PEZHVAKEIRAN.COM متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
 

متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران
محمدرضا روحانی

15 خرداد 1392 , توسط دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران تقديم مي شود

حضور محترم خانم مريم رجوي و آقاي مسعود رجوي,

با سلام و به نام آزادي

استعفاي خود را از عضويّت در شوراي ملي مقاومت و مسئوليتهاي محوله اعلام مي داريم.

توضيحي كوتاه براي عموم

بيش از نيم قرن در داخل و خارج ايران , درسفر و حضر , و روزگار تبعيد   با آزاديخواهان و كوشندگان راه آزادي ايران , از خانواده هاي سياسي گوناگون , افتخار همراهي و همرزمي داشته ايم.

نزديكي ما با سازمان مجاهدين خلق ايران از بيش از 34 سال پيش( 14 اسفند 1357 ) بر مزار دكتر مصدق آغاز شد. بعدها , از  نيمه سال 60  با عضويّت در رزمنده ترين اتئلاف سياسي و لائيك تاريخ ميهنمان , همكاري و اتحاد عمل سياسي تا امروز ادامه يافت .

طيّ اين سه دهه پر فراز و نشيب و بسيار دشوار , پيوسته وظائف و الزاماتي را كه طبق مقررّات  پذيرفته بوديم , وجداناً در حدّ امكان انجام داديم و به دستاوردهاي مشترك افتخار مي كنيم. از جمله اينها : افشاي جنگ طلبي خميني , تدوين و تصويب و تبليغ طرحهاي« صلح» , « جدايي دين از دولت» , « آزاديها و حقوق زنان» , « خودمختاري كردستان...» , همچنين افشاي پروژه اتمي پنهاني رژيم توسط سازمان مجاهدين خلق و شورا , مشاركت مداوم در انواع آكسيونها و رسانه هاي مقاومت براي پيشبرد جنگ سياسي عليه دشمن ضد بشري , مشاركت در  تلاش عظيم براي حصول قريب 60 قطعنامه ملل متحد در محكوميّت رژيم به خاطر نقض حقوق بشر مردم ايران , تأسيس كميسيون محيط زيست شورا (1372) و بيست سال ادامه فعاليّت آن ,كه در نوع خود بين احزاب سياسي و اپوزيسيون هاي ممالك همتراز بي مانند بوده و..... و..... و سرانجام تصويب «طرح جبهه همبستگي ملي», كه دريغا تا كنون كامياب نشده است...

در واقع حتي  فهرست كردن فعاليتهاي شورا طي اين سه دهه –  كه ما دو رهروي كاروانش بوده ايم -  از امكان و حوصله اين مختصر خارج است. دوست و دشمن اذعان داشته اند كه اين ائتلاف, برغم همه ترورهاي فيزيكي و انواع  توطئه هاي رژيم و قدرتهاي بزرگ ... , و وجود دايمي فشارهاي گوناگون كه بر همه كوشندگانش  از جمله بر ما رفته, با همه ي افت و خيزهاي سياسي, اشتباهات  و كم و كاستيها, آري  جدّيترين و قدرتمندترين ائتلاف فعال عليه ارتجاع و استبداد مذهبي حاكم بر ايران بوده است.

 در عين حال ما هميشه , به خصوص طيّ دهه اخير و بيشتر در چهارسال گذشته, در مورد تنظيم روابط دروني, روشهاي برخورد به اشتباهات, فقدان پاسخگويي مناسب, نوع واكنش به انتقاد و منتقدان درون و بيرون شورا , شيوه تصميم گيري, همچنين  چگونگي طرح و بحث تحليلهاي اساسي و رويكردهاي مبرم پيشنهادي و ..... با دشواريهاي گوناگون و فزاينده مواجه بوده ايم. طي ساليان دراز به سبب لاينحل ماندن تناقضات و افزايش و تراكم مشكلات جديد صبر و حوصله ما هم تحليل رفته است.

