قرآن و تضادهایش
مژگان پورمحسن

 

اینکه جهانِ هستی با میلیاردها سیّاره، میلیاردها موجود زنده و میلیاردها انسان چرا و چگونه و طی چه پروسه ای بوجود آمده و سَرانجامِ این موجودات چه خواهد شد برای دانشمندان، فلاسفه و قدرت مَداران کما اینکه در حد ذهنی هر انسان بصورت فردی در طول تاریخ سؤالی دائمی و برای اکثرِ انسانها با نگرانی ، تشویش و حتی وحشت همراه بوده است. ادیان اللهی که مدعّی آمدن از سوی تنها خالق هستی میباشند قاعدتاً دقیق ترین و درست ترین پاسخ به این سؤالات را می دهند.

در سورهٔ النساء ( زنان ) دیدیم که الله به ادعای خودش در قرآن در اوّلین آيهٔ این سوره، بوجود آمدن زن را از جسم مَرد اعلام می کند که پیش از این در نوشتهٔ کوتاهی بطور خلاصه به آن پرداختم.

در سورهٔ النَحل ( زنبورها ) آيهٔ ۴ الله میگوید که « او مَرد را از یک قطره اِسپِرم خلق کرده...». این بدان مفهوم است که ِاسپِرم مَرد درجای دیگری که بهشت نامیده میشود وجود داشته و به زَن نیز هیچ احتیاجی نبوده و مَرد پس از اوّلین خلقت میتوانسته مثل بَرخی دیگر موجودات، خود را باز تولید نماید. پَس بوجود آوردنِ زن به چه دلیل بوده است و چرا این زن است که باردار میشود و نُه ماه این بار را بُرده و سپس با دَرد جانکاه وضع حمل کرده و بچه را بدنیا می آورد؟ الله پاسخ نمی دهد.

سورهٔ الکَهف ( غار) آیهٔ ۳۷ قرآن می گوید: « ...کافری تو به آن کَس که تو را از خاک و سپس از اِسپِرم آفرید و بالاخره تو را بشکل مَرد درآورد؟ » در اینجا خلقت مَرد تغيیر کرد، یک مرحلهٔ خاک ابتدائاً و یک مرحلهٔ شکلِ مَرد در آخر اضافه شد. فکر نکنید داستانِ خلقت انسان آخرِ سر سه مرحله ای باشد. با الله باید صبور بود.

سورهٔ سوّم قرآن آل عِمران ( خانوادهٔ عِمران) آيهٔ ۶: « اوست که  به شما در رَحِمها شکل می دهد همانگونه که خود می خواهد...» این آیه آدم را در رحِم مادر جای داده که به واقعیتی که چندین هزاران سال است انسانها در بدنیا آمدن نوزادی تجربه کرده اند نزدیکتر است.
آيهٔ ۳۹ همین سوره، فرشتگان اللهی به ذکریا پیامبرخبر خوش پدر شدن را می دهند و آيهٔ ۴۰ میفرماید: 
« ذکریا گفت بار اللها من چگونه صاحب پسری میشوم درحالیکه امروز به پیری رسیده ام وزنم نازاست؟ الله پاسخ داد اینچنین. الله برهرکارقادراست.» ملاحظه می فرماييد که در این آیه خلقت بشر نه از خاک است و نه اسپرم و نه زن دخالتی دارد. 
دو خط پايينتر آیات مربوط به حضرت مریم است که اینبار خلقتِ مسیح با هیچکدام از خلقتهای قبلی نمی خواند:
اینبار فرشتگان به مریم ( که هرگز دست مَردی به او نخورده است ) مژده می دهند که صاحب پسری خواهد شد و نامش را عیسی المسیح بُگذارد و در مقابل حیرت مریم الله پاسخ می دهد « اینچنین است!... الله هر چه بخواهد
خلق می کند. کافیست بگوید باش و آن چیز بلافاصله هست.» اینبار برای خلقت هیچ چیز یا فردی لازم نیست بجز مادری که بچه را بدنیا بیاوَرَد.

لطفاً چند دقیقه از باورها و اعتقاداتتان بیرون آمده و خود را صرفاً یک انسان جدی و محقق علمی تصوّر کنید که آشنايی مسلمان به شما می گوید برای فهم چرايی و چگونگی و هدف غايی هستی منجمله انسان، سَری هم به قرآن بِزَن که بصورت دقیق همه را توضیح داده. فکر می کنید با همین چند آیه در مورد خلقت انسان به چه نتیجه ای می رسید؟ و بعنوان یک آدم جدی و اهل علم چقدر انرژی برای گرفتن پاسخ سؤالهایتان از الله و قرآن و محمد صرف خواهید کرد؟

قرآن ادعا می کند که در کلام الله هیچ تضادی وجود ندارد و اکثریت مسلمانان ـ اعم از اینکه قرآن را خوانده یا هرگز نخوانده باشند به این مدعا باور داشته و در قبال چنین متنی رگ گردنشان به اندازهٔ یک شلنگ ورم کرده و باصطلاح به رَگِ غیرتشان بَر می خورَد. در پاسخ ایشان فقط یک کلام میگویم: مطمئن باش که اگر غیرت داشتی و غیرت داشتیم مملکت باستانی خویش و مَردم بی پناه خود را دو دستی تقدیم کثیفترین جانورانِ موجود در وطن نمی کردیم که جهنم قرآنی را زمینی و عینی کنند و نام آنرا بگذارند جمهوری اسلامی و حکومت ولی فقیه .

جاوید ایران 
مژگان پورمحسن 
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]