زشتی های روزگار!
کورش گلنام

سخنرانی ای نفرت انگیز
 

1ـ احمدی نژاد، رئیس جمهوردست نشانده و کودتاچی،  در سخنرانی نفرت انگیز خود در سازمان ملل یک چیز را درست گفت وآن این بود که سیستم سازمان ملل برمبنای"عدالت" نیست. ولی واژگونه پندار او، بزرگنرین نارسایی درسیستم سازمان ملل و"بی عدالتی" درست در همین است که  تبهکاری چون او و یا قذافی وهمآنندهای آنان را به سازمان ملل راه داده وتریبون در اختیارشان می گذرد که تراوش های مغز نارس و اندیشه های گندیده و ویران گر خود را بیان کنند. اگرسازمان ملل بر مبنای عدالت بود، اصولن(اصولا") می باید چنین دولت هایی را از سازمان ملل بیرون می انداخت و آنان را به رسمیت نمی شناخت. این بزرگترین نارسایی سازمان ملل است که در وضع کنونی، سازمان "دولت ها"است نه ملت ها! دولت هایی که شمار زیادی از آنان نمایندگان راستین ملت خود نیستند. دنیا دیده است و شاهد بوده است که این فرد با برنامه ریزی وپشتیبانی رهبر خود علی خامنه ای، با کودتا، آدم کشی و دیگر جنایت ها و دروغ پردازی ها، به زور خود را رئیس جمهور و نماینده مردم ایران می نامد ولی دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل خود را به نفهمی زده و سخنی در این باره نمی گویند.

بارها گفته شده است که وقاحت این آدم در دروغ پردازی مرزی نمی شناسد. همه آن چه را که در سخنرانی کودکانه و فضاخت بار و در مصاحبه ها ی گریه آور خوددر آمریکا بیان کرد همه سراسر میان تهی، نادرست ودروغ بود. او و رهبرحکومتش دروغ گویی و شیادی را به سیاست روزانه خود تبدیل کرده اند. منطق آن ها این است که هر روز تا می توانیم دروغ می گوییم و وارونه سازی می کنیم. تا دروغ های نخست ما افشاشود دهها دروغ دبگرساخته و پراکنده ایم و بدین ترتیب مخالفان ما بایدهمه نیروی خود را در افشای این دروغ هابکارگبرند. بدیت ترتیب آنان را سرگرم نموده و کار خود را پیش می بریم.

اگرنمایندگان همه دولت ها، گزیده درست و مورد پذیرش مردمان ساکن سرزمینهای خود بودند، آن زمان نام  "سازمان ملل" درست و دارای ارزش و اعتباری راستین بود ولی افسوس که چنین نیست و بسیاری از نمایندگان دولت ها، نمایندگی دیکتاتوری ها ودیکتاتورها هستند.
 

چنین کسانی نیز..

2 ـ ایرانی تنها گرفتار حکومت تبه کار اسلامی نیست. حتا در میان اپوزیسیون، هستندکسانی که خود را روشنفکر، مبارز وآزادی خواه می نامند ولی با نگرش های سطحی و ناراست در برخورد با سیاست های مردم فریبانه حکومت، دسته بندی ها در درون حکومت و رخ دادهای ایران، خواسته یا نا خواسته آب به آسیاب حکومت ریخته و بر گرفتاری های ما می افزایند. مرحمی بر درد ها که نیستند هیچ، نمکی بر زخم های خون چکان هستند.

هنوز زمان درازی از تحلیل وتفسیر شگفت آور یکی از همین هم میهنان که در آن به تحسین و تمجید رئیس کودتاگردولت پرداخته و ایستادگی او در برابر خامنه ای را ستوده بود، نگذشته که این بار یک هم میهن دیگر در گفت وگویی با یک رسانه برون مرزی، به دلیل همین ایستادگی فرصت جویانه رییس دولت کودتامی فرماید که می باید از احمدی نژاد سپاسگزار نیز باشیم!

در پاسخ به چنین نگرش های احساسی ای که آن روی راستین سکه را نمی بینند باید گفت و پرسید که چگونه می تواننددربرابر خانواده های خون به دل قربانیان کودتای انتخاباتی که هنوز نزدیک به سه سال پس از کودتا هم چنان ناله وفریاد دادخواهی آنان بلند است و در جهنمی وصف ناشدنی به سر برده و می برند، چنین سخنانی را بر زبان آورند؟احمدی نژاد نه تنها شریک در همه جنایت های پس از کودتاست که با بی شرمی ویژه خود کوشش کرده و می کند که شمار قربانیان کودتا را بسیار کمتر نشان داده وحتا بیشتر آنان را از نیروهای سرکوبگر حکومت دانسته ومردم را مقصر جلوه دهد! او در همه گفته های خود در این باره، دست به دروغ پردازی هایی زده است که تنها به سرافکندی بیشتر حکومت منجر شده است. برای نمونه او پیش از این بارها گفته بود که چند ده نفری خس وخاشاک اعتراض کرده اند ولی در گفت وگوی های تازه خود با رسانه ها در آمریکا از 37 کشته سخن گفت وبیشتر آنان را نیز از بسیج ونیروهای هوادار خود نامید! حتا اگر همین را درست بشماریم، می توان پرسید که در جایی که 37 تن کشته می شوند چه میزان زخمی شده اند؟ چند ده نفرو یا مشتی خس و خاشاک واین میزان کشته وزخمی؟
 

بن مایه ماجرا

3 ـ می بایدیک بار دیگربر این نکته پافشرد و آن را یاد آور شدکه:

