سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم)
مژگان پورمحسن

فکر می کنم بعد از سی و پنج سال مقاومت و مبارزه با آخوندها وادعایِ سالیانهٔ سرنگونیِ این رژیم نکبت بار،  اگرفَرد مبارزوبطریق اولی گروه مبارز به تجزیه و تحلیل های  سیاسی وسیاسی ـ نظامی ( گروههای مسلّح ) و اجتماعی ـ اقتصادی غلطِ خود انتقاد نکند و راه صحیح مبارزه را در پیش نگیرد می توانیم با اطمینان صد در صد بگوییم و تأکید کنیم که آن فَرد نَه مبارز بلکه دیوانه است و آن گروه نَه مبارز بلکه تضمین کنندهٔ ادامهٔ حکومت آخوندهاست. چرا؟ زیرا از همان ابتدایِ سَرِ کار آمدن آخوندها و درحالی که جنایت کار اعظم ـ خمینی زنده بود، آخوندها درکشتن و از بین بردن دشمنانِ خود لحظه ای درنگ نکرده اند که هیچ حتی در اعدامِ موافقان، یاران و بستگان خود نیزابایی نداشته اند. برای آن اشخاصی که جوان ترند یا آن سالها را فراموش کرده اند عرض می کنم حصر ولیعهدِ خمینی، منتظری را شنیده اید؟ حصر موسوی و کروبی را ملاحظه می فرمایید؟ دستگیری و شکنجه و اعدام هوادارانِ این دو کاندیدای ریاست جمهوری سالِ ۱۳۸۸ که هم خودشان از « یارانِ امامِ جماران » بوده اند و هم طرف دارانشان از حامیانِ جمهوری اسلامی هستند را می بینید؟ اینها را که خود از پایه های حکومت ملاها هستند را در جا و بدون هیچ درنگی و در مقابل مَردُمِ دنیا منجمله مسلمانان و شیعیان میگیرند و میبَرَند و تجاوز می کنند و تکه تکه و مثله می کنند و بسیاری را هم در کیسهٔ آشغال یا گونی پاره تحویلِ خانواده میدهند.
 
آدم معمولی، شاعر، نویسنده، وبلاگ نویس، کارگر، بیکار، معلم، استاد دانشگاه، خانم خانه دار، کشاورز، دانشجو، بیسواد، بازاری، لباس فروش، میوه فروش، زن، مرد، بچه، پیر و جوان،  تبعهٔ ایران یا تبعهٔ ایران و کشوری دیگر( تبعیت دوگانه یا چند گانه) همگی را این جانورانِ حکومت « رأفت اسلامی » درجا میدرند تا برای صدها زندانی جدید فردا جا باشد.
 
برای من، اصطلاحِ  « مقاومت دربرابررژیم » بجز در مورد تعدادی اززندانیان اساساً اصطلاحی مسخره است زیرا همانطور که دیده ایم هیچکس ـ بجز موارد معدودـ در مقابل سبعیت این رژیم طاقت مقاومت ندارد. توجه میدهم که در فرهنگ اینجانب مقاومت و مبارزه فقط رودر روست نَه با چند هزار کیلومتر فاصلهٔ جغرافیایی از یکدیگر. در مقابل حکومت آخوندی هیچ شخص سیاسی یا گروه سیاسی نایستاده است زیرا همهٔ آنها را رژیم کشته و بمحض دیدن یا شنیدن یا شک بردن درجا می کُشد: ندا آقا سلطان را دنیا دید و فهمید « جمهوری اسلامی » و حکومت ملاتاریا چیست. می دانید از صحنهٔ جان دادن ندا من به یک شخص غربی برنخورده ام که نداند حکومت ایران یعنی چی و آخوند یعنی چه نوع جانوری. همه فهمیدند. آخر از اینهم واضح تر رژیمی میتوانست نشان دهد که « در مقابلش » هیچکَس در خیابان و در روز روشن و در مقابل چشم میلیونها ایرانی و میلیاردها انسانِ  کرهٔ خاکی حتی نمیتواند در سکوت بایستد یا راه برود. این واقعیت عجیبی در قرن بیست و یکم ودرمقابل چشم جهانیان بود که  در حکومت مدعی دمکراسی ودرفردای باصطلاح  انتخاباتِ آزادِ آن حتی کسی که سیاسی نیست و رأی هم نداده و فقط از خیابان رد میشده، آنهم یک دخترجوان با دست خالی و بدون اینکه حرفی بزند یا شعاری بدهد  « اعدام خیابانی » شود. بله، هیچ حرکتی از ما فعّالین خارج کشوری در قدیم یا در زمانِ حال نبوده ونیست که اینچنین رژیم جهل و جنایت آخوندی را  واضح به همهٔ انسان ها معرفی کند و دیدیم از سراسر جهان، ایرانیان و غیر ایرانیان، بدون « هیچ رهبری » و « هیچ تشکیلاتی » به حرکت درآمدند.
 
بنظر بنده گرچه رژیم هزاران هزار بار نشان داده که « رویارویِ خود » فقط « جسد» را ممکن است تحمّل کند و بدین دلیل در « مقابلِ خود » هیچ شخص شناخته شده و هیچ گروه و دسته ای نمی بیند و تا به حال از ما ایرانیان مخالفِ  خود که هیچ کدام درایران و درنتیجه « رودر رویِ او » نیستیم هم بدرستی « بُرده» امّا تحلیل خودش از موقعیتش کاملاً درست بود که « اگر تحریم ها چندی دیگر ادامه پیدا کنند و بیشتر شوند و مردم محروم با شکم خالی و نیروهای کفش ملّی پوش رژیم با جیب خالی به حرکت درآیند دیگر سرنگونی رژیم حتمی است.»
این سناریورا که رژیم بطور کاملاً « شفاف » به همریشان خارجی توضیح داد و بنفع طرفین تشخیص داده نشد، همریشان از رویِ میز برداشتند امّا به یک شرط: « دیگر همه چیز را خارجیان بدزدند » و آخوندها تقریباً بَسِشان است. زمانِ حرفِ آخرِ مردم فراخواهد رسید. نه ما فعالانِ خارجِ کشوری در آن نقشی خواهیم داشت نَه در ایران گروهِ سیاسی و متشکل در« تقابل با » رژیم می تواند وجود داشته باشد نه نیرویِ چریکی یا انقلابی یا نظامی « رودررویِ رژیم » هست ومیتواند باشد. پس در این تحلیل نَه رهبری از خارج کشور مطرح است نه موسوی و کروبی و رهبری از داخل. نه تشکیلاتی از خارج از ایران نقش دارد و نه خواهد داشت و نه از داخل. ولی رژیم آخوندی درتمامیتش و تا ریش وریشه اش توسط مردم شجاع ووطن دوست ایران بَرخواهد افتاد.
 
لطفاً بقیهٔ تحلیل را خودتان انجام دهید.
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]