فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
محمد شوری

 

«اقتصاد»و «فرهنگ»مثل یک روح در دو بدن است؛یکی بدون دیگری وجود ندارد. ماهیت هردورسیدگی و تنظیم روابط وتصحیح و ساده کردن زندگی ست.امازمانی که وارد سازوکارهای  هنجار شکن شوند،شکل وشمایل ورفتارارتباطات درجامعه هم تغییر می کند وهمین مولدفرایندهایی ست که مناسبات بعدی را رقم و به همین ترتیب فراز و فرودهایی را.

پیشتر مجموعه های:«سیاست قربانی سیاست»،«قول سیاست،غول اقتصاد»

دراینجا  اینجا:http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-67187.html

واینجا:   http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-65803.html

واینجا:http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-69070.html

منتشرشده است.

 مجموعه«فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی»ازهمین زیرمجموعه است که تقدیم می شود:

فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(1)

سرانجام فرهنگ اقتصاد«پول کثیف»است که با «پولشویی»پاک و تمیز می شود!

چیزی شبیه حلال شدن مال حرام و حلال با دادن خمس؛ در زمانی که با هم مخلوط می شود و شما نمی دانید!!؟!

سیاست فرهنگی سیره و هدفش  پاکسازی و پیشگیری  آلودگی های فرهنگ اقتصاد است.

 فرهنگ(CALTURECAL)واقتصاد(ECONOMY)،کدام بنا و کدام زیر بنا؟

 سیاست قربانی سیاست(31)

 فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(2)

یک حدیث از منابع اسلامی به تواتر از زبان همه علمای دین شنیده و خوانده ایم:

«من لا معاش له لا معاد له»:هرکه معاش(اقتصاد و معیشت زندگی)ندارد، دین (همان معرفت،فرهنگ،اخلاق و عاقبت بخیری)از کفش می رود!

به یک معنا اگر معیشت شما در تنگنا باشد،وبه اصطلاح عوام 8 تتان در گرو 9 باشد، اگر هر چقدر هم که زور بزنی نمی توانی یک انسان سالم باقی بمانی!(البته استثنا هم هست واین گزاره مطلق نیست).

یعنی این اقتصاد است که فکر،فرهنگ،وفلسفه زندگی شما را رقم می زند،به یک مبنا اقتصاد زیر بنای فرهنگ است.

*نکته:

سخنی از علی خامنه ای رهبر ج.ا.:

«بخش های اقتصادی ما اگر می خواهند مردم متدین شوند، معاش مردم را تمکین کنند. چون «من لا معاش لا با معادله» اگر بخش های  اقتصادی دولت،معاش مردم راتمکین کردند، مردم متدین خواهند شد.

 فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(3)

اقتصاد چون با معیشت سروکار دارد، در همه جا حضور دائم خود را برای ابد حفظ خواهد  کرد. اقتصاد به  همه چیز گِره ناگشودنی خورده است.  و جامعه ای که دارای اقتصاد شکوفا باشد، مردم آن،رفتارهای متمدنانه واصولی  داشته،نضج،رشد و حرکت به سمت جلو برای ایشان هموار و آسان تر و البته سریع و حساب شده تر است

 فرهنگ اقتصاد،یعنی:«الناس مسلطون علی اموالهم».

سیاست فرهنگی یعنی:«جلوگیری از تسلط به سلطه!

قول سیاست عدالت اجتماعی ست.

به تواتر شنیده و خوانده ایم:«الناس علی دین ملوکهم».

به یک معنا توالی فساد در جامعه،یعنی تبعیت از رهبران ومدیرانی که اداره شهر دراختیار آنهاست!

