چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
محمد شوری

 

ما«فانتوم»و«زیردریایی»نمی خواهیم!

روزنامه بامداد،30تیر۱۳۵۸

محمدمنتظری به ایران بازگشت:

حجت الاسلام«محمدمنتظری»عصرردیروزباپرواز۶۶کویت،تهران به تهران بازگشت.بر اساس گزارش خبرنگاربامداددرساعت30/5دقیقه بعدازظهردیروزازسوی سپاه پاسداران مستقردرفرودگاه مهرآباد،حالت فوق العاده اعلان شد.که درهمین هنگام طرفداران«محمدمنتظری»بدون داشتن اسلحه واردمحوطه داخلی فرودگاه شدندو سپس درحالی که ازسوی محافظان احاطه شده بود،از«پاویون»دولت فرودگاه راترک گفت....«محمدمنتظری»درمصاحبه باخبرنگاربامدادگفت:«طباطبایی»آدم نجیبی است اماتوجه ندارد که فی المثل می روددر آلمان غربی ومی گویدمااصلازیردریایی نمی خواهیم؛می دهیم به آلمان غربی وتراکتورمی خریم وبعدهم درروزنامه های ایران بنویسند،ورادیوتلویزیون هم بگویدکه مافانتوم اف۱۴وموشک های مُدرن هم نمی خواهیم ومی دهیم به آمریکاوبعدمعاملات گندم وبرنج راهم برای۸سال با آمریکا منعقدمی کنیم...».

انقلاب فرزندان خودش را می خورد!

روزنامه بامداذ،31تیر۱۳۵۸

محمد منتظری درگفت وگو بابامداد:

حجت الاسلام«محمدمنتظری»که  دوشب قبل  به تهران بازگشت چند لحظه پس ازخروج ازفرودگاه درگفت و گویی باما پیرامون نقش صهیونیسم وحوادث جاری مملکت اظهار نظرکرد.

حجت الاسلام محمد منتظری گفت:

مهندس بازرگان،دکتریزدی،وامثال اینها مثل طباطبایی وچمران همه ازمبارزین بوده اند.آنهاخودسالهاچوب صهیونیسم را ازدست امپریالیسم خورده اند.زندان رفته اندو شکنجه شده اند.

نمونه بسیاردقیق این رارابطه را می توان درگفته های شاه خطاب به محمدحسنین هیکل جستجوکردکه گفته بود نیروهای سه گانه وساواک توامان بااسرائیل همکاری می کنند اماامروزهمین افرادمتاسفانه دریک شرایط خاص سیاسی ندانسته چوب مثلث خیانت صهیونیسم سیاومزدوران ساواک را می خورند.زیراهمانطورکه گفتم ندانسته شرایط رااین چنین پدید می آورند.

حجت الاسلام محمد منتظری گفت:

دریک شرایط انقلابی،بینش انقلابی لازم است.زیرادرچنین محیطی عامل صهیونیسم مستقیماجلونمی آیدونمی گویدمن عامل صهیونیسم هستم.بلکه ناخودآکاه دیگران راتحت تاثیرقرارمی دهد.البته ابزارکارهم معلوم است.ازطریق محاصره فکری ارائه گزارشات نادرست ازطریق نامه،رادیووتلویزیون وغیره و...به عنوان مثال یک نمونه می آورم:روزششم فروردین همزمان باانعقاد قراردادخائنانه صلح مصرواسرائیل ازطریق دکتریزدی به برادر«حلیم»معاون برادر«هانی الحسن»تلفن می  زندکه دفتر سفارت فلسطین دراهوازراتعطیل کنیدسفارت اهوازدرفلسطین به چه کسی لطمه می زند؟ جزبه صهیونیسم؟مسلماصهیونیسم می آیدوازطریق دکتریزدی مانع ادامه کارسفارت مذکورمی شود.آیا«یزدی»صهیونیست است؟حقوق بگیرآمریکاست؟نه خیر اینطور نیست؛بلکه این«امیرانتظام»است که به یزدی می می گویداینکاررابکن.نتیجه چه می شودسفارت فلسطین بسته می شود.ومبارزی چون دکتر«یزدی»بازهم از صهیونیست هاچوب می خورد.بااین همه«هانی الحسن»باردیگررسمابه نخست وزیری می رودبازهمان پاسخ رامی شنوداز«بازرگان».آیا«بازرگان»بوده است که چنین پاسخی داده است؟خیر؛اوانسان متقی،پاک ومبارزی است که بهترین روزهای عمرش رادرزندان  گذرانده است.که۲سال هم بامن بوده است.توجه داشته باشیداین صهیونیست توانست باماجرای ساختگی«واترگیت»دمارازروزگار«نیکسون»درآورد منتهابوسیله مشاورارجمندش آقای«کیسینجر».یعنی عامل صهیونیسم درغرب. «نیکسون»کنارگذاشته می شود.«کارتر»روی کارمی آیداین بار،«برژینسکی» لهستانی رابعدازجنگ جهانی دوم به آمریکامی برندمی سازندوبه عنوان مشاور امنیتی کارترمی کنند.

منتظری سپس گفت:

من قبلادرپیامی به ملت آمریکابه ایشان گفتم شمامستضعف هستیدماهم مستضعف هستیم.شکل استضعاف مافرق می کند.ولی درنهایت فرق چندانی نداریم.آیادرآمریکاآدم نیست که هررئیس جمهوری که سرکارمی آیدیک صهیونیست درکنارش قرارمی گیرد؟

محمدمنتظری سپس درباره سیاست خارجی ایران گفت:

