سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
کورش گلنام

ترکیه آرام، آرام و به بهانه های تازه، در همآن راهی گام بر می دارد که حکومت اسلامی ولی با زیرکی و هشیاری فراوان تر برای بهره وری از امکان ها. تفاوت بزرگ دولت اسلام گرای ترکیه با حکومت کنونی ایران در این است که هم کارشناسان فراوان دارد که توانسته اند امروز و در بحران فزاینده اقتصادی جهان، از اقتصادی پویا بر خوردار بوده و رشد اقتصادی را از وضعیت زیر صفر در کوتاه زمانی به رشدی دورقمی برساند( این رشد در سه ماهه نخست سال 2011 حتا از پیش بینی کارشناسان اقتصادی نیزفراتر رفته و % 11 را نشان داده است) و هم از تجربه فراوان تر و بیشتر در سیاست ها ی خود در رابطه با کشورهای دیگر جهان برخوردار بوده است. دولت اسلام گرای ترکیه تا کنون و پیش از سرکوب خونین کردها ـ البته با هم آهنگی و داد وستدی کثیف با حکومت اسلامی ایران ـ و تنش کنونی با اسراییل، رفتار ومنش درست تری در سیاست های جهانی از خود نشان داده بود که زیاد به درازا نکشید!
 

سرکوب کردها و تنش با اسرائیل

همان گونه که نگارنده در مقاله پیشین خود در باره دولت اسلام گرای ترکیه وسیاست های آن پیش بینی کرده بود، این حکومت آهسته، آهسته و هر زمان که بتواند در اسلامی تر کردن جامعه ترکیه، تحمیل شریعت اسلامی بر آن و پیش برد این سیاست ها در بیرون از مرزهای خود به ویژه در هم آوردی با حکومت اسلامی برای نفوذ در کشورهای مسلمان، کوتاهی ننموده و همه کوشش خود را به کار خواهد برد. دولت اسلام گرای اردوغان کوشش می کند با پس راندن حکومت اسلامی و نفوذ در سوریه، لبنان و فلسطین که پایگاه های اصلی حکومت اسلامی ایران بوده اند، در همه دیگر کشورهای مسلمان از آن میان مصر و لیبی، به چنان جایگاهی در منطقه وجهان دست باید که بتواند وسیله آن از کشورهای اروپایی امتیاز ستانده وسر آخر آنان را وادار نماید که ترکیه را دراتحادیه کشورهای اروپایی که سال ها است در آرزوی آن سوخته، بپذیرند. ولی آیا ترکیه در این زمینه می تواند کامیاب شود؟

با سیاست های تازه ترکیه بر مبنای ارزیابی های نادرستی که انجام داده است، این پاسخ می تواند منفی باشد زیرا از سویی با زدو بند با حکومت اسلامی در یورش هم زمان به کردها و بمباران آنان، که گذشته از کشتار ها و ویرانی های ببار آمده، در آغاز فصل سرما هزاران تن را از خانه وکاشانه خود آواره نموده است، هم ادعای احترام به حقوق بشر و دموکراسی او به سختی مورد پرسش قرار گرفته و چهره حقیقی دولت اسلام گرا را نمایان ساخت و هم از دیگرسو با نپذیرفتن نتیجه بررسی های اعلام شده از سوی هیئت رسیدگی سازمان ملل که حق را به اسرائیل داده است، آسیب سختی به رابطه خود با سازمان ملل وچهره خود در میان دیگرکشورهای غیر مسلمان زد. ترکیه با ارزیابی های  نادرست خود خواست نتیجه بررسی های سازمان ملل را که شکست بزرگی برای ترکیه به حسای می آید، تبدیل به یک"فرصت" کرده به بهانه پوزش نخواستن اسرائیل از کشته شدن  9 تن از ترک ها در ماجرای کشتی ماری مرمره، به افزایش تنش با اسرائیل دست زده، با اخراج ناگهانی سفیر اسرائیل از ترکیه، ناکارآمد کردن همه پیمان های نظامی/اقتصادی این  سیاست، جنجال آفرینی کرد تا شکست خود را در این ماجرا پنهان نماید. این سیاست آن جا بیشتر ترکیه را آسیب پذیر ساخت که با وجودحکم هیئت بررسی سازمان ملل به سود اسرائیل، این دولت ولی آمادگی خود را برای پرداخت خون بها به خانواده های کشته شدگان بیان داشته از ترکیه در خواست داشت تا نشست وگفت وگو و بردباری بیشتری در راه نگاهداری رابطه های دوستانه داشته باشند که مورد پذیرش ترکیه قرار نگرفت.
 
