عامل تغییرنظام شناسایی شد!
محمد شوری

 

این یک  داستان واقعی ست.

خامنه ای رهبرمنفی براندازی وعامل تغییرنظام است.

 آقای خامنه ای(۲۰اردیبهشت۱۳۹۶) دردانشگاه امام حسين (ع)گفتند:

"هدف بلندمدت دشمن تغییر اصل نظام اسلامی است.یک روزی به‌صراحت می‌گفتند جمهوری اسلامی ازبین برود؛بعدادیدند نمی‌توانندوبه ضررشان تمام می‌شود،آمدنداین راتعدیل کردندوگفتندتغییررفتارجمهوری اسلامی.بنده همان‌وقت به مسئولان گفتم توجه داشته باشید،«تغییررفتار»با «تغییرنظام»هیچ فرقی ندارد.تغییررفتار یعنی راه اسلام وانقلاب و خط امام رامی‌رفتیم،حالا زاویه بگیریم و کم‌کم درطرف مقابل قرار بگیریم.تغییررفتار یعنی از بین بردن نظام اسلامی".(پایان نقل قول)

امااین تغییرویاباصطلاح "پرسترویکا"و"گلاسنوست"ایرانی آمدنی ست؛هرچندهردوجناح دائمی قدرت درایران مانع بتراشند.یکی باکاردسرببردویکی باپنبه؛چه بخواهند،چه نخواهند؛نمی توانند مانع آن شوند.تفوق وبرتری وسرعت اطلاع رسانی بوسیله تکنولوژی ذائقه افکارعمومی راتغییرداده ومی دهدوباتغییرذائقه،تغییررفتارحتمی ست!

لطف الله میثمی(مدیرمسئول مجله چشم انداز)درپاسخ به این سوال پرسشگرمجله ایران فردا(ش۲۷)که چراانقلاب کردیم؟می گوید:

"این اشتباه معمول رابایداصلاح کنیم که اصلاحات حرکت تدریجی است وانقلاب همه اش دگرگونی است.درحالی که انقلاب یک مرحله تغییرات تدریجی داردوبعداین تغییرات تدریجی درنهایت به یک جهش منجرمی شود.منتهاتغییرات تدریجی اش منظورمنداست.بهرحال درتغییرات تدریجی هم یک منظورویک مقصودی مستتراست که درنهایت بایدبه یک جهش منجربشود.این جهش راانقلاب یاقیام می گویند...ازمرحوم بازرگان پرسیدندکه انقلاب راپیروزکرد؟رهبری انقلاب باکه بود؟گفت:رهبری منفی انقلاب باشخص اعلیحضرت بود.ایشان اینقدردیکتاتوری کرد،اینقدرسلیقه های فردی اش را به کارگرفت که دیگرهمه مردم متحدشدند.(پایان نقل قول).

آقای  خامنه ای درنمازجمعه خوددر ۳۰خردادسال۱۳۶۰درموردشخص آقای بنی صدرچنین قضاوت می کند:

"مساله آقای بنی صدربرای ملت مایک مساله ساده وروشن است.جریان انقلاب اسلامی برمبنای اسلام شروع شدوهمه شهادت هاواحترام هابه اشخاص بخاطراسلام بودواین جریان نمی توانست تحمل کندکه برای قرآن واسلام خون داده شودتاکسانی روی کارباشندکه نمی خواهنداسلام وقرآن درجامعه پیاده شود.عیب نظام طاغوتی گذشته ازلحاظ داخلی تمرکز همه قدرت درشاه بود.

شاه هم قوه مقننه هم قوه قضائیه وهم قوه مجریه وهم نیروهای نظامی رادراختیارداشت واین به آن فسادبزرگ منجرشدکه دیدید بعدازپیروزی انقلاب وتدوین قانون طبق اسلام ودستگاه قانونگذاری وقضایی واجرایی با اختیارات قانونی تشکیل شدوآقای بنی صدر بعدازانتخاب به ریاست جمهوری رئیس قوه مجریه ورئیس شورای انقلاب یعنی رئیس قوه مقننه موقت کشورهم شد.فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم شد.یعنی سه جریان عظیم که اداره کنندگان  امورکشورند درقبضه اقتداربی قیدوشرط ایشان آمدوپس ازاستقرارنهادهای قانونی ایشان حاضربه سپردن هرنیروبدست صاحبش نمی شد.

