به سوی جبهه سوم
کورش گلنام

روند رویدادها به کدام سو است روند رویدادها در ایران به سوی افزایش هر چه بیشتر فشارو سرکوب به پیش رفته است و همچنان می رود. در گذشته پیش از هر گزینش نمایشی، هر دو جناح حکومت همه کوشش خود را در دو زمینه استوار نموده وبه کار می بردند. یکی این که نشان دهند تا چه اندازه بنده نظام، ولایت، رهبر تحفه، دردانه و مقدس هستند و دیگر اینکه تا چه اندازه دوست دار مردم بوده و چه برنامه های بی همتایی برای رفاه، آسایش و پیشرفت مردم دارند(یکی کرامت انسانی و اسلام دموکرات ورد زبانش بود و دیگری آوردن پول نفت بر سفره مردم و به تمسخر گرفتن پرداختن به مو و پوشاک جوانان ومردم ). هر دو گروه تا امروز به بهترین شکل و به خوبی آزمایش خود را پس داده و آن چنان که در شأن حکومت اسلامی است، سربلند و سر افراز نیز بیرون آمدند! کرامت انسانی هر روز بیشتر لگد کوب و خرد شدو پول نفت نه تنها به سفره مردم نرفت که نان را هم از سفره مردم گرفتند و امروز سخن از پانزده میلیون نفر زیر خط ناداری و بی چیزی است! شادباش به نیرنگ بازان و دروغ سازان تاریخی به رهبری مقام معظم رهبری! این بار چرا چنین نیست؟ ولی این بار که درگیری ها برای نمایش گزینش رئیس جمهور آینده در بین دو گروه حکومتی بالا گرفته است و چنگ و دندان ها برای کسب پست ریاست جمهوری و پس از آن دولت بله قربان گو و پس از آن کرسی های مجلس "الله اکبر، خامنه ای رهبر"، تیز می شود، یک پایه کار از سوی جناح راست که "اصول گرایان" نامیده شده است، در هم ریخته است و سیاست آن ها در آستانه اجرای نمایش تازه، این بار نرم خویی نیست و هم چنان بر فشار و سرکوب استوار است. دیگر خبری از آن خودنمایی های دروغین و آن وعده و وعید ها در میان نیست زیرا می دانند دستشان برای مردم رو است و بنا به گفته رهبر مقدس، برای چهار سال آینده برنامه ریزی را کرده و راه های رای سازی را تدارک دیده اند و از دید آن ها سر مبارک ابله نام دار، احمدی نژاد، از هم اکنون از صندوق ها بیرون زده است . سرکوب بهاییان، درویشان، زنان، کارگران، دانشجویان و افزایش هراسناک اعدام ها به بهانه های گوناگون با درهم آمیزی گناه کار و بی گناه برای سر پوش نهادن بر انگیزه های چنین میزان باور نکردنی از آلودگی، بی اخلاقی و هرج ومرج در جامعه اسلامی که پیر وجوان هم نمی شناسد، خود گواه بارزی است. ولی چرا چنین است و چرا این بار این چند ماه مانده به اجرای نمایش "گزینش رییس جمهور زیر سایه و دستور مقام معظم و مافیای وابسته او" نه تنهاکمی از سخت گیری ها نکاسته که بر آن نیز افزوده اند؟ از دید نگارنده مهمترین انگیزه وضع بسیار بحرانی رژیم پس از سه دهه ستم گری وفتنه گری است که در بر گیرنده چالش ها سرنوشت سازدر دو بخش درونی و بیرونی جامعه است. در بخش درونی، دردسر تازه ای بنام جنبش "ما هستیم" ـ فشار روز افزون گرانی، بیکاری، ناداری و سرکوب در ایران و میزان هر روز بیشتر بیزاری مردم از رژیم که به اعتراض ها و مخالفت های آشکار تر و سخت تر انجامیده و با وجود سرکوب های ضد انسانی و هر روزه، گسترش و شتاب بیشتر نیز یافته است. اعتراض های کارگری، کارمندی و دانشجویی یک سو و امروز برای نخستین بار پس از انقلاب، جنبش توانا و هدف مندی بنام"جنبش ما هستیم" نیز از دیگر سو در درون جامعه پا گرفته است که زنگ خطر پر آوایی برای رژیم به شمار می آید که نمی توان آن را ندیده ونشنیده گرفت. کار این جنبش