ملاحظه می کنیددرحالیکه مابابرخی ازکشورهایی که درتاریخشان هیچ نام نیکی ندارندرابطه داریم،امامانع برقراری روابط بالیبی می شوندچرا؟!جرم لیبی چیست؟ ازسوی دیگرقراردادهایی بسته می شودکه به خیال خودشان فانتوم وزیردریایی را بفروشند.باهیچکس هم مشورت نمی شود.آیاواقعانمی دانیدکه این تصمیم به نفع کیست؟آیاجزاین است که صهیونیسم بین المللی می خواهدسلاح های استراتژیک راازارتش ایران بگیرد؟آیاجزاین است که ارتش ایران به عنوان یک ارتش نمونه در خاورمیانه باایدئولوژی اسلامی برای صهیونیسم خطراست وآیاباگرفتن این سلاح ها خطربرای صهیونیست هاکم نمی شود؟این ارتش یک ارتش اسلامی است با ایدئولوژی اسلامی مسلمامرزنمی شناسد،کمااینکه اسلام مرزندارد.ارتش اسلام ارتش رهایی بخش مستضعفین جهان است فلسطین،آفریقا،آمریکای لاتین، افغانستان.امانتیجه چیست؟

«قره نی»که می آیدواینراطرح می کندبرکنارش می کنند،ترورمی شود.عامل ترور کیست،آمریکا؟اسراییل؟یافرقان؟که همه به«فرقان»حمله می کنندجای اوراچه کسی می گیرد؟کسی که دوست«فردوست»معلوم الحال بوده وهست.طبیعی است که درچنین ماجرایی«مدنی»هم به عنوان استانداربه خوزستان تبعیدمی شودو این قصه همچنان ادامه داردتانوبت  به سرتیپ«امیررحیمی»هم می رسدبه جرم بهترین دفاع ازمهندس«بازرگان»به جرم اینکه زمانی اعلامیه به زیان رژیم می دادکه کمترکسی جرات خواندن آنراداشت.

«محمدمنتظری»سپس گفت:درقرآن آمده است:مستضعفین جهان بایدحکومت کنند. آنوقت دراینجا۴۰میلیون جمعیت تحت رهبری امام خمینی زن ومردوکوچک وبزرگ اعم ازمسلمان ومسیحی مبارزه کردندبه گونه  ای که مفهوم الهی برای انقلاب ایران بدست آمد.

مستضعف،مستضعف است؛ایرانی وفرنگی ندارد.کمااینکه «طاغوت»هم«طاغوت» است.لذا نمی توانیم بگوئیم که«انقلاب ایران»،بایدگفت:«انقلاب اسلامی درایران». ابزار«انقلاب»چیست؟تجربیاتی که ازدیگرحرکت های سیاسی نظامی خلق مستضعف درجهان بدست آمده که اکنون ماباید دراختیاردیگران قراربدهیم.امادرهمین حال بگوییم فانتوم رابدهید،زیردریایی بدهید،یکی بگویداحتیاج نداریم،آنکس که تاکنون ارتش راحفظ کرده پدرکسی راکه یک فانتوم رازایران خارج کنددرمی آورد.

«محمدمنتظری»افزود:

مادرقبال حرکت های انسانی ازسوی مستضعفین مسئول هستیم وبایدآنرا آزاد کنیم.حالاصهیونیسم بین المللی به هرسازی که می خواهدبرقصدنمی توانیم به این ارزانی آبروی انقلاب ایران رابفروشیم.

درهمین حال که مابه عنوان یکی ازهمین حرکت هااقدام می کنیم،ساده ترین راه و توقع -که جزوحقوق ساده انسانی است-راهم مانع می شوند.

«متین دفتری»پسر«متین دفتری»ونوه«مصدق»،یک اتوبوس سندازسلطنت آبادخارج می کندکسی حرفی نمی زند،ازکشورخارج می شودکسی مدعی نیست،ولی خروج مارابه آن شکل جلوه می دهند.

حجت الاسلام«محمدمنتظری»سپس درباره خروج خودازکشوروحوادث فرودگاه گفت:

ماوقتی می خواستیم ازایران خارج شویم مثل همه بلیط گرفتیم.شرکت هواپیمایی پاکستانی بود.امادرفرودگاه همان عوامل سرماراشیره مالیدندتاهواپیماحرکت کرد بدون ماولی بااثاث ما!؟

من بی آنکه به این عمل اعتراضی کنم،خیلی منطقی خواستم که اثاث ماراتحویل دهند.گفتند:نمی شود.اثاث به لندن می رودوبازمی گردد وبعدهم مقررات بین المللی رابه رخ ماکشیدند.شماچه فکرمی کنید؟!درچمدان های ماجزیک سری اسنادانقلابی چه می توانست باشد؟حالا خیلی ساده اجازه بدهیم اسنادبه انگلیس بروددرمرکز جاسوسی وبعدماساکت بنشینیم.ماازپروازهواپیمابامنطق جلوگیری کردیم،نه با اسلحه.امابازهم بخاطر سواستفاده ازمنطق،برای جلوگیری ازپروازدلیل  داشتیم،توده بامابود این خواست توده بود.

اثاث راپس گرفتیم.هواپیماراهم فرستادیم رفت.چرا«امیرانتظام»بایدبه مرکز صهیونیست ها«سوئد»برود،«متین دفتری»برودامابرای خروج مامانع هست؟اگراین هست،اسلامی نیست.

وی درموردسفرش گفت:اول رفتیم سوریه.درسوریه خواستیم بارهبران سوریه تماس بگیریم برخی ازآنهانبودندمثل«حافظ اسد»درالجزایربودبه لیبی رفتیم ودریک سری کنگره های خلقی شرکت کردیم. ولی اینهامهم نیست.به عنوان یک ایرانی متعهد متاسفم که بگویم درجریان حرکت هایی که درسفارتخانه هاماشاهدبودیم،خط صهیونیسم وامپریالییم رادیدیم.آنهاگویی که مانع اصلاح سفارتخانه هابودند.سران جنبش های آزادیبخش رادیدیم،آنهاهم ناراحت بودند.برادران فلسطینی  ناراحت هستند.برادرهای سوری ناراحت هستند.هرکس رادیدیم ناراحت بود.آنهامی گفتند «ویزا»بمانمی دهند.چرا؟شماملاحظه کنیدتحقق آمال تمام«جنبش های آزادیبخش» دردنیای«اسلامی»و«ملی»و«فلسطینی»و«آفریقایی»،«آمریکای لاتین»و «خاورمیانه ای» و«هندی»وهمه آنها،این است که«انقلاب ایران»پیروزشودوالبته نمی توان فکرکمک به آنهاهم نبود!بااعتراض ها،تظاهرات که وجدان ملل رابیدارکردند. حالامی خواهندپیش مابیایندبه ایشان«ویزا»نمی دهند.چرا؟فلسطینی هامی روند سفارتخانه های ماتا«ویزا»بگیرندمسئولان می گویند»اسم های خورابدهیدتا بفرستم.تهران۵روزبعدباتلکس جواب می دهند.ودراین میان چون کلیه خطوط کنترل می شود،اسم هامی روداسرائیل.وبعداز۵روزمی گویندفعلاصبرکنیدآیااین خدمت به انقلاب است؟این آبرویزی است.خلاصه درایران مثل اینکه وضع فرق نکرده است.