ما برحسب وظيفه ملي و مبارزاتي به طور مداوم و در محورهاي گوناگون پيشنهاد گشايش ديدگاهها, دگرگوني و شفافيّت سياستها و كاربرد روشهاي علمي و كارآمد ارائه كرده‌ايم كه به اختصار اشاره می‌كنيم:

اجتماعي

 گشايش ارتباطات و تماس  معطوف به محيط زندگي سياسي, فرهنگي, هنري, رسانه اي, مدارس فارسي و.... حوزه جمعيّت 5 ميليوني ايرانيان خارج كشور, توجه بيش از پيش در  برنامه ريزي سياسي و تبليغاتي بر فعاليّتهاي اقشار و طبقات و گروههاي تحت ستم در داخل و كوشش مستمر  جهت رساندن صداي آنها به سازمانها و نهادهاي بين المللي (سنديكاها, نهادهاي حقوق بشري, و....) و جلب پشتيباني جهاني براي حمايت از پيكار آنان  با سمتگيري در جهت قيام و سرنگوني رژيم جبار حاكم. تماس گسترده با انجمنهاي زندانيان سياسي, پناهندگي و كمپها

رسانه ها و تبليغات

بحث و ايجاد تحوّل در سياستگذاري رسانه اي برحسب ميزانهاي علمي و تخصصي, تغيير در محتوا و شكل رسانه هاي مقاومت برپايه  معيارهاي حقوق بشري و لاييك( في المثل برابري حضور زن و مرد در برنامه هاي ورزشي تلويزيوني), پيش گرفتن سياست حضور و ارائه مواضع مقاومت در كليه رسانه هاي فارسي زبان – اعم از ايراني (غيررژيمي) و بين المللي ( كه روزانه رويهم دهها ميليون شنونده و بيننده ايراني دارند), دعوت از شخصيتهاي سياسي و فرهنگي و هنري و ژورناليستي نامدار  سرنگوني طلب به رسانه ها و برنامه هاي مقاومت, فراهم آوردن فرصت چالش فكري و تبادل نظر , مباحثه و تعاطي بين گفتمانهاي گوناكون سرنگوني طلب .......

رويكرد سياسي و فرهنگي نسبت به ديگران (ايراني و منطقه اي)

كوشش به همزيستي فعال و ايجاد حسن تفاهم و تقويت ارتباطات مبارزاتي با كليه سازمانها و احزاب مترقي و انقلابي ضد رژيم( درهراندازه و حدّي كه هستند), به ويژه تجديد ارتباط با سازمانها و احزاب كردستان ايران, توجه به شخصيتهاي فرهنگي, هنري و مفاخر ادبي ايران و دعوت از آنان به نشستها و ميهمانيها ( نوروز و...) و البته به آكسيونهاي سياسي و غيره. با استمرار در چنين رويكردي است كه در غربت احساس تعلق به جمع تقويت و فضاي حيات سياسي مشترك سرنگوني طلبان شادابتر مي شود. ديوار كشيدن به دور خود, سخن نگفتن با ديگر ايرانيان و رويگرداندن از « عروسي و عزا»ي هموطنان راهكار انقباضي است و بس. به دوران انقلاب بهمن بنگريد, به تحولات دگرگونساز سه دهه اخير مراجعه كنيد: در «سال سرنگوني» رويكرد انبساطي در دستور قرار مي گيرد. اين يك قاعده قديمي جنبشها و سازمانهاي مردمي  به ويژه در عصر انترنت و گسترش عمومي آگاهيهاست.

اما در مورد ايجاد رابطه و رايزني , دعوت و همنشيني با سازمانها , گروهها و نيروهاي ايدئولوژيك و نظامي- سياسي فعال در منطقه, يعني انواع « اپوزيسيون» ديكتاتوريهاي منطقه, ما بارها به دقت و احتياط توصيه كرده ايم. لزوم شناخت و انتخاب شريك مناسب درسي است كه طي دهسال اخير به دفعات در عراق و انبوه گروهها و اشخاصي كه به اشرف آمدند و رفتند تجربه شده است. ما بارها و به موقع هشدار داده ايم. تجربه «خميني در پاريس» يادمان نرود. مصر كنوني كه جلوي چشم همه است. بارها به مجاهدين گفته‌ايم كه در صحنه سوريه نيز «اپوزيسيونهايي» به غايت ارتجاعي و ... كنار ديگران عليه ديكتاتور خونريز دمشق فعالند. بايد احتياط كرد و متمايز موضع گرفت. آنهايي كه به صراحت خواهان دموكراسي و جدايي دين از دولت نباشند به يقين صرفاً مصرف كننده دوستي آزاديخواهان خواهند بود!

................................

