سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
کورش گلنام

شکست خوردگان

این پایان راه همه زورگویان و نیرنگ بازان است. چه ادعا ها داشتند! بیاد داریم که روزگاری نه چندان دور، همین رهبر کودتاچیان (که اینک خود را نایب امام ناپیدا اعلام کرده و می خواهد با تبلیغ وهیاهو، نامشروع بودن خود را با زور و قلدری امام زمانی کند تاکه جلو داری نداشته باشد زیرا دیگر چیزی برایش باقی نمانده است که ببازد) می فرمود هر کس حتا از گفت وگو با امریکا سخن بگوید بی غیرت است، خائن است و "چه وچه ها"! اینک بغل گوش و در برابر چشمانش، رئیس جمهور دست نشانده اش، خودش را می کشد و با همآن زبان لاتی مایه شرم وسرافکندگی هر ایرانی(1 )و به بهانه های گوناگون، به هر دری می زند، دلال هایی چون هوشنگ امیر احمدی را به کار می گیردتا دل آمریکایی ها را به دست آورده ورئیس جمهور آمریکا با او به گفت و گو بنشیند. اسمش را هم می گذارد "دعوت به مناظره" در باره مدیریت جهانی! جالب است، نه؟ این آدم و مدیریت جهانی!

البته او بی اجازه رهبر مقدس از این "بی غیرتی ها" و "خیانت ها"  نمی کند! به سخن دیگر ریشه این دست وپا زدن ها و بی غیرتی ها برای کنار آمدن با آمریکا در خود رهبر مقدس است! دعوت رئیس جمهور کودتاگر از اوباما و انگیزه آن، چنان کودکانه است که خود نشان روشنی بر درماندگی حکومت است.
 

کوه وکاه

 یک آن بپنداریم که فردی با دانش وآگاهی و مدرک های تحصیلی در بالاترین سطح و در بهترین دانشگاه ها( نه مدرک های صلواتی و ساختگی) که سخنرانی های انتخابی و چیرگی فراوانش بر سخن و سخن وری وآگاهی هایش بر آن چه بیان می کرد، جهانی را به شگفتی وتحسین واداشت، با این مردک نادان، بی سواد و هذیان گو و خرافی به گفت وگو بنشیند! کوهی در برابر کاهی! اوباما با کسی به گفت وگو بنشیندکه حتا شیوه سخن گفتن را نمی داند و در بی ادبی وهرزه درایی شهره است. روزی نیست، در هر جا که باشد، ناراست ویاوه ای نگفته و رسوایی به بار نیاورده باشد. همان کسی که انگلستان را جزیره کوچکی در غرب آفریقا می داند، گرد سر خود هاله نور می بیند، به چاه جمکران دخیل می بندد، می گوید هر چه بیشتر بچه دار شوید بهتر است چون ما که کاره ای نیستیم و روزی را خدا می دهد(روشن نیست که چرا خدای او به میلیون های انسان و درمانده برای نان شب روزی نمی دهدو این همه ناداری و هلاک هر روزه از گرسنگی را نمی بیند؟)و... از این دست هذیان گویی هاوادعاهای فراوان بردانش وآگاهی و خردنداشته خود برای مدیریت جهانی! حتا نشستن اوباما بر صندلی ای دربرابر این مردک شارلاتان و کودتاچی بی سواد همه اعتبار و ارزش او را به باد می دهد چه رسد به این که با این نادان گفت وگو کند. بی انگیزه نیست که نیکولای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه می گوید که من حتا حاضر نیستم که با این آدم دست بدهم!
 

