سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
محمد شوری

 

سیاست(POLITIC)سرنوشتی ست که سیاستمداران (حاکمیت،دولت، اقلیت) برای جامعه(مردم،اکثریت)رقم می زنند!

اقلیت و اکثریت دربازی سیاست،آینده را می سازند.

کیفیَّت آینده،بستگی به کیفیَّت«اقلیت» و «اکثریت» دارد که  ازکارخانه جامعه تولید می شود!

مجموعه اول را اینجا ببینید:

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-65803.html

  محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/بهمن 1393

***

سیاست قربانی سیاست (11)

اکثریت و اقلیت واژگان مظلوم سیاست و هردو قربانی سیاست!

هر اکثریتی گاه اقلیت می شود؛(نه از لحاظ کمیّت) و هر اقلیتی نیز گاه اکثریت(باز نه از لحاظ عدد و رقم).

آن اکثریتی در اقلیت قرار می گیرد که اسیر اقلیتی قدرتمدار می شود. وآن اقلیتی در اکثریت است که از صندوق آرای اکثریت بیرون می آید.

متنها چنانچه اکثریت فهم و درک و شعورش از محیط پیرامون خود به اندازه ی یک بزغاله باشد،اقلیتی گرگ در لباس چوپان در اکثریت قرار می گیرد!

تا وقتی آن فهم و درک ثابت باشد ویا از آن کاسته شود،این دور وتسلسل همچنان هست.

شاید تکرار واژگان «اکثرهم لایعقلون»و«اکثرهم لایعلمون»در قرآن متاثر از همین دور باطل باشد.

 سیاست قربانی سیاست (12)

فرمانده،فرمانبر؛یکی فرمان می دهد،یکی فرمان می برد.آنکه فرمان می دهد، درپروسه وشرایطی به این مقام می رسد.

تدابیرسیاسی برای اداره جامعه از فرمانده تدوین می شود.

اما زمانی که تدابیر از افکار مالیخولیایی سرچشمه گیرد،دنیا را به گَند می کشد. و جهانی رادرآتش خود می سوزاند.وهمان نیزعلت اخذ تدابیری در واکنش به آن می شود.که گاه به ایجاد خلق وضعیتی می شود که تاسالهای سال می بایست در اصلاح آن تلاش کرد.

هیتلر(درآلمان نازی)،داعش(دراجرای شریعت اسلامی)،ولایت فقیه(در جنگ، جنگ تا رفع فتنه در جهان)،احمدی نژاد(درآنقدر قطع نامه بدهید تا قطع نامه دونتون پاره شه) ومحمد حسن منطقی(هارون یونس)در سیدنی استرالیا که از شیعه افراطی به سنی افراطی رسید!

پروسه فرمانده و فرمانبر در پروسه اقلیت و اکثریت کلید می خورد.اقلیت واکثریتی که معلوم نیست با چه کیفیتی بوجود آمده است!

 سیاست قربانی سیاست (13)

تدبیر مُدن(با انتخابات)توسط اکثریتی که درک،فهم و شعور متناسب با زمان وتجدد و تمدن و پیشرفت را بدست نیاورده وبین آن فاصله فاحش باشد،از آن اقلیتی منجز می شود که بواسطه بدست آوردن اقتدار وقدرت،فساد و استبداد،نتیجه مختوم آن است.

در داستان «قلعه حیوانات»فشار ناشی ازتاخیر در دوشیدن شیر گاوها،منجر به پیروزی حیوانات مزرعه شد ولی سرانجام خیلی زود به جای اول خود بازگشتند. 

از اکثریت ناآگاه(فرمانبر)اقلیتی(فرمانده)فاسد بوجود خواهد آمد.

 سیاست قربانی سیاست (14)

سیاستمداران اقلیتی هستند که توسط اکثریت در پروسه انتخابات،برای اداره جامعه تدبیر مُدنُ می کنند!

در جوامع دمکراتیک،با وجود اطلاع رسانی آزاد،قلب سیاست هست،اما مشکل تر است.

اما درجوامع بسته،بلحاظ آنکه اکثریت درحصار رسانه ای اقلیتی مقتدر است،فهمش کانالیزه می شود؛واقلیت فرهیخته هم امکان ابراز ندارد.