«محمدمنتظری»سپس گفت:

امادراین رهگذربایدبه این نکته اشاره کنم که«دولت موقت»ما،آمریکاونقش امپریالیزم آمریکارافراموش کرده است.آیاجزاین  است که آمریکاتاآخرین لحظه حامی شاه بود؟ حالاکه«شاه»رفته پس آمریکاتوبه کرده؟این چه وضعی است؟

«منتظری»گفت:

امادراین چندروزی که درایران نبودم چندنفربه جرم فسادجسمی اعدام شده اند. سوال من این است آنهاکه عوامل پیدایی این فحشاشدندبایدآزادانه  بگردندوما اینهارا به اعدام محکوم کنیم؟!این ننگ است.افکاربین المللی راخراب می کندکه بگویند اسلام هم نشد.تابگوینداسلام یک سری مشکلات ایجادکرد.تابازاری،ارتش، کارگر، دهقان،ناراحت شوند،اقتصادازبین برود...

«آیت الله مطهری»راکه شهیدکردند.سپهبد«قره نی»راهم که شهیدکردند «رفسنجانی»راهم می خواستندشهیدکنند،نشد.«آیت الله طالقانی»راهم که می خواستندشهید کنند،که نشد.«آیت الله منتظری»راهم که می خواستندبکشند،نشد. آقای«علامه مفتی زاده»رابرایش مشکلات درست می کنند.«آیت الله خاقاتی»راهم طوری می کنندکه ازآنجابیرون کنند.مشکلات برای سرلشگر«مدنی»هم درست می کنند.«آیت الله ربانی»راهم درآنجامی خواهندبکشندو...که«انقلاب فرزندان خودش را بخورد».امااین رااطمینان داشته باشندکه صهیونیست هاوامپریالبست هاراانقلابیون خواهندخورد!

آیت الله«طالقانی»توسط ماموران صهیونیزم مسموم شده است

روزنامه انقلاب اسلامی،22شهریور1358

مصاحبه با«شیخ محمدمنتظری»پاریس،20شهریور،خبرگزاری فرانسه:

«شیخ محمدمنتظری»،پس ازورودبه پاریس درروزسه شنبه به خبرگزاری فرانسه اظهارکرد:«که فکرمی کندآیت الله«طالقانی»توسط ماموران صهیونیزم مسموم شده است».

پسر«آیت الله منتظری»که از«تریپولی»به قصدشرکت درجشن های سالگردانقلاب لیبی به آنجارفته بود،به پاریس رفته،وی آشکارکردکه درماه تیرگذشته کوششی به قصدترورآیت الله طالقانی انجام گرفته بودکه جلوی آن گرفته شد.

وی اضافه کرد:«متاسفانه ماازیکی ازرهبران بزرگ انقلابی خودراکه مدت50سال علیه صهیونیزم،امپریالیزم واستبدادپهلوی مبارزه کرد،ازدست داده ایم».

وی درموردمساله اقلیت هادرایران وبویژه کُردهاگفت:

«هرخلقی ویژگی های خودراداردوهیچکس حق نداردبه جای آن خلق صحبت کند».

وی اضافه کرد:

«فکرمی کنم همه اقلیت هادرایران بایدخودمختاری خورادردرون کشورخویش دارا باشند.مانمی خواهیم قیومیّت خویش رابربرادران ایرانی خودتحمیل کنیم.ولی عمال امپریالیسم همه جاهستند:دردرون احزاب سیاسی،وهمین عمال هستندکه موجب چنین وقایع غم انگیزی درکشورمان می گردند.تعداداین عمال بسیارکم است ولی آنهانقش بسیارمخربی بازی می کنند.مسلمانها،مارکسیستهای ایرانی و ناسیونالیست هامیهن پرستان صادقی هستند،ولی یک اقلیت کوچک درمیان آنها چنین بدبختی بزرگی رادرکشورمابوجودمی آورد».

وی سپس درموردتظاهرات اخیرتهران صحبت کردوگفت:

«این هاکارآقای«متین دفتری»یکی ازسرسپردگان شاه سابق بوده وفقط تعدادکمی دانشجوآنرادنبال کردند».

بالاخره منتظری مشخص کردکه سه باربا«قذافی»درلیبی ملاقات کرده وباوی درباره مسائل فلسطین وامکانات ووسایل مبارزه علیه اسرائیل درهمه زمینه ها مذاکره کرده است».

راسپوتین های ایران

روزنامه انقلاب اسلامی،28شهریور1358

سخنرانی«محمدمنتظری»درنجف آباد:

حجت الاسلام«محمدمنتظری»،فرزندآیت الله منتظری،شب سه شنبه،بعدازنماز مغرب وعشادرمسجدجامع نجف آبادسخنرانی کرد.

ایشان ضمن اشاره به حمله عوامل شاه سابق به مدرسه فیضیه قم وکشتن طلاب این حوزه،حمله شدیدی به دولت وآیت الله بهشتی کردند.

حجت الاسلام«محمدمنتظری»درقسمتی ازسخنانشان گفتند:

«می خواستندکه هواپیماهای جنگی اف14رابه آمریکابفروشندکه آمریکاآنهارادراختیار اسرائیل قراردهدومسلمانان فلسطینی راقتل عام کند.درحالی که ماخودمی خواهیم باآن به یاری برادران فلسطینی برویم».

