استبداد نامرئی
محمد شوری

بالاخره اسامی منصوبین شورای نگهبان برای دوره ی ریاست جمهوری اعلام شد.
احمدی نژاد(یکی ازروسای جمهور اسبق جمهوری ولایت فقیه) ردصلاحیت شد.
اوهمان کسی ست که”عنصرامامت”یعنی آقای خامنه ای(چشم بصیرت امت)نظرش رابانظرات خود همسو،مترادف و شبیه می دانست و آنقدرذوق زده بود که برخلاف عرف،مثل یک هوادار ساده آنرابرای جمع بیان کرد!!
بعداز سقوط سلطنت پهلوی و قبل ازآغازسلطنت فقیه،جمهوری تازه تاسیس شده فقط یک دوره روی خوش آزادی وانتخاب آزاد را(باوجودهمه ی کاستی ها وبی تجربگی)به خود دید.

به غیراز دوره‌ی اول ریاست جمهوری که ابوالحسن بنی صدردریک پروسه نسبتا آزاد وبدون پروژه نظارت استصوابی برگزیده شد،الباقی انتخابات درسیستم ولایت فقیه،که به قول سیدمحمدخاتمی: ”عنصرامامت است برسرنوشت امت”، همواره مردم ما صرفاحق انتخاب ”یک کیلوگلابی” را داشته اند.
نظریه ای که احمدآذری قمی،پیرامون ماهیت حکومت اسلامی آنراتبیین کرده است.
اوکه خود پیشتریکی ازنظریه پردازان حکومت نظام ولایت فقیه بودو بعد هم خودش درهمان کوزه ای افتادکه خیاطش ولی فقیه بود!!و مغضوب نظام شدو در حصر و تنهایی مرد؛گفته بود:

مافقط یک کیلوگلابی داریم ومردم هم بایدهمان را انتخاب کنند”!!
درواقع نظریه ی فوق بانظریه ی زیرکه ازسوی سیدمحمدخاتمی،عنوان شده،تفاوت ماهوی ندارد.

آقای خاتمی قانون اساسی رارساله عملیه می داندومی گوید:

براساس نظرمحقق نائینی،قانون اساسی درحکم رساله عملیه برای آحادملت است وکسی هم نمی تواندبرخلاف ظاهرقانون اساسی آن راتفسیرکند”(پایان نقل قول از:روزنامه خرداد۶خرداد۱۳۷۸ )

درنظام حکومتی ولایت فقیه،وقتی نظرات مراجع تقلیدتعطیل واجتهاددرش تخته می شودوتنهاحکم ودیدگاه ولی فقیه_که اکمل واصلح است_برای اجرایی کردن آن باانتصاب ۶فقیه درشورای نگهبان،وشورای نگهبان بانظارت استصوابی خود،اعمال قدرت می شود، این قانون اساسی که بقول سیدمحمد خاتمی رساله عملیه است وامت هم بایدازآن تقلیدواطاعت کند،چه تفاوتی باهمان دیدگاه نظریه پرداز راست اصولگراکه تئوری”یک کیلو گلابی”را طرح کرد،دارد؟!
آیانظارت استصوابی که طبق همین رساله عملیه(قانون اساسی) تفسیرش باشورای نگهبان است، همان ”استبدادنامرئی”نیست که زمانی خاتمی درجبهه ی منتقدان ومخالفان بنی صدردرسلسله یادداشت هایش تحت عنوان”آراء عمومی”آنرانوشت،وچون گرز برفرق سر بنی صدر کوبید؟!

امادریغ؛هردوره که ازدوره ی اول ریاست جمهور ی گذشت،ملت مافقط حق انتخاب یک کیلو گلابی را داشت؛خیلی که خوب بود میان این یک کیلوگلابی یک دانه اش سالم وقابل خوردن بود!!

خاتمی رای مردم دردمکراسی غربی راآلت دست سیاست های حاکم می دانست ودرنظام جمهوری اسلامی عنصرامامت برسرنوشت امت راارحج می داند؛ولی اکنون نمی نویسدکه رای ملت آلت دست نظارت استصوابی شده است؟!
بخشی ازقسمت اول سلسله یادداشت های ایشان تحت عنوان:”آراء عمومی”این چنین است:

رای مردم درکشورهای غربی آلتی است دردست سیاست های حاکم که ازطرفی جوسازی وتبلیغات گسترده هرچه بخواهندبااذهان انجام می دهندوتصمیم مردم رابجانبی که موردخواست سیاست بازان حرفه ایست هدایت می نمایندوتزویررادربدترین شکل آن،وسیله استقرارحاکمیت زوروزرمی کنند.ولی آراء عمومی دراین کشوروبه برکت انقلاب اسلامی بدون اینکه گرفتاربازی های رایج دردنیای سیاست روزگارگردددرعین آزادی به تحقق “جمهوری اسلامی”تعلق گرفته است واین بدان معنی است که به مدداسلام وارزش های اسلامی جایی برای بازیگری های خیانت بارسیاست بازان نماند.

