جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
کورش گلنام

سخنان تازه جنابان موسوی و کروبی نشان می دهد که سخن گویان جنبش سبز هر روز با پایداری و دلیری، شفافیت بیشتری در اندیشه وگفتار خود نشان داده و بر نکته های مهمی انگشت نهاده و رو به پیش دارند. پافشاری بر دروغ گویی حکومت گران کودتاچی و در خواست از مردم که به هر گونه که می توانند و در هر جا با آن به مبارزه بر خیزند، چه از سوی میر حسین موسوی و چه از سوی مهدی کروبی در نامه به آیت الله مومن  عضو شورای نگهبان، سخن گفتن و دست نهادن بر بخش مهمی از ریشه های آلودگی ها، ویرانی ها و گرفتاری های روزافزون مردم ایران است. غلبه فرهنگ ویران گر "دروغ گویی"، پنهان کردن حقیقت رخ دادها وآن چه پشت پرده دروغ ها می گذرد از آن میان وضع فلاکت بار اقتصادی، گستردگی دامنه تحریم ها(1)، که این بار با نابخردی حکومت گران می تواندخرد کننده شده و مردم را دچار سختی های بازهم بیشتری کند، آمارهای ساختگی وحقیقتن(حقیقتا)شرم آور که کودتاچیان: خامنه ای، شورای نگهبان، سران وابسته سپاه، احمدی نژاد، وزیران ریز ودرشت(2)، رئیس مجلس و شمار فراوانی از مجلسیان که به هیچ رو نماینده مردم و در خدمت مردم نبوده و نیستند وتنها گوش به فرمان رهبر خود خوانده وسیاست های شوم او هستند، ثمره ناگزیرش رخت بر بستن اعتماد درجامعه، اجبار مردم به زندگی در پوشش و چهره ای که نیستند ونمی خواهند باشند، تملق ومجیزگویی های نفرت انگیزازرهبرخودخوانده(3)، بی قانونی وهرج ومرج، خشونت، خیره سری و اوباش گرایی وابستگان این حکومت ننگ،نیرنگ، خون، جنون، جنایت و دروغ که وجود و ماندگاری اش خطر های هر روز فزاینده تری برای آینده مردم و سرزمین ایران به همراه دارد، از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و باید یک بار دیگر این شفافیت در گفتار و دلیری در کردار دراین روزگار سختی که به ویژه برای این دو تن به وجود آورده اند را تحسین کرد.

ـ یک نکته اساسی دیگر در پیشرفت ها در موضع گیری های جنابان موسوی و کروبی دوری از تکیه بر "امام راحل" است. نگارنده پیش از این نیز هم چون شماری دیگر ازهم میهنان کوشنده، به عنوان یک ایرانی که از جنبش سبز و خیزش تاریخی مردم ایران برای رهایی از استبداد کنونی( با وجود برخی نا هم خوانی ها در زمینه هایی ولی با پذیرش پایه خواسته هاو احترام به  همه دگر اندیشان همراه درجنبش تا آن زمان که جنبش سخن گوی درد ها و خواسته های آزادی خواهانه بیشترین شمار مردم ایران باشد)، با همه توان پشتیبانی کرده و می کند، بر این نکته تاکید دوباره می نماید که یکی از زمینه های مبارزه با "فرهنگ دروغ" که چون خوره به جان مردم وسرزمین ایران افتاده است ومی رود که مارا به سوی بدترین و خطرناک ترین روزگارها بکشاند، دوری از اندیشه های"امام راحل" است. مردم نمی توانندبا دروغ مبارزه کنند ولی از خمینی پیروی کنند! چنان که بارها به میان آمده است، پایه های این بنای زشت و آلوده را خود خمینی نهاد.(سخن رانی ها و موضع گیری های او در دوره های گوناگون موجود است). این جنبش می خواهد شفاف گو باشد، با دروغ ونیرنگ و خشونت و بی قانونی مبارزه کرده و یک حکومت قانونی ومردم سالار را بر پا کند، بنا بر این نمی تواند از کسی پیروی کند که بارها دروغ گفت، به روشنی خواستار خشونت وبر افراشتن"چوبه های دار" شد و فرمان به قتل عام زندانیان سیاسی بی گناه داد و...که با هیچ ترفندی نه می توان آن ها را دگرگون نشان داده از آن گذشت و نه می توان فراموششان کرد. 

ـ نگارنده دربیرون ازمیهن است ولی از سختی ها، گرفتاری ها، فشارها و همه گونه تهدیدها که بر سخن گویان جنبش سبز و کوشندگان جنبش می رود به خوبی آگاه است. بنا بر این، بسیار درست و سودمند می بیندکه این دو جناب که امروز به عنوان کسانی اثر گذار و به عنوان سخن گویان جنبش هستند تا آن جا که شدنی است از یادآوری خمینی خودداری نموده(مگر تهدید واجباری سبب شود) وهمین شیوه سکوت را که بهترین روش است پی گیری نمایند.