باري, ما در چهارسال گذشته نه تنها در هيچيك از محورهاي فوق گشايش و اصلاحي نديديم بلكه دردمندانه شاهد انقباض و تكرار اشتباهات نيز بوده ايم....

 ادامه مطالبات اصلاحي فوق گاه حتي موجب خشم دوستان مجاهد و طبعاً عذاب ما بوده است. به ويژه كه همزمان به پرسشهاي مصرّانه افكار عمومي و مسائل مطروحه نيز پاسخ شايسته داده نمي شد.

لازم به يادآوري است كه ما, درست يا نادرست, بحث و بررسي مشكلات را به خارج شورا نمي كشانديم. مي كوشيديم سربسته و درخود, هنگام جلسات بزرگ, بيشتر در نشستهاي محدود ولي رسمي, پيشنهادهاي مشخصي براي موضوعات مورد اختلاف عرضه كنيم. به عنوان مثال در باره سياست تبليغاتي سيما و سايت...  يا به تكرار در باب پشتيباني از پيكار اقشار گوناگون اجتماعي, فرهنگي و اقليتهاي مذهبي ايران.... خلاصه, لزوم پيروي از رويكردي اجتماعي در خدمت چشم انداز قيام و ...... ما هميشه طرفدار جدّي اقدام در جهت حفظ و اعتلاي جنبش مردم بوده ايم و تشكيلات شورا را اساساً براي پيشبرد اين مهم لازم مي دانيم. از ديدگاه ما برانگيختن و اعتلاي جنبش الويّت داشته است....

 از ميان مسائل بيشمار و موضوعات مورد اختلاف, «جبهه همبستگي ملي» براي ما اهميّت خاصي داشته و بارها به جدّي گرفتن الزامات تحقق اين طرح توجه داده ايم: مدنظرقرار دادن جامعه ايراني خارج, درانداختن طرحي نو و تدبيري براي رفع موانع تماس, احياء و ارتقاء اعتماد و سپس اقدام به دعوت جدّي  از واحدهاي گوناگون و پرشمار فرهنگي, هنري, اجتماعي. كلاً تلاش براي تدارك مقدماتي و الزامات اوليّه جبهه همبستگي .... چرا كه رژيم حاكم دشمن سياسي و فرهنگي مشتركمان بوده و هست.....  ولي افسوس. در اين مورد حتي يك قدم مثبت كه توفيقي به حساب آيد و اميدي براي ادامه كار و كوشش ما شود ديده نشد.

بدون ترديد دفع توطئه هاي مداوم رژيم و ضربات پي درپي سياست مماشات توسط «ارباب بي مروت دنيا», همچنان كه گرفتاريهاي چهارساله اخير ناشي از  وضعيت بحراني ساكنان اشرف و بعد هم ”ليبرتي”, خواهي نخواهي بخش اعظم انرژي مسئولان و به ويژه وقت خانم رجوي را به خود اختصاص داده اند. ما هم پيوسته به همين دليل دندان به جگر گذاشته و صبر پيشه مي كرديم  بدون اين كه مأيوس شويم. اما آشكارا تعارضي هم وجود داشته است: مسئولان شورا  طرح جبهه همبستگي ملي را منتفي اعلام نكرده اند, گاه حتي خود آقاي رجوي به آن توجه مي دهند, اما عمل و اقدام مشخص؟ در واقع نه تنها به پرسشهاي مربوط به جنبه هاي  تبليغي و رويكردهاي لازم عملي روي خوش نشان نداده اند, برعكس, ....حتي حاضر نشده اند بين نام و شكل/ محتواي سايت «همبستگي ملي» دستكم تناسبي منطقي برقرار كنند. همين تعارض ديرينه در مورد عنوان «سيماي آزادي - تلويزيون ملي ايران» نيز سئوالي بي جواب مانده است! .....

 

اينها نمونه هايي از انبوه مشكلات سالهاي اخيرمان بوده اند.... در ماههاي اخير كه انواع معضلات جديد به دشواريهاي پيشين افزوده شده است:

-افشاي مسائل شخصي و تعرض غيرقابل دفاع و علني چند ماه پيش به موضوعي كه درحوزه حقوق بشر افراد قرار دارد.

-پيامهاي (نصيحت و انذار !) آقاي رجوي خطاب به سران غالب و مغلوب رژيم ولايت فقيه!