اگردرغرب روال آنچه دمکراسی نامیده می شودبرآنست که حتی آراء عمومی وسیله استقراراستبدادمرئی ونامرئی گردد،اسلام وقانون اساسی برخاسته ازآن به هیچ وجه اجازه چنین سوء استفاده ای رابه هیچ انسانی وهیچ جریانی نخواهددادومی بینیم طبق همین قانون اساسی مصوب مردم عنصرامامت برسرنوشت امت،استقرارقانون اساسی و جریان امورنظارت واشراف داردتاخدای نخواسته انقلابی که برای حاکمیت دین خدا صورت گرفته است به بیراهه محکومیت مجدد مردم به استبدادی دیگرنیفتدو بنده ناتوانی بجای خدابرگرده بندگان تازه ازبند رسته او سوارنشود”(پایان نقل قول ازروزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰ (

آقای خاتمی!

آیاولایت مطلقه فقیه اکنون جای خدابرگرده ی مردم سوارنشده است؟!
البته سیدمحمدخاتمی،در۱۵خرداد۶۰ودرقسمت دوم همان یادداشت ودرراستای اینکه بنده ی ناتوانی سوارملت نشود،بادفاع ازشورای نگهبان می نویسد:
اگراختلاف نظرناشی ازابهامی باشدکه درقانون اساسی وجودداردمگرخودهمین قانون اساسی مصوب مردم،شورای نگهبان وفقط شورای نگهبان راصالح برای تفسیرقانون اساسی نمی دادندواگرافرادوگروه هایی دراثرخودخواهی تفسیرشورای نگهبان رانپذیرندبه آراء عمومی مردم دهن کجی نکرده اند؟…باری هنگامی که اختلاف ناشی ازابهام درقانون اساسی باشدبحکم همین قانون وبه استنادرای مردم وتصویب امام تنهاشورای نگهبان است که باتفسیری که بدست می دهدمی تواندتکلیف راروشن کندوهیچکس وهیچ مقام دیگرحق صدورحکم دراین باره نداردواگرحکمی ازسوی شورای نگهبان صادرشدهیچکس نبایدازآن سرباززند…(پایان نقل قول ازهمان روزنامه )

وشورای نگهبان درموردحق خودش طبق اصل۹۹که نظارت برانتخابات رابرعهده ی وی نهاده طبق اصل دیگرهمین قانون(اصل ۹۸)تفسیرقانون اساسی رابازبرعهده ی همین شورای نگهبان گذاشته است،وآنان نظارت برانتخابات رانظارت استصوابی تفسیرکرده اندودیگرجای هیچ ان قلتی هم نیست….
همین نظریه رانیزجناح اصولگرا_که بسیار باب طبعش هست_ توسط مراجع تقلیدی که دکانشان تعطیل وبرای حق حیات دیگروجوهات مردم کفافشان رانمی دهد،چون کسی وجوهات نمی دهد!!ولذابرای دریافت بیشترازسهم بودجه ی کشور،بایدمطیع حکومت باشند،لذاآنراراباانواع رمل واسطرلاب که مخصوص خودشان که درجیره ی اندوخته ی فتاوی شان پیدامی شود،نظرات خودرابه عنوان حکم خدابه خوردعوام الناس می دهندوتخطی ازآن راگناه وفسادفی الارض!!
ازجمله آیت‌الله نوری همدانی دردرس خارج فقه خودمی گوید:
اعتراض و طغیان علیه نظر شورای نگهبان گناه است.چون و چرا کردن در مقابل تصمیم شورای نگهبان گناه است، زیرا این شورا قانون دارد و براساس آن صلاحیت افراد را انتخاب می‌کند”.

اواضافه می کند:

امام در صحیفه نور در چند جا آورده کسی بخواهد در مقابل شورای نگهبان اعتراض کند نه تنها گناه کرده، بلکه مفسد فی‌الارض است. زیرا قانون اساسی با خون این همه شهید به دست آمده و کسی نمی‌تواند آن را قبول نداشته باشد(پایان نقل قول از:ایسنا )

مشاهده می کنیدبین نظریه پردازان دوتفکرراست وچپ(اصولگرا واصلاح طلب) تفاوت ماهوی وجودندارد.

یکی باکاردسرمی برد،ودیگری باپنبه!

