مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
کورش گلنام

دردحکومت های خودکامه و خودکامگان بیش از هر چیز بی کفایتی و ناچیز بودن گنجایش و توانایی آنان برای بر خورد با قدرت و جاذبه های فریبنده و کشنده آن است. همین جاذبه های فریبنده قدرت است که سرانجام  نیز به زهری کشنده برای خودکامگان مبدل گشته وجان آنان را می گیرد. دست یافتن به قدرت سیاسی وقدرت مند شدن یک چیز است و در قدرت حل نشدن، برده قدرت نشدن و "انسان ماندن" واستفاده از قدرت سیاسی برای خدمت به مردم یک چیز دیگر!  برخوردار بودن ازآن چنان نیرو و توانی برای ایستادگی در برابر این جاذبه های فریبنده قدرت، کار هر فرد فرو مایه و کم جنبه ای نیست. در این باره، ایران و آن چه در سی و یک سال گذشته در آن روی داده است بهترین نمونه تاریخی است. کسانی که حتا در رویاهای خود نیز نمی توانستند بپندارند که روزی به قدرتی حتا ناچیز در اندازه ریاست یک اداره برسند ولی با زدن رعد و برقی و درگیر ودار رویدادی پیش بینی نشده، به سوی کرسی قدرت پرتاپ شده و چون خواب زدگان یکباره خود را در اوج دیده اند، چون نه از اندیشه، بینش و دانش مورد نیاز و نه از جهان بینی وسیاستی روشن هم سنگ و هم خوان با روزگار خود برخوردار بوده اند و چنان که گفته شد، نه گنجایش و اندازه های بایسته داشتن چنین مقامی را داشته اند، نه تنها به زودی گذشته خود و مردم،کسانی که اسباب رسیدن آنان به قدرت را فراهم نموده اند، را فراموش کرده که به هر ترفند و نیرنگی نیز دست زدند که به "قدر قدرت" و فردی فراقانونی مبدل شده تا دستشان برای انجام هر کار ناراست و ضد انسانی و هر خیانت و جنایتی باز باشد. زمانی کار بدتر و وحشتناک تر می شود که یک باور(مذهب و ایدئولوژی) نیز پایه وستون این قدر قدرت شدن در جامعه ای شود که شدیدن در وابستگی های آلوده به تنگ بینی ها(تعصب ها) ی مذهبی/ایدئولوژیکی گرفتار باشد. فرصت جویان جاه طلب که ویژگی نخستین آن ها چاپلوسی و"بله قربان" گویی است نیز که در چنین جامعه هایی هرگز کم نبوده و نیستند و در چشم به هم زدنی گرداگرد خودکامه قدرت پرست را گرفته ودست به سینه در برابر رهبر دردانه با مردم آن کنند که در حکومت اسلامی شاهد آن بوده ایم 

ویژگی بارز جنبش سبز

یک ویژگی بارز جنبش سبز، پلورالیسم و گوناگونی باورها و دیدگاه های مردم شرکت کننده در آن است که در یک چیز هم راه وهم گامند: مبارزه با حکومت خودکامه برای رسیدن به آزادی ولی این بار نه بی برنامه و بدون پیش بینی برای حکومت جایگزین در فردای آینده. مورد دیگری که آن نیز مهم بوده، تجربه به ما آموخته است و می باید به ان توجه ویژه داشت این است که همه از هم اکنون می باید آزاد باشند تا دیدگاه های خود را در باره همه چیز به روشنی بیان کنند. این نیز درست است که هم میهنانی که در ایران هستند، نمی توانند به آسودگی و در امنیت همه آن چه را که می اندیشند بر زبان آورده و یا در باره آن بنویسند. نگارنده در همآن حال که از جنبش سبز پشتیبانی نموده و خود را با آن همراه دانسته و به باورهای گوناگون در آن احترام می گذارد ولی چون دست کم این امکان وآزادی را در برون مرز دارد، دیدگاه های خود را به روشنی بیان می کند. کسی را خوش بیاید یا نیاید، درست باشد یا نباشد، من این گونه می  اندیشم.

  درک اندک خمینی

 خلاف گفته های اغراق آمیز و نادرستی که هنوز هم چنان در باره خمینی(امام راحل) برای بهره برداری های گوناگون بیان می شود ولی سخنان آن زمان خمینی بهترین سند تاریخی در باره درک بسیار اندک او از مفهوم  زندگی، انسان، آزادی، تمدن، پیشرفت، رفاه، آسایش و ...در یک جمله شور و جوشش زندگی است. دروغ گویی ها، خودخواهی ها و ندانم کاری های او که ایران را نخست به گرداب جنگی ویران گر کشاند،که به سبب نهایت بی کفایتی وبی تجربگی در اداره آن، صدها هزار ایرانی را قربانی نمود، و سپس واماندگی هایی که در اندیشه وباورهایش داشت که پایه های آدمکشی و ترور پروی در ایران و منطقه را فراهم نمود، چنان روشن است که نیازی به گفتن ندارد. پیرامونیان او نیز که در خودخواهی وقدرت طلبی و بر باد دادن ایران، دست کمی از او نداشتند. یکی از آنان رفسنجانی بوده است و دیگری خامنه ای. هریک نیرنگ باز تر، دروغ پردازتر و قدرت طلب تراز دیگری. اگر فرد سالم ترو درست کارتری هم در میان این نو به قدرت رسیدگان بوده است همین دو با همکاری هم کیشان واپس گراو قدرت طلب خود در باند" مؤتلفه اسلامی" ودیگرباندهای وابسته، به گونه ای از گردونه بیرونش انداخته و گاه حتا نابودش کرده اند. آویختن به امام راحل از دید من ریسمان پوسیده ای بیش نیست و در مبارزه برای رهایی از چنگال این خون آشامان ره به جایی نبرده ونخواهد برد زیرا او خود یکی از بانیان این ویرانی ها در ایران امروز است. 

