قول سیاست،غول اقتصاد
محمد شوری

اقتدار،استقلال وحاکمیت برسرنوشت خویش،درگروکم وکیف شیوه های اجرایی در سیاست و اقتصاداست.که قولِ آن توسط سیاستمداران ونظریه پردازان اقتصادبه مردم داده می شود.

آنجا که مرد است و قولش،می توان به تعادل اقتصادی امیدوار بود،اماآنجاکه«سیاست» می زند زیر قولش وشلنگ تخته می اندازد،غول«اقتصاد»سربرمی کشدوهستی همه را برباد می دهد.

آنچه در پی می آید، زیرمجموعه «سیاست قربانی سیاست» است که پیشتر دو مجموعه ازآن،در اینجا: http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-67187.html

واینجا:   http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-65803.html

منتشرشده است.

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/30فروردین1394

قول سیاست/غول اقتصاد(1)

مرد است و قولش؛اما قول سیاست همیشه مرد نیست؛زیرا باید دَم غول اقتصاد را ببیند!

شاید بتوان گفت بین سیاست(POLOTIC)واقتصاد(ECONOMY)به قول منطقیون –درنسب اربعه-گزاره«عموم وخصوص مطلق»حاکم باشد.

یعنی:لزوما هرفعل سیاسی اقتصادی نیست؛اما هرفعل اقتصادی سیاست را شامل می شود.

مَخلصِ کلام:سیاستمداران باید از پل اقتصاد عبور کنند.

تابعد...

سیاست قربانی سیاست(21)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/27بهمن1393

قول سیاست/غول اقتصاد(2)

«سیاست»(POLITIC)و«اقتصاد»(ECONOMY)طفل دوقلوی هرجامعه ای است؛ آنرامی زائیم؛بزرگش می کنیم؛سروسامانش می دهیم؛تاآسوده وآسان بدون آسیب زیست کنیم!

ولی همین طفل،گاه مشروع،گاه نامشروع متولد می شود؛وگاه متواضع،خردمند و دانشمنداست؛وگاه سرکش،چموش،کودن واحمق.

فسادنتیجه طفل نامشروع است.

قول سیاست عدالت  اجتماعی ست.اما غالباقول سیاست مردانه نیست؛چون غول اقتصاد قد کشیده است!

رهبرج.ا.ا.-سیدعلی خامنه ای-دردیداربارمردم آذربایجان شرقی گفت:«برخی ازسرمایه داران کلانی که ازدادن مالیات خودداری وفرار می کنند مرتکب جرم می شوند».

*نکته:نهادهای وابسته به بیت رهبری،آستان قدس رضوی باداشتن درآمدهای کلان،از پرداخت مالیات معاف هستند!

سیاست قربانی سیاست(22)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/30بهمن1393

قول سیاست/غول اقتصاد(3)

غول اقتصاد از رانت سیاست قد می کشد و«قَضا» و«قَدر»شما را دگرگون می کند و قول سیاست را نامرد!

«رانت»پروسه ای ست قانونی که سیاست قولش را به همه می دهد.اما در پروژه هایی مثل:«مناقصه»،«مزایده»،«تبصره»،«آئین نامه»،«دوفوریتی»و«حکم حکومتی»سهم خواص می شود.واوراتبدیل به غول می کند.

یکی از این غول ها،«سپاه پاسداران»است.

رانت لقمه حلالی ست که از بی راهه به دهان حرام خور می رسد واورا غول می کندوقوت مردم را غورت می دهد!

*نکته:

«محمد باقر نوبخت»،«سخنگوی دولت»حسن روحانی، می‌گوید که ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال «خورده و قورت داده شده است

سیاست قربانی سیاست(23)

محمدشوری/نویسنده و روزنامه نگار/2اسفند1393

قول سیاست/غول اقتصاد(4)

قدکشیدن اقتصاد،مثبت است؛غول شدن اقتصاد،منفی.

مثبت در منفی می شود منفی!

قول سیاست شکستن شاخ غول اقتصاد است،اما نمی تواند،چون خودش آلوده است!

*نکته:

وزیرکشورگفت:«گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچيان در حوزه سياست نيز می‌شود،بايد توجه داشت که بی‌شک بخشی از«پول کثيف» قاچاق مواد مخدر در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسی در کشور وارد می‌شود».

وزير کشور ادامه داد:«به عنوان مثال فردی که به عنوان کانديدای شورای شهر وارد اين عرصه شده بود برای جريان انتخاباتی خود دو ميليارد تومان هزينه کرده و مدعی است دوستان و رفقايش اين هزينه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سوال اينجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که اين پول را برای انتخابات اين فرد هزينه کردند.