خاتمی ۳۶سال پیش نوشته بود:

هنگامی مردم شهیدپروروانقلابی ایران به برکت رشدوبیداری که درپرتواسلام ورهبری های امام بدست آورده اندازمسیرانتخابات آزاداولین دوره مجلس قانونگذاری راایجادمی کنند،چون نتیجه انتخابات مردم صددرصد مطابق آنچه مامی اندیشیم ومی خواستیم نیست،بجای اینک دراندیشه وباورخود تجدیدنظرکنیم،بدون کوچکترین وسواس واحتیاط،از تقلب وتزویرسخن به میان می آوریم…(پایان نقل وقول ازروزنامه کیهان۱۶خرداد۱۳۶۰،قسمت سوم یاداشت آراء عمومی)

ایشان این سلسله یادداشت هارادراصل خطاب به بنی صدرمی نویسد ودرقسمت پایانی چنین نوشه است:

“…مسلماآقای رئیس جمهوردرمیان بسیاری ازمردمی که ایشان راانتخاب کرده اندازمقبولیت ومحبوبیت برخوردارندولی ازآغازانتخاب ایشان تاکنون بدون کوچکترین تردیدی جابجایی هایی درطیف طرفداران ومدعیان طرفداری ایشان پدیدآمده است.
برای دوستداران اسلام ومقام ریاست جمهوری اسلامی سخت تاسف انگیزونگران کننده است وقتی می بینندکه بسیاری ازچهره های مومن وصادق که آقای بنی صدر پیروزی خود را درانتخابات تاحدزیادی مرهون تلاش وبی قراری این فرزندان برومندانقلاب اسلامی درهرگوشه وکنارمملکت یا از آقای بنی صدرجداشده اندیا دیگر آن شورواشتیاق دیروز رانسبت به ایشان ندارندو تاسف بیشتراینکه بسیاری کسانی که امروز سنگ طرفداری از رئیس جمهور را برسینه می زنندچهره های غیرسالم ورانده شده ای هستندکه آقای بنی صدررنیزچون دیگرشخصیت های دست اندرکار امور نمی پسندندو به ایشان رای هم ندادند ولی بدین وسیله بهانه ای برای حضورشوم درصحنه وانتقام گیری ازنیروهای اصیل مسلمان وانقلابی یافته اند.عناصری که بخاطرسوء پیشینه سیاسی ویااجتماعی وبه علت حضورنیروهای مومن یعنی همانهاکه درپیروزی اولین رئیس جمهورنقش تعیین کننده داشته اندبه انزوا کشیده شده بودندو امروزبه بهانه طرفداری از نهادقانونی و مورد احترام ریاست جمعوری باز به صحنه آمده اندهم رئیس جمهور راقربانی مطامع پلیدخودکنندوهم جمهوری اسلامی را از مسیراصلی منحرف نمایندو آیا نزدیکی بیشتر آقای رئیس جمهور بادیگرنمایندگان منتخب ملت مانع بروز این دردهاو مشکلات نمی شد؟(پایان نقل قول از:روزنامه کیهان۱۷خرداد۱۳۶۰)

اما آقای سیدمحمدخاتمی وقتی خودبه ریاست جمهوری رسید،گفت:
رئیس جمهوری درقانون اساسی دارای اختیارات کافی نیست”!
او در حیطه عمل با همان بن بست هایی مواجه شدکه عنصرامامت(ولی فقیه)برای عنصر امت(جمهوریت) در رساله‌ی عملیه خود یعنی قانون اساسی برای خلق الله اش نسخه می پیچد. واین استبدادنامرئی ۳۷ سال است که ادامه دارد.ولی هیچگاه سیدمحمدخاتمی به این استبدادنامرئی نتاخت وشجاعانه آنرا اعلام نکرد. ومتاسفانه باسناریوهایی که اصلاح طلبان حکومتی درتفسیروتحلیل وآنالیز اوضاع کشور برای وی ساخته و پرداخته می کنند،(ازجمله:فرمالیسم نرمالیسم!)اوهمواره ساکت بوده ومتاسفانه تر باآن نوارکذایی”تکرارمی کنم” خودسبب ترغیب مردم برای رای دادن شد تا دوباره از مجلس خبرگان منصوب رهبر فعلی،رهبر مادام العمر بعدی به سلطنت برسد…و آقای خاتمی ودوستانش همچنان برطبل ظرفیت های رساله عملیه(ببخشید)قانون اساسی می کوبند.چرا؟زیرا:همین آقای خاتمی پیشترگفته بود:

طرح تغییرقانون اساسی یکنوع براندازی است”.

بیچاره این ملت!

سیروافی الارض،ثم انظرواکیف کان عاقبه المکذبین(قرآن).

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار (

۲اردیبهشت۱۳۹۶

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]