ایشان درقسمتی دیکرازسخنان خودگفتند:

«دولت به ظاهرازانقلاب فلسطین حمایت می کند،درحالی که هرفلسطینی که می خواهدبه ایران بیایدسفارتخانه های منتخب دولت ودولت منتخب امام به آنان اجازه ورودبه ایران رانمی دهد».

وی ضمن اشاره به رحلت آیت الله«طالقانی»گفت:

«آیت الله طالقانی راکشتند.همانطورکه قبلامی خواستنداینکاررابکنندومن متوجه شده بودم».

وی ضمن انتقاداز«آیت الله بهشتی»گفت:

«دکتربهشتی برای رئیس جمهورشدن فعالیت می کند».

سخنرانی«محمدمنتظری»بادرگیری لفظی واعتراض چندنفرقطع شد.

درهمین هنگام عده ای ازجوانان طرفدار«محمدمنتظری»ضمن راهپیمایی اطراف فلکه باغ ملی نحف آبادشعارهای دورد برخمینی، سلام برمحمد،ودرودبر«محمدمنتظری» می دادند.همچنین اعلامیه هایی باعنوان«کارنامه سیاه بیلان دولت بازرگان ویکی ازراسپوتین های ایران دکتریزدی وسیاست خارجی وداخلی آنان ودرحقیقت اسرائیل وآمریکا»نوشته:«محمدمنتظری»بین مردم پخش شد.

محاصره ی گوشت چربی دار

نامه«محمدمنتظری»به[خمینی»درارتباط با انتخاب بازرگان به نخست وزیری در تاریخ3مهرماه1358(نقل ازکتاب فرزنداسلام وقرآن،جلداول):

«حضرت امام!

...ازجهات امنیتی وانقلابی پیشنهادمی کنم که شمادرکلیه پیشنهادکنندگان و یامشاورینتان تجدیدنظربفرمائید؛وحتی آنانکه«مهدی بازرگان»رابرای تشکیل دولت پیشنهادکرده اندکه آنان یابی توجه بوده اند،یاخائن.حتی برخی ازخوبان وافتخارات امت راهم درشورای انقلاب وغیره محاصرکرده اند.زیراهمیشه میکرب هابه سراغ خیار وچغنددرنمی روند،بلکه گوشت چربی داررامحاصره گرند.واگرخودآقای«بازرگان»هم دربُعدنهایی می دانست که عواقب کارش به کجاخواهدانجامیدوچگونه جاسوسان و فرصت طلبان ومنافقین امت زیرسایه اش می رقصندوخواهندرقصیدو مواضع رااشغال ومستحکم انقلابیون راازصحنه بدوروآنگاه،برحسب تجربیات تاریخی اورامی کشندو همه امورراسراوخراب کرده وایشان رابقول اعراب«کبش الغداء»می سازند..ایشان اگرعواقب کاررامی دانست مسئولیت اینگونه رانمی پذیرفت...

درخانه  ومنزل ماآزادی ودمکراسی وجوددارد

روزنامه انقلاب اسلامی،18مهر1358

شیخ محمد منتظری کیست؟

سوال:

آقای«منتظری»این روزهااسم شمابه علت اعلامیه ای که پدربزرگوارتان درباره شما صادرکرده است ونیز به علت احضارتان به دادستانی وهم چنین به علت مسافرت های جنجال آفرین تان درداخل وخارج ازکشوربسیاربرسرزبانهااست،مردم فقط شما رادراین رابطه وبه علت خویشاوندی با«آیت الله منتظری»می شناسند،اگرممکن است قدری بیشتردرباره زندگی،فعالیت ومباززات خودتوضیح بدهید؟

جواب:

من وپدرم دریک ماه ودریک روزواردمبارزه شدیم.یعنی سال۱۳۴۱که امام مبارزات خود راشروع کرد.دراین سال من خیلی جوان بودم.البته پدرم درطول زندگی یک سری تجربیاتی کسب کرده بودندکه من نداشتم.دراولین سال مبارزه ازنوشتن اعلامیه شروع کردم بعدبه مسائل تشکیلاتی وساحتن افرادبرای مبارزه پرداختم.ودر سال۱۳۴۵دستگیرشدم وبه سه سال زندان محکوم شدم.زندان برایم خیلی مفیدبود. یعنی براثرتجربه وتحلیل به اینجارسیدم که بایددرمسائل سیاسی وانقلابی دررابطه بامسائل ایدئولوژیکی بصورت یک فردحرفه ای عمل کنم.البته تاآنوقت من حدود چهار سال ونیم بودکه«درس خارج»می رفتم.درس سطح راتمام کرده بودم.بعدازآزادشدن واردیک سلسله فعالیت های تشکیلاتی  شدم ونقشه می کشیدم برای کارهای مسلحانه وکادرسازی.دراینجابایک سلسله مشکلات مواجه شدم.یعنی دیدم آدم هایی که مذهبی هستندمعمولابینش سیاسی ندارند؛وآنهایی که بینش سیاسی دارنددرخط اسلامی نیستند.مسلمان هستند،ولی مسائلی رامطرح می کنندکه با اسلام جوردرنمی آید.باخودم گفتم که بایدازصفرشروع کرد.برهمین اساس شروع به کادرسازی نمودم.دراین جهت پیشرفت هایی نیزکرده بودم.تااینکه درسال۱۳۵۰لو رفتم وفراری شدم.ورفتم به پاکستان،عراقوبعدکشورهای عربی وسپس افغانستان. بعدبه اروپارفتم برای افشاگری رژیم.

البته من به افشاگری ومسائل سیاسی معتقدنبودم.بلکه اعتقادداشتم که با امپریالیسم وعوامل ارتجاع وشاه بایدبطورنظامی عمل کرد.زیرااین مبارزه،مبارزه با «ائمه الکفر»است.درنتیجه پرداختم به مسائل چریکی وکمک دادن به هرنیروی مسلمانی که می خواهددراین زمینه قدم بردارد.