تا امروز با دانایی وهشیاری، هم خوان با درد، داد وخواست مردم چنان به خوبی پیش رفته است که به راستی این بار به دردسر بزرگی برای رژیم مبدل شده است که به سادگی نمی تواند آن را سرکوب نموده و از پس آن برآید زیرا این جنبش در همین زمان کوتاه توانسته است حتا در درون نیروهای وابسته به رژیم نیز"جنبشی" به راه انداخته و شماری از آنان را به سوی خودبکشد که هر چه پیش می رود نیز بر شمار آنان افزوده می شود. رژیم پایان کار خود را در برابر چشمانش می بیند و با تجربه ای که بنا به گفته های خود از رژیم پیشین گرفته، اشتباه او را به کار نخواهند برد(به نقل از رفسنجانی)و نرمش وکوتاه آمدن در برابر خیزش مردم را به سود بدتر شدن وضع ارزیابی می کند همآن گونه که در پایان حکومت شاه چنین شد. اینک جمله زیبا، ساده ولی پر مفهوم وشوق انگیز"ماهستیم" از سوی هر دو بخش حکومت مورد دستبرد قرار می گیرد و آنان می خواهند خود را به آن نسبت داده و از آن بهره برداری کنند گرچه با شناختی که مردم از آنان دارند، زحمت بیهوده ای می کشند. هواداران خاتمی سایتی بنام "ما هستیم"راه انداخته و با این سرقت آشکار به تبلیغ برای خاتمی پرداخته اند در حالی که این جنبش کمترین نزدیکی با خاتمی و هواداران او نداشته و نخواهد داشت. ـ از سوی دیگر رهبر وباندهای وابسته دردرجه نخست برای نگاه داشتن احمدی نژاد برنامه ریزی دارند زیرا رهبر و مشاوران او را ابلهی بی مانند می دانند که با افزودن سرسپردگی اش به رهبر مقدس، خیال او را آسوده می دارد که با وجود بودن او در این پست، مقام شامخ ولی قلابی اش کمتر در خطر بوده و از دید سیاست درونی خود، برنامه ها ی دست یافتن به بمب اتم، آتش افروزی در منطقه و جهان، بی دردسر تر دنبال خواهد شد. ـ در راستای نگاه داشتن وضع به همین روش، امروز بهتر دیده اند که از هم اکنون با مشت آهنین جلو آمده و نیازی به امتیاز دهی و نرم خویی پیش از نمایش گزینش آینده نمی بینند زیرا با وجود "التزام" هر دو گروه به نظام و ولایت، قانون اساسی وشخص رهبر ولی از دگرگونی و جابجایی گروهی در حکومت در این وضع خطرناک مرگ وزندگی که می تواند درگیری ها میان آنان را ژرف تر و بر دردسرهای مافیای حاکم افزوده و نقشه های رذیلانه رهبر مقدس را دچار کندی کند، هراس دارند. ـ بنا بر این گروه حاکم اینک بی هیچ پرده پوشی شمشیر را از رو بسته وتا آنجا پیش رفته است که حتا ابا ندارد که از زبان یک مهره امنیتی خود(حسین شریعتمداری)بگویدچهره های برتر رقیب را ترور خواهد نمود. گروه حاکم می خواهد با کار برد همه توان ویرانگر خودبا پشتیبانی رهبر و نظامیان سر سپرده، با رأی سازی وبه هر بهایی احمدی نژاد را سر پا نگاه دارد. اگرهزینه اجرای این نمایش زیاد شود و بودن احمدی نژاد را نیز به سود خود ندانند(بخ ویژه اگر بحث گفت وگو با آمریکا در پیش باشد) گزینه بعدی آنان می تواندمیر حسین موسوی باشد که با یک تیرچندهدف زده باشند. هم هواداران هر دو جناح را به خود جذب کننند زیرا بر سر موسوی حساسیت در دو جناح کمتر است ومی توانند به سازش برسند، هم چهره ای در برابر اروپا وآمریکا قرار دهند که سال ها خود را از سیاست دور نگاه داشته وبرای آنان گونه ای تازگی داشته ومی تواند دهانش و مغزش را بهتر از احمدی نژاد کنترل کن و هم از این دید که او نیز در خدمت وسرسپردگی به رهبر واسلام پناهی چیزی از خاتمی و یا احمدی نژاد کم ندارد ورهبر مقدس وباند های وابسته کار خود را