آقای بنی صدرمی خواست مجلس ودولت دردست اوباشد.چون این کارخلاف قانون اساسی بودودولت ومجلس حاضربه چنین کاری نشدند،شروع به حمله به آنهاوکوبیدنشان کردودرمورددستگاه قضایی هم چون آقای بنی صدرنمی توانست ادعاکندکه بایددراختیاروی باشدحملات واتهامات خودرابراین دستگاه ازهمه بیشترکرد.فرستادن تلگراف به یک محکوم قضایی ویاشایع کردن شکنجه برای ضربه زدن به دستگاه قضایی بود.

آقای بنی صدرمایل بودکشور ایران باانقلابی که کرده است وباشهدایی که داده است به دوران سلطنت برگردد.آن روزشاه درراس همه قوه هابود،امروزایشان باشد.

ایشان بااستفاده ازقدرت های قانونی خوددرشورای انقلاب اختیارات بی شمارهم برای خودش درست کرده بود.اینهامطالبی است که باشندومدرک دراختیارمردم قرارخواهدگرفت.تامردم بدانندکه ایشان جامعه را بطرف دیکتاتوری مطلق می برده است...اگروضع اقتصادخراب است مسئولش آقای بنی صدرهستندکه وزیراقتصادبودند.

اگروضع مملکت نابسامان است مقصرآقای بنی صدراست که رئیس شورای انقلاب ورئیس هیات وزیران بود.واگروضع بانکی وپولی خراب است تقصیرآقای بنی صدراست که وابستگان ایشان درراس بودند.اگرارتش خراب است تقصیرآقای بنی صدراست.بااینکه همه چیزدراختیارایشان بودواگرعقب گردی درمیان است تقصیرآفای بنی صدراست.آیااین ناجوانمردانه نیست که ایشان مصیبت برای کشوربباربیاوردومسئول فلج اقتصادی ونظامی کشورباشدوبجای  آنکه درصددجبران وعلاج بربیایدچندنفرمعین رازیرسوال قراردهدوآنهارامتهم کند....(پایان نقل قول از: روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰).

اماآقای خامنه ای وقتی خودبه ریاست جمهوری رسید،همان دوگانگی وناهماهنگی وناهمخوانی بانخست وزیرتحمیلی اش(میرحسین موسوی)راتجربه کرد.اومیرسلیم وولایتی رامی خواست که باپاسخ منفی مجلس روبروشد؛واگرخمینی حامی وپشتیبان میرحسین موسوی  نبود،حتمابااستعفای چندباره وی،شخص دیگری نخست وزیرمی شد؛علت معلوم بود:رئیس جمهورکاره ای نبود،اماباترمیم قانون اساسی وحذف نخست وزیروفربه ترکردن قدرت اجرایی ولی فقیه،ریاست جمهوری نیز غیرمستقیم منصوب رهبری شد،وهم شغلش تدارکاتچی نظام!

مهندس لطف الله میثمی درادامه پاسخ خودبه پرسش پرسشگرمجله ایران فردامی گوید:

"...درزمان محمدرضاشاه بعدازموسسان دوم درسال۱۳۲۸،قانون اساسی اصلاوارونه شد.یعنی شاه دریک آن می توانست تصمیم بگیردکه مجلس شورای ملی ومجلس سنارامنحل کند.قبلاشاه چنین قدرتی نداشت.هم چنین حق عزل ونصب وزراراپیدا کرد.عملافرمانده کل قواشدواینهاهیچکدام باقانون اساسی نمی خواند.ضمن اینکه شاه تمام پرونده های سیاسی رابه دادگاه نظامی ارجاع داد.این چه  دادگاهی ست که اگرمردم علیه شاه انتقادداشتنددردادگاه نظامی به آن رسیدگی می شدکه فرمانده اش هم شاه است.یعنی ازهمان اول محکوم است.(پایان نقل قول)

این روندنیز باشروع انقلاب۵۷بوقوع پیوست وهمچنان درحال تکراراست؛منتهاالان تحت نام خدا،قرآن واسلام وهمه امورهم صدالبته قانونی ست!!

درپیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه وجودنداشت،آنرابااحساسات مذهبی مردم،مردمی که هنوزدرهیجان انقلاب شور،شعف وشادی داشتندگره زدند وبه ملت تحمیل کردند.

