نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
کورش گلنام

تاریخ ایران بسیار پر فراز و نشیب و در بر گیرنده رویدادهای فروانی بوده است که کشور گشایی ها، جنگ ها و در گیری هایی که گاه سالیانی  به دراز کشیده است، پیروزی ها و شکست هایی گاه بسیار تلخ و سرنوشت ساز را در بر می گیرد. ایران که بنا بر موقعیت مهم ارتباطی/تجاری، گوناگونی در طبیعت و ثروت سرشار، همیشه مورد آز و یورش قوم ها و کشورهای گوناگون دیگر بوده است، بزرگترین آسیب ها را زمانی دیده است که سازمان سیاسی  حاکم بر آن دست خوش از هم گسیختگی، آشفتگی، آلودگی درونی و بی خردی فرمانروایان بوده است. نیاز است تا با اشاره ای کوتاه به چند رویداد بزرگ تاریخی که سرنوشت مردم ایران را دگرگون کرده، راه پیشرقت ورفاه برآنان بسته و آسیب های جبران ناپذیری برآنان وارد نموده، به خطری که همین اینک ایران وایرانیان را به شکلی جدی تهدید می کند، پرداخته شود تا روشن تر شود که دیوانه سری ها و بی خردی های گروهی ملا، دیروز به رهبری خمینی و امروز یه رهبری علی خامنه ای، همراه با گروه چاپلوسان و چاکران و خود باختگان قدرت، چگونه می تواند امروزسبب ویرانی ای بسا بدتر از گذشته ها و حتا از هم پاشیدگی یک پارچگی ایران  شود.

1 ـ یورش عرب ها به ایران

اگردر قرن هفتم میلادی، خسرو پرویز پادشاه ساسانی که سال هایی دراز را در راه گسترش قلمرو ایران به مرزهای دوران هخامنشی جنگیده ( بیش از 20سال جنگ با رومی هااز سال های 602 م. تا 627 م. که در این راه خود نیز به قتل وغارت دست زده بود)، سپاهیان ایران را چنان فرسوده نمی کرد؛ اگر او درایت بیشتری نشان داده، سیاست درست بکار برده واز سر غرور نامه فرستاده محمد که به دعوی پیامبری پرداخته و او را به اسلام فراخوانده بود، به شکلی تحقیر آمیز پاره نکرده و حکم به دستگیری او نمی داد تا تخم کینه در دل او و عرب های بی چیز وگرسنه تازه مسلمان بکارد و  برای یورش به ایران، که تا پیش از آن جسارت و حتا رویای آن را نیز در سرنداشتند، بهانه ای به دست آنان بدهد، یورشی که بیش از آن که بنا بر باور و جنگ در راه خدا ی آنان باشد بیشتر با وعده غارت و دست یافتن به مال و  غنیمت ها از سرزمین ثروتمند ایران بود؛ اگر روحانیان زرتشتی نیز آلوده قدرت و سود جویی نشده و از مرز باورهای دینی خود فراتر نمی رفتند، بدتر از همه اگر درست در آن هنگامه، اختلاف های خانوادگی در خاندان پادشاهی بر سر جانشینی خسرو پرویز که بیمار شده بود، یالا نگرقته و او به دست پسرش شیرویه کشته نمی شد(که خود داستانی است پر اشک وآه) و نبرد بر سر قدرت، وضع ایران را آشفته تر از آن چه که بود نمی کرد، شاید سرنوشت ایران به شکلی دیگر رقم خورده وما گرقتار یکی از ویران کننده ترین رویدادهای تاریخی و تسلط اسلام بر ایران نمی شدیم تا 13 سده، راه هر گونه پیشرفت وترقی بر ما بسته شده وایرانیان چنین دستخوش تنبلی در اندیشه، کنکاش و جستجو شده و خود را به دست خرافه های دینی/مذهبی سپرده و به جایی برسند که امروز رسیده و آه و فریاد از درد و رنج ستم، زورگویی، دروغ گویی سرافکندگی و پشیمانی، از دل بیشترین شمار شکننده ایرانیان برآید! شگقت انگیز است که دروغ سازان تاریخی این دروغ رسوا را ساخته اند که محمد مرگ خسرو پرویز را پیش گویی نموده بود! ریشه و بنیان این "بندگان خدا" از روز نخست بر دروغ گویی وشایعه سازی بنا شده است. امروز همه مردم ایران وجهان شاهد هستند که  حکومت ولایت فقیه اسلامی چگونه به کارخانه دروغ سازی ودروغ پراکنی و ریا کاری مبدل شده است. در قرن بیست ویکم با چنین پیشرقت ها در دانش واندیشه بشر، چه دروغ ها که در باره خمینی وخامنه ای نساخته اند! داستان مسخره تولد خامنه ای و یا علی گفتن او به هنگام تولداز زبان یکی از ملایان مرید و جبره خواراو (آخوند سعیدی در قم)را شنیده اید که چگونه مضحکه عالم شد و خامنه ای با سکوت خود در باره این دروغ پردازی شگف انگیز که با هیج دانش و خرد و منطقی هم ساز نمی تواند باشد، آن را تایید کرد! در 13 سده پس از پیدایش اسلام نیز به همین سبک وسیاق فراوان از این گونه داستان های دروغین در باره امامان و ییامبران و زیازتگاه های بی ریشه و بی پیشه ساخته، در میان مسلمانان باورمند وساده دل پراکنده و آنان را از اندیشدن، پرسش، کوشش وکنکاش باز داشته و