سیاست قربانی سیاست(24)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/5اسفند93

قول سیاست/غول اقتصاد(5)

«سیاست»آرای سیاستمداران،اقتصاددانان،روشنفکران،نخبه گان،افرادکیفی و خردمنداست که قولش رابه عوام،توده هاوجامعه می دهند.

درتمام این اقوال،یک قول مشترک بطور مستتروآشکاردیده می شودوآن ایجاد عدالت اجتماعی وبرابری ست!

دراین مسیر،آرای اقتصاددانان نسبت به دیگران برای اجرایی وعینی شدن این قول مشترک ملموس تراست.

سیاستمداران با کلید آنها،درصددبازکردن درهای برابری وعدالت هستند.

*نکته:

«عدالت در سلسله علل احکام است،نه درسلسله معلولات.نه این است که آنچه دین گفت عدل است،بلکه آنچه عدل است دین می گوید.این معنا مقیاس بودن عدالت است برای دین.پس باید بحث کردکه آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟مقدسی اقتضامی کندکه بگوئیم دین مقیاس عدالت است؛اما حقیقت این طور نیست...»

ازکتاب:«بررسی اجمالیاقتصاد اسلامی».اثر:مرتضی مطهری/انتشارات حکمت/ که درآنزمان این کتاب توزیع نشد!

سیاست قربانی سیاست(25)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/8اسفند1393

قول سیاست/غول اقتصاد(6)

«سیاست اقتصادی»و«اقتصادسیاسی»(POLITICAL ECONOMY)دو بزرگراه بامسیرهایی انحرافی متعدد(که گاه آنهارابه هم متصل می کند)هستند.

سیاست اقتصادی،اجرای برنامه برای تحقق«قولِ سیاست»است.این برنامه توسط اقتصاددانان تدوین می شود.

«اقتصاد سیاسی»یعنی تسلط ایدئولوژی بر برنامه های اقتصادی؛که توسط اقتصاددانان براساس متدریاضی،جامعه شناسی،روانشناختی جامعه تبیین می شود.

«انحصار»نوعی  از ایدئولوژی اقتصاد است که غول اقتصاد فرزند آن است؛و فساد،مثل:«قاچاق»،«پولشویی»،«ریاوپاچه خواری»خانواده آن!

*نکته:

اقتصاد جمهوری اسلامی محدود به معدودافرادحقیقی وحقوقی است؛که آن نیز بخاطر«نظارت استصوابی»ست که شورای نگهبان بااستفاده از حق قانونی خود مبنی بر تفسیر قانون اساسی آنرا اجرایی کرده است.

سیاست قربانی سیاست(26)

محمد شوری / نویسنده و روزنامه نگار/14اسفند1393

قول سیاست/غول اقتصاد(7)

شهروند برای اداره شهر با رای خود از صندوق آرا،افرادی را بیرون می کشد و بر می گزیند!

این گزینش نتیجه ارائه برنامه ای است که منتخبین توانسته اند با آن افکار عمومی را جذب کنند.

تعداد آرا به یک یا چند گزینه،متاثر از اثر راس هاست!

این راس ها-که روشنفکران،رهبران دینی،هنرمندان،سیاستمداران واحزاب هستند-بدون تبلیغات(و رسانه) و توانایی مالی نمی توانند رای ها را بدست آورند!

هزینه های مالی روی منتخب موثر است؛ووی را مدیون می کند!

لاجرم آنان بعداز انتخاب،رضایت ایشان را دخالت خواهند داد ودر راستای تمدید قدرت،سیاست زیر قولش می زند،چون وابسته به غول اقتصاد شده است!

اصطلاحی است که می گویند:«اگر می خواهید بدانید چه می گوید  وچگونه می گوید،باید بدانید از کجا می خورد»!

*نکته:

«مشاور رئیس جمهور (ترکان)می‌گوید که دیگر نمی‌توانند پوستین خود را عوض کنند و با تابلویی دیگر حیات سیاسی و اقتصادیشان را ادامه دهند آن‌ها مهر فساد بر پیشانیشان خورده است. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور می‌گوید «با تشکیل ائتلاف‌های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می‌خواهند بگویند ما آدم‌های گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آن‌ها پیدا شود. اما فسادهای اقتصادی و ورود پول‌های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور را ما نباید فراموش کنیم. همین الان پول‌های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلما عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال ۹۴، سال افشای آن‌ها است»

سیاست قربانی سیاست(27)

محمد شوری/ نویسنده و روزنامه نگار/19اسفند 1393

قول سیاست/غول اقتصاد(8)

«نوچه»،«سمپات»،«عضو»و«رئیس»درحوزه«سیاست»و«پادو»،«دلال»،«خُرده بورژوا»(petitBourgeis)،و«بورژوا»در حوزه«اقتصاد»اعضای این دو تیم  هستند،که برای بدست آوردن قدرت هرکدام نقش خود را بازی می کنند.