*نکته:

*ویژگی اقتصا فساد در اقتدار گرایی انقلابی  از یک طرف در پیچیدگی فعالیت های آن و دوم در چند گانگی  مهارت هایی است که اعضای آن انجام می دهند وسوم عادی سازی آن درزندگی روزمره و تبدیل به یک نوع شیوه کاری می باشد.دریک اقتصاد فساد جامعه دموکراتیک الف- سیاستمدار و دولتمردان خواهان تثبیت قدرت و یا رسیدن به ثروتمندی شخصی هستند و ب-بازار به دنبال رانت و یادسترسی به منابع تصمیم گیرنده دولتی هستند و ت-محرومین از امتیازات رفاهی خواستار دسترسی به تمابز اجتماعی می باشند. و ث- احزاب و گروه های سیاسی خواهان  افزایش وجوه نقدی و نفوذ بیشتر در دستگاه حاکمه هستند، افتدارگرایی انقلابی به طرز بسیار پیچپده ای همه این  وجوه رادرهم ریخته و ادغام می کند ( سایت خبری گویا- علی اکبر قنبرپور- 16آذر1383)

 فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(4)

اقتصاد خوب داریم واقتصاد بد؛فرهنگ خوب داریم و فرهنگ بد.

اقتصادخوب فرهنگ بدراپاکسازی وپاکیزه می کند؛وفرهنگ خوب،اقتصادبد را سر و سامان می دهد.

با این نگاه،روبناوزیربنادرحال گردش است!

آنچه این دو رابه تعادل مطلوب می کنددوفاصله طبقاتی رابه حداقل می رساند، «آزادی»ست.

«آزادی» راس و شاقول امنیت و عدالت است.

آنجا که آزادی نیست،تاریکی حکمفرماست.

اما قول سیاست،آزادی بود. که بیشتر وقت ها قولش نامرد است.

*نکته

«بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی کشور ریشه در ناهنجاری های سیاسی دارد که برنامه ریزی را درحوزه اقتصادی دچار مشکل کرده است.(نقل قولی از: سید محمد خاتمی ).

فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(5)

«شارلاتان»(به فرانسوی:(charlatan «به کسی که با زبان خوش،مردم را فریب دهدمی‌گویند».در معنای شارلاتان صفات حقه بازی،شیادی،شید،چرب‌زبانی و دروغگویی نهفته است.

 «پُزعالی،جیب خالی»،نوعی اقتصادشارلاتانیستی ست که-علاوه برآنکه «سیاست فرهنگی»رادرذات خودمستتردارد-باظواهر،واداواطواروفریب،امرارمعاش می کند.وبرای اینکه موفق شود،ازشیوه های غیر اخلاقی واستفاده از هروسیله،سود می برد وخود را به مقصد می رساند.

متاسفانه در کشور«اقتصاد شارلاتانی»مسلط است.و نهادهای متولی هرکدام  برای کتمان بی کفایتی و بی سوادی و نداشتن صلاحیت از همین شیوه ها برای حفظ  ثبات و امنیت استفاده می کنند.

ریشه ناهنجاری های اجتماعی در سیاست های اقتصادی ست؛که هرگاه با پز عالی و جیب خالی همراه باشد،نتجه اش شکاف و فاصله طبقاتی فاحش و بوجود آمدن»اقتصاد شارلاناتی»است؛که درآن بطور مثال  نیروی انتظامی کشورش بجای انجام وظیفه محوله،به صدور وفروش نفت می پردازد و این چنین یکی یکی فسادهای مالی  برآمده از این نوع اقتصاد بوی گَندش،کورس رسوایی می زند!

*نکته:

هاشمی رفسنجانی   در خطبه نماز جمعه 18 آبان سال 69گفت:

«اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش‌مسلکانه، وجهۀ جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است، زمان آن رسیده که مسؤولین به مانور تجمل روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب (!) مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند ... برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان، ملتی مفلوک جلوه ننماییم، لازم است تا جلوه‌هایی از تجمل در چهرۀ کشور و مسؤولین حاکمیتی رویت شود»

 فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(6)

اقتصاد شارلاتانی،پایه و اساس سیاست های اقتصادی در جمهوری اسلامی است.وچیزی به عنوان:اقتصاد«دولتی»،«خصوصی»و«تعاونی»-آنچه در«قانون اساسی» تحریر شده-وجود خارجی ندارد!

