هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
محمد شوری


شخصیت هاشمی رفسنجانی را می توان دریک جمله اینگونه تعریف کرد:
سیاستمداری زیرک،کیّاس وحیله گر که انحصارطلب اصلاح طلب است!
سیاست اینجا به معنی بی پدرومادر. نه به معنی شیوه ی راه.
هاشمی رفسنجانی ازجمله معدود روحانیونی ست که بدلیل خروج از دایره ی تنگ حوزه وحجره و مضافا تمکن مالی قابل قبول، باورود به دنیای سیاست و مبارزه، اندیشه های تنگ و دُُگم بافت حوزه های علمیه و روحانیت قشری و سنت گرای محض را برنتافت وراه خروج را برگرفت وخارجی شد!
تنها قشرانگشت شماری از روحانیونی که واردعرصه سیاست شده اندبه فراخور دایره‌ی فعالیت شان،از حصاربسته و متحجرانه و ارتجاعی حوزه علمیه خروج کرده وبه دایره ی وسیع تربیرون،قدم نهادند.
افرادی مثل:بهشتی،گُلزاده غفوری؛مرتضی مطهری،مفتح ومحمدجوادباهنر که کم وبیش ازآن دایره تنگ قشری نگری بیرون آمدندو دراندیشه مذهبی رویکردی اصلاح طلبانه داشتند و ایضاآیت الله منتظری که ازنسل اول مراجع تقلید،به دلیل فعالیت سیاسی مستمرو نشست وبرخاست بااندیشه های مختلف و زندگی در زندان و شهرهای تبعیدی،اندیشه هایش زمانه رادرک وتلاش نمودآنرابافقه حوزوی آشناوآشتی دهدوت صحیح کند.
او البته دربازی سیاست،اخلاق را اولی دانست وهدف وسیله اش راتوجیه نکرد.
امادربازی سیاسی هاشمی رفسنجانی،اخلاق به مرورکم رنگ شد؛و در دوره ی انقلاب تکنولوژی وحضوررسانه های اینترنتی و ماهواره و موبایل،و اطلاع رسانی آنی آن به افکارعمومی، رویکردوی همسو با برخی اصلاح طلبان (حکومتی) بالاجباربه سمت پررنگ شدن اخلاق در سیاست رفت که در برخی البته  ویژگی نفاق  پررنگ تراست!؟
هاشمی رفسنجانی به همراهی بخشی ازروحانیون همفکر(بخصوص سران حزب جمهوری اسلامی)ومثلثی که ازخودو احمدخمینی وخامنه ای ساخت تابا کانالیزه کردن خمینی و اشراف به وی،خمینی را به سمت دیدگاه خود هدایت کنند، از همان ابتدا با انحصارطلبی،پایه ی استبداد رامحکم کرد.
منتهادربین روحانیون،شخص ایشان بدلیل نفوذکلامش روی خمینی تاثیرگذارتربود.
درپرانتزبایدبگویم:
(روحانیت حاکم،انقلاب۵۷رامصادره به مطلوب کردند؛واگرشمابه گذشته ی آقایان نگاه کنید،آنهاجزوقاعدین بودند.
حتی امثال مرتضی مطهری آزادانه مقالاتی رادرروزنامه زن روزمی نوشت وامثال محمدجوادباهنرمطالب وکتب درسی مدارس رامی نوشت.امامی بینیم مثلن درسریال معمای شاه،سعی دارندباانواع ربط ویابس رنگ حضورآنهارادرمبارزه ی سیاسی  بسیارپررنگ کنند).
هاشمی رفسنجانی درراندیشه ی سیاسی وایدئولوژیک،رویکردی اصلاح طلبانه  داشت،اماخصیصه ی وخلق وخوی انحصارطلبانه وی منجربه وضعیتی شدکه اکنون درحال حاضرباآن روبروهستیم.
ومتاسفانه وشوربختانه طیف بزرگی ازاصلاح طلبان به همراه سمپات هاونوچه های داخلی وصادراتی آنها(اپوزیسیون صادراتی)دارای چنین خصیصه ی  انحصارطلبانه ای  هستند.
آنهاهنوزقدرت رادردست نگرفته بشدت افرادمستقل وخارج از دایره ی خودشان راباانواع ترفندوحقه بازی وناجوانمردانه وغیرعادلانه،سعی دارندبایکوت کنند.
برزگترین اتهام  هاشمی رفسنجانی مسلط کردن خامنه ای براین مردم وکشوربود.
واین بزرگترین حق الناسی ست که مدیون است وحتی نتوانست با شجاعت تمام،با اقرارلسانی وصوتی وبه صراحت،عذرتقصیرش رابه پیشگاه مردم وتاریخ ببرد.
به آیت الله منتظری گفتند:
توالان قائم مقام رهبری وشخص دوم هستی،چراصبرنمی کنی خمینی بمیردو بعد رویکرداصلاح طلبانه خودرا اجرایی کنی؟!
متتظری درپاسخ می گوید:
ازکجامعلوم که من زودترازخمینی نمیرم؟
برای همین بودکه درمقام قائم مقام رهبری به خمینی نوشت:
"من شما را شاه فرض نمی کنم ولی باضرس قاطع می گویم:وزارت اطلاعات شماروی ساواک شاه راسفیدکرده است!"
ودرقدرت قائم مقامی رهبری ست که درآن فایل صوتی منتشرشده،وی درمورداعدام های مربوط به سال ۶۷،به صراحت به هیات مرگ می گوید:
"بااین رویکرد،تاریخ شما وخمینی را به عنوان جنایتکارخواهدشناخت".
امادرکارنامه ی هاشمی رفسنجانی چنین رویکردی نیست. 
درحالی که اوهمواره درقدرت اجرایی،رئیس بودورئیس هم مُرد.
۸سال رئیس مجلس،۸سال ریاست جمهوری وتاآخرعمرریاست مجمع تشخیص مصلحت؛پس بی خودی هواداران حرفه ای، اوراباآیت الله منتظری قیاس نکنند که قیاسی ست  مع الفارق!
به رفسنجانی گفتند:
شمارئیس مجلس خبرگان نشدی؟
جواب داد:
درهرموقعیتی که باشم اثرگذارخواهم بود!
وی بدرستی می گفت.