حوزه سیاست برای تمدید ویا بدست آوردن قدرت در حوزه اقتصاد وارد می شود واینگونه می خواهد پشتوانه ای برای استمرار خود داشته باشند!

حوزه اقتصاد سعی دارد با توان وبنیه مالی خود حوزه سیاست را در خود جذب کند وبا حمایت از ایشان،کلید سیاست را هم در اختیار بگیرد.حوزه  اقتصاددلیلی نمی بیند راس مدیریت اجرایی را بدست گیرد.

درگردش حوزه سیاست واقتصاد،نوچه ها،پادوها،سمپات ها،دلال ها را وارد  حوزه همدیگر می کنند وبه آنها پروبال می دهند،تا در موقع لزوم قربانی شوند!

*نکته:

آقازاده های حوزه سیاست،نیروهای نهادهای امنیتی،واطلاعاتی  در جمهوری اسلامی بدلیل برخورداری از رانت به غول های اقتصاد تبدیل شده اند. که در مواقع لزوم  پادو ها ،سپمات ها و دلال های خود را قربانی کرده اند؛مثل بابک زنجانی و شهرام جزایری و...

سیاست قربانی سیاست(28)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/21اسفند1393

قول سیاست/غول اقتصاد(9)

قولِ سیاست،تعامل است.

گفت وگو،مذاکره و معامله برای حفظ و تامین منافع ملی.

درحوزه داخلی،تعامل برای تعادل،و در حوزه بین الملل،برای استقلال.

قول سیاست در تعامل بین المللی غول باید باشد؛درحالی که غول اقتصاد،در تعامل بین المللی بیشتر قول است!

آنهاکه دراقتصاد،غول می شوند،برای بقاء وحفظ و ایجاد ارزش افزوده برای خود،درمواجه با قدرت های بیگانه،غالبا قول همکاری می دهند!ووقتی قول سیاست باغول اقتصاد پیمان(درخفاوآشکار)داشته باشند،استقلال ومنافع ملی در خطرفروپاشی ست.

*توجه:

«حسین شریعتمداری»مدیر مسئول«روزنامه کیهان»درواکنش به تفاهم نامه لوزان(همان انرژی هسته ای حق مسلم ماست!!)نوشت:

«اسب زین کرده دادیم،پالان گرفتیم».

آیا این اسب زین کرده همان کشوری بامنابع غنی طبیعی(ونفت)نبودکه پس ازیک دهه تحریم مضاعف،اکنون کشوری ورشکسته است؟

پادو هاو دلال های وطنی در وضعیت  تحریم ودر قول خودبه  بیگانه، غول اقتصادی شدند.ظاهرامنافع مدیرمسئول ودوستانش بامنافع دلال ها گِره خورده، ازهمین رو درحمایت ازوی تحلیل وتحریر کرده است؟

سیاست قربانی سیاست(29)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/20فروردین 1394

قول سیاست/غول اقتصاد(10)

سالها پیش انواع شرکت های مضاربه ای مثل:«دولت خواهان»توسط «حسین دولت خواه»و«بنیادنبوت»توسط «سید علی موسوی قمی»بافریب، اموال سپرده گذاران خودرابالاکشیدند،آنزمان سپاه پاسداران وآقازاده های حاکمیت هنوز غول بچه بودند.امروزغول سپاه و آقازاده های غول شده (به همراه نوچه ها، پادوها، اعضای فاملیل ،دوست،حزب وگروه و باند مربوطه)90درصدر ثروت کشور را از راه قانون وقدرت دراختیاردارند.

فقر،فسادوفحشای موجود نتیجه پروسه ای است که آنهاسالهاست در لوای انواع موسسات وبنیاد ها وصندوق های قرض الحسنه و شرکت های باصطلاح خصوصی و "NGO"هابه چپاول قانونی خود ادامه می دهند.

قول سیاست، آزادی و استقلال بود،که بااجرای پروژه حذف،آنهم باقانون«نظارت استصوابی»،انحصاردرسیاست و اقتصاددر انقلاب57نهادینه شد.

*نکته: از«آلبرکامو»نقل شده است که:«هرکه آزادی ات را دزدید،نانت را دزدیده است»!

سیاست قربانی سیاست(30)

محمد شوری/نویسنده وروزنامه نگار/29فروردین1394

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]