زندانیان سیاسی فراموش نشده اند  

زندانیان سیاسی با هر باوری که هستند وخانواده های محترم آنان بدانندکه ما در بیرون از میهن آنان را فراموش نکرده و تا آن جا که بتوانیم سازمان های کوشنده در راه" حقوق بشر"را آگاه نموده، با دولت ها و سیاست مداران سرزمین هایی که در آن سکونت و زندگی می کنیم تماس گرفته، افشا گری نموده وخواستار یاری به آنان هستیم. شمار زندانیان به اندازه ای زیاد است که حقیقتن نام بردن از همگی شدنی نیست. خانواده های گرامی جنابان طبرزدی، ارژنگ داودی(که شوربختانه بیمار ودر وضع سختی است)، آیت الله بروجردی(که او نیز شوربختانه در وضع جسمی بدی به سر می برد)، منصور اسانلو(این یک هم به هم چنین)، رضا شهابی، ابراهیم مددی، عیسا(عیسی)سحر خیز(4) مهدی عربشاهی، خالد حردانی، علی معزی، احمد رضا احمدپور، بختیار خوشنام و.. و...  هزاران زندانیان شناخته و ناشناخته ویا کمتر شناخته شده دیگر، که شوربختانه نه نام همه آنان در اختیار است ونه امکان نام بردن از همه و جود دارد ونام های آمده تنها تنی چند از آن هزاران زندانی سیاسی است که در بی قانونی حکومت الهی گرفتار آمده اندو خود وخانوادهایشان دچار آسیب های سخت شده اند، بدانند که سختی ها و رنج هایی که کشیده ومی کشند بی بهره نخواهد بود. سرانجام آزادی به دست آمده ومردم همواره به نیکی از آنان یاد می کنند. ایکاش جنبش سبز می توانست به زندانیانی که در جامعه کمتر شناخته شده ویا شناخته شده نیستند نیز بیشتر بپردازد. اکنون نیزپس از گذشت سال ها نگارنده هم چنان بر سر پیشنهاد خود برای بر پایی صندوقی ملی برای یاری به هم میهنان درون ایران هستم. هر یک از ما ایرانیان بیرون از میهن و حتا آنان که در درون ایران از توانایی مالی برخوردارند می توانند ماهیانه اندک پولی در  صندوقی ملی واریز نموده تا بتوان به جنبش درون ایران، خانواده های زندانیان سیاسی وزندانیان عادی که حتمن بسیاری از آنان در وضع سخت مالی به سر می برند، یاری رساند. اگر در این چند سال که از به میان آمدن این پیشنهاد گذشته است، یاری های مالی گردآوری کرده بودیم  امروز هم زندانیان نیازمند وهم جنبش از پشتوانه مالی حتا هر چند اندک بر خوردار بودند. افسوس که ما هرگز به درستی آینده نگر نبوده ایم

پی گیری مبارزه منفی

باید هم چنان بر مبارزه منفی با حکومت پا فشرد. هر ایرانی میهن پرست وآزادی خواه در هر جا که هست می باید علیه رهبر کودتاگر ودولت ومجلس دست نشانده او مبارزه منفی کند. هر جا که می شود باید در کار این حکومت که نخستین و بدترین دشمن مردم  است سنگ اندازی کرد. آمریکا و اسرائیل بیشتر با مردم ایران دوست و همراه هستند تا  علی خامنه ای و دستگاه ولایت او! این حکومت را با همه امکان ها چه در درون و چه در بیرون(که خوشیختانه حکومت در انزوای سختی قرار گرفته است)، در همه جا باید فلج وزمین گیر کرد. یک بار دیگر از همه سپاهیان، دیگر نظامیان، بسیجیان و گروهای وابسته به حکومت که دل با مردم دارند، از وضع نابسامان مردم، قلدری ها، اویاش گری هاو دروغ پردازی های حکومت به خوبی آگاه بوده و نگران آینده خود، خانواده خود، مردم ومیهنشان هستند، می باید درخواست نمود که هر چه زودتر دست به اقدام زده وهر گونه که شدنی است و می توانند به جنبش مردم یاری برسانند. سایه شوم جنگی ویرانگر هر دم به ایران نزدیک تر می شود. مطمئن باشیداین جانیان آدم خوار و برده قدرت که چنین رفتاری با مردم دارند، نابودی ایران برایشان کمترین اهمیتی ندارد. فلسفه این آقایان این است که ایران را نابود کنند که خود گرفتار چنگال دادگری ودادخواهی مردم نشوند. من در این زمینه تردید ندارم.

با هر کس که تماس دارید و در هر جا که می نشینید و زمینه مناسب است، به گفتگو بر سر مبارزه با دروغ، مبارزه منفی با حکومت یعنی سر باز زدن از بازپرداخت وام  به بانگ ها(دست کم تا پس از فروپاشی این حکومت)، عدم پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و آن چه به خزانه دولت می رود، کم کاری و خرابکاری در کارهای دولت، شناسایی و معرفی همه لباس شخصی ها ودیگر سرکوبگران در محله های خودو انتشار نام، آدرس وشماره های تلفن خانه ومحل کار آنان، شماره ومدل اتوموبیل شخصی ویا کار آنان ز اهمیت ویژه ای بر خوردار است. در این زمینه باز هم باید یاد آور شد که بایدنهایت باریک بینی و دقت را انجام داد که بی گناهی مورد تهمت قرار نگرفته و خودوخانواده اش دچار آسیب نشوند. ما می باید از همه کارهای ضد انسانی و نادرستی که حکومت اسلامی علی خامنه ای انجام می دهد دوری و ابراز انزجار کنیم.