بن بست بی مایگی ها

چه کسی می اندیشید که بی خردی ها، خود بزرگ بینی ها وزیاده خواهی های حکومت اسلامی که خواب و آرزوی در زمره "قدرت ها" به شمار آمدن را در سر می پروراند و هنوز نیز در هر گرد همایی خود را جلو دار و پرچم دار ضد آمریکایی ها ی سراسر جهان نشان داده و در هر نماز آدینه ای فریادهای "مرگ بر آمریکا" سر داده و دشمن شماره یک خود را "آمریکای جهان خوار" اعلام نموده که هرگز نیزبا او به سازش نخواهد رسید، اسلامش اسلام  "ناب محمدی" است و چون اسلام عربستان سعودی"امریکایی" نیست و... امروزبه چنان جا و چنان بن بستی برسد که واژه های"امت اسلام" را به انباری در زیر زمین رهبر خود خوانده فکنده و به جایش اینک از مردم فهیم ایران، ملت بزرگ ایران، سابقه تاریخی و فرهنگی این ملت بزرگ و حتا "مکتب ایرانی" به جای "مکتب اسلامی" سخن بگوید و در جاده نزدیکی به آمریکا به شتاب بدود؟ می بینیم که "خودی ها" در باره همین مکتب ایرانی چه هیاهویی به پا کرده اند ولی رهبر خودخوانده لب باز نفرموده که سخنی در این باره بگوید چون دین و مذهبش نیز دروغین است و آن چه برای او اهمیت دارد"قدرت" وامتیازهایی رویایی است که در سایه این قدرت و خرافه های دینی به دست آورده است. روزه خوانی بی مایه، خودپسند وخود بزرگ بین که عشق به رهبر بودن بر همه باور و وجدان وشرفش چیرگی یافته و از ستایش های خود فروشان و چاپلوسان فرومایه سر مست می شود. "آقا" که خیلی ساده زیست نیز تشریف دارند ، برای نگاه ـ داشت این قدرت با هر "شیطانی" داد وستد می کند. تنها دردسر و مشکلی که دارد یافتن راهی برای انجام آن به شکلی بوده است که نمای حکومت اسلامی و ولایت را برایش نگاه داشته، ساده دلان گم کرده راه را، هم چنان بفریبد. سال ها در پی آن بوده است و برای انجام آن کسی را بهتر از همین رئیس جمهور دست نشانده که آدمی است بی خرد تر از خود نمی توانسته است بیابد. اکنون راه را برای این یک باز گذاشته است که اگر به سازش و تسلیم به آمریکا وغرب تن داد به نام این نادان نامیده شود تا اگر نیروهای فریب خورده دست به مخالفتی سخت زده و تنگنای سرنوشت سازی پیش آمد کار  او را نیز "خود سری" نامیده، خود را دور نگاه داشته و حتا بتوانداو را قربانی کند. بنا براین، سخنان احمدی نژاد ومشایی، تکیه هر روز بیشتر بر هویت و فرهنگ ایرانی و دوری از تکیه بر واژه های اسلامی، با اجازه خود او به میان می آید تا زمینه ها را برای روز های سرنوشت ساز آینده فراهم کنند. شکست ایدئولوژی و سیاست های حکومت در درون وبیرون، از دست دادن کامل مشروعیت پس از کودتا، سر بر آوردن با شکوه جنبش سبز، ریزش شدید نیرو دردرون وابستگان به حکومت، بیزاری مردم از آیین های خرافی ـ اسلامی ـ حکومتی، هراس از درگیری نظامی گسترده ای با دیگر کشورها که نبرد فیل و موش است(آن چه که برای خود کم به وجود نیاورده اند، دشمن است)درست در زمانی که با تکیه بر کودتا، زور، سرکوب، چماق و اوباشان درنده حکومت را سر پا نگاه داشته است و اندک ترین پشتوانه مردمی دوران جنگ دو + شش را هم ندارد، تحریم ها که می رود که ساز وکارشان را در هم بریزد و..همه وهمه دست به دست هم داده است تا که رهبر و دست نشاندگان در عین تهدیدهای توخالی و بلوف ها، سخت به دنبال راه سازش و تسلیم حتا اگر کوتاه زمان هم شده باشند تا که یا به بمب اتم دست یافته  و یا آتشی در جایی بر پا کنند که توجه را از خود دور سازند. با همین سیاست بود که می خواستند بین لبنان واسرائیل درگیری ایجاد کنند و با همین سیاست بود که به تحریک دیگران برای فرستادن کشتی های یاری به غزه دست زدند که هنوز هم ادامه دارد. خود هم می خواستند از آب گل آلود ماهی گرفته و به عنوان پشتیبان سرسخت حماس و ساکنان غزه کشتی به آب انداخته و یا نیروی نظامی برای همراهی کشتی ها فرستاده و خود نمایی کنند که تنها با یک اخطار اسرائیل از میدان به در رفته و در پیش برد این آتش افروزی تا کنون ناکام مانده اند. اکنون به افزایش تنش و بمب گذاری ها در افغانستان و به ویژه در عراق روی آورده اند زیرا آمریکایی ها برنامه بیرون کشیدن نیروهای خود از این دو کشور را دارند که در عراق می باید به زودی آغاز شود وحکومت اسلامی آمریکایی ها را هم چنان مانده در عراق و افغانستان می خواهد زیرا هم از وضعیت نیرومند گذشته در این کشور ها بر خوردار نیست و هم بیرون رفتن آمریکا یی ها از عراق بسیاری از نیروهای آنان را آزاد می کند که حکومت ایران آن را به سود خود نمی بینند.