-مداخله دادن مكرر و بي وجه كميسيونها و دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در مسائل , و بعضاً مشاجراتي , كه آشكارا به ايدئولوژي و تشكيلات و .... سازمان مجاهدين خلق مربوط بوده اند....

ما نمي توانيم با اين كارها و رويكردها موافق باشيم.  مي رويم , چون ديگر نارضايتي و نداي اعتراضِ شأن و وجدانمان  بر سكوت و صبرمان چيره شده. نمي توانيم در پيشگاه ملت ايران و افكار عمومي و تاريخ / به عبارت ديگر نزد وجدان خويش  پاسخگوي سياستها, رويكردها, كنش و واكنشهايي باشيم كه در بحث, تصميم و اجراي آنها مشاركتي نداشته‌ايم.

در پايان بر نكات زير تآكيد داريم:

-ما درحدّ توان خويش از حق حيات و آزاديهاي اساسي هموطنانمان در خانه خود ساخته شان اشرف و همچنين ”ليبرتي” (كه آشكارا در بازداشت غيرقانوني و بي سلاح درمعرض كشتار قراردارند) قاطعانه دفاع مي‌كنيم.

-همچنان خواستار و كوشنده راه سرنگوني تماميّت رژيم و برچيدن بساط جبارّيت حاكم بر ايران هستيم. و براي ايجاد شرايطي كه اعمال اراده ي آزاد ملت ايران را هموار سازد تا آخر ايستاده‌ايم . 

-در برابر خاطره شكوهمند دهها هزار جانباختة راه آزادي و رنج و شكنج همه زندانيان سياسي سر تعظيم فرود مي‌آوريم و در پيشگاه ملت ايران با آنان تجديد عهد مي‌كنيم. 

در اين جا از خانم رجوي و دبيرخانه شورا محترمانه خداحافظي مي‌كنيم. از دور روي ديگر همراهان ديرينه را می‌بوسيم و با مهر و دوستي بدرود مي‌گوئيم.

   زنده باد آزادي      نابود باد رژيم ولايت مطلقه فقيه        برقرار باد جمهوري ايراني

   ( بر  پايه  دموكراسي پارلماني,  لائيسيته و حقوق بشر)

محمد رضا روحاني        
كريم قصيم

 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*رهبر،جرائم قوادی و ‌خیانت  [2020 Jun] 
*عدالت اسلامی  [2020 May] 
*آمر مسعود رجوی است   [2020 May] 
*روابط اقايان پمپئو و هوك با مقوله جن وتخم جن  [2020 Apr] 
*دویست بار اسلام و جیب آقاسیدعلی‌‌‌‌‌   [2020 Apr] 
*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای  [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست  [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید  [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید  [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز   [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان   [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت   [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا  [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد  [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند  [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏   [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه  [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟  [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر…  [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق  [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏   [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)   [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى   [2016 Jul] 
*شاد باش موقت  [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام   [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز  [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من   [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)   [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱)  [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا   [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول)  [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد   [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها   [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام  [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟  [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟   [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین  [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند  [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم)  [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)   [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶  [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵  [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴  [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳  [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲  [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱)  [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰)  [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹  [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸)  [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷)  [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی   [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴  [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶)  [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵  [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴)  [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳)  [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳)  [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲)  [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) نیم کشته، تمام کشته [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲)  [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱)  [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)   [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)   [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)   [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)   [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)   [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)   [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2)  [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1)  [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵  [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴   [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد  [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد در سوگ كودكان پاكستانى [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢   [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱  [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر...  [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم  [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران   [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام  [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله  [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله   [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان   [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان   [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد  [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت   [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى  [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید  [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص  [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا  [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....»  [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید  [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم  [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم   [2014 Feb] 
*جهل و جنايت  [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)  [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى  [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم   [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲)  [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟   [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)  [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو   [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم این «رسیدگی» فوری و ... [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم  [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) آن‌چه از دوست می‌رسد [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم حق پرسش داریم؟ [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول مشتی از خروار [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو  [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱)  [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم»  [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان  [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم  [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت  [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی  [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴  [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳  [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲  [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول)  [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !   [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است  [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران  [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه   [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها  [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال   [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»   [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم   [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول)  [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی  [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا »  [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد»  [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است   [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق  [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني  [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق  [2008 Mar]