 

هدف اصلی ترکیه از ایجاد تنش

میتوان گفت که :ایجاد تنش وبرخورد سخت با اسرائیل از سوی دولت اسلام گرای ترکیه چند هدف اساسی را دنبال کرده است که مهمترین آن ها:

 ـ پوشش دادن به  نادرستی ادعاهای خود در مورد اسرائیل وکشتی ماری مرمره،

ـ  ومهم تر ازآن، دور کردن توجه مسلمانان از اجازه ترکیه به ناتو برای بر قراری سپر یدافند موشکی در ترکیه.

اجازه ایجاد سپر موشکی حتا روسیه را نیز به هراس انداخته است. این امری بود که سال هادر باره آن گفته شده بود و تا هفته پیش پذیرش این که دولت اسلام گرای ترکیه به آن تن دهد، بسیار سخت وناممکن می نمود. برای اجرای چنین سیاستی می بایست هیاهویی آفرید که هم مسلمانان را به ویژه حماس وحزب الله را شادمان کند وهم نگاه آنان را به سوی دیگری بکشاند. ترکیه با زیرکی و تیزبینی از مبارزه مردم در کشورهای عربی به ویژه در سوریه و لیبی پشتیبانی نموده ودر این زمینه چهره خوبی از خود به نمایش گذاشته بود. در گردهم آیی های تازه در فلسطین، شماری پرچم های ترکیه را نیز در دست داشتند هم آن گونه که پیش از آن در سوریه این کار شده بود. این خود نشان آشکاری بر پس روی حکومت اسلامی ونفوذ ترکیه در کشورهای اسلامی است زیرا برای نمونه اگرسوریه را در دید بگیریم، سیاست پشتیبانی ترکیه از مبارزه مردم در سوریه، آشکارا در برابر سیاست های ویران گر حکومت اسلامی در پشتیبانی از اسد قرار گرفته و پیروز این میدان شد.

دولت ترکیه در آشفته بازار کنونی، در "بهار عربی" و در گیری بیشتر کشورهای مسلمان عربی در آن، سرنگونی دیکتاتورها در این کشورها یکی پس ار دیگری، بالا گرفتن تب دادن درخواست فلسطینی ها به شورای امنیت سازمان ملل برای ایجاد کشور مستقل فلسطین؛ توانست با پشتیبانی حساب شده ودرست از مبارزه مردم در کشورهای عربی و فرستادن یاری های بشر دوستانه به سومالی برای خودبه کسب امتیاز و نام در این کشورها دست زده و با افزودن ناگهانی تنش با اسرائیل از دید خود بهترین مجال را برای اجازه به بر پایی سپر پدافند موشکی ناتودر ترکیه یافته وازآن بهره گیرد. بهره وسود آن سیاست ها و این داد وستد با ناتو از دید ترکیه، ارزش قربانی کردن اسرائیل را داشته وآن را توجیه می کند.این که ترکیه در برابر این اجازه چه دریافت کرده ویا خواهد کرد هنوز روشن نیست ودور نیست که پیش از آن پشت پرده با اسرائیل نیز به هم آهنگی هایی رسیده باشند!

ار دید من این سیاست در کوتاه مدت می تواند به سود ترکیه کار کند ولی همین ماجرا در آینده درد سرهای زیادی برای ترکیه به وجود خواهد آورد. نا هم گونی سیاست همراهی با مسلمانان، ضدیت با اسرائیل ولی در همآن حال دادن بزرگترین امتیاز به آمریکا وهم پیمانان در ناتو که همراه اسرائیل هستند و مسلمانان آتش افروزگرد آمده درحماس و حزب الله، حکومت اسلامی و دیگر خیره سران خون ریزدرالقاهده و طالبان و اسلام گرایان سومالی و.. دیگر گروههای خشونت گرای مسلمان که آمریکا، ناتو واسرائیل راکه همراه آنان است، بزرگترین دشمنان خود می دانند، امری نیست که ترکیه در آینده به سادگی بتواند انگیزه آن را روشن نماید. سیاست ترکیه در دراز مدت سیاست باخت است و اگر دگرگونی در آن رخ ندهد وپشت پرده ماجرای دیگری نهفته نباشد، به سود اسرائیل پایان خواهد یافت.

 

کوروش گلنام

چهارشنبه 16 شهریور 1390 ـ 7 سپتامبر 2011

 

 

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]