چه کسی می اندیشیدکه این آقایان که حتا می خواستند تاریخ ایران را نیز تنها از زمان ظهور پر برکت اسلام ناب محمدی به شمار آورند، همه گذشته ایران و ایرانی را نفی می کردند تا جایی که همه گونه کوششی بکار بردند که جشن و سنت زیبای نوروز و سیزده بدر را از میان بردارندو هویتی جز اسلام و مسلمانی برای خود نمی دیدند( 2)یک باره دست به دامان کوروش و داریوش و شکوه و بزرگی گذشته ایران و پادشاهان ایرانی بشوند که سرانجامش اینک به درگیری بر سر "مکتب ایرانی" به جای "مکتب اسلامی" رسیده است و "اسلام پناهان" ظاهرن (ظاهرا") به یکدیگر چنگ و دندان نشان می دهند.
 

آیا باور کردنی است؟

آیا باور کردنی است؟ می بینیم که نیروی شگرف همبستگی مردم و یا" ملت" راستین ایران(3)  در جنبش سبز چگونه این رئیس جمهور دست نشانده و کودتاچی را وا داشته است که یک بند اندیشه های شوم ونفرت انگیز خود را به نام "ملت بزرگ ایران"، نه "ملت مسلمان ایران"، بیان کند؟ آیا این از سر درماندگی نیست که او دل ودلیری آن را ندارد که بگوید این سخنان اندیشه ها و دید گاه های من است و آن را از زبان ملت ایران بیان نکند؟ امروز هر کودکی نیز می داند که بیشترین شمار مردم ایران از این مردک و رهبراو بیزار و متنفر هستند.
 

نیروی تاریخ و راستی

 گردش تاریخ و نیروی راستی را ببینید که "فرهنگ ایرانی" یک بار دیگر پوزه دشمنانش را به خاک مالید. مغول ها، یونانی ها، مقدونی ها، ترک ها، تازی ها و...  هر که  آمد و با هر زور وخشونتی که در دوران گاه دراز چیرگی خود بر ایران بکار بردند نه تنها نتوانستند ریشه این درخت کهنسال را از میان بر دارندکه خود نیز اسیر پنجه های نیرومند ادبیات و فرهنگ این سرزمین شده و زیر تأثیر آن قرار گرفتند. البته جنبه های نیرومند این فرهنگ را  و نه آن کمبود ها و سستی های فرهنگی ای که بیش از هر چیز چیرگی و رخنه اسلام در اندیشه ایرانیان پدید آورده است. اینک و پس از چهارده سده اکنون  گویا مردم از خوابی دراز بر خاسته و یک بار دیگر سر برافراشته اند و چنان کوشش و اهمیت نیرومندی برای بازیافت هویت آسیب دیده و لگد مال شده خود نشان داده اند که اندیشه های خرافی و ریشه دار مذهبی را به چالشی سرنوشت ساز کشانده است و می رود که آن را برای همیشه تاریخ ایران از میان بر دارد. اینک این فرهنگ پویا که سر بر افراشته است پوزه این حکومت ایران ستیز اسلامی را نیز به خاک مالیده است. مردم سخت آسیب دیده ایران، نسل جوان و کوشنده ایران پس از رسیدن به آزادی راستین خود، که دیگر چندان دور از دسترس نیست،  هرگز اجازه نخواهند داد که هیچ باور و ایدئولوژی ای چه دینی و چه غیر آن بر سرنوشت و زندگی آنان چیره شود تا بتواننددر آزادی و آسایشی بسیار فراوان تر و بهتر و آن گونه که شایسته یک انسان پیش رفته امروزی است، زندگی کنند. حکومتی که با ذخیره نیرومندی از پشتیبانی مردمی، که شاید در گونه خود بی مانندبود، آغازکرد و  سی ویک سال دست به مغز شویی و نیرنگ بازی اسلامی زد و با چه آب وتابی خود را "ام القرای اسلام" می نامید(راستی کجا رفت این ام القرا؟ دیگر چیزی از آن نمی شنویم!)، چه هزینه ها کرد و چه سرمایه هایی از ایران به باد داد که ایران را کاملن وآن گونه که می خواهد "اسلامیزه" کند ولی دچار چنان شکست تاریخی وبیاد ماندنی ای شد که امروز به خواری دست به دامان ماندگارها و افتخار ها واندیشمندان گذشته ایران، پادشاهان ایرانی و"مکتب ایرانی" شده است!
 

