کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
کورش گلنام

 

جنجال تازه کودتا چیان!

انتشار سی دی فیلمی بنام"ظهور نزدیک است" که فریاد اعتراض اصول گرای خوش نام وخوش چهره ای چون"حسین شریعتمداری" را، که خود از دست اندر کاران کودتای انتخاباتی و از پشتیبانان تا امروز احمدی نژاد بوده است را نیزدر پی آورده است، نشان از در گیری های هر روز بیشتربر سر قدرت در حکومت اسلامی دارد. او در نوشته تند خوداز برنامه ریزی "یک گروه منحرف سیاسی" برای انتخابات قلابی آینده سخن گفته و هشدار داده است!

اشتباه تاریخی علی خامنه ای در برنامه ریزی و تایید کودتا و فرمان به کشتار مردم معترض که به دستور وبنام او انجام بافت و سرآخر نیزنابودش خواهد نمود، به همین گروه "منحرف"، که شخص رئیس دولت کودتا از چهره های اصلی آن است، این مجال را داد تا هم سرکوب خونین و همه جنایت هایی را که خود اجرا کننده آن بوده است تنها بنام "رهبر معظم و لانه مار او" بنمایاند و هم با توجه به اعتراض های میلیونی مردم و خاموش نشدن این اعتراض ها که نشان از بیزاری شدید مردم از روحانیت، دوری، زدگی و خستگی آنان از اسلام وحکومت اسلامی است، دست به برنامه ریزی هایی زده تا که خود را از روحانیان و حتا شخص علی خامنه ای و لانه مار او دور و جدا نشان داده تابتواند به خیال خود مردم را فریفته و در انتخابات آینده کسی چون رحیم مشایی را به ریاست جمهوری برساند. سیاستی همآنند آن چه پوتین در روسیه پیش برده است و در حقیقت این خود او است که پشت پرده هم چنان در روسیه حکومت می کند.

این جنبه فردی کار رئیس دست نشانده دولت کودتا است ولی هدف گروهی نیرنگ بازی های تازه او وباندش این است که قدرت را از دست اربان تا به امروز خود یعنی روحانیان بدرآورده، خود را حاکم اصلی در ایران نموده و از شکست و فروپاشی حکومت جلوگبری نمایند. این باند از کودتاچیان، پس از اعتراض های میلیونی مردم به کودتا، به خوبی دریافته اند که حکومت بانام و انگیزه های اسلامی دیگر اعتبار خود را از دست داده است و کمترین شانسی ندارد.
 

 چرخش و شگفتی ها

چرخشی که یک باره وپس از انجام کودتا در شیوه سخنان رئیس دولت کودتا و همکاران نزدیک اوایجاد شد، نشان  روشنی براین ترفند تازه و حقیقتن(حقیقتا") ابلهانه است .

 با شناختی که از  رئیس دولت قلابی و کودتاچی، دانش گسترده او در همه زمینه ها، همراه باخردورزی ها، آینده نگری ها وبرنامه ریزی های کم مانندش در پیش برد کارها داریم، روشن است که اندیشه، مایه وزیر بنیای نیرنگ تازه نیز از خوداو نیست چون حتا در این اندازه نیز توانایی ندارد. بنا بر این، ترفند جدید نیز ثمره تراوش اندیشه ها، چاره جویی ها و برنامه ریزی ها پشت پرده همکاران نزدیک و بسیار"خوش نام" او است نه خود او. این ترفند نو و ناگزیر، بابرنامه ریزی ای حساب شده به اجرا درآمده و به شکلی آشکار هراس کودتاچیان و فرمانروایان اسلامی از آینده نا روشن خود را فریاد زده و اعلام می دارد.

 همه با شگفتی شنیدیم که نخست رحیم مشایی ناگهان از مکتب ایرانی و یا از عدم دشمنی با یهودیان سخن گفت! سخنانی تنها برای ایجاد هیجان و موج تازه ای در جامعه با هدف فریب ساده اندیشان. سخنانی که در میان خود اصول گرایان و "خودی" ها ی بی خبر از نیرنگ تازه پشت پرده، شوک آور بوده، بحث ها و بر خورد های گاه سختی را سبب شد وحتا شماری از ملایان ترسیده از آسیب به "اسلام عزیز" و از دست رفتن جاه ومال باد آورده را نیز به نفی این گونه سخنان و گویندگان آن ناگزیر ساخت. گمان نگارنده این است که  شماری از خودی هایی نیزکه در جریان نیرنگ تازه قرار داشتند بنا بربرنامه ریزی، وارد میدان این بازی وشیادی تازه شده و با دمیدن در آتش این تنور به عنوان مخالف ویا موافق، درگیری هایی ساختگی براه انداخته وهم چنان به این کار ادامه می دهند.
 

آماده سازی خودی ها

با وجود برخوردها، انتقاد ها و مخالفت خوانی های خودی هایی چون همین نمونه تازه، این روند ولی به شیوه ای موذیانه می رود که آهسته، آهسته به شکل "قطره چکانی" در دل و مغزاین اصول گرایان مخالف نیز ریخته شده واندک، اندک در میان آنان نیز جا باز کرده وخود را استوار سازد. پس از آزمایش نخستین وبر داشتن گام هایی به وسیله رحیم مشایی، رییس کودتاچی دولت نیز به میدان آمده وبخشی از این دیدگاه ها را بیان کرده، نرم نرمک و  باآغاز از "مکتب ایرانی" هر بار گامی پیش تر نهاده و هر روز بیش تربه دامان تمدن و فرهنگ ایران باستان، شاهنشاهان یزرگ ایران کوروش و داریوش و.... آویخته و پس از گذشت سی سال، درست در سال کودتا و ابراز ییزاری میلیونی مرم از حکومت اسلامی دروغ پرداز و آدم کش، یکباره بیاد برگزاری "جشن نوروز" باستانی و دعوت از سران دیگر کشورها برای شرکت در آن افتاده است! دعوتی که امسال البته جز چند کشور فارسی زبان و همسایه کسی آن را نپذیرفته و با سردی فراوان و بی محلی سران دیگر کشورها روبرو شده است.
 