پیش خواهند برد.. در بخش بیرونی با روی کار آمدن باراک اوباما و سیاست بیان شده او در برابر حکومت اسلامی، شاید امروز با اطمینان بیشتر بتوان گفت که برنامه کوشش پنهان از سوی حکومت اسلامی در دست یابی به بمب اتم، می رود که به پایان خود نزدیک شود. این که سازشی بشود یا نشود در ماهیت امر و در هر دو شکل خود شکست حکومت را در پی خواهد داشت که نگارنده و کوشندگانی دیگر نیز پیش از این، بارها انگیزه ها و چرایی آن را بیان داشته اند. یک نشانه بارز نزدیک شدن به سرانجام کار از سوی کشورهای اروپایی وآمریکا، برنامه تحریم های گسترده تر، برنامه ریزی برای داشتن تاریخکوتاه وروشنی برای گفت وگوها از سوی باراک اوباما و مهم تر از آن افشاگری های تازه و بی مانندی است که این روزها در باره تماس های پنهان و بده بستان های حکومت با اروپاییان و آمریکاییان با سند و مدرک منتشر شده و می شود. برای نخستین بار وپس از سی سال، اروپاییان وآمریکایی ها وسیله نوشتن مقاله ورپرتاژ های تلویزیونی آشکار وبه شکلی گسترده پرده از زد وبند های پشت پرده با ایران وآن بخش پنهان از رویدادهاکه از چشم ایرانیان و جهانیان پنهان بوده است بر می دارند. |رسیدنی است که این افشا گری های بی پیشینه چرا درست اینک و پس از گذشت سی سال رخ می دهد؟ برای نمونه، کانال 2 تلویزیون سوئد، چهار هفته پی درپی سلسله رپرتاژی در باره این رازها وتماس های پنهان پخش نمود که یکشنبه 1 مارس آخرین بخش آن نشان داده شد واسراری فاش شد که چهره پنهان، آلوده و پر از داد وستد و زد وبند "جمهوری" اسلامی را به خوبی نشان می داد. همآن زد وبندها ی پنهانی که ما در این سال ها بارها بر آن انگشت نهاده وفریاد کرده بودیم. از ترور، آدم ربایی وگروگانگیری مثلن درلبنان و دست داشتن مستقیم حکومت اسلامی در آن که با سند و مدرک(1)نشان داده می شود تا آتش افروزی در عراق و افغانستان، لبنان و..، تا زد وبند پنهان، باج دادن و باج ستاندن، همکاری مستقیم با آمریکا در یورش به افغانستان، تماس های پنهان و پافشاری برای سرنگویی صدام در همآن زمان که پرچم آمریکا راآتش زده ویا لگد کوب کرده و نیروهای فریب خورده خود را وادار به سر دادن شعار "مرگ بر آمریکا" می کردند! از دروغ گویی و فریب کاری آنان و "دشمن" ،"دشمن" گفتن در درون ایران ولی هم زمان پذیرایی از سیاستمداران اروپایی در لندن وپاریس وبرلین در هتل های گران قیمت برای زدو بند. نمایندگان حکومت در این دعوت به چای وشیرینی، آشکارا در خواست می کرده اند که در ازای دست کشیدن حکومت اسلامی از آدم کشی فرضن در عراق، آن ها نیز دست از پی گیری مسئله ساخت بمب اتمی حکومت بردارند و آنان راآزاد بگذارند که کار خود را دنبال کنند یعنی به روشنی اعتراف می کرده اند که در پی ساخت بمب اتم هستند! در همین رپرتاژی که در تلویزیون سوئد نشان داده شد این کوشش رژیم برای سازشی پنهان از چشم فریب خوردگان حزب الله( چه در ایران و چه در دیگر جا ها)، از زبان چندین سیاست مدار اروپایی که خود درآن شرکت کرده بودند، بیان می شودولی پس ازآن نماینده حکومت در سازمان ملل (جواد ظریف)، که خود مجری این دعوت به چای وشیرینی وگفت وگو ها بوده است، چون همیشه آن را انکار می نمایدکه در یک مصاحبه تلویزیونی با یک خبرنگار غربی به خوبی دروغ گویی اش در این زمینه آشکارمی شود. این بازی را باید بهم ریخت اینک که نشانه های پایان کار از سوی اروپاییان وامریکایی ها به چشم می خورد و