از یک سو با موعظه های اخلاقی،دینی و شرعی سعی داشته ودارند که اقدام به  بازدارندگی عملی وبه سمت عدالت اجتماعی حرکت و ثروت عادلانه توزیع شود،واز سوی دیگر همواره با وعده سرخرمن،وفعل مستقبل:«می شود»،«می کنیم»،«خواهدشد»،و«انجام خواهیم داد«،درعمل از آنچه به عنوان  اقتصاد اسلامی وبانکداری بدون ربا بیان کرذه اند فاصله ای فاحش بگیرند.وچون در چنبره فراز و نشیب های زمانه (بدلیل بی کفایتی و بی سوادی)گرفتار شده اند،برای رهایی ونشان دادن ثبات و امنیت و پیشرفت،به سمت و سوی اقتصاد شارلاتانی روی آورده اندوبافریب های اخلاقی(وحتی شرعی ودینی) کلاهبرداری های  کلان را در اقتصاد کشورنهادینه کرده اند.

فرهنگ کلاشی،پاچه خواری،تملق و چاپلوسی و نفاق وریاکاری،زیر میزی،و رومیزی درنهادهای دولتی،(برای امرار معاش و عدم ورشکستگی)دروغ وفریب شرعی محصول چنین اقتصادی ست که سالهاست با دست کردن در جیب مردم،پز عالی داده اند!

 *نکنه:

«درتحکیم بنیادهای اقتصادی،اصل رفع نیازهای انسان درجریان رشدوتکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکزوتکاثر ثروت وسودجویی زیرا که درمکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است  وبدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد وتباهی می شود ولی دراسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر درراه وصول به هدف نمی توان داشت».(مقدمه قانون اساسی).

«برخلاف نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری مساله اصلی در اقتصاد اسلامی روشن کردن مساله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید است».( آیه الله حسین نوری29/9/1360روزنامه اطلاعات )

فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(7)

«اقتصاد مقاومتی»نام مستعار و وجه متمدنانه«اقتصاد شارلاتانی»ست.

نهادهای متولی 35سال است که با شارلاتانیزمِ فریب و حقه بازی،و استعانت  از شرع و قوانین دو پهلوی قانون اساسی-که با استنتاج های فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه صورت قانونی پیدا می کند-ثروت و منابع طبیعی کشور رامیان خودتقسیم وبخشی راهم به ثُمن بَخس فروخته ونام آنرا«اقتصاد مقاومتی» (بخوانید اقتصاد مقاربتی)گذاشته و مردم را به صرف جویی و خوردن یک وعده غذا و ریاضت دعوت می کنند!

اقتصاد مقاومتی(بخوانیداقتصادمقاربتی)ازهمان سال نخست انقلاب،بدلیل تحریم ناشی ازتصرف سفارت آمریکادرتهران وسپس آغاز8سال جنگ،به ناف ملت بسته شد.منتها در دوره جنگ دفاع از کشور دلیل وبهانه را موجه می کرد.

هرچند با خاتمه جنگ،هاشمی رفسنجانی در اولین خطبه نماز جمعه خودپس از قبول قطعنامه 598،گفت:«الان دوره مانور تجمل است»،(که  پُز عالی با جیب خالی بود)،اما همواره بدلایل مختلف وبخصوص تحریم های همه جانبه علیه ایران بدلیل ظن تحریم کنندگان به ساختن سلاح هسته ای ازسوی ایران،اقتصاد مقاومتی بیرقش همچنان در اهتزاز است!!

سیاست آنجا قربانی سیاست می شود که سیستم قضایی که خود درمظان اتهام است ودربین افکارعمومی خوشنام نیست،بخواهد حقی رابستاندو بتواند حقوق پایمال شده ملت را ایفا کند.

حکم 10سال حبس«مهدی هاشمی»فرزند«هاشمی رفسنجانی»وبرخی از اجزای دست چندم حاکمیت،مصداقی از آن است که این نیز بخاطر بوی گَندی ست که اقتصادشارلاتانی ج.ا.ا،مشام نزدیکان وخودی هارا هم آزار داده و اینگونه درصددرفع ورجوع ووصله پینه کردن سوراخ گشادی شده اند که بواسطه آن هنجارهای جامعه را مذوم و ناهنجارها را ممدوح کرده است!