ـ  آن چه امروز حکومت را شقه کرده است و آن را این چنین دست خوش چند دستگی(به ویژه دو گروه خامنه ای و دولت دست نشانده) نموده است، پس لرزه های جنبش سبز است که نیرو و اثر بخشی ابتکار های بی مانندآن روز جوانان تیز بین و آینده ساز درون آن، مرزها را در نوردید و اندک زمانی پس از آن در "بهار عربی" چهره نمود. این بزرگ نمایی نیست. خوانندگان می توانند به شکل استفاده از اینترنت، فیلمهای گرفته شده وسیله تلفن همراه، شیوه برگزاری تظاهرات ها و پرچم های به درازای سدها(صدها) متر بر سر دست تظاهر کنندگان با گزیدن رنگی ویژه(که همه برای نخستین بار در اعتراض های پس ازکودتای انتخاباتی در ایران بکار رفت) به ویژه در مصر و تونس توجه کنند تا مفهوم این سخن بیشترروشن شود. شیوه های ابتکاری و آفرینش های شگفت انگیز جوانان درایران، در تاریخ مبارزات مردم جهان برای آزادی برای همیشه به جا خواهد ماند. ابتکارهای خبر رسانی کوشندگان در ایران وسیله اینترنت، بزرگترین رویدادی تا کنونی اینترنت در جهان لقب گرفت.

ـ این اعتراض ها، باند رئیس دولت کودتا را که هشیار تر بود، از خواب غفلت بیدار نمود. بیداری ای نه برای پشتیبانی از حقوق پای مال شده انسانی مردم، که واژگونه آن، برای گریز از سرنوشتی شوم وبه خیال خود فریب مردم! با اعتراض سه میلیونی در تهران وپشتیبانی های مردم در سراسر ایران وجهان از آن، این باند درون حکومت، دریافت که رهبر خود خوانده وقلابی کمترین اعتباری در میان مردم ندارد و جز دسته های اوباش قمه کش، نو کیسه ها، دزدان غارتگر سرمایه های ایران که تنها یک قلم اخیرش سه هزار میلیارد تومان است(البته دستگاه قضایی رهبر خودخوانده آن را در آب شست و اندازه این دزدی تاریخی یک باره به نیم رسید!) و روشن است شماری باورمند ساده نگر وخرافاتی، کسی یک پول سیاه هم برای این رهبر ارزشی قائل نیست.

ـ این یک سوی ماجرا بود که همه حکومت را دچار هراسی کشنده کرده بود. آن روی دیگر ماجرا هم این بود که احمدی نژاد و"اتاق اندیشه" او، خود شریک جرم در کشتارها وجنایت ها بودند و می باید با دگردیسی یک شبه، خود را از باند رهبر دور و ایستاده در برابر او نشان دهند تا هم با جنجال آفرینی نمایش این ایستادگی، خود را در صف مردم نشان داده و چنان گرد وخاکی براه بیاندازند که جنایت های کودتای انتخاباتی در آن گم شود و هم آهسته، آهسته تنها تبهکار را علی خامنه ای بنمایانند. آن ها خوب می دانند که: کسی که خود را فراقانونی و اینک حتا نماینده خدا می داند، به شکلی منطقی مسئول نخست همه تبه کاری های حکومت نیز هست. همه این ترفندهای "مکتب ایرانی"،"هدف مندکردن یارانه ها"، قول " دادن مسکن به همه مردم"، به چالش کشیدن خامنه ای و.. همه در همین راستا است.

آن چه احمدی نژاد را در این مانورها توان مند کرده است، دو مورد بسیار مهم است:

الف ـ انجام کودتا و کشتار وسرکوب وحشیانه مردم به دستوررهبر در راه نگاه داشتن احمدی نژاد برای دنبال کردن سیاست های ویرانگر حکومت خود. سیاست هایی که احمدی نژاد در بتن آن بوده و از زیر وبمش آگاه هست. بنا بر این، برداشتن او هم ضربه وحشتناک دیگری به رهبر وارد کرده زیرا برای نگاه داشتن او در رأس دولت دستور به انجام آن همه جنایت داده است وهم می تواند زبان احمدی نژاد را به گفتن رازهایی مگو باز نماید زیرا لجاجت کودکانه او برای همه روشن است.

ب ـ آلودگی وتباهی در دستگاه و لانه ولایت است. باند احمدی نژاد به خوبی از این آلودگی ها، که خود نیز در آن شریک بوده است، آگاه است واگر با خفت به زیرش بکشند، می تواند دست از همه چیز شسته، به پرده دری  پرداخته و این آلودگی ها را افشا کند. بی انگیزه نیست که این همه در باره باند احمدی نژاد (باند انحرافی)می گویند وحتا آنان را جاسوس  آمریکا، انگلیس واسرائیل هم می نامند ولی مشایی، بقایی، رحیمی و هاشمی ثمره وخود احمدی نژاد هم چنان نشسته و می تازند.
 

جوانان و آینده  ایران

اینک در برابر تحلیل های کسانی در میان اپوزیسیون که با شگفتی در پی احمدی نژاد روان شده و به سادگی در دام ترفندهای مسخره وکودکانه او افتاده اند، چه باید گفت؟ آیا جوانان ایرانی سرنوشت وآینده خود را به دست چنین کسانی خواهند سپرد و  یا چنین تفسیر  وارزیابی های نادرستی را پذیرا خواهند شد؟ به گمان من با درایت، تیز هوشی، خردورزی و درک بالایی که در جوانان برومند و کوشنده ایرانی دیده می شود، چنین چیزی ناشدنی است. جوانان امروز ایران از زشتی های روزگار به خوبی اگاهند و توانایی تمیز سره از ناسره رادارند. همین امر است که امید ما نسل های دیروز را به آینده ای روشن برای ایران، هم چنان زنده نگاه می دارد.
 

کوروش گلنام

سه شنبه 5 مهر 1390ـ 27 سپتامبر 2011

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]