الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی
مژگان پورمحسن

 

درست در مقابل ادعای قرآنی ـ آخوندی رها سازی زنان ایرانی توسط دینِ محمد، تاریخ گواهی می دهد که زنان آزاد و آزادهٔ ما توسط لشگریانِ آخرین دین اللهی به تاراج رفتند و بعنوان بردهٔ جنسی بر سر بازارها فروخته شدند و همهٔ هويت انسانی و ایرانیشان توسط « اربابان مسلمان مؤمن مجاهد» نفی شد وجایگاه  زن ایرانی اسیر وکنیز از یک شتر هم کمتر شد. این حقیقت آنچنان مطابق واقعیت است که چهارده قرن بعد نیز در ایران آخوندهای شیعه به دختران و زنانِ مسلمان و شیعه یا  باورمند به دین و مکتب دیگر در هرموقعیتی  منجمله ببازداشت شدگان سیاسی و عقیدتی تعرض جنسی وتجاوز نموده و اعراب سنی نیزهمچون اجداد مسلمان  و مؤمن و مجاهد خویش همان بلا ها را سر زنان و بخصوص دختران و زنان ایزدی در می آورند.

اگر تحقیر و توهین و توبیخ و کتک زدن و فروش و تجاوز به زنان سنت اسلامی نبود مطمئن باشید اولین حرکات اینچنینی با پاسخی آنچنان محکم و غیرت مندانهٔ مردان و زنان مسلمان روبرو می گردید که در نطفه 
خفه میشد. ولی هیهات که درست بر عکس، خود الله در کتاب مقدسش بیان کرده و اینچنین است که مقدس شده.

فرض بگیرید الله این نبود و هزار و چهارصد سال پیش در میان اقوام بیابان نشین و راهزن عرب به محمد وحی میکرد که خدا یکیست و زن و مرد دو مخلوق مساوی وبرابرند و مردان را هیچ برتری بر زنان نیست و میبایست زنان همچون مردان در کليهٔ تصمیمات اجتماعی و سیاسی شرکت کنند و دختر و پسر در زندگی ارزش و قدر مساوی درتمام زمینه ها دارند و دزدی و راهزنی و غنیمت گیری و برده و کنیز گیری مطلقاً حرام است و بزرگ انگاشتن شخصی و قومی بر دیگری حرام مطلق است. و این آخرین پیام الله است. 
در این صورت اسلام در تاریخ بشری فارغ از سرنوشتش تبدیل به یک آرمان انسانی میشد ولی الله دستپخت محمد می بایست با شخصيت خود وی بخواند؛ شخصيتی که مجموعه ای از ذهن وی در هنگام تولد و تجربیات وتفکرات و اوهام وعقده ها و ترسها و آرزوهای وی در طول بیش از شش دهه زندگیش می باشد و در یک کلام برداشت وی از زندگی و جایگاهی که در آن برای خود می خواسته  در چهارده قرن پیش و در بخشی از عربستان و شعور و فرهنگ اقوام آن ناحیه قابل فهم است. بهمین دلیل قرآن آسمانی نیست و محمد سخنگوی شخص خود و یک فرد جامعه و زمانهٔ خویش است و نه پیامبر خداوندگار عالم. بنابراین نه الله نه قرآن و نه محمد از پايه و اساس ربطی به ما ایرانیان نداشته و ندارند. ما ایرانیان با حملهٔ اعراب به ایران و بیشمار جنایات آنها تنها بازندهٔ نظامی یا اقتصادی نبودیم . این نبود که  فقط طبقات اجتماعی زیرو رو شوند  یا ایرانیان   بخشی از خاک و جغرافیای خویش و مردمان آن نواحی را از دست بدهند یا حتی چند ده هزار یا چند صد هزار از مردان آن امپراطوری بزرگ کشته و نابود شده باشند. خیر، بزرگترین ضربه به ایرانیان تخریب هویت تاریخی آنها و جایگزین نمودن آن با هویتی که هیچ ربطی با تاریخ و فرهنگ و رشد تاریخی واجتماعی و اقتصادی و هنری و زبانها و ادیان و آئين های ایرانیان نداشته بوده است. به این می گویند قلب تاریخ و نابودی فرهنگها، ادیان، زبانها و بطور خلاصه ازبین بردن « هویت مردمان».

اخیراً نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، بابت همینکار یعنی « نابود کردن هویتِ  » اقوام ساکنین اوليه وسرخپوست کانادا توسط مستعمره کنندگان سفید پوست انگلیسی پروتستان و  فرانسوی کاتولیک در حدود پنج قرن پیش بنام دولت این کشور از اعقاب سرخپوستان  پوزش خواست. سرخپوستان با از دست دادن روش طبیعی زندگی خویش، زبان و فرهنگ و اعتقادات اجدادی خود و تحمل توهین و تحقیر و تنفر و جایگزین شدن اجباری و خشونتبار هویت  خود با آنچه هویت سفید پوستان آنرا « تمدن» می نامید همه چیز خود را ازدست دادند. از انسانهايی مثبت و فعال، سربلند و مبارز آنها را به اقوامی بی اصل و نسب تبدیل کردند که وحشی 
بوده ا ندو بی دین و استعمارگران آنها را با بردگی و کنیزی و گرفتن آب و خاک و زندگیشان « متمدن و با خدا» نمودند.

هموطنان عزیز،
هر روز کورش بزرگ و همبستگی اقوام گرانبها و آب و خاک کشورمان و صنعت و هنر و موسیقی و آئين جشن و پايکوبی وطنمان را به کوری چشم آخوندهای ضد بشر ـ این عمّال استعمار عرب ـ گرامی بداریم و با قدرت تمام و افتخار و سربلندی ملّی برگزار کنیم. خیابان و میدان و کوه و درّه و هر محّل تجمع را با نوای خوش و شاد موسیقی ایرانی و محلّی و رقص دختران و پسران و پایکوبی و حمایت مردان و زنان وطنمان تبدیل به سرزمین آزادشده از یوغ پاسدار و آخوند کنیم. زندگی و سرزندگی را شکرگذار خدای هستی بخش باشیم و خود را وامدار کورش بزرگ و جان فدا کردگان در راه آزادی ایران و ایرانی بدانیم.
دکان آخوندها و این دنیا و آن دنیایشان را برای همیشه تعطیل کنیم. مطمئن باشیم توان ملتها از همه چیز بیشتر است. نقش ما زنان ایرانی در بازیافت تاریخ واقعی و هویت ایرانیمان کلیدی است.

جاوید ایران 
مژگان پورمحسن 
۲۷ اکتبر۲۰۱۷

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]