در دوره آخرسلطنت پهلوی،شاه«هویدا» نخست وزیر محبوب و تیمسار«نصیری» رئیس ساواکش راقربانی کرد و به زندان انداخت تا شاید از گسترش اعتراضات مردم بکاهد و اوضاع را سروساومان بدهد،اما دیر صدای انقلاب را شنید!

*نکته:

«یکی از کارهای لازمی که می بایست انجام گیرد این است که پر و بال قدرت غاصبانه ثروت را بشکند و به انسان با معیار قدرت بدهد که اینها نتواننددرمراکز تصمیم گیری حکومت دخالت کنندوجریان کشوررا به نفع خودشان آنجوری که می خواهند راه بیندازند».

«خطرمهمی که این گونه اصلاحات(اصلاحات قتصادی)راتهدید می کند این است که طبقه ثروتمندبخاطرامگانات مالی شان،پست هاومقامات را به دست بگیرند و با نفوذدر مراکز قانون گذاری و اجرایی دوباره رشته ها را پنبه کنند».

هاشمی رفسنجانی(خطبه نمازجمعه2اردیبهشت1362،ازکتاب مکتب جمعه ج6)

 فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(8)

یارب روا مدارکه گدا معتبر شود

گرمعتبر شود از خدا بی خبر شود

توزیع سالم ثروت در توزیع عادلانه قدرت است.

و قدرت براساس«لیاقت»و«دانش»،ثروت عادلانه رابه جامعه تزریق می کند.

متورم شدن قدرت،علت العلل فساد ودلیل تورم است.تجمیع وایستایی ومحدود شدن قدرت به معدود افراد،دلیل فسادوآن افرادخودفاسدندونبایددنبال  مدرک واسناد وادله بود:آفتاب آمد دلیل آفتاب!

فسادنشانه بیماری ست وجامعه فاسدباطبابت طبیب قلابی بهبود نمی یاید. درجه بالای تب فساد،نشانه  عمق وحاد بودن آن است.که تنهاباجراحی وویزیت جراحان جاذق می شود گستره آن را کم وازسرایت به دیگرنقاط کاست.درغیراین صورت،ناهنجاری های ناشی ازآن،حتی به نابودی یک تمدن هم منجرمی شود و تاریخ ازاین مصادیق فراوان دارد!

اولویت اول واولی در طبابت درست،خودمردم وافراد آن جامعه هستندکه باعدم گزینش طبیب غیرحاذق وبعضا قلابی،وانتخاب(ورای)ازروی فهم ودرک صحیح،می توانندازگسترش بیماری بکاهند.وبایدبدانند که  آزموده را آزمودن خطاست!

عدم تمکین،مبارزه منفی واستفاده بهنیه از شیوه های قانونی درکسب حقوق،نفوذ بیماری راکم وآرام مارابه سمت بهبودی(بایارگیری درست ازکمک فرهیختگان و اهل فن وصاحب نظر وتقوا)هدایت می کند.درغیر این صورت توسل جستن به همان مدیران فاسدوتوقع داشتن ازآنهابرای نابودی فساد،آب در هاونگ کوبیدن است!

*نکته:

«اگربتوانیم حکومت هزارفامیل رابشکنیم،وحرکت واقعی مردم را دردنیادرست کنیم،آن روز جامعه ای پاگرفته که دیگر هیچکس نمی تواندآنرا بشکند».

«این پولهایی که دریک جمع می شودخیلی قدرت عظیمی است.بانک ها می توانندخط بدهند.مثلابگویندخیلی خوب مابه کسانی که فرض کنیدمثلا یخچال واردکنندوام می دهیم.یکدفعه صنعنت یخچال مملکت را می شکنند...متاسفانه در دوران حکومت پهلوی برای ما بدترین وضع ازاین جهت پیش آمده بود.سرمایه داران وابسته،بانک تاسیس کرده بودندوبه میل خودشان وبه سیاست خودشان وباتعلیم اربابشان سیاست کشوررا می گرداندند»

(هاشمی رفسنجانی،خطبه نمازجمعه،کتاب درمکتب جمعه،ج6و5)

 فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(9)

اقتصاد من الحیث الوجود خودش فرهنگ است!

