اديان قديم و اديان جديد
مژگان پورمحسن

دين بمعنای باورها و رفتارهای يک قبيله، يک قوم و يا جمعی از انسانها  از بسيار قبل از عصر حاضرو با شباهتها و تنوعات فراوان در اکثر نقاطی که نوع انسان زندگی کرده وجود داشته. برخی  وجود دين را ذاتی و در فترت انسان می دانند وبخشی اجتناب ناپذير از مغز و ادراک انسان وبرخی ديگر دين را ناشی از انتقال باورها، ترسها و خيالات و توهمات  گذشتگان از دو عامل اساسی برای بشر يعنی زندگی و مرگ می دانند.​
علم امروز بشر که آغازپيدايش حيات بر روی زمين  را ميلياردها سال پيش برآورد می کند و پيدايش انسان را ناشی از تغيير و تحولات سلولی طی ميلياردها سال می داند و انسان امروزی را گونه ای از بشريت معرفی می نمايد بطور اتوماتيک اکثريت اديان و باورهای گذشته  از جمله اديان ابراهيمی را منتفی می کند. اين اديان بر اساس وجود خدای يگانهٔ ابراهيم، داستان پيامبران، خلقت آدم و سپس حوا بعنوان ضرورت ادامهٔ آدم = بشرو وجود پيامبران خدا که بسياری با عمر ۹۰۰ ساله و ۷۰۰ ساله و عروج و فرودهایی به درگاه خداوند در واقع مخلوقاتي هستند استثنائی و فوق بشری با ظاهری انسانی  واين پيامبران عمدتأ با خدايشان توسط فرشتگان ارتباط دارند و بقيهٔ انسانها توسط پيامبران و با پيروی از پيامبران رضايت خداوند را کسب می کنند. اين رضايت خداوند هم به جايزه و پاداشی ابدی منجرميشود که برای مردان شبيه به اقامت دائمی درفاحشه خانه ای دريک جای با صفا کنار رودخانه است و برای زنان مؤمنه خداوند هنوز تصميم جدی نگرفته است. خلقت آدم و حوا نيز به چند هزار سال پيش برمی گردد. ​
خوشبختانه علم تا اينجا ثابت کرده که داستان حضور نوع بشر روی کرهٔ خاکی ما بهيچ وجه با داستان تعريف شده دراکثريت اديان و بخصوص اديان ابراهيمی مشابهتی ندارد. چرا خوشبختانه؟ نتنها بخاطر دور ريختن اوهام و ادعاهای بی سروته بلکه بخصوص نامشروع نمودن رفتار بغايت وحشی و خشونت باراين اديان با باورمندان يا غير باورمندان. بطور مثال چه زنی متأهل مسلمان باشد چه نباشد در صورت ارتباط جنسی با مردی غير از شوهرش بايد سنگسار شود يا دو مرد که آزادانه و بميل و لذت خويش با هم رابطهٔ جنسی دارند بايد از وسط بدنشان توسط شمشير بدو نيمه شوند. يا اگر مرد يا زن مسلمانی مشروب می خورند بايد شلاق هم بخورند... تازه اين جهنم زمينی و موقت است. اصل جهنم آسمانی و دائمی و واقعأ خوفناک پس از مرگ شروع ميشود و البته هيچ کسی را از آدم و حوا تا آخرين بشرهای روی زمين از هر گروه و ايمان و دوره و محلی از آن گريزی ندارند. ​
بنظر من مهمترين کمبود ما انسانها درطول زندگيمان نداشتن اخلاق و خوی و منش والای انسانيست. اين کمبود را بايد با تربيت صحيح بر اساس مسئوليت فرد و جمع از طفوليت و کودکی با عملکرد مستمر  بزرگترها به بچه ها ياد داد. اگربزرگترها به جان و مال و فکرو عقيدهٔ همديگر احترام بگذارند و با يکديگر بر اين اساس رفتار کنند کودکان همين را ياد می گيرند. ما احتياج به اخلاق در خانواده، در مدرسه و دانشگاه، در کارگاه و کارخانه و شرکت و اداره، در جامعه و در سياست داريم. ​
انسانهای والا جوامع والا و سياست  مداران والا می سازند.​
۹ مه ۲۰۱۹
 
 
 
 
 
 
ReplyForward

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*يک کوه درد و يک دريا اشک [2019 Aug] 
*سرنگونی جمهوری اسلامی دردرون وطن است! [2019 Jul] 
*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]