در چنین جوامعی لایه پنهانی سیاست است که حکمفرمایی می کند.

اظهار نظرهایی از این دست توسط «حسن روحانی»-رئیس جمهوری-که:

اقتصاد باید از رانت خارج شود

چرابرخی نهاد ها مالیات نمی دهند

فساد از آنجا ناشی می شود که قدرت،رسانه،اسلحه وثروت در اختیار یک نهاد باشد

واخیرا مساله رفراندوم ،در بخش زنده رسانه ملی

با توجه به ماهیت قانون اساسی،اصل نظارت استصوابی و مساله چگونگی رفراندوم دراصول قانون اساسی و قدرت مطلقه ولی فقیه در این قانون،چنانچه سفسطه ای برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها در وعده های انتخاباتی نباشد،باید منتظر آشکار شدن آن لایه پنهانی ماند!

 سیاست قربانی سیاست (15)

«سیاست آزادی»سیاست(تدبیرمُدن)را تبیین می کند؛و«سیاست»،سیاستِ آزادی را مخدوش،یا موزون ودارای هارمونی مثبت!

«آزادی»بماهو«آزادی»یعنی انجام اختیاری فعل،که توسط حیوان ناطق انجام می شود.

انسان را حیوانی ناطق تعریف کرده اند

ازآنجاکه جامعه از مجموعه حیوانات ناطق بوجود می آید،هویت مستقل دارد.

لذا برای اداره احسن آن باید سیاست کرد.

اینجاست که سیاست آزادی توسط سیاستمداران(اقلیت مقتدر)-همان منتخب اکثریت-بصورت قوانین تدوین وبه مرحله اجرا گذارده می شود.

ثابت بودن فهم،درک،شعوروعقل اکثریت درطول زمان،نتیجه اش چرخش معیوب سیاست است!

و تولیدحیوانات ناطقی چون:داعش،طالبان،القاعده وحزب ولایت فقیه که هرکدام  یکجور آزادی را می فهمد و  هم چنین آن کاریکاتوریستی که در مهد آزادی، با اینکه می داند درکشورش اقلیت مسلمان اقلیتی مقتدراست،وپیامبر محبوب یک میلیارد مسلمان  و منطقه آبستن حوادث نامیمون،آزادی راهمچنان در کشیدن کاریکاتور محمد می بیند!

 آزادی در هر جا از ظّنِ سیاستمداران  سیاست می شود.وسیاستمداران ذاتا خواهان قدرت وماندگاری.

آیا پروسه حوادث اخیر پروژه سیاستمداران نخبه نبوده است!؟

 سیاست قربانی سیاست (16)

«احمد منتظری»،در نامه خود به«سید علی خامنه ای»-«ولی مطلقه فقیه»-نوشت:

«الناس علی دین ملوکهم»!

«ناس»(مردم-اکثریت-فرمانبر)

«ملوک»(اقلیت-سیاستمدار- فرمانده)

«سیاست»،(تدبیر مُدُن برای اداره شهر)ازسوی برگزیدگان«ناس»(توده مردم) اجرایی می شود.

چرخ سیاست باید همیشه سالم و سیال باشد تا بتواند به حرکت ادامه دهد.

حرکت -همانطور که قُدَماگفته اند-برکت می آورد!

برای حرکت باید توانا بود و قدرت داشت.

این توانایی و قدرت فقط با توزیع عادلانه آن، اجرایی می شود.

و برکت می آورد.

ولی با تجمیع قدرت در یک فرد،یک حزب و یک نهاد،سبب فساد،و ضَعف و قصور عقول و ناهنجاری در ناس(اکثریت)می شود.

آب هم در یکجا بماند می گَندد؛لجن می شود وبوی تعفن آن،فراگیر وباعث سرایت میکرب به محیط.

90درصد قدرت طبق«قانون اساسی»در اختیار شخص«ولی فقیه» است. و با اجرای اصل«نظارت استصوابی»،10درصد آن نیز تکمیل شد!

نتیجه:فساد موجود در جامعه آینه فساد حاکمان است.

پس:آینه چو عیب تو بنمود راست

خود شکن آینه شکستن خطاست!

 سیاست قربانی سیاست (17)

بازتاب افکار عمومی،«سیاست»است!