وفرهنگ مجموعه آداب،سنن،عقاید و تابوهاست؛که یک ملت در طی سالیان متمادی(درست یا نادرست)به آن عادت،رفتارعملی آنان را تربیت و هدایت کرده،ویک تمدن را ساخته است.

اقتصاد پاره تن یا مغز و فرمان دهنده فرهنگ است؛که چنانچه معیوب باشد،دیگر اعضا را به تناسب آن،بیمار می سازد.وچنانچه از میزان برخوردار باشد،صفات رفتاری جامعه وازجمله عادات فرهنگی و تابوهای من درآوردی-که رخنه در اعماق دارد-رااصلاح خواهدکرد.

*نکته:

«تامین اقتصادی در میان مردم اگر فقط زور و قانون و دادگاه باشد این ها بی ریشه است.پایه فرهنگی لازم دارد.پایه اش در اخلاق است. درمعاشرت است و درمعارف است.درانسان شناسی است. درتبلیغات است ودرعنصر فرهنگی جامعه است که باید آنها را اصلاح کرد»(هاشمی رفسنجانی،نمازجمعه،9اردیبهشت 1362،کتاب در مکتب جمعه،ج6،ص152).

 فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی(10)

«پول»کلید درب جامعه است!

«جامعه»ازارتباط افرادباهم تاسیس شد.

ازتلاش برای زنده ماندن«کار»بوجودآمدودرنتیجه سرمایه داری!

«سرمایه داری»همان حفظ «پول» است؛که با کار بدست می آید.

«پول»بیشتر،قدرت خرید بیشتروبهتر!

«قدرت»یعنی توان انجام هرکاری؛به تناسب سرمایه ای که در اختیار هست.

«سرمایه داری»ایدئولوژی نیست؛بلکه خود«مادر»وزاینده انواع ایدئولوژی ست؛که منشاء آن «پول» است.

کار«سیاست»(وسیاستمداران)نظم وسروسامان دادن به«جامعه»است.که تاسیس«دولت» (باانتخابات وغیرآن)واکنشی ست به این فرایند.

آنها که قدرت خرید بیشتر دارند،توان خرید «رای» راهم به شیوه های متفاوت ومتناسب با زمان، دارند.

«مبارزه»برای استیفای حق،برقراری«عدالت»،«آزادی»و«نان»محصول کالایی ست بنام «پول»!

فساد(اعم از فساد اخلاقی،فرهنگی،اجتماعی وتاکیدا فساد مذهبی)محصول «پول کثبف»است که به شکل ارتزاق وارد جسم وروح افراد می شود.ودرنتیجه رفتار عملی و کلامی را تغییر می دهد.

*نکته:

«ما کی می خواهیم بگوئیم پولدارها،پولدارترمی شوند؟...این حرفها چیست؟ اگردولت سالاری خوب بود شوروی نباید هنوز گندم واردکند.هنوز دستش دراز است...درخانه کذایی نشستن وشعار مستضعف دادن درست نیست...توی طرفدار مستضعف اگر راست می گویی بلند شو بیا آنجا(جنوب شهر،20متری منصور و...)زندگی کن که آنها هم احساس کنند شما هم درد آنها هستی،آیت الله العظمی منتظری فرمودند،دولت مردان شماها بدانید که دولت نه تاجر خوبی است نه صنعتگر خوبی است و نه کشاورز خوبی،ولی ناظر خوبی می تواند باشد.آیت الله منتظری که دیگر حرف ندارد.اگر کسی بخواهد بگوید که من دلم برای مستضعفان بیشتر از آیت الله منتظری می سوزد،واقعا باید دهان را خورد کرد».(علی اکبر ناطق نوری،روزنامه رسالت،31خرداد1365).

 محمد شوری / نویسنده و روزنامه نگار/مرداد1394

 

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]