درترمیم قانون اساسی سال۱۳۶۸،اینبارقدرت ولی فقیه"مطلقه"شدوطبق اصل۵۷"همه قوابایدزیرنظرولایت مطلقه امروامامت امت گوش به فرمان باشند؛وبعدازاندی سال،رسماشورای نگهبان که _خودمنصوب ولی فقیه است_براساس اصل۹۸که تفسیرقانون اساسی رابرعهده دارد،طبق وظیفه اش دراصل۹۹،نظارت برانتخابات را"استصوابی" اعلام کرد.یعنی مردم بایدعملابه آنچه این۶تن انتخاب می کنندازمیان آنهافردیاافرادی رابرگزینندوبه آن رای دهند!!

هم چنین بواسطه ضرورت انقلاب دادگاه انقلاب ودادگاه ویژه روحانیت راتاسیس کردندواین باصطلاح ضرورت تاالان کش پیداکرد؛درصورتی که هیچکدام ازاین دودادگاه مبداواصل قانونی ندارد وسالهاست براساس اختیارات رهبری تاسیس شده،تااولا هرکه راضدانقلاب تشخیص دادندباقضات انتصابی خودآنهارامحکوم کنندوثانیا(درمورد دادگاه ویژه روحانیت)روحانیون مخالف رابدین طریق  ازمدارحذف و یاواداربه سکوت کنندودرموردروحانیون فاسد(چه به لحاظ اخلاقی وچه اقتصادی) به نحوی آنرالاپوشانی کرده تامردم بی اطلاع باشندوباصطلاح آبروی نظام واسلام لکه دارنشود...

حال باتوجه به قدرت مطلقه ولی فقیه  درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به یک شخص حقیقی داده است ومسئولین آن،مستقیم  وغیرمستقیم منصوب ولی فقیه هستند،وازطرفی همه نظرات وعقایدباید به نظرولی فقیه نزدیک وهمخوانی وتطابق وتوافق داشته باشد،وعملاآراوفتاوی مراجع تقلیدواجتهادمستمروپویای حوزه علمیه و فقهای اسلام راتعطیل کرده وآنان راازحض بردن استقلال محروم وبه عنوان  کارمندحکومت به استخدام  خوددرآورده است!زیراطبق اصل چهارم قانون اساسی این وظیفه  فقط برعهده۶تن ازفقهای منصوب ولی فقیه،یعنی"شورای نگهبان" است وهمه راههاوهمه ی  اسلام،به این نگرش ازاسلام ختم می شود،که باوجود"نظارت استصوابی" نورعلی نورهم شد!!

آیاهمه گرفتاری های کنونی ملت  ایران،همه آنچه که کاندیداهای انتخاباتی منصوب شده ی  رهبری دربازارسیاست عرضه می کنندو از۳۷سال نظام جمهوری ولی فقیه  یک کشورپوکیده ومستعمل وگرفتارشده در فقروفساد وبیکاری واعتیادوناهنجاری های اجتماعی توصیف وترسیم می کنندواعتقاددارندثروت مملکت دراختیار۴درصداست و۹۶درصدمردم فقط در حال درجازدن هستند،آیااین همه،مسئولش شخص آفای خامنه ای نیست؟!

همان سخنان ایشان درنمازجمعه۳۰خرداد۱۳۶۰، خطاب به بنی صدررابه ایشان بازگومی کنیم!منتهابااین استثناکه آنزمان ابوالحسن بنی صدردرکمتراز۲سال قدرت رادراختیارداشت وفرصتی پیدانکردکه خودرانشان دهد،ولی شما۲۸سال است فقط متکلم الوحده هستیدوحتی حاضرنیستید خودتان رادرمعرض پرسشگران وخبرنگاران داخلی وخارجی قراردهید؟

 سالهاست که مردم رابه  انتخاب ازبین بدوبدترمجبورساخته اند.به نحوی  که سبب شده بخاطرنیامدن رئیسی (باآن سابقه بسیاربدودلهره آور)همه  ی هنرمندان،روحانیون مستقل وروشفنکران وبخشی ازاپوزیسیون راوادارکنندکه ازترس نیش عقرب ورطیل به دهان افعی پناه ببرندو به "حسن روحانی"رای دهندوتمام عیوب وفعالیت ایشان درموردنقض حقوق بشرراماله بکشندوندیدبگیرند.وباهمین شیوه هم سالهاست که عده  کثیری ازافرادوگروه هارابرای کاندیداوانتخاب شدن محروم کرده اند.

