند باید دیه کامل( دیه قتل] را به دختر دهد. با توجه به اینکه نزدیکی با این دختر حرام است.»

اگرچه این فَتوا در رساله ی توضیح المسائلِ ایشان وجود ندارد، بل، در کتاب تحریرالوسیله آمده است.

زیرا که میان رساله ی«توضیح المسائل» و کتاب « تحریرالوسیله»تفاوتی وجود دارد که متناظر است برعمومی و کاربردی بودن ویژگی «رساله ی توضیح المسائل». حال آنکه کتاب « تحریرالوسیله» یک کتاب تخصصی و دربردارنده ی فتواهای فقهی – قانونی است که شاید اساساً به کار نیاید، اما به حیث قانونی و تخصصی برای متخصصین فقه و حقوق قابل توجه است.

- در فقه اسلامی یک قاعده کلی وجود دارد موسوم به « لاضرار؛ لاضرر و لاضرار فی الدین» به این معنا که هرکارو فعلی اگر ضرری داشته باشد، جایی در دین ندارد. پس در خصوص این فعل « متمتع شدن از...» اسلام گرایان به این قاعده استناد می نمایند. معنا اینکه فعلِ «تمتع…!»از شیرخواره گرچه بخودی خود حرام نیست؛ اما اگر ضرر برساند؛ حرام است. به بیانی دیگرآن ها   اینچنین استدلال می نمایند:« این ازدواج و این رفتار (لمس ولذت) واجب نیست، مستحب هم نیست. در حقیقت این عمل و فعل نه واجب است و نه مستحب؛ بنابراین عمل مثبتی محسوب نمی گردد. بل، برحسب فتواهای فقه اسلامی تنها جایز است، یعنی حرام نیست!

منابع/:Källor
Lag om vissa internationella rättsförhållanden, rörande äktenskap och förmynderskap: (1904, 26,1)-
Äktenskapsbalken: (1987,230)-
برگردان وترجمه پاراگراف های قوانین، نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
31،8،2015میلادی
برابر با9،6،1394 خورشیدی

 

 از این بیش در تاریخ(29،3،2018) اداره کل تأمین اجتماعی سوئد, Socialstyrelsen بریشیری را تحت عنوان «اطلاعات برای شما که با یک کودک ازدواج کرده اید» را به منظور استفاده ی مسلمانانی که به همراه زنانِ زیر سنِ(18) سال، خود به سوئد آمده‌اند را به نشر سپرد. بر روی « جلد بریشیر»تصویر یک کودک پوشیده با حجاب نیز نمایان است.

نخستین تصور همگان بر این بود که این خبر جعلی و «Fik News» است اما هنگامی که مشخص گردید این خبر بطور رسمی و به منظور بارگیری در وب سایت اداره کل تأمین اجتماعی سوئد به نشر سپرده شده است اعتراض های گسترده ای در سراسر سوئد صورت یافت که موجب حذف این بریشیر توسط آن اداره گردید.

در حقیقت انتشار این بریشیر بیانگر«به رسمیت شناختنِ پدوفیلیا،Pedophilia یا میل جنسی به کودکان» است که جامعه مدنی سوئد را خشمگین نموده و موجب اعتراض های گسترده در این جامعه گشته است.

مرور یک پرونده

اخیراً به استناد حکم صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ای در منطقهVätmland درسوئد در خصوص اقدام به «ازدواج اجباری» توسط پدرومادری که می کوشیدند تا دختر (13 ساله) خود را ناگزیر از تن دادن به یک ازدواج اجباری نمایند به جزای نقدی محکوم شده اند.

یکی از مدارک و منضمات این پرونده همانا « قرارداد ازدواج تنظیمی» فیمابین پدرومادر دختر مورد نظر از یک سود و مرد [داماد احتمالی!] از دیگر سو است.

به موجب رسیدگی که منتج به صدور حکم محکومیت پدرومادربه پرداخت جزای نقدی توسط دادگاه رسیدگی کننده گردیده ونسبت به مرد [داماد] حکم برائت صادر گردیده است.

و البته دختر (13ساله) به دلیل داشتن هراس از اجرایی شدن قراردادِ ازدواجِ اجباری که پیش از این توسط پدرومادر و مردِ برگزیده شده از سوی والدینش منعقد گردیده بود؛ از خانه گریخته که اکنون تحت حمایت قانون قرار گرفته است.

بدین اعتبار نظر صاحب این قلم بر این پایه استوار است که حکم صادره به موجب قانون تنها «اجبارکنندگان به ازدواج دختر زیر سن قانونی» را مورد تعقیب کیفری و مجازات قرار داده و آنان را محکوم به پرداخت جزای نقدی نموده است. معنا اینکه دادگاه تنها اقدام مجرمانه و یا «قصدمجرمانه» پدرومادر را مطمح نظر قرار داده و استدلالش ابتناء دارد بر «قصدمجرمانه بودنِ و یا فعلِ انجام ازدواج اجباری».

حال آنکه یک قرارداد ازدو سو یعنی متعاملین و یا معامله کنندگان تشکیل می‌گردد که این مورد نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مردِ برگزیده توسط پدرومادر نیز یکی از طرفین عقد قرارداد ازدواج محسوب می گردد!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

  6،4،2018 میلادی

17،1،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]