دمکراسی دینی!
محمد شوری

 

«سیدعلی خامنه ای(رهبرج.ا)درجمع اعضای«مجلس خبرگان رهبری»وجود «دمکراسی دینی»درایران را ستود واین مجلس را مصداق آن دانست!

مجلسی که خودبه نوعی منصوب رهبری ست.رهبری که طبق قانون اساسی شورای نگهبان را منصوب می کند وشورای نگهبانی که می تواندطبق قانون«نظارت استصوابی»کاندیداهای انتخابات در«ج.ا»رارد یاتائیدکند!

«مکراسی دینی»دومفهوم کلی ست.مادراین یادداشت ازلحاظ منطقی این گزاره «دمکراسی»+«دین»را شرح می دهیم.

«برای اینکه مفهومی کلی باشد،ضروری نیست که افراد متعدددرخارج داشته باشد،بلکه امکان فرض افراد متعدبرای آن کافی ست».(منطق صوری،دکترمحمد خوانساری،انتشارات آگاه).

آیابین «دمکراسی»و«دین»در«نسب اربعه»تساوی برقراراست یا «تباین»؟

«بین دوکلی درصورتی تساوی برقراراست که برهرچه این یکی صدق کند،آن دیگری نیزصادق باشد»( همان).

آیا هرچه«دین»می گوید،در«دمکراسی»هم هست وصادق است(آنطور که ما ازدین اسلام تصور می کنیم)ویا هرچه در«دمکراسی»هست«دین»هم می پذیرد؟!

یانه،بین آن دو«تباین»برقراراست!

«بین دوکلی درصورتی تباین است که هیچک ازآنهابرهیچ فردآن دیگری صادق نباشد،مانند:انسان واسب»(همان).

دردومفهوم«عموم وخصوص مطلق»که فقط یکی برتمام افراد آن دیگری صادق است ودرمفهوم«عموم وخصوص من وجه»که هریک نسبت بدیگری ازجهتی اعم (کلی تر)باشدوازجهتی اخصّ(محدودتر)باتوجه به تعدد ادیان وتعددمکاتب فلسفی که برپایه آن دمکراسی هم تبیین شده است،وبادرنظر گرفتن این موضوع که پیروان دین اسلام ومذهب شیعه آنرا کامل ترین وپایان تحریرخدابرطبیعت می دانندوقرآن را کتاب قانون،می توان نتیجه گرفت«دمکراسی دینی»یک واژه انتزاعی ونوعی سفسطه برای سرپوش گذاشتن است!

درتعریف دمکراسی گفته اندو خوانده ایم که عبات است از:«حکومت مردم بر مردم».

یعنی مردمی که باانتخاب خود ار میان خود،عده ای رابرای اداره کشور برمی گزینند تا در جامعه هرج ومرج نباشد و حقوق افراد حفظ و عدالت برقرار شود.

ازهمین جا اکثریت و اقلیت بوجود می آید.

دمکراسی را حکومت اکثریت هم تعریف  کرده اند.

باز اینجا این پرسش پیش می آید که آیاهراکثریتی،اکثریت است؟و«رای»هراکثریتی قابل قبول؟

شما فرض کنید برویددریک تیمارستان،وتمام دیوانگان بریک موضوع موافق باشند،آیا رئیس بیمارستان باید به آن تمکین کند؟

بنابراین می تواند اکثریت ودمکراسی متفاوت و مختلف و متغیرباشد و نیزجعل  شود.یعنی بدلی از یک حقیقت.

هرچه دایره انتشاراطلاعات بزرگترباشد،یعنی همگان حق اظهار نظر وبیان عقاید داشته باشند وبرای آن مجازاتی نباشد،به بالا رفتن فهم ودرک وشعورمردم کمک می کند،واین اکثریت ورای آنها البته به دمکراسی نزدیک تراست!

در «ج.ا»،همه لوازم یک«دمکراسی»هست:قانون اساسی،انتخابات، پارلمان، دولت،مطبوعات واحزاب.