خامنه ای می گوید:"اینجاجمهوری اسلامی ست"؛همانطورکه مرحوم بهشتی همان زمان خطاب به بنی صدرگفت:"اینجافرانسه نیست،ابنجاجمهوری اسلامی ست"!!واین قرائت ازاسلام وقرآن هم فقط به قرائت ولی فقیه و۶تن ارفقهای شورای  نگهبان ازقرآن واسلام ختم می شود!!

طبیعی ست که ایشان بایدازتغییر رفتارواصلاح واهمه ووحشت داشته باشد. امانمی خواهدبداندکه مسئول این تغییررفتار، دردرجه اول خودش می باشد!

وهمینطورحامیان صوری وغیرصوری وی که پشت اوپناه گرفته اندودراین پناهگاه،انباری ازثروت وقدرت تلمبارشده رابدست آورده اند،وبه این توهم وواهمه ی ایشان بامشاوره هاوارائه گزاشات واخبارکانالیزه شده،عینیت می بخشند!

این قصه رابه  اینجاختم می کنیم که تغییرنظام وبراندازی برای بخشی ازحاکمیت که به "اصلاح طلب"خودرامعروف وشهره کرده انده،برای آنهاهم امری میمون ومبارک نیست؛امازمان وابزارزمان به آنهااین امکان رانمی دهدکه همان چپ سابق اول انقلاب باشند!!

آنهاباکانالیزه کردن پروژه اصلاحات  واعزام بخشی ازنیروهای خودبه خارج ازمرزها،که نقش اپوزیسیون رابازی می کنندودیگ رابهم می زنند،سعی مجدانه دارندکه اصلاحات وهرنوع تغییری ازکانال آنهاباشدتادرصورت تغییردرساختار قدرت  وتوزیع عادلانه آن بین همه افرادواحزاب اولاهمچنان خوددست اول راداشته باشندوثانیاباادامه ی شیوه  ی باپنبه سربریدن،پزآزادیخواهی شان گوش فلک راهم پرکند.ازهمین روست که وقتی قرارشداعضای مجلس خبرگانی که می خواهدولی فقیه بعدازآقای خامنه ای رابرگزیندویک شخص دیگر(والبته ضعیف تروبدسابقه ترازایشان )رامادام العمربرگرده مردم سوارکند،همه شان،هم ازداخل وهم ازخارج ازایران مردم رابااشکال متفاوت ترغیب کردندوتکرارکردند که مردم بروید رای بدهید!تااعضای این مجلس بارای بالایی انتخاب شوندتاچنانچه دراین دوره (ویقین به قریب)فرددیگری به رهبری رسید،این رهبربارای بسیارپائین اعضای مجلس خبرگان منصوب نشود! این همان باپنبه سربریدن است!

واین دورباطل از این شکلی رای دادن درهر دوره بایک فریب ویک ترس ودلهره انداختن دردل مردم برای ترغیب کردن به رای دادن همه جانبه شدت پیدامی کند.

بقول جورج اورول"درکتاب معروف خود"قلعه حیوانات":

"همیشه خوک‌ها تصمیم می‌گرفتند،سایر حیوانات هرگز نمی‌توانستند تصمیمی اتخاذ کنند ولی رأی دادن را یاد گرفته بودند".

این درحالی است  که "رای ندان"هم می تواندگزینه مدنی باشدواصلابراندازی نیست؛یک امرمدنی وجنبش اصلاحی است که به مردم آزادانه وازروی اختیارفرصت می دهدچنانچه به اتفاق اکثریت قاطع عملی کنند،حاکمیت یک سویه  کنونی رابابحران هویت روبروسازندوآنان راملزم کنندتابه همان شعاری که مردم برای آن انقلاب۵۷رابهمن شدند،یعنی:استقلال،آزادی والبته جمهوری واسلام،آنهم نه فقط اسلام ودیدگاه ولی فقیه که توسط۶تن ازفقهای شورای نگهبان!!اجرایی می شود،بازگردند.انقلاب واصلاح بافرمان ودستورازداخل وخارج ازایران ممکن نمی شود.

انقلاب۵۷،یک انقلاب بودواتحاداحساسات فوران شده درآنچه که سرکوب می شد.حق انتخاب شدن وحق انتخاب کردن وازهمه مهم ترآزادی؛این شجره  ی طیبه،که باآن هم استقلال جغرافیایی حفظ می شودوهم استقلال شخصیتی وحقیقی وهم حقوق جامعه وافرادتامین؛این همان چیزی ست که بخاطرآن انقلاب شدوباآن جمهوری اسلامی راتشکیل دادیم.

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)

۲۱اردیبهشت۱۳۹۶

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]