خون جوشان پنج قربانی دیگر
کورش گلنام

رهبر خود خوانده و دولت دست نشانده و کودتایی او، پنج جوان آزادی خواه دیگرو این بار همه از هم میهنان کرد را نیز قربانی جنایت های خود نمودند. در چند هفته گذشته از رفتارهای حکومت و افزایش میزان فشارها و جنایت ها بر علیه مردم معترض نیز روشن بود که هر چه به خرداد ماه نزدیک تر می شویم، این روند نه تنها پی گرفته شده که بیشتر نیز خواهد شد. حکومت درمانده و شکست خورده هم از درون دچار ریزش است و  هم با همه باج دادن ها به این وآن و بر باد دادن سرمایه های ملی مردم ایران، از بر پایی"ضیافت شام در دل شیطان بزرگ " و دعوت از سفیر آمریکا(که چون بسیاری سفیران دیگر کشورها نپذیرفت و اهمیتی به دان نداد) گرفته تا بر پایی نشست و کنفرانس و بریز وبپاش ها در تهران، ولی در بدترین انزوای جهانی قرار گرفته است. در درون ایران تنها راهی که حکومت در برابر خود می بیند افزایش بازداشت ها، شکنجه، کشتار، و دیگر تبه کاری ها است تا شاید با ایجاد هراس بیشتر، "جامعه گورستانی" مورد هدف خود را ایجاد کند که در آن جز ناله وزاری های سوگواران، آوای دیگری به گوش نرسد و خرداد ماه، که نامش نیز او رادچار سرگیجه می کند، را به هر شکل که شده آرام از سر بگذارد. در بیرون از مرزهای ایران نیز اگر با باج دادن هاو نیرنگ بازی هابرای خرید وقت و جلوگیری از صدوریک"کاغذ پاره" دیگرنتواند به جایی برسد، دست به آتش افروزی در هرجا که بتواند(عراق، افغانستان، یمن و...)و ایجاد درگیری به ویژه میان عرب ها و اسرائیل بزند تا توجه جهانیان را از سوی خود به گوشه دیگری در جهان  بکشاند. علی خامنه ای اگر نمیرد وبماند، روزی به چنگ مردم خواهد افتاد و آن روز، روزی است تاریخی و دیدنی که این شیخ بدنام، خودخواه وجنایت پیشه همراه با باندهای مافیایی وابسته به خود، چه پاسخی برای این همه جنایت ها وبی دادگری های خود خواهند داشت

بر خوردهای مناسب

 انتشار بیانیه میر حسین موسوی که به درستی و فورن این جنایت های تازه را محکوم کرد هم چنین موضع گیری کروبی کار مناسب و به هنگامی بود. این دو برای گسترده تر و استوار ترنمودن پیوند های خود با مردم به حق معترض در جنبش، ازهر رنگ و نژاد و باوری که هستند، می بایدچنین هم بستگی و همراهی روشن و قاطعی نشان دهند. 

حزب دمکرات کردستان ایران و دیگر سازمان ها وگروهایی که درخواست اعتصاب همگانی در کردستان را به میان آوردند نیز موضع گیری درستی کرده و گام  به جایی بر داشتند. پاسخ مردم کردستان نیز به این درخواست نه تنها مثبت که درخشان بود و مردم در بسیاری شهرهای کرد نشین ایران، با وجود همه فشار ها، سرکوب ها و ایجاد فضای پلیسی/امنیتی، هم بستگی بسیار خوبی از خود نشان داده و حکومت را بیش از گذشته هراسان نمودند. کردها در دیگر کشورها از آن میان عراق و ترکیه نیز هم راهی و هم دلی نموده و هم زمان دست به اعتراض زدند

 نتیجه رهبر خود خوانده از تبه کاری تازه خود؟ 

 علی خامنه ای و باندهای وابسته کودتاچی که می خواستند "ترس" را به سخن روز مردم ایران بدل کنند یک بار دیگر به نتیجه کاملن واژگونه ای رسیده و شکست تلخ دیگری را تجربه کردند. اعدام پنج جوان آزادی خواه ایران هم به بیزاری بیشتر مردم از حکومت دامن زد و هم بر جسارت و اراده آنان برای پی گیری مبارزه خود برای آزادی افزود. اعتصاب کم مانند در شهرهای کرد نشین ایران و فریاد انزجار و نفرت مردم از هر گوشه ایران و در بیرون از ایران، نشانه های روشنی بر این امر است. آن پنج آزادی خواه سنگ دلانه قربانی شدند ولی نام آنان در تاریخ مبارزه مردم ایران برای آزادی نوشته شد و یاد آنان برای همیشه تاریخ زنده ماند. نتیجه قربانی شدن این پنج تن آزادی خواه، افزایش هم بستگی میان مردم ایران علیه حکومت و ننگی ابدی بر نام وپیشانی رهبر خود خوانده علی خامنه ای و باندهای مافیایی وابسته به او شد!

راه دیگری نیست

مردم راهی ندارند جز پی گیری مبارزه خود برای آزادی به هر شیوه که می توانند. می باید باز هم تاکید نمود که مبارزه منفی در همه شکل های خود از ابزارهای مهم در برابر این حکومت غیر قانونی، تبه کار، نیرنگ باز ودروغ پرداز است. هر ایرانی آزادی خواه در هر جا و در هر پوشش و کاری که هست، وطیفه دارد برای رهایی ایران از وجود این واماندگان تاریخی، هر کار که می تواند انجام دهد.

من نیز چون بسیاری از هم میهنان هرگزبا خون ریزی و خشونت هم خوانی نداشته و نخواهم داشت ولی همیشه از "حق دفاع از خود" پشتیبانی کرده و خواهم کرد. هیچ کسی یا قانونی نمی تواند این حق را از کسی بگیرد. هنگامی که جان و مال مردم هر روزه مورد تجاوز قرار گرفته، هیچ قانون و فریاد رسی هم در این "حکومت الهی" وجود ندارد، مردم چگونه می توانند ساکت نشسته، تماشاگر بوده و تسلیم باشند؟ چرا و با تکیه بر چه انگیزه ای مردم باید آرام مانده و از حق انسانی خود با هر وسیله که در دست دارندو می توانند دفاع نکنند؟ چه کسی چنین گفته است و می تواند بگوید؟

خون این پنج قربانی تازه تبه کاری های حکومت اسلامی ورهبر خود خوانده آن علی خامنه ای نیزچون دیگر قربانیان این سرکوب گری ها که تنها جرمشان آزادی خواهی و حق گویی بوده است، هم چنان و تا نابودی علی خامنه ای و حکومت ویران گر ولایی پوچ وقلابی او، خواهد جوشید.
 

کوروش گلنام

پنج شنبه 23 اردیبهشت 1389 ـ 13 مای 2010 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]