می خواهند راه وقت کشی بیشتر بر حکومت تبه کار اسلامی را ببندند و پایانی بر این ماجرای خطرناک بگذارندکه به بهای گرسنگی و بی چیزی بخش بزرگی از مردم ایران و ویرانی های بسیار تمام شده است و اگر هم چنان پیش رود خطر بزرگی برای همه جهانیان به وجود خواهد آورد؛ اینک که نا خوشنودی و بیزاری مردم از حکومت اسلامی به اوج خود رسیده است و آمادگی هایی برای رفتن به سوی کوشش نهایی برای رهایی از فرمانروایی ملایان تبهکار در جامعه دیده می شود که پیش از این دیده نمی شد، می توان با همه نیرو در پی به هم ریختن نهایی این بازی های مسخره و پایان دوران سرافکندگی و بی آبرویی ایرانیان بر آمد. زمانی که نمایندگان این رژیم به عنوان نمایندگان مردم ایران در نشست های جهانی شرکت می کنند، ایرانی ای که میهن وسربلندی مردم خود را دوست دارد حقیقتن می بایست احساس شرم وسرافکندگی کند. تا کی می خواهیم در برابر جهانیان چنین سر افکنده باشیم؟ جبهه سوم، جبهه سوکولارها اینک زمان بر پایی جبهه سومی بنام جبهه سکولار و دموکرات فرا رسیده است. جبهه ای که خواهان جدایی دین ازحکومت، اجرای منشور حقوق بشر، احترام به رای وگزینش آزاد از سوی مردم است ورژیم اسلامی را در کلیت خود نفی کرده و به هیچ رو سیستم ولایت فقیه، رهبر تبه کار، مفت خور ومفت گو و دستگاه های رانت خوار و تبه کار وابسته به آن رانپذیرفته و نمایش گزینش های حکومتی و نیرنگ بازی ها را دیگر تحمل نمی کند. دایره محاصره حکومت در بیرون از مرزها تنگ تر می شود، این دایره در ایران نیز باید تنگ تر شود و مردم در اندیشه پایان کار این تبه کاران ضد انسان باشند. هم زمان که زمزه های بر پایی چنین جبهه ای در ایران بلند است، فریاد دادخواهی مردم نیز رساتر و نشانه های امید به پیروزی و به زیر کشیدن این حکومت ننگین نیز هر روز بیشترمی شود. با همه گوناگونی در برداشت ها و باورهای خود، این بار با اندیشه، بررسی همه زیر وبم ها، درک درست از هدف و خواست خود برای آینده و به دور از دنباله روی تنها بر مبنای احساس وهیجان، در این راه همگام واستوار در پشتیبانی از چنین چبهه سومی و در پیوند با کوشش های امید بخش جنبش پیروز" ما هستیم"، این کار شدنی و هر ناممکنی ممکن است. به نیروی شکننده وخرد کننده خود باور کنیم. این رژیم بسیار پوشالی تر از آن است که می اندیشیم. پا نویس: 1 ـ مصاحبه با همه کسانی که از دوسو، نمایندگان حکومت اسلامی و نمایندگان غرب برای آزاد کردن گروگان ها، چه در ایران، چه در لبنان و ..درنشست ها وگفت وگو های پنهانی که در آن زمان شرکت داشته اند. در فیلم هایی که از این نشست ها بر داشته شده و برای نخستین بار فاش می شود، چهره همه شرکت کنندگان در آن به نمایش درآمده وبخشی از سخنان آنان تیز که مستقیم ظبط شده است، پخش می شود.. در تهیه این گزارش، پس از سال ها با کسانی از این نمایندگان از هر دو سوکه در این نشست ها وتماس های پنهان بوده اند، گفت وگو کرده اند از محسن رفیق دوست ومحسن رضایی گرفته تا رفسنجانی، خاتمی، روحانی، لاریجانی و حتا صادق طباطبایی که با پاس دیپلماتیک و چمدانی تریاک در فرودگاه دوسلدورف آلمان دستگیر شد وآن آبرو ریزی بزرگ را ببار آورد که در ایران آن را از مردم پنهان کردند! آنان در برابر دوربین شرکت خود در زد وبندهای پنهان و درستی گزارش ها را بیان می کنند.
 
دوشنبه12 اسفند 1387 ـ 2 مارس 2002

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]