او بالاخره شخص مهمی بودو می توانست در انتخاب رهبری بعدی اثرگذارباشدو به طبعی برای جبران آن جرم بزرگ(انتخاب خامنه ای برای رهبری)کاری کند!؟
اماحاضرنشدتازنده بودبه صراحت دراین موردسخن بگوید.
وبرای همین به اوفرصت اثرگذاری را ندادندویک مزاحم جدی برای انتخاب رهبری بعدی راازسرراه خودبرداشتند!؟!
ومرگ اودر۱۹دی وشب قتل امیرکبیر-که خودش خیلی دوست داشت به عنوان امبیرکبیرثانی معرفی شود-موضوع راپیچیده کرد؛وشائبه  ی مرگ غیرعادی وفتل اورادامن زد.
وی بدلیل روحیه انحصارطلبی(که خودآنرااعتدال می نامید)همواره دربازی سیاسی یکی به نعل می زدویکی به میخ؛تاآن به اصطلاح اعتدال کذایی راحفظ کند.
درسیاست ورزی هاشمی رفسنجانی از این نوع شیوه  های باصطلاح اعتدال گرایانه(شمابخوانید انحصارطلبانه) بسیاراست.
اوحتی تاجایی پیش رفت که علنادرمورد زندانی شدن وزندانی کردن عزت الله سحابی گفت:
"خواستیم رویش کم شود".
درمهم ترین ماجرای پیچیده واسرارمگوی تاریخ ۳۷ ساله ی جمهوری اسلامی ایران،یعنی ماجرای"ایران گیت" وورود"رابرت مک فارلین"  به ایران،پای اووخانواده اش دروسط است.
اوبدلیل افشاشدن آن،توانست باهمان سیاست ورزی ازنوع بی پدرومادریش،ورق رابه نفع خودتغییردهدوخمینی راوادارددرموردافشاکنندگان(آنهم به کمک  حقه بازی  وجهت دهی های ری شهری  واحمدخمینی، حکم اعدام آنهاراصادرویا ازحیّزانتفاع بیاندازد! 
 وایضا،مخالفین نخست وزیرمیرحسین موسوی را که می خواستند ازاین نمدبرای خود کلاهی بسازند،توسط خمینی سرکوب ومنکوب کند. 
وگرنه خریدنیازهای پیچیده ی جنگ،بدلیل تحریم های ناشی از اشغال سفارت آمریکا درتهران در۱۳آبان۵۸،همواره ازراه های نامتعارف ودلالی انجام می شد،منتهااینبار در وسط این خرید،خواستندملاقات هایی مخفی صورت گیردو قول وقرارهایی برای بعدازفوت خمینی بگذارند؛که امثال هاشمی رفسنجانی بخوبی به آن واقف بودندو۳سال بعدازدستگیری افشاءکنندگان ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،خمینی  هم مُرد!
موضوعات زیادی رامی توان درموردسیاست ورزی های انحصارطلبانه اما باگرایش اصلاح طلبانه ی هاشمی رفسنجانی رابرشمردکه بدلیل عدم اطاله کلام کوتاه می کنیم.
اما می گوئیم هیچ رویکرد اصلاح طلبانه ای به شیوه انحصارطلبانه منجربه اصلاحات نمی شود و سرانجامش استبداداست.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
۲۲دی ماه۱۳۹۵
 

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*انتشارکتاب؛همه راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود!  [2020 Jul] 
*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]