درجریان مبارزه متوجه شدم که مساله داشتن ضوابط برای مبارزات مطرح نیست. یعنی  معمولا مساله«تملق پرطمطراق حرف زدن»و«زدوبندداشتن»ازجمله مسائلی است که انقلابات راتهدیدمی کندودرنتیجه نگران بودم که درانقلاب اسلامی ایران این مسائل به اسم اسلام تکرارشود.

مثلا درپاریس زمانی که امام در«نوفل لوشاتو»بود،بهمین مسائل برخوردکردم.یعنی خط آمریکاازسال۵۴تاقبل ازپیروزی انقلاب بشکلی دیگرمی خواست درایران پیاده بشودکه خوشبختانه باکمک خواهران وبرادران،مقداری جلوی آنراگرفتیم.امازورمان نمی رسید؛چون خیلی ازکارهاازقبل صورت گرفته بود.خلاصه براثرفعالیت میلیون ها مسلمان یک مبارزه ای  پیروز شده واین هم به اسم«اسلام»بوده وانگیزه مادی و اقتصادی نداشته،امامعمولاضوابط کم کم فراموش می شودوروابط جای آنرامی گیرد. وانقلاب جای خودرابه «دمکراسی غربی»می دهد.هیاهووجنجال«اکثریت واقلیت»و ۴۹%و۵۱%و«حزب بازی»ومسابقه«قدرت»جای«ضوابط»رامی گیرد.داشتن عناوین «دکترا»ویا«فقه»خوب بایدبلدبود،جای ضوابط انقلابی اسلام رامی گیردوبجای داشتن بینش انقلابی وقبول داشتن کامل ایدئولوژی اسلامی  ونه قبول داشتن التقاطی آن، افکاردیگری برجامعه کم کم حاکم می شود.

درموردایدولوژی التقاطی لازم است توضیج دهم که متاسفانه ازبدوپیدایش اسلام گاه«فلسفه یونانی»به اسم«اسلام»خودراجازده وگاه اخیرا«دمکراسی غربی»و مارکسیسم ویانظرات «ژان پل سارتر»بجای«اسلام»معرفی شده است.ولی وقتی «ضوابط»مطرح شود،مساله می شود«انسان واسلام».وهمانطورکه چندباردر سخنرانی هایم گفته ام برخی ازآیات قرآن خطاب به«ناس»،یعنی توده های بشری است وبرخی خطاب به مسلمین ومسلمات ویامومنین ومومنات است.اگرمادرحوزه انسان واسلام قدم برداشتیم درنتیجه به چندنفردل حوش نمی کنیم.دررابطه با مستضعفین توجه به۴میلیاردانسان درروی زمین و۱میلیاردمسلمان می کنیم.واگربه این طریق فکرکنیم وعمل کنیم این می شودبینش انقلابی.

درانقلاب ایران  متوجه شدم که یک سری فرصت طلب وکسانی که احیانابینش انقلابی ندارندودرک وعلم به انقلاب و مسائل آن ندارندوتجربه نیزندارندوبینش آنها یا غربی است یاشرقی ویادردانشگاه های  شاه فکرآنها شکل گرفته که بایدنسبت به این طرزفکرآگاه بودوسعی درکنارگذاشتن این طرزفکرنمود،پس ازانقلاب قدرت را در دست گرفته اند.

«سکس»و«ثروث»دوراه نفوذ!

روزنامه انقلاب اسلامی،18مهر1358

مصاحبه مطبوعاتی شیخ محمد منتظری:

صبح روزگذشته«شیخ محمدمنتظری»دریک مصاحبه مطبوعانی شرکت کرده به سوالات خبرنگاران داخلی وخارجی درمورداوضاع کنونی ایران ودولت ومسائل کردستان  پاسخ گفتند.

ایشان قبل ازشروع مصاحبه گفتند:

به نظرمن آنچه مهم است ومتاسفانه کمتربه  آن توجه شده است مسائل امنیتی است وسازمان های جاسوسی آمریکا،شوروی وکلیه کشورهای جهان بوده وهمه این هابه نفع صهیونیسم تمام شده است.طریقه نفوذ صهیونیسم ازدوراه است:یکی «سکس»ودیگری«ثروث».

آقای«منتظری»درادامه سخنانش گفتند:

ایادی امپریالیسم وصهیونیسم که سالیان درازدرامرجاسوسی تجریه بدست آورده اند؛احزاب وسازمان هارا به جان یکدیگرمی اندازند.واینهارابه خون یکدیگرتشنه می سازند.کلیدحل مسائل کردستان وخوزستان نیزدرهمین مسائل جاسوسی است. ایادی امپریالیسم وصهیونیسم برای ایجادحساسیت برای ملت مامساله وکردستان وخوزستان و...درست می کنندواین موضوع خاص ایران نبوده بلکه درهمه دنیا به این صورت عمل می کنند. درلبنان شیعه وسنی راه  می اندازندوخلاصه مردم  راگروه گروه کرده در جنگ های طایفه ای راه می اندازند.درصورتی که قرآن روی سخنش هم به«ناس»است وهم به«مسلمانان».

ایشان درموردشوراهاگفتند:

جمع شدن۱۰۰۰نفروتشکیل  شوراباین صورت مساله ای  راحل نمی کندباید۴۰ میلیون نفرراسازمان دادکه هرکس بتواندبه وظیفه خودش عمل کند.

آقای«منتظری»درموردکردستان گفتند:

ارتش هنوزتصفیه نشده است.«سرگردشیبانی» یکی از«آدم کش های شاه»هنوز درسنندج بکارمشغول است.

یکی ازخبرنگاران ازایشان سوال کردباتوجه  به مشکلات داخلی ازچه راه حلی باید استفاده  کرد؟

ایشان درجواب گفتند:

بعدازهرانقلابی بایددولت انقلابی باشد؛واین دولت انقلابی نیست.ودردست گروه خاصی یعنی«نهضت آزادی»است.

وزیردفاع  این دولت آقای«چمران»ضدفلسطینی است.ازوزیرکشورآن عکس هایی باشاه دردست است.شرکت نفت آن دردست«نزیه»بود..بسیاری ازافراددولت وابسته نیستند،ولی درخط آمریکاهستند.