مردم نیروی واقعی واصلی جامعه هستند و هر گاه یک پارچه وهمآهنگ شوند کسی یارای برابری با آنان را ندارد. مردم دنبال خشونت نبوده و نیروی نظامی ندارند بنا بر این شیوه های دیگر را بکار می برند. سپاهیان، بسیجیان و نظامیانی که هنوز شرافتمند هستید تا دیر نشده است به یاری مردم و جنبش و آزاد سازی میهن خود برخیزید!

کوروش گلنام

چهارشنبه 30 تیر 1389 ـ 21 ژوئیه 2010

 

پا نویس:

 

ـ 1ـ در زمینه تحریم ها تنها به این نمونه از نتیجه و اثر سخت تحریم ها توجه کنید :

" تحريم های اخير و به خصوص مجازات های آمريکا در مورد شرکت هايی که به ايران بنزين می فروشند باعث شده است که بنادر و شرکت های فعال در زمينه حمل و نقل دريايی در مناسبات خود با ايران تجديد نظر کنند. نمايندگان شرکت های بين المللی بيمه می گويد که در هفته های اخير تعداد زيادی از کشتی های ايرانی که نفت خام، تجهيزات صنعتی و ساير محصولات را حمل می کنند نتوانسته اند پوشش بيمه مورد نياز خود را تامين کنند.
به نوشته اين روزنامه، محمد رونقی معاون شرکت « سی پارس » يک شرت ايرانی که خدمات حمل و نقل دريايی برای بازار بين المللی ارائه می دهد به واشنگتن پست گفت :« به خاطر تحريم های اخير کشتی های ايران در سراسر جهان با مشکل بيمه روبرو هستند. اگر آنها پوشش بيمه برای تصادفات و خسارات احتمالی را نداشته باشند هيچ بندری در جهان آنها را نخواهد پذيرفت". رادیو فردا، چهار شنبه 30 تیر 1389 ـ 21 ژوئیه 2010، 
ـ2ـ بی پایه گویی، دروغ گویی و رفتار وگفتار لمپنی احمدی نژاد که  زبانزد شده است به جای خود، شما این دیگر یاوه گوی بی سواد منوچهر متکی را ببینید! هر جا که می رود ودهان باز می کند، مایه آبروریزی مردم ایران می شود 

ـ 3 ـ که اینک با فتوایی شیادانه و به بهانه پاسخ به پرسشی ساختگی (که گمان می رود دست پخت خود او و حسین شریعتمداری ـ سازنده ودارنده خانه عنکبوت ـ باشد)در باب چگونگی فرمانبرداری از ولایت، در نهایت خودخواهی وخود گنده بینی، خود را جانشین امام در عصر غیبت خوانده است! شگفت زده نخواهیم شد که اگر به زودی خود را همآن امام پنهان نامیده و با گردآوری میهن فروشان، خود فروشان و اوباش حکومتی همیشه موجود، به دست بوسی وپابوسی ازاو، هیاهو، جنجال ورسوایی تاریخی دیگری به راه اندازند. این شیخ دریده، دروغ ساز ودروغ پرداز دیگر همه وجدان وشرف انسانی خود را از دست داده و از هیچ جیز شرم وآزرمی ندارد!

ـ 4 ـ با وجود آن که نگارنده نیز چون شمار دیگری از هم میهنان، پیش از این رویدادها بارها با دیدگاه های جناب سحر خیز برخورد نموده و بارها در این زمینه ها به ایشان و هم اندیشان "اصلاح طلب حکومتی" ایشان یاد آور شده بود که آن سیاست ها در این حکومت پاسخ گو نبوده و نیست ولی اینک که خود او نیز گرفتار همآن سیاست ها شد که واقعیت آن را نمی پذیرفت از او پشتیبانی می کنم. این را هم باید گفت که او اینک حقیقتن پایداری وپایمردی نشان داده است. امروز نیز به روشنی دیروز می بایدبر این نکته تاکید دوباره شود که این حکومت پلی پشت سر خود باقی نگذارده است که بتواند "اصلاح پذیر" شده وباز گردد. با شناخت از دامنه گسترده جنایت ها، خیانت ها وآلودگی های حکومت به رهبری علی حامنه ای، این امری است ناشدنی زیرا او بهتر از هر کسی می داند که زیر پایش کاملن خالی است و تنها پشتیبانش همین اندک اوباش حکومتی و شماری اندک تر کسانی ساده اندیش و افتاده در دام نیرنگ بازی های او و یارانش هستند.منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]