باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»
کورش گلنام

باندِی بنامِ "بلِکینگِ گادِ" "

کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی

نوشته: پتر اُویگ کنودسِن

برگردان به سوئدی: مارگارتا  نورلین(2009)

بخش دوم

 

 چگونگی کار این حزب کوچک

 1 ـ گُت فرد اَپل که خود فردی خشک و دُگم است، دسیپلین بسیار سختی در سازمان خود بر قرار می کند. او از چنان اتوریته و کاریزمایی بر خور دار است که در نشست های اندک گروه، کسی را یارای سخن گویی در برابر او نبوده تا آن اندازه که حتا توان پرسش از او نیزاز همه گرفته می شود. او برای کسانی که پایشان را اندکی از چهارچوب های برقرار شدهِ  بیرون بگذارند، تنبیه های سختی بر قرار می کند. 

بزرگترین تنگنا و تنبیهی که در حق یک عضو انجام می پذیرفته، ایزوله و بایکوت کردن کامل آن عضو بوده است که اصطلاحِ "دوران رها شدن یا بیرون از محیط قرار دادن(1) به آن داده می شود. سیستم کار سازمان چنان بوده است که عضوهْا تنها با دیگر عضوها در رابطه بوده و حتا رابطه های خانوادگی نیز زیر نفوذ پیوندهای سازمانی بوده و رفتارهای شخصی آن ها نیز زیر کنترل بوده است. بیشترین عضو  ها نوجوان و جوانانی زیر بیست سال بوده اند که یا درس و آموزش حود را یا ناتمام گذاشته و به این گروه می پیوندند و یا آموزش در رده های بالاتر را دنبال نمی کنند و همهِ زمان و توانِ خود را در خدمت کارِ سیاسیِ این سازمان، که خود کوچکترین نقش و سهمی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هایِ آن ندارند. می گذارند. در نتیجه زمانی که عضوی ایزوله می شده و دچار دوران"رها شدگی" گردیده و همه رابطه های اجتماعی اش بریده می شده، در سخت ترین وضعیت روحی قرار می گرفته است چنان که در یک مورد سبب خودکشی یک عضو حزب، بنام"کیم گانینگ (2) می شود. این کیم کانینگ، کسی بوده است که از جوانی و در حدود سال 1970 که عضو می شود، شماری از آن میان یکی از اعضایِ آیندهِ هستهِ اصلی و ضربتیِ این گروه بنام "تُرکِیل لو ِئسن"(3) را از آموزشگاهی که در آن  درس می خوانده با خود همراه کرده و جذب سازمان می کند. او در 1980 پس از نوشتن یک نامه انتقادی همه جانبه به رهبری، که هرگز آن را نمی فرستد ولی به عنوان یک سند امروز به جا مانده، خودکشی می کند.

"کیم" با وجود سال ها کارِ رایگان در روزنامهِ این گروه و انجمنِ گردآوری لِباس برای آفریقا( که پوشش خوبی برای جذب عضو های تازه و کار سیاسی بوده)، ولی هرگز به شکل جدی در میان عضوهایِ اصلی قرار نمی گیرد زیرا اهلِ کتاب و اندیشه ورز بوده و با پرسش هایِ خود رهبری سازمان را به چالش می کشیده است. پرسش هایی که هرگز به آن ها پاسخی داده نمی شود و گُت فِرد اَپل حتا نشست با او را برای پاسخ گویی نمی پذیرد. در حقیقت گُت فِرد اَپل او را خطری برای آگاهی رساندن به دیگر عضو ها دیده و او را همیشه از دایره اصلی سازمانِ سکتاریستیِ خود دور نگاه می دارد.

2 ـ یکی از شیوه های دیگرِ سخت گیرانهِ گُت فرد اَپل، که در آینده به خوبی مورد بهره برداری گروه "بِلِکینگِ گادِ"، که از دل این سازمان بیرون می آید، قرار می گیرد و در دو دهه در پیشبرد پنهان کاری های آن ها، فراوان یاری می رساند، ممنوع کردن هر گونه سخنان سیاسی و یا تعین محل دیدار در تماس های تلفنی بین عضو ها و هواداران این سازمان، همچنین سختن گفتن در باره کارهای سیاسیِ گروهِ خود بین خانواده و دوستان است. این تصمیم را اَپل پس از یک گردهمآیی اعتراضی و درگیری هایی با پلیس و گرفتار شدن چهار عضو سازمان که به باز جویی از خود او به عنوان رهبر سازمان نیز می انجامد، می گیرد زیرا با تیز هوشی می فهمد که پلیس نسبت به سازمان او  حساسیت هایی یافته است. همین امر سبب می شود که نیروهای امنیتی / پلیسی دانمارک که سال ها پس از هر سرقتِ بزرگ به چندین عضو این سازمان شک داشته و آنان را دورا دور زیر نظر گرفته و در چند مورد حتا تا چند ماه تلفن های آن ها و رابط های آن ها با فلسطینی ها را شنود می کرده اند، هرگز به داده هایِ تعین کننده ای دست نیابند. این نکته بسیار مهمی است که یک سازمان مارکسیستی در کشور آزاد و دمُکراتی چون دانمارک که از همه گونه آزادی بر خوردار بوده؛ چاپخانه، نشریه، کتاب و گردهمآیی و نشست های آزادِ بدون کنترل پلیسی داشته، این چنین تصمیمی بگیرد! همین موردها پایه های نیرومندیِ اَپل به عنوان رهبر تا زمان برکناریش در 1978 را به وجود می آورند و پس از آن نیز به کلید موفقیت های گروه بِلِکینگِ گادِ تبدیل می شوند.