و سرانجام

کودتاچیان یک گروه شکست خورده واز هم پاشیده اند. دیگر حتا توانایی نما سازی و آن "مصلحت سازی" ها و"مصلحت بازی ها" ی گذشته را هم ندارند. همآن مصلحت بازی های چندش آور که هرگاه به بهانه ای آن را پرچم کرده و نمی گذاشتند مردم از آن چه در پیرامونشان، در دولت پنهان، که سر در بیت رهبرخودخوانده داشته و هم چنان دارد، در اطاق های توطئه و "خانه های عنکبوتی" به سرکردگی کسانی بدنام و فتنه گر چون حسین شریعتمداری و....می گذشت، سردر آورند. این بازی ها که پایه همه آن بر پنهان کاری، جلوگیری از افشای رویدادهایی گاه بس هولناک، نیرنگ بازی و وارونه نمایی در همه زمینه ها، بر باد دادن سرمایه های ملی در راه آتش افروزی در منطقه، بمب گذاری،  آدمکشی، قاچاق، پول شویی و....ده ها از این دست روش ها و منش ها که ستون پایه نظام مقدس بوده است وگاه مصلحت نظام مقدس، گاه مصلحت اسلام عزیز، گاه مصلحت..نامیده شده است، همه به شکست ورسوایی وبد نامی انجامیده و کارحکومت اسلامی، امت اسلامی و مکتب اسلامی سرانجام به این جا رسیده است: "مکتب ایرانی"!

 

کوروش گلنام

سه شنبه 26 مرداد 1389 ـ 17 اوت 2010
 

پانویس

1 ـ البته نه آن ایرانی های برون مرزی ای که در کمال شرافت، آبرو، انسان دوستی، میهن پرستی و آزادی خواهی  وهم راهی با مردم به جان رسیده از زور و شکنجه وتباهی فرمانروایان اسلامی وکودتاگران، با رویی گشاده و شاد از مفت خوری ولی به خواری وذلتی که مردم ایران آن را فراموش نخواهند کرد، به دعوت این تبه کاران پاسخ آری داده، به ایران تشریف برده و در خدمت قاتلان ندا وسهراب و ترانه و کیانوش و..و.. و...در آمدند.

2 ـ همین سخنانی که علی مطهری در شیونش برای اسلام و مکتب اسلامی در برابر مکتب ایرانی بیان داشته است وپدرش پیش از او در باره چهارشنبه سوری افاضه فرموده است. 

3 ـ راستین ونه  آن ملت خیالی که رهبر و رئیس جمهور دست نشانده هر دم از آن نام می برند که می تواند پنج در سد(درصد) ویا اندکی بیش از مردم ایران را در بر گیرد.
 
 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]