سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم )
مژگان پورمحسن

اگر فقط یک درس از رویِ کار آمدن خمینی گرفته باشیم این است که هرگز رهبر سازی و مقدّس سازی از یک قدرت خواه یا قدرتمدار یا فرد سیاسی نکنیم. درشورش ها و تظاهرات های سال ۱۳۵۷ بزرگترین اشتباه ما ایرانیانی که فریب خمینی و آخوندها را خوردیم بنظرمن همین افتادن دردامِ  مغلطه کاری حرفه ای آخوندی بود.
آخوند روش فریب مردم و نان خوری را قرن هاست از حفظ است و آخوندهای ورزیده تر که لقب آیت اللهی و مرجع تقلیدی می گیرند خود دست و پایی در سیاست و دربار شاهانِ سلسله هایی که در ایران حکومت کردند داشته اند و این موضوع بسیار مهّم را اکثریت مردم ما نمی دانستند. بهمین دلیل عکس خمینی را در ماه می دیدند و فکر می کردند « فرشته درآید» و« امام بازآید.»
اینهمه اصرارمقاماتِ مسئولِ رژیم به « تقدّس مقامِ معظم رهبری » از همین ضرورت « رهبری کم خطا » در می آید. نوشتم کم خطا زیرا هم خمینی هم خامنه ای چندین بار گفته اند که خطا و اشتباه کرده ا ند.
« تقدّس مآبی » دو کاربرد اصلی دارد:
اوّل جلب اعتماد مَردُم  و باورمردم به فرد مقدّس مآب
دوّم عدم پاسخگویی به مَردُم و نپذیرفتن اشتباهات
چنین سیستمی در هر کشوری و تحت هر ایدئولوژی باشد ذاتاً فاسد است. عرض می کنم « ذاتاً » زیرا شما در همین دو اصلِ فوق پایه های حذف کامل دمکراسی سیاسی و آزادی فردی و جمعی مردم ازهرنظر می بینید، زیرا باید آنگونه بود که « مقامِ مقدّس رهبری » می خواهند. باید « در رهبری ذوب شد » و « بجز رهبری نبود.»
اصلاً بجز در خدمت رهبری بودن « نَفَس حَرام است.» 
هموطنان عزیز، با این توضیحِ مختصر و تجربهٔ فراوانِ خودتان در این زمینه فکر می کنید یک آدمِ جدّی خدا پرست یا یک فرد جدّی عدالت خواه ( تحت نام هر ایدئولوژی که باشد) یا یک سیاست مدار جدّی که برای استقلال واحترام و پیشرفت کشورش و دفاع از آزادی های فردی و جمعی واحترام  به حقوقِ تک به تک آحادِ ملّت و رفاه وامنّیت و آسایش هموطنانش واردِ مبارزهٔ انتخاباتی آزاد میشود ممکن است بخود رنگ « تقدّس مآبی » و « استثنائی بودن » و « ارتباط فوق انسانها با خدا » و و و بزند؟ هرگز. به هیچ وجه. درهیچ صورت وگرنه خودش می داند که اگر خود را خدا پرست معرفی می کرده در واقع « تسلیم شیطانِ وجود » شده.
اگر ادعّایِ عدالت خواهی داشته با « تقدّس نمایی » به « استثمار مضاعف دیگران » دست می زند و اگر ادعّای
وطن دوستی و مردم دوستی دارد « با هالهٔ نور دورِ سَر خود دیدن » شارلاتانی خود پرست بیش نیست.
پس همهٔ این افراد مدّعی نه خدا پرستند نه عدالت خواهند نه ملّی و مردمی.
خدا پرست جدّی کسی است که خداوند را هر لحظه بر فکر و زبان و عمل خود شاهد و ناظر می بیند و با این حال
می داند که هم خطا می کند هم گناه می کند هم هیچ برتری نسبت به هیچکس ندارد و اگر بخواهد واقعاً وارد سیاست شود بجزاز طریق مشورت با صدها و هزاران نفر از موافقین، منتقدین و مخالفینش و احترامِ واقعی به
تک به تک آنها و نظراتشان و پذیرفتن وظیفهٔ پاسخگویی مستقیم به آنها و از این طریق به مردم، نمی تواند
خدا پرست بماند و شیطانِ وجودش او را بسرعت به سمت « خود خدایی » و بد ترین نوع دیکتاتوری میبرد.