چهره های بارز و کوشنده این گروه

یکی از کوشاترین، زیرکترین و نزدیک ترین عضوهای این حزب به اَپل، جوانی پُر شور و شَر بنام "هُلگِر یانسِن" است. روزی از روزهای پائیزی سال 1967 که اَپل سرگرم پخش اعلامیه ای در شهر شوپنهام است جوان نوزده ساله ای که سال آخِر دبیرستان است، جلو آمده در باره انگیزه کارِ او پرسش می کند. او چنان زیر نفوذِ سخنانِ اَپل قرار می گیرد که از همآن آن با شرکت در پخشِ اعلامیه ها، به یک پیرو سر سختِ اَپل و گروه او تیدیل می شود. او که جوانی است ورزشکار، خوش اندام و خوش چهره و چون فراوان دیگر هم سالان و هم نسلان خود، دانش و پایه تئوریکِ درخوری ندارد، در آینده نشان می دهد ولی تا چه اندازه، دلیر، بی باک، تیز هوش، آرمانگرا و عمل گرا است، همین شور و شوق و پایه سست ایدئولوژیکی او را پیرو چشم و گوش بستهِ اَپل می کند. اَپل نیز به خوبی از ویژگی های او سود برده و او را به بازوی اصلیِ پیش بردِ سیاست هایِ گروهِ خود تبدیل می کند و فرمان های خود را وسیله او که فرد محبوبی در میان دوستان همسنگر به ویژه در میان جوان تر های سازمان است، به اجرا در می آورد. او پس از مورد اعتماد قرار گرفتن از سوی اَپل، تا مدت ها تنها عضوی است که اجازه می یابد برای برنامه ریزی ها در نشست های اَپل و همسر دومش "اُلا هوتُن" (4)که او نیز کمونیستِ سرسختی است و تنها کسی است که بر اَپل نفوذ دارد، شرکت کند.

هُلگِر چند تن از دوستان نزدیک همکلاسی خود را نیز به این گروه جذب می کند که همراه با تنی چند از آن ها چون دو برادرِ" یان "و "بو" "ویِمَن"(5) از عضوهای پایدار هسته اصلی گروه ضربتی در سرقت ها و دیگر بزه کاری ها می شوند. چه هُلگِر و چه دو برادر یان و بو، خود از خانواده های مرفه بوده و از دید کمونیست ها، پایگاهِ بورژوازی داشتند. در حقیقت این جنگ ویرانگر و نابرابر آمریکا علیه ویتنام و جنایت های رویداده در آن جا و اعتراض های گسترده جهانی علیه آن بود که این جوانان را بیش از بیش به سوی چپ ها و دیدگاه های رادیکال تر و رفتارهای تروریستیِ پس از آن رهنمون می شود. آنان بر علیه بی عدالتی و زورگویی نیروی نظامیِ پر قدرتی چون آمریکا که کشور کوچکی را چنان بی رحمانه مورد هجوم قرار داده بود، بر خاسته و خواهان مبارزه بر علیه آن بودند.

پایان بخش دوم. در بخش سوم و پایانی، به نمونه هایی از شگرد هایِ این گروه، سرقت های آن ها، سؤاستفاده فلسطینی ها از امکان های یک جامعه قانون مند، شیوه کار آنان بر روی این جوانان، سرانجام این گروه و انگیزه نامیدن آن ها به این نام و... پرداخته خواهد شد.

  

کوروش گلنام

چهارشنبه 10 آبان 1396 ـ 1 دسامبر 2017

 

زیر نویس:

På grönbete - 1

این اصطلاح کاربردهای گوناگون دارد. برای نمونه اگر بچه ها را در خانه تنها و به حال خود بگذارید و بیرون بروید و یا گاو و گوسفند و.... را برای چرا به بیرون از آغل ببرید، این اصطلاح را بکار می برند.

Kim Kaning - 2

Turkil Lauesen - 3

Ulla Hauton (1934 - 1992)  - 4

او نیز هم چون اَپل در اثر سرطان جان سپرد. نخست معشوقه و سپس همسر دوم گُت فِرد اَپل شد .نقش او همچون دستیارِ اَپل بود که برنامه ریز و تصمیم گیرنده اصلی بود.

Jan Weimann, Bo Weimann - 5

دو برادر برنامه ریزِ کامپیوتر که دستگیری و افشای نام آن ها حتا برای نزدیکترین همکاران و خانواده های آنان نیز باورکردنی نبود.

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]