وسالهاست انتخابات می شود واکثریت رای آورندگان منتخب از صندوق به قدرت رسیده اند!

اما آیا دمکراسی اکثریت به حکومت رسیده است.باتوجه به اینکه در دمکراسی(ودمکراسی اکثریت)حقوق اقلیت (یعنی حق انتخاب شدن،حق حرف زدن وحق انتخاب کردن)بایداجرایی شود.

آیادر«ج.ا»همگان حق انتشارعقاید برای آگاه کردن مردم را داشته اند تا این اکثریت(اکثریت رای دهنده)رای شان باشناخت جامع باشد؟

ولی در عمل اینطور نبوده است.در«ج.ا»یک اقلیت مقتدربواسطه همین قانون (نظارت استصوابی)دائم بر اریکه وکرسی قدرت نشسته و اکثریث یا تماشاچی هستند ویا دربند یامهاجر،یاامکان حضوروفعالیت را ندارندوقس علیهذا...

چگونه؟خیلی ساده!

«قانون اساسی»اولا همه اختیارات رابه رهبر داده وثانیا حق تفسیر قانون اساسی را به«شورای نگهبان»داده وثالثا شورای نگهبانی که طبق قانون اساسی،نظارت برانتخابات رابرعهده اش گذاشته اند،نظارت را«نظارت استصوابی» تعریف کرده ،یعنی اینکه چه کسانی می توانند کاندیدا شوند ومردم هم فقط باید همانها را انتخاب کنند.(همان تئوری یک کیلوگلابی آیه الله آذری قمی).لذادراین میان خیلی ها حق انتخاب شدن را ندارند.بنابراین این انتخاب شوندگان نماینده مردم نیستند،نماینده اقلیتی هستند که به هردلیلی بخشی از مردم به آنها رای می دهند.وتعداد رای آنها،اکثریت محسوب می شود!وآنهم اکثریتی که ازخواندن وشنیدن همه آرا وعقاید محروم است. و لذا شناختشان نسبت به کاندیداهاکم،ویافیلتر شده است.و رابعا همین شورای نگهبان خودش توسط رهبر منصوب می شود وخامساشورای نگهبان منصوب رهبری،اعضای مجلس خبرگان رهبری که کارش نظارت بررهبری وداشتن حق عزل ایشان وانتخاب رهبراست،راتائید می کند!!

اما گزاره دین:

ماادیان مختلفی داریم که ازآنهاادیان یهودی ومسیحی واسلام پیروان زیادی دارد.

درایران دین اسلام حاکم است.یعنی اکثریت مردم مسلمان هستند.

در دین اسلام هم مذاهب و فرق بسیاری هست.

در مذهب شیعه ما«اثنی عشری»و«زیدی»هم داریم!

درایران مذهب شیعه اثنی عشری حائز اکثریت است.

در اهل تسنن هم فرق متفاوتی هست از حنبلی،شافعی ومالکی گرفته تاسلفی واخیرااین گروه داعش!

ازدین قرائت های مختلف هست.

یعنی می توان از آن تفسیرهای مختلف وبرداشت های بعضا متضاد کرد.که چنانچه دریک محیط آزاد این برخوردآرا درمعرض افکار عمومی گذاشته ومنتشر شود،علاوه بایندگی وپویا شدن دین،سبب زودودن خرافات،ووهمیّات خواهدشد.ورویکرد مردم به دین عقلانی تر و برای انتخاب آن،دقیق ترخواهند بود!

اما می بینیم در«ج.ا»چنین رویکردی نیست.تنها بخشی از عالمان دینی در راس حکومت هستند که از فیلتر شورای نگهبان گذشته باشند.قرائت آنها هم ازدین این است که ولایت فقیه جانشین خداست و حکمش حکم خدا و خلاف آن باطل و مخالف آن محکوم به مجازات است.

آیا به نظر شما دمکراسی دینی اصلن گزاره صحیحی است؟یاکلن نقیض هم هستند وجمع نقیضین هم محال؟

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)۱۳/شهریور/۹۴

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]