آقای«منتظری»درموردپدرشان گفتند:

من به ایشان احترام می گذارم ایشان  بسیارمبارزه کرده،ولی  درخانه  ومنزل ماآزادی ودمکراسی وجوددارد،وبه هیچ وجه نبایدانتظارداشت که عقیده من منطبق برعقیده ایشان باشد.

ضمناایشان اضافه کردند:

من درشورای«حزب جمهوری»عضویت داشتم،ولی آقای«بهشتی»مانع فعالیت من بود.

درمورد لیبی ایشان گفتند:

جرم لیبی که سال هاعلیه رژیم شاه مبارزه کرده چیست که نمی خواهندروابط سیاسی باآن برقرارکنند؟ونیزچگونه است که فلسطینی ها هنوزروابط دیپلماتیک باایران ندارند؟

درپایان  که ازمحل مذبورخارج شدیم متوجه شدیم که یک ماشین گاردوپلیس تهران مسلسل بدست ایستاده ومنتظرهستند.بافرمانده پلیس که صحبت می کردیم ایشان اظهارداشتندکه«شهشهانی»حکم جلب«محمدمنتظری»راداده وماازطرف ایشان مجری حکم می باشیم.

درضمن اضافه کردند که این حکم به سپاه پاسداران وکمیته هاهم داده شده ولی  نمی دانم به چه علت آنهادر محل حاضرنشده اند.

نظرخواهی ازمردم:

درهمان محل مخالفین وموافقین «محمدمنتظری»اجتماع کرده بودند.وباهم صحبت می کردندومابه میان آنان رفته وازآنان نظرخواهی کردیم:

-محمدمنتظری طبق دستوردادگاه انقلاب باید دستگیرشود.

-چراامام درمورد ایشان حرفی نمی زند؟

-مسائل مبهم است باید مسائل رابرای  مردم روشن کنند.

-چرادرسخنرانی اش چمران رامتهم به خیانت به فلسطین کرده،اگردرست است باید چمران دربرابرمردم جواب بدهدواگرنادرست است باید«منتظری»دستگیرشود.

-چرااخبارراصحیح به اطلاع مردم نمی رسانند؟چرااین قدرخیانت می کنند؟

-حرف هایش درست است،ولی فحش زیادمی دهد.

-چرا«محمد منتظری»این مسائل راباامام درمیان نمی گذارد.

-مخارج سفرهای ایشان را چه کسی می دهد؟

-چرامی خواهنددستگیرش کنند؟بایدآزادانه سخنرانی کند.

-انتقادات باید بامدرک باشد.

-چرادولت به انتقادات ایشان جواب  نمی دهد؟

-اگریک مناظره تلویزیونی بدون سانسور برای ایشان ترتیب دهندخیلی خوب است.

-اگررابطه بالیبی برقرارشودآیابهترنمی شودازقضایای امام موسی صدراطلاع حاصل کرد؟

-یکی ازبرادران ارتشی حاضردرمحل که برای دستگیری ایشان آمده بودخیلی از این موضوع ناراحت بودوگفت:پلیس همیشه عَلَم«یزید»است.بهتراست ارتش وپلیس هر دومنحل شوندوسازمان های جدیدی بوجودبیاید.

-آقای محمد منتظری امرورنیزساعت16درزمین چمن دانشگاه سخنرانی می کند.

 

به تنهایی یک حزب است!

روزنامه بامداد،23آبان1358

«شیخ محمدمنتظری»دریک کنفرانس مطبوعاتی درپاریس:

«بازرگان مردی معتقدومبارزاست؛ولی انقلابی نیست».

روزنامه«لوموند»نوشت:این مرد(شیخ محمدمنتظری)به تنهایی یک حزب متشکل سیاسی،قدرت وتحرک تشکیلاتی دارد.

«محمدمنتظری»:دراینکه بازرگان مردمعتقدومبارزی است،تردیدنیست.اماانقلابی نیست.درزندان هم که بودیم همه فرصتش رادرتالیف کتاب های مذهبی می گذراندو

به مسائل انقلابی وتئوری های انقلابی توجهی نداشت.اواگرانقلابی رفتارمی کرد، مااینک دراین تنگناهادچارنمی آمدیم.

«محمدمنتظری»:بازرگان می گفت:قحط الرجال است.وتکرارمی کرد:آدم نداریم تا

همان آشنایان نهضت آزادی رابرکارهابگذارد.نتیجه آن شد که می بینید!

«محمد منتظری»شماری فراوان ازاعلامیه هاونوشته هایش رادرکوی دانشگاه پاریس پخش کردوبابسیاری ازدانشجویان پاریس سخن گفت.دراین دیدارازفدائیان خلق وچپ های افراطی تاپیروان خط امام ومجاهدین خلق با«محمدمنتظری»بحث کردندو او با همه یکسان وآرام مواجه شد.شایددرشرح همین دیداربودکه اضافه کرد:

«اسلام دین گروه های فشاروانحصارطلب نیست.حکومت اسلامی عبارتست از حاکمیت ضوابط ومعیارها.دراین صورت همه گروه هایی که دراستقرارچنین حاکمیتی کوشش می کنندحق دارندکه درسرنوشت سازی شرکت جویند.برای مامارکسیست هاوچپ های افراطی ومسلمانان مومن دراین موردیکسان هستند».

بدون قید وشرط!

مجله امت اسلامی،۵آذر۱۳۵۹،سال اول،ش17

محمدمنتظری:

مااگربتوانیم هر اسلحه ای رابدون قیدوشرط بدست آوریم بایداینکاررابکنیم.حالاچه درکشورهای جهان سوم وچه ازکشورهای دیگر.وماهستیم که تصمیم می گیریم.و اگرکشوری حاضرشودوبدون قیدوشرط به مااسلحه بدهد،ماحاضریم اسلحه رادریافت کنیم.

محمدرینگو!