این«سیاست»چگونه اجرایی و تدوین می شود؟

برانگیختن افکار عمومی،از اصول سیاست است.

این اصل،در بطن خود،«تدبیر»(سیاست)های دیگر دارد!

افکار عمومی(همان)اکثریت است.

اکثریت یا«قاصر»،و«نادان»است؛یا«عاقل»و«بالغ»و«دانا».

«قاصرین»،آنهایی هستندکه به علت عدم دسترسی،کانالیزه و«قرنطینه» شدن وبی سوادی،درک وفهم شان ازحقیقت وواقعیت ناقص است!

درنتیجه:بازتاب(واکنش)آنهابه «کُنش»ها هم معیوب.

«اقلیت»(همان):«سیاستمداران»،«نُخبه گان»، «روشنفکران»، «هنرمندان»، «نویسندگان» و«فلاسفه»و«اُدَبا»هستند.

اقلیت یا«اخلاقگرا»ست؛وبرای رسیدن به هدف،وسیله را توجیه نمی کند.

یانه،از هر ابزاری در جهت منافع،اهداف و خواسته هااستفاده می کند.

این اقلیت است که می تواند با«کُنش» و «واکنش»های خود،به افکار عمومی بازتاب بدهد.و از این راه آن تدبیر و سیاست خود را عمومی کند.

پروسه افکار عمومی،از اصول سیاست در ثبیت شیوه ها،راهکارها و قوانین «سلبی»و «ایجابی»ست!

واقعه اتفاقیه نشریه فرانسوی«شارلی»،افکار عمومی را تهییج کرد.

اما سود و منفعت آنرا اقلیت خاص بُرد!

 سیاست قربانی سیاست (18)

«رسانه»،افکار عمومی را پالایش و پرورش می دهد؛و اقلیت و اکثریت متاثر از آن است.

در جامعه آزاد و دمکراتیک عکس صفحه اول روزنامه مردم امروز،یک عمل ژورنالیستی نچندان مهم است!ولی در جامعه بسته وانحصارطلبانه،باتوجه به سوژه-«من شارلی هستم»-اگر نگوئیم احمقانه،باید گفت:یک عمل برنامه ریزی شده برای بسترسازی جهت ساختن پروژه ای خاص است.

«قرنطینه» شدن رسانه و بدنبال آن تثبیت«قحط الرجالی»ویژگی انحصارگرایانه جوامع بسته و غیردمکراتیک است که در نظام مطبوعاتی ج.ا.ا،بوضوح وآشکار مشاهده می شود و درامتدادآن،پروسه هدایت افکار عمومی!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)/4بهمن1393

 سیاست قربانی سیاست (19)

تدوین سیاست قلابی با تثبیت قحط الرجالی.

هویت با شناسنامه جعلی وبازی در نقش دیگری،سیاست قلابی ست!

مثل مامورنما،روحانی نما!

قحط الرجالی یعنی انتخاب و انتصاب یک فرد برای انجام چند کار!

برای آنکه قحط الرجالی جا بیفتد ومقبول افتد،سیاست جهل الرجالی پامیدان می گذارد.

سیاست جهل الرجالی یعنی استفاده از  قدرت+رانت+حکومت+رسانه، تا فرد یا افراد صاحب آرا و نظر وبرنامه ازدید افکار عمومی ناشناس و گمنام بماند!

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/7بهمن 1393

 سیاست قربانی سیاست (20)

نظارت استصوابی،قانونی شدن سیاست «قحط الرجال»ی ست.

طبق اصل 98تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است؛و طبق اصل99،نظارت بر انتخابات برعهده همین شورا.

شورای نگهبان نظارت را استصوابی تفسیر کرد.

خمینی گفته است:میزان حال فعلی افراد است.

شورای نگهبان می گوید ملاک ما،حال فعلی افراد است.

این میزان فعلی چگونه بدست می آید؟

اطلاعات آنالیز شده توسط شنود و غیر شنود نیروهای امنیتی و اطلاعاتی (واجا)منبع میزان فعلی افراد توسط شورای نگهبان است!

واینگونه از صندوق رای افرادی بیرون می آید که کارشان تدوین سیاست قلابی ست!   

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]