تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی
مژگان پورمحسن

 

سالهاست که سيستم سرمايه داری پیشرفته يا نئو ليبراليسم  در برابر بن بستهايش از جمله تحليل رفتن طبقهٔ متوسط در کشورهای توسعه يافته، پايين آمدن سطح زندگی مردم اين کشورها، از بين رفتن ارزش تحصيلات دانشگاهی و مدارک فوق ليسانس و دکترا در بسياری رشته ها، پايين آمدن شگفت آور تضمين شغلی و دريافت حقوق مناسب کار و پيشرفت بر اساس سابقه، از بين رفتن اکثريت کارخانجات و انتقال آنها به فقيرترين کشورها بخاطر پرداخت دستمزد کمتر و نپرداختن بيمهٔ کار، ماليات و غيره و در يک کلام بی آيندگی مردم بخاطر ثروتمندتر شدن ثروتمند ترين های جهان به راههای به بندگی کشيدن خود خواستهٔ انسانها رو آورده و در اين راستا کاملأ موفق بوده و هست! 
سی ـ چهل سال پيش بهيچ وجه نمی پذيرفتم که زن و مرد تحصيل کرده، کتاب خوان و اهل علم و هنر و فرهنگ از چپ و راست و ميانه در کشورهای پيشرفته و دمکراتيک به اين کلک نئوليبراليسم تمام عيار تسليم شده و به تحميق خود خواسته تن دهند. چنين سناريوهايی بيشتر بدرد برخی فيلم های هاليوودی سطح پايين می خورد اما وقتی ديدم کلک نئوليبراليسم حتی بيشتر از تصور متخصصانی که در زمينه های مختلف  راهنمايی اش کرده اند برای مردم جالب و لذت بخش است به تحليل انسان شناسانهٔ غلط خويش پی بردم و دريافتم مدينهٔ فاضلهٔ اکثريت آدمها چيست.
 
نئوليبراليسم برای خشکاندن ريشه ای مبارزات مردمی بايد سوار اين مبارزات ميشد و با توجه به پايان جنگ جهانی دوم و بازگشت بخشی از مردانی که درکشورهای غربی و بخصوص درآمريکا و کانادا بسرعت آموزش نظامی ديده و به جبهه های جنگ گسيل شده بودند بسوی مشاغل قبلی شان سيستم با مشگل نيروی کار زنان مواجه شد. زنان خانه داری  که بجای پدران و برادران وشوهرانشان در کارخانجات حتی اسلحه سازی و ارتش بکار گرفته شده بودند و با حقوق و مزايايی بسيار کمتر از مردانشان و با دلسوزی و جديت و با پيروی کامل از دستورات، طی چندين سال بلحاظ مالی مستقل و رئيس خانواده محسوب ميشدند و جايگاه اجتماعی ـ اقتصادی در جامعه پيدا کرده بودند و ديگر حاضر نبودند به « بی هويتی » ما قبل جنگ بر گردند. جهت اطلاع در همين جوامعی که پيشرفته می ناميم زنان هويت مستقل از شوهرشان نداشته و حتی يک حساب بانکی بنام شخص خودشان نيزنداشتند. زنان برای بدست آوردن حقوق انسانی خويش بپا خاستند و چون حقوق مساوی با مردان را هدف قرار دادند نئوليبراليسم می بايست برای تضمين بقای خود بر اين مبارزات سوار شده و مسير را کاملأ عوض ميکرد. زنان تحصيل کردهٔ دانشگاهها  که هر سال بتعدادشان افزوده ميشد بايد به دو سؤال پاسخ می دادند:
چرا زنان در طول تاريخ هميشه قربانی بوده اند و خواست تساوی حقوق با مردان چگونه تحقق می يابد.
 
مدتها طول کشيد و تحليلهای مردانه از حيات، تاريخ، جامعه، اقتصاد، سياست، دين، فلسفه ووو بالاخره انسان « مرد» موجب بحثهای فراوان بين مدافعان حقوق زنان، فمينیست يا خير، سوسياليست يا کمونيست يا ليبرال شد. پس از چند دهه صرف انرژی بيهوده و بدون جوابهای قانع کننده بالاخره زنانی پيدا شدند که فهميدند تحصيلات دانشگاهيشان، تئوريها و مکاتب راهنمای عملشان، اديان و مذاهبشان، حتی تعريف خدا وانسان و تن و روح و اين دنيا و آن دنيايشان نيز خوانشی مردانه از جهان است و فرياد سر دادند که بهمين دليل است که با وجود بقدرت سياسی رسيدن برخی زنان باز هم سؤالات قبلی بی پاسخ مانده اند و بجای راهگشايی برای نسلهای آينده، نگاه « مردانه» به همه چيز منجمله « چيزکی» بنام زن زنان را بازهم عقب تر برده است. 
نئوليبراليسم اما صرفأ به زنان برده احتياج نداشت بلکه متفکرين اين سيستم بحق هشدارداده بودند که مردان نيز می بايست بردگان سربراهی باشند و استمرار سيستم به کودکان برده و سربراه بستگی دارد و بهمين دليل راه حلها می بايست همه شمول باشند.
تاريخ بشر ثابت کرده که در مرد انگيزهٔ  برتری طلبی، مال اندوزی، قدرت طلبی و شهوت جنسی قویترين محرکه ها می باشند. جنگها، خونريزيها، قتل و غارتها، تجاوزات تحت هر نام و مرام بيش از اين نیست.  شهوت جنسی اشتباهأ بجای غريزهٔ جنسی نوشته نشده بلکه چون بسياری از مردان هم از زنان و هم از پسران نو جوان يا مردان ديگر، هم از کودکان و هم از بالغان ( دختر و پسر)، هم از انسانها و هم از حيوانات بهرهٔ جنسی می برند می بايست از شهوت جنسی نام برد. در زمانهٔ ما شهوت جنسی کارش به اينترنت هم کشيده و با به بازار آمدن رباتهای بردهٔ جنسی ميشود نوشت که بردگی مورد نظر نئوليبراليسم آخرين مراحل تکاملی خود را می گذراند. به اين مجموعه توزيع قانونی مواد مخدر را هم اضافه کنيد و ذهن و حواسی را که بايد در جستجوی ساختن جهانی در انطباق با طبيعت، حرمت انسانی و حفظ و دفاع از حيوانات، جلوگيری از استثمار انسانها از يکديگر، جلوگيری ودرمان بيماريها، از بين بردن فقر و گرسنگی، پيشرفت همهٔ استعدادها، شناخت و پژوهش سيارات ديگربکار برده شود صرف بردگی خود خواسته ميشود و با سرفروکردهٔ هر کس در تلفن دستی اش، می بينم که ديگر کسی حتی متوجه وجود پهلو دستی اش نميشود. مگر نکبت آخوندی غير از اين است؟
 
۸ ژوئن ۲۰۱۸

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]