 باند کیست و برنامه جیست؟

از دید من، جنبش میلیونی مردم ایران پس از کودتا، که اگر به هنگام و به درستی به میدان بیایند هیچ نیرویی توان مبارزه با آن را ندارد، چنان زهر خود را برحکومت و کودتا چیان ریخته و چنان هراسی در دل آنان ایجاد کرده است که نیاز به روش های دیگری را در دستور کار قرار داده است. اینک چهار چهره در میان دولت کودتا بارزتر شده و همآهنگ وبا برنامه ریزی تازه و ویژه، نیرنگ تازه را به پیش می برند. به همین سبب من آنان را "باند چهار تنه" نامیده ام. این چهار تن عبارتند از:

محمود احمدی نژاد، رئس جمهور کودتاو سه تن از نزدیک ترین و بدنام ترین مشاوران او:

اسفندیار رحیم مشایی

هاشمی ثمره

و مشاور دیگرش رحیمی

هر ایرانی که رویدادهای دیروز و امروز ایران را دنبال کرده است می داند که رئیس دولت کودتا و مشاوران او همگی پیشینه تقلب ونیرنگ چه در درست کردن مدرک های قلابی؛ چه در زدو بند؛ چه در سوء استفاده از جا ومکان خود و خوردن وبر باددادن سرمایه های مردم ایران؛ چه در پاسخ ندادن به پرسش های فراوان از آن میان ناپدید شدن میلیاردها تومان؛ چه در دروغ گویی ها و وارونه سازی ها و.. دارند. هیچ یک از این چهار تن خوش نام نبوده، جز اویاش حکومتی و مشتی ساده دل، کسی آنان را باور نداشته و دل خوشی از آنان ندارد.

جنبش و خیزش مردم پس از کودتا، که شوربختانه شماری از هم میهنان آن را تنها در "رأی من کجاست" دیده اند، شوک بزرگی به رهبر و دستگاه حکومت وارد کرد. "رأی من کجاست" بهانه ای شد برای فریاد خشم وخروش از بیش از سی سال زورگویی، چماق کشی، خیانت و جنایت و چنان نیرومند بود که همه بافته ها ونقشه های آینده حکومت را در هم ریخته ونقش برآب ساخت. آشکار ترین جنبه این شوک بزرگ این بود که نشان داد مردم نه تنها ازحکومت اسلامی وملایان حکومتی بیزار شده اند که دوری ازباورهای خرافی/اسلامی چنان در ایران نیرو گرفته است که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت. بنا بر این خیزش و جنبش پس از کودتا را می باید"انفجار وفوران" همین سرخوردگی، خستگی و بیزاری مردم از سی سال حکومت اسلامی(تاآن زمان ) دانست ونه تنها اعتراض به کودتای انتخاباتی. کودتا بهترین مجال و دست مایه را برای میلیون ها تن از مردم گریزان ودل زده از حکومت اسلامی، دروغ گویان ونیرنگ بازان شیاد فراهم آورد تا آن را به بهترین شیوه نشان دهند.
 

مردم ولی فریب نمی خورند

باند چهار تنه درخیال و اوهام های خود دست وپا می زند. آنان می پندارند که میلیون ها مردم معترض و سوگوار قربانیان جنایت های سی ودو سال حکومت اسلامی، به همین سادگی فریب نیرنگ ها و شیادی های آنان در پناه بردن به "مکتب و فرهنگ ایرانی" را خواهند خورد! مردم سی و دو سال است که به اندازه توان خود در برابرآدمکشان اسلامی ایستاده وقربانی داده اند. جوانان امروز ایران با نسل های پیشین خود قابل برابری نیستند.آنان هم از اشتباه های ما نسل های پیشین خود فراوان آموخته اند، هم با توجه به دنیای ارتباطی امروز از دانش وآگاهی بیشتری بر خوردار بوده و خردمندانه تر کار وکوشش می کند. کسانی که می پندارند با این ترفندهای کودکانه می توانند مردم ایران به ویژه جوانان را بفریبند، تنها خود را به تمسخر گرفته اند. اینک مردم به خوبی نشان داده اند که حکومتی را که تکیه اش بر اوباش جنایتکار، بر خرافه های مذهبی، زورگویی، دروغ پردازی، نیرنگ بازی وآدمکشی است دیگرنمی خواهند. این حکومت و دست گاه های سرکوبگر آن با آویختن به "مکتب و فرهنگ ایرانی" ویا بی آویختن به آن و براه انداختن جنگ زرگری با پافشاری بر "اسلام ناب محمدی" دردش دوا نشده، بی اعتبار، نا مشروع، تباه، آبرو باخته و رسوااست و سر انجامی جز فروپاشی و متلاشی شدن ندارد. جوانان امروز ایران خوب می دانند که بی چشم داشت به یاری بیگانگان که تنها به سود سیاست های خود رفتار می کنند،  می باید بر پای خود ایستاده و ایران آینده را بسازند. شعار نیست اگر گفته شود که آینده از آن مردم ایران و آزادیخواهان است. این حکم تاریخ است زیرا مردم  آزادی وحق انسانی پای مال شده خود را می خواهند.
 

کوروش گلنام

شنبه 20 فروردین 1390 ـ 9 آوریل 2011

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]