گاندی ومصدق

کمتر کسی را می توان چون زنده یادان گاندی و مصدق یافت که اسب سرکش قدرت را رام اراده پولادین، درستی، درست کاری، شرافت، فروتنی و دیگر شایستگی ها خود نموده و قدرت را تنها در راه رفاه و آسایش جامعه، پشتیبانی از راستی و درستی و پاکدامنی و مبارزه در راه حق و دادگری به پیش برده حتا اگر دچار اشتباه هایی نیز شده باشند. آنان کجا وخودکامگان فرومایه کجا ! 

خودکامگان در حکومت اسلامی چه از دایره قدرت بیرون رانده شده ای چون رفسنجانی و چه خامنه ای که با کودتا بر پا و بر جا مانده است اینک وپس از جنبش بزرگ ومیلیونی مردم ایران پی برده اند که در چه لجن زاری فرو رفته اند. بند بازی های رفسنجانی و آدمکشی های عریان وبی پرده خامنه ای، نتیجه دست وپا زدن در مرداب خودکامگی است و نه چیزی بیش از آن!

چنین است

   هراس حکومت از جنبش مردم ایران دیگر پوشیدنی و پنهان کردنی نیست. با همه دروغ پردازی ها، قدرت نمایی ها، کشاندن نیروهای نظامی، شبه نظامی و لباس شخصی ها به خیابان ها، افزودن بر دامنه فشارها به بهانه های گوناگون از آن میان مبارزه با بد ججابی و برخوردهای سخت با دانشجویان، اعدام ها و سرکوب ها، تهدیدهای هر روزه از زبان این مقام وآن مقام، این سردار وآن سردار قلابی و .... همه دیگر رفتارهای حکومت، نمود بارز و روشنی از این هراس و نگرانی روز افزون است.

ولی جنبش سبز مردم ایران پای در راه درستی نهاده است که تا رسیدن به هدف نهایی خود از راه باز نایستاده و بازگشتی برای آن وجود ندارد. نه خامنه ای و نه نیروهای سرکوب گر او توان برابری با نیروی میلیونی مردم را نداشته و در روزی که فرا خواهدرسید چون حبابی ترکیده و نابود خواهند شد

چرا ایجاد تنش با اسرائیل درست در این روزها؟

می باید بر این گمان بود و دست حکومت اسلامی را در آنچه که دیروز در درگیری میان کماندوهای اسرائیلی و گروه ظاهرن یاری رسان به فلسطینیان در غزه رخ داد، دید. چرا می توان چنین گمانی داشت؟

  ـ1 ـ به رفت و آمدهای پی در پی سران حماس و حزب الله به ایران، و سفرهای متکی و احمدی نژاد به ترکیه در ماه گذشته توجه کنیم (1)1

      ـ2 ـ بحران آفرینی برای گمراه نمودن دیگران و جلب تگاه ها به سویی دیگر

این سیاست از شگردهای همیشگی حکومت اسلامی بوده است. رویدادی که رخ داد در حقیقت می باید یک هفته دیرتر پیش می آمد تا ما به تاریخ 22 خرداد نزدیک تر می شدیم زیرا در آن هنگام اگر گردهمایی بزرگی در ایران پیش می آمد در پوشش خبر درگیری دریایی اسرائیل و یاری رسانان به غزه گم می شد. ولی چنین نشد و گویا اسرائیل دست حکومت اسلامی را خوانده و با راه بندی زودتر از موعد بر کشتی ها، این بخش از برنامه ریزی را به هم ریخت. ولی این تنها هدف این برنامه ریزی نبوده است. گمان دست داشتن حکومت در ایجاد چنین بحرانی، چون همیشه چند هدف هم سوی دیگر را نیز داشته است که از آن میان می توان از سویی به گرفتاری پنهان کاری اتمی حکومت و خطر صدور یک"کاغذ پاره"دیگر که آشفته بازار آنان را اشفته تر می کند و از سوی دیگر کوشش یرای جلب توجه جهانیان از حکومت اسلامی به اسرائیل و  تحریک بیشتر جهانیان علیه این کشور و ضربه زدن به آن اشاره داشت. تا کنون تنها در این آخرین مورد اندکی به نتیجه رسیده اند که البته در ماهیت قضیه دگرگونی ایجاد نخواهد کرد. 

کوروش گلنام

سه شنبه 11 خرداد 1389 ـ 1 ژوئن 2010

پانویس:

 ـ1 معنای این سفر ها و نشست ها آن گاه روشن تر می شودکه بدانیم گروه مستقر در کشتی از ترک های تندروی اسلامی بودند و همه ما می دانیم که آنان نیز می توانند از دریافت کنندگان یاری های گوناگون از سوی حکومت اسلامی باشند، البته چپ های سنتی و رادیکال نیز که با آنان هم گام هستند. هنگامی که کوبا، نیکاراگوئه، چین، کره شمالی، کمونیست ها در شوروی پیشین که اکنون در لباس دمکرات ها هستند و..  از حکومت اسلامی پشتیبانی کرده و به ترور اسلامی در دنیا یاری رسانده اند چرا اینان در یک چنین نمایش سیاسی شرکت نکنند

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]