نشریه آفتاب ایران،13دی1358،نشریه آفتاب ایران،ش7

مصاحبه بامحمد منتظری:

*آقای منتظری درمورد شمامطبوعات داخلی وخارجی اشاره می کنندکه شخصیتی جنجال برانگیزهستید،خودمحمد منتظری درمورد محمدمنتظری چه می گوید؟

**«قبل ازپیروزی هرانقلابی فعالیت هایی صورت می گیردودرست نزدیک پیروزی هرانقلابی یک عده افرادروی فرصت طلبی ویااینکه ازخارج دستورمی گیرندانقلابی نما می شوند.درصفوف انقلابیون واردمی شوندووقتی انقلاب مرحله ای گذراندفکر می کنندانقلاب پیروزشده است.بعدتزوحدت رامطرح می کنندکه به انحراف کشیده می شودوبه صورت وحدت نفاق آوری ظاهرمی شود.انقلاب صددرصدپیروزنشده وباید تاپیروزی کامل ادامه داشته باشد.روشی که ماانتخاب کردیم روش مبارزاتی قبل ازپیروزی است واشکال این است که ما گول شرایط رانخوریم وطبیعی است وقتی که مااعتراض می کنیم جنگ روانی علیه مادرمی آورندواسم جنجال برآن می گذارند.

*درموردشماباابویتان آیت الله منتظری آنطورکه خاطرتان هست چندماه پیش اینطورمطرح شد که ایشان گفته اند شمامریض هستیدوبایدازطرف مردم دستگیرشوید،علت این مساله چیست؟

**البته ایشان نگفتندکه بنده رادستگیرکنند.ایشان گفتندکه براثرفعالیت زیادایشان کسالتی پیداکرده ومردم ازطریق نصیحت کردن کمک بدهند.بطورکلی ایشان نابغه درسیاست نیست.البته شخصیتی است که خودمن اگرچیزخوبی داشته باشم،ازایشان گرفتم.امایکی ازرهبران انقلاب هست ومن بارهاگفته ام که انسان انقلابی درمنابع اطلاعاتی شان دخالت می کنند،راست رادروغ،ودروغ راراست جلوه می دهندواین باعث شدکه آیت الله منتظری چنین تصوری رابکنند.البته ایشان دیگرچنین چیزی معتقدنیستند.

*مطبوعات داخلی وخارجی لقبی به شماداده اندبنام«رینگو»تظرخودتان چیست؟

**رینگوظاهرا7تیرکش ایتالیایی یااسپانیایی بودکه نمی توانستندبه اودسترسی پیداکنندامادرموردما.مااسلحه بکارنمی بریم.مامعتقدیم که پس از پیروزی انقلاب نسبی انقلاب،اسلحه نباید بکاربرد.تنهابحث آزادوافشاگری بایدمطرح باشد.

*سوالی دربین مردم مطرح است که آقای منتظری چه می کنندوزندگی شان چطورتامین می شود؟

شغل مامبارزات سیاسی است که اسمش راجهادمی گذاریم.14ساله بودم که طلبه شدم.قبل ازآن دوسال رعیتی کردم وسه سال قاشق چنگال سازی .امام که مبارزات سیاسی راشروع کردندمنم مبارزه می کردم تااینکه دستگیرشدم.3سال زندان بودم.بعد7سالی درخارج بودم.مخارج شخصی من ازطریق شهریه گرفتن ازقم وگاهی هم پدرم کمک می کند.درمسایل سیاسی هم به ماکمک می شود.

شمادرآخرین اطلاعیه تان دربرابرآقای بازرگان ووزیرخارجه سابق آقای یزدی جبهه گیری خاصی کردید،ممکن است دراین مورد بیشترتوضیح دهید؟

جبهه گیری های خاص بخاطراستراتژی ای است که مادردوران انقلاب به آن معتقدبودیم.استراتژی مامبارزه ضدصهیونیستی وامپریالیستی که درراسش آمریکاست وضددیکتاتوری درمورد چیزهایی که می خواستیم استقلال،آزادی،و جمهوری اسلامی مااشخاص و شخصیت هاوکاربردشان رابااستراتژی می سنجیم.آقای یزدی یاهرکس دیگرلازم نیست که وابسته به یک سازمان جاسوسی باشند،مطالعه می کنیم می بینیم که وابسته هم نیستند،امادرآن خط استراتژیک قدم برنمی دارندووقتی درآن خط نباشدماباآنهامخالفیم.

*امروزمطبوعات می نویسندکه آقای بازرگان ازامیرانتظام پشتیبانی کردشما چه می گوئید؟

**این ناشی ازبینش سیاسی مهندس بازرگان است.اووابسته به جایی نیست،ولی چون درمسیرخط آمریکاقدم برمی داردکه ناشی ازعدم بینش سیاسی اوست،با کسانی همگام می شودکه باآمریکاکارمی کنند.یکی ازافرادی که خوب ازمهندس بازرگان دفاع می کردهمین آقای امیرانتظام بودچیزی که پیش ازانقلاب برای آقای بازرگان مهم بودانتخابات آزاددرزیرسایه شاه بود.بالاخره خط امپریالیسم آمریکا بود.سابق هم ایشان می گفتندکه ایران باید بایک قدرتی دوست باشد.انگلیس ضعیف است وشوروی هم ملحدوکمونیست.پس می ماندآمریکا.

*جناح ها وگروه های مترقی که دراین مملکت فعالیت کردندومی کنندبه نظرشماکدام گروه ها درراستای انقلاب حرکت کردند؟

**من شدیداازگروه وحزب وسازمان بدم می آید.درسازمان ها وگروه هایک تیپ افراددرآنهانفوذمی کنندوعملاعناصرشریف راازمیدان بدرمی کنند،یابه موضع گیری غلط می غلتانند.بنابراین اعمالی که صورت می گیردبنام کل افرادداخل حزب جامی زنند.دربین گروه هایی که الان هست،همه گروه ها،چه مذهبی وچه ناسیونالیست وچه مارکسیست این هامیان شان افرادزیادی بودندکه درمبارزه نق داشتندوضد امپریالیستی وضددیکتاتوری بودند.افرادی که درداخل سازمان های مختلف هستندگذشته ازاختلافات ایدئولوژیک درمبارزات ضدامپریالیستی وضددیکتاتوری نقش داشته حالاعده شان کم یازیاد،طبیعی است که آنهاکه طرزتفکراسلامی داشتنداکثراین جامعه راتشکیل می دادند.این است که من درمورد گروه ها نمی توانم بگویم مثلا این گروه این کارراکرده وآن گروه آن کاررانکرده.

