هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم
مژگان پورمحسن

 
 
خانم ها و آقايان مخالف رژيم در خارجه، 
اگر هزار زن ايرانی مخالف رژيم از زوايای مختلف موضوعات مربوط به مملکت ما را مورد کنکاش و بررسی قرار دهند بهتر است يا آنکه تعدادشان به اندازهٔ انگشتان دو دست باشد؟ اينکه راجع به موضوعی که من می نويسم خانم يا آقای ديگری تجربهٔ کاملأ متفاوت و واقعی خود را قلم زده و در اختيار همگان قرار دهد بهتر است يا اينکه يک دانش يا تجربه يا نگاه صرفأ مطرح باشد؟
 
دوستان،
ما از همين حذف همديگر، از سانسور يکديگر، از زدن برای همديگر به اين نقطه رسيده ايم که با حضور شش ميليون ايرانی در خارجه و يک دنيا علم و تخصص و تجربه و وسايل ارتباط جمعی و امکانات به اندازهٔ يک تشکيلات چند صد نفرهٔ دمکراتيک نداريم که در خارجه لا اقل بتواند بازتاب خواسته های مردم جان به لب رسيده مان باشد! 
 
مخالفين رژيم، 
اين خلق زشت و خوی دور از تمدن  که هموطن ديگری را رقيب و دشمن خود بدانيم چند واقعيت را ثابت می کند:
۱ـ ما با تکثر عقايد و آرا مخالفيم.
۲ـ بر عکس ادعاهای آزادیخواهی و دمکرات بودن، ما هم فقط می خواهيم تنها چهرهٔ مطرح، تک صدای شنيدنی، يگانه « نابغه»، « متخصص»، « منبع » در مورد تمام موضوعات باشيم. باور کنيد اين ويزگی ايرانی، مردم سوز و مملکت برباد ده است. اينکه ما موفق نميشويم رژيم اسلامی را زمين بزنيم اين است که « جمع» بلد نيستيم. نمی خواهيم درک کنيم که جمع انرژيهای مختلف و رنگارنگ و ديگرگون است که امکان تجربهٔ دمکراتيک و پيشبرد مبارزه با هيولای آخوندی حاکم بر ميهن مان را پيش می برد.
۳ـ ما هم « آيت الشيطانی» و « ولی وقيحی» و « علامهٔ دهری » را در خود داريم و بشدت از وجود آن در ضمير و عمل خود مراقبت کرده و دنبال پيرو و مؤيد و دنبالچه هستيم.
۴ـ اين در حاليست که همگی به مقدسات ديگران قسم ياد می کنيم  که بدنبال منافع فردی نبوده، کرسی و مقامی برای خود قائل نيستيم، صرفأ هدفمان « روشنگری»، « مطلع نمودن» هموطنان، « در جريان قرار دادن» افکار عمومی است و ديگر هيچ! آخر پس از آخوندهای دزد جنايتکار نمی توانيم ما هم ادعا کنيم کار فی سبيل الله است اما تحمل کلامی يا خاطره ای متفاوت با کلام و خاطرهٔ خود را نداريم!
 
دوستان، ياران، هم دردان رنج کشيده و دلسوخته از ديکتاتوری، از رژيم جمهوری اسلامی ضد ايران و ايرانی، از آخوندهای ضد بشر، شما را به شخص خودتان قسم می دهم که عزيزترين تان می باشد، که بيش از هر کس و هر فکر و هر عمل قبولش داريد و از او تمام عيار دفاع می کنيد، بله با شما هستم که 
در جرگهٔ فعالين ضد رژيم، مدافعين آزادی و دمکراسی، انسانهای سکولار و رها شده خود را معرفی 
می نماييد،  عزيزان، انقدر منم منم نکنيد و به ديگران هم فرصت و گوش و امکان گفتن و نوشتن و ديده شدن و شنيده شدن و خوانده شدن بدهيد.  
درک و شعورداشتن يعنی  توان احترام گذاشتن، سعی در درک نمودن و کمک به راهگشايی برای  فرد و افراد متفاوت از خود و نه تکرار خود.
  
اقلأ به جوامع غربی که در آنها زندگی می کنيد توجه بفرماييد که هر عيبی داشته باشند هر فرد و گروه و حزب چقدر به مخالف خود احترام می گذارد و تا کجا تحمل مخالفين خود را دارند، با همديگر دوست و همکار هستند. بواقع که اين ملل از احترام و علاقهٔ عميق بيکديگر، به هم نوع به اين جايگاه سياسی و انسانی رسيدند نه از خود بزرگ بينی و هيچ خواندن ديگران. با هم باشيم نه با خود. 
 
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]