مثالِ جمهوری اسلامی ایران وطالبان افغا نستان وعربستان سعودی را میتوانیم ببینیم.
عدالت خواهِ جدّی میداند که اگر بدون شناخت رسمی والتزام عملی به این آرمانِ والایِ انسانی وسابقهٔ طولانی در
اثباتِ عدمِ استثمارگری و تحمیلِ خود به دیگران و عدم حیف و میلِ انرژی ها و سرمایه هایِ معنوی و مادی
اطرافیان، واحترامِ عملی به هموطنانش و رعایت کلیهٔ حقوق آنها اگر وارد قدرت شود خصیصه هایِ منفی اش او را بسمت دیکتاتوری مطلق سوق خواهد داد. نمونهٔ کرهٔ شمالی مقابلمان است.
و چگونه یک وطن دوست ملّی گرایِ جدّی می تواند فکرکند که تنها اوست که می فهمد وبیش از هفتاد میلیون
هموطنش که در میان آنها صدهاهزارنفر از او باهوش تر، میلیونها نفرتحصیل کرده تر، با فرهنگ ترو دانا تر هستند قادر به درک وتحلیل موضوعاتِ سیاسی و ملّی نمی باشند و فقط اوست که می فهمد و هرچه می گوید عین « وحی مُنزَل » است؟  یا اینکه نامِ این فرد مساوی نام کشورش می باشد بنابراین وجود نازنین خود را از وجود «بی اهمیّت » هفتاد میلیون ایرانی پراهمیّت ترمیداند. آیا چنین فرد یا افرادی می توانند به دمکراسی و حقوق مردم و حقوق مخالفینِ خود نظیر هر دمکراسی دردنیا متعهّد باشند؟  هرآدم عاقلی جوابِ منفی می دهد. آیا پس از تجربهٔ مردم از خمینی و روحانیت وسیّد های جهل و فریب و جنایت، دزدی و دروغ و تجاوز، بی آبرویی وبیشرفی وبی وطنی، آیا میشود به ادعاهای ملّی گرایی، دمکراسی خواهی و آزادی خواهی شخصی یا اشخاصی که در عمل آنرا ثابت نکرده اند باور داشت. برخی می گویند « آخر مخالفین که در قدرت نیستند »؛  کاملاً صحیح است امّا این مخالفین راستین یا دروغین رژیمِ ایران حتماً انسانهای قابل دسترسی برای ایرانیانِ مخالف رژیم هستند. حتماً بیلانی از فعالیت های چندین و چند ساله علیه رژیم و همچنین اقدامات جدّی جهت ایجاد ائتلافی با اکثریت مخالفین رژیم دارند. اگرائتلافی بیست ـ سی ساله باشد حتماً ایرانیانِ بسیاری به آنها پیوسته یا از آنها گسسته اند. اینها میشود بیلان کارِ آن ائتلافی که ادعایِ مبارزه با رژیم ضد بشری آخوندی می کند.
 
 چند نفر، ازکِی و چگونه علیه رژیم فعّالیت کرده اند؟ چه ضرباتی و با چه کیفیتی و به چه تعداد به رژیم ولایت
فقیه زدند و نتیجه اش چه بود؟ درمورد گروههای مسلّح چقدر تلفات از رژیم گرفتند و خود چقدر تلفات دادند؟
اگر حزب هستند سیستم حزبی شان را توضیح دهند. عضویت در حزبشان به چه صورت؟ مدیرکلّ حزب کیست
وانتخابات چگونه انجام میشود؟ آیا خبرنگاران همراه با مترجمینشان می توانند شرکت کنند؟ پلاتفرم حزبشان و
موضوعات مربوط به حزبشان روی اینترنت هست؟ گزارش مالی سالیانه شان که باید توسط حسابداران قسم
خودهٔ غیروابسته بررسی دقیق شود و در کنوانسیون فتوکپی آن دراختیارهمهٔ شرکت کنندگان قرارگیرد و به همهٔ
سؤالات درمورد منابع مالی حزب و مخارج انجام شده پاسخ داده شود انجام گرفته؟ مدارک آنرا رویِ سایتشان
گذاشته اند؟ گزارش مالی حزب به گزارش مالیاتی سالانه می خورد؟
اگر سازمان یا گروه کوچک است با کدام روش اداره میشود؟ آیا در آن سازمان یا گروه مفروض همه یک حرف
را باید بزنند وباید یک نوع عمل کنند؟ آیا سیستم همسازی یا یکسان سازی بر اساس فرمان رهبریست؟ یعنی همان
سیستم معروف مذهبی مسیحی قرون وسطی و یا استالینی قرن بیستم یا اسلام طالبانی یا اسلامِ ولایت فقیه ایران
است؟
آیا سازمان چریک مخفی است؟ مدل آن چگونه است؟ مسلماً سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریک های
فدایی خلق ایران نیستند چون این دو سازمان با توجّه به حکومت شاه و فضایِ سالهای ۱۳۴۰ـ۱۳۵۰ در سراسر
جهان و وجود سازمانهای چریک مخفی فراوان و مبارزات ضد امپریالیستی وضد استعماری در آفریقا و آسیا وآمریکای جنوبی وحتی خاورمیانه ومبارزات ناسیونالیستی و ضد صهیونیستی منطقه پایه گذاری شدند و چند سال بعد با اعدام و کشته شدن تمام بنیان گذاران و اعضاء اصلی و مؤثراین دو سازمان بسیار محبوب در بین نسل جوان، متأسفانه ازبین رفتند. تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده که از سوی مردم و بخصوص جوانانِ تشنهٔ سیاسی، قهرمان و اسطوره تصوّر میشدند از این فضای التهاب استفاده کرده وخود را « مجاهدین واقعی » و « چریک فدایی واقعی » معرفی کردند که زمان طولانی ۳۵ سالهٔ اخیر نشان داد و ثابت کرد که آنچه بنده فوقاً عرض کردم صحیح است و دیگر بجزسوء استفاده از نام، آرم و قهرمانی های عزیزان بخاک و خون خفته،   چیزی نمانده است. حتی این شهید خوران، بسیاری از دستنوشته های آن عزیزان را از بین بردند یا به اسم خود چاپ کردند. مدارک آنزمان که در خارج کشور بود هم جمع شد و تاریخ دیگری نوشته شد!
خوشحال میشوم و فکر می کنم همهٔ ایرانیان خوشحال میشوند که احزاب، سازمانها و گروههایِ ایرانی بیلان این سی و پنج سال را با قواعد و زبان سیاسی شناخته شده در دمکراسی ها بدهند و اگر بیلان از نظر خودشان آنقدر افتضاح است که صدایش را نمیشود درآورد، مطمئن باشند مردم می دانند و اتفاقاً درست بر عکس مردم ایران و تاریخ ایران دیگر در این دوران « کوهمرد » و « شیرزن » را به مردان و زنانی اطلاق می کند که شفّاف و روشن  هستند و خودشان بدون رهبری و فرمان بری از هیچکس، عقاید و نظرات آزادی خواهانه و انسان دوستانهٔ خود را دارند و در ایران میان مردم زندگی وکار می کنند و قهرمانانه در مقابل رژیم می ایستند.
بیخود درخارج کشور لباس شاهی ورئیس جمهوری و نخست وزیری و وو برای ایران تن نکنید. باور کنید در ایران هیچکس منتظر جلوستان نیست. شما که هیچ،  بسیاری از ایرانیانِ دیگر هم اگر بعد از سرنگونی رژیم جلادان بروند کسی منتظرشان نیست! آخر دیگراز زنده گان کسی را نخواهیم شناخت. بلای خمینی تمام ایران را گورستان کرد. یادتان هست روز اوّل این جنایت کاری را به شاه نسبت میداد؟
 
( ادامه دارد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]