*برگردیم به سیاست خارجی،بسیاری براین عقیده اندکه شماقذافی ایران هستید.مساله لیبی،قذافی ومسافرت هایی که شما کرده ایدشمارامی شودیکی ازبانیان رابطه سیاسی ایران ولیبی تلقی کردچه چیزباعث شدکه شما چنین گامی بردارید؟

**مسافرت هایی که می رفتم منحصربه لیبی نبود؛هفت،هشت کشوررامادرخارج رفتیم.درکنفرانس های متفاوت ومصاحبه هاشرکت کردیم واین بخاطرآن بودکه ماتجربی یاتمان رابه دنیانشان دهیم.درایران این کارامکان نداشت.درموردلیبی چیزی که اهمیت دارداین است که تنهاکشوری بوده که درشرایط شاهنشاهی کوچک ترین روابط دیپلماتیک نداشته ومرکزمبارزه ضدطاغوت بوده است.لیبی کشوری بوده که مامی بایستی بسرعت روابط دپیلماسی حداقل می داشتیم.درزمان آقای بازرگان،دکتریزدی،امیرانتظام وهاشم صباغیان طبیعی است که چنین روابطی برقرارنمی شد.حال آنکه سلطان قابوس اینجاسفارت داردوصدام حسین سفارتخانه داردویاآمریکاسفارت داشته تنهالیبی نبایدسفارتخانه داشته باشد!

*اتهام دیگری که علیه شماهست اینکه می گویندآقای منتظری یک آنارشیست است ودیگرادعاها.مثلابرخی ازعیب جویان مدعی اندکه باگروه فرقان آشنایی دارید؟

**آنارشیست یعنی هرج ومرج طلب.مادررابطه باکل جریانات مملکت معتقدیم که حرف حق راباید هرکسی بزندوهرکسی درگفتارآزادانه باشد.درموردفرقان هم دارودسته ای نیست چندنفرند.دراین مملکت هم هروقت آنارشیستی روی می دهداسم فرقان رامی آورند.این کارهادررابطه باامپریالیسم وصهیونیزم است.

*ازاینکه هیچکدام ازاعضای این گروه تاحالا دستگیرنشده اندتقصیرراازچه کسی می دانید؟

**نقطه ضعف این است که عناصروابسته ای داخل کشوربوده وهنوزهم هستندودرارگان های حساس کشوری نفوذکرده اندواین هامانع می شوند.ویاشرایط طوری است که نمی شود آنهارادستگیرکرد.

*چندماه پیش شمامی خواستیدبخارج برویدوبه موانعی برخوردیددرآن موقه شایعه شد که شما مقداری اسنادازکشورخارج کرده اید،این شایعه چقدردرست است؟

**اسناداین کشورآنهاکه حساس بودبه اسرائیل وآمریکارفت وحاکمیت یک دولت غیرانقلابی که سخنگویش امیرانتظام باشد،باعث شدیک مقداراسنادخارج شود.مااسنادی خارج نکردیم.فقط مداری مجله  پیام شهید بودکه مابه خارج بردیم.

 

**توجه

درشرایط انقلاب،باید انقلابی عمل کرد،اماظاهربعداز37سال رهبری نظام ج.ا.ااکنون به فکرانقلابی گری دوباره افتاده است!!؟

برای چه انقلاب شد؟برای آزادی که باوجودآن استقلال ومنافع ملی نیز تامین است.پس عمل انقلابی یعنی این.

اما ظاهراسودای رهبری ازانقلابی بودن،اختیارتام دادن به نیروهایی ست که  به شکل مطلق عنان خود رادراختیار ایشان قرارداده ومطیع وی باشند!

انقلاب57 انقلابی بود که فورا مصادره به مطلوب شدوعنانش دراختیاروکف عده ای قرار گرفت که کمترین سابقه مبارزاتی راداشتند.

فرنگ برگشته ها(ازجمله سعیدامامی)و کسانی که فقط شرع!!می دانستندتا بتوانندباآن فورا حکم اعدام رادردادگاه های سرپایی   اجراکنند!

«محمدمنتظری»درسال1323بدنیاآمد،وی درسال بهمن57تنها35 سال داشت؛یعنی پس ازپیروزی انقلاب فقط نزدیک 2سال عمرکرد!اوکه سالهای زیادی  راقبل از پیروی انقلاب درزندان ودربدری دراین کشور وآن کشور سپری کرده بود،طبیعی بودکه دغدغه حفظ انقلاب ازدسیسه های دشمن راداشته باشد.اوبابرخی مثل آیت الله بهشتی -که هیچ سابقه مبارزاتی نداشت ولی درعرصه حاکمیت توانسته بوددایره قدرت رادرانحصار عده ای قراردهد-زاویه داشت وآن اواخرهم که بین این دواصلاح به عمل آمدوبرای همین هم به جلسه ای که درسرچشمه مرکز دفتر حزب جمهوری  اسلامی برقرار شده بود رفت(آنهم به اصرار).محمد منتظری وی راجزو«راسپوتین»های انقلاب می دانست.

«راسپوتین»هایی مثل«ری شهری»اولین وزیر اطلاعات که تنها عمل انقلابی او قبل ازانقلاب،ازدواج بادختر9ساله«آیت الله مشکینی»بود!!

انقلابیون واقعی ازهمان سال نخست به کمک دسیسه چینی ها،یکی یکی کنارگذاشته شدند...

این مجموعه با حاشیه واضافاتی که بعدازاین انجام خواهدشدبصورتی کتابی مستقل جهت اخذ مجوزبه اداره کتاب وزارت ارشادداده خواهدشد.هرچند طبق معمول باسنگ اندازی های که دراین چندسال برای چاپ  کتاب هایم انجام داده اند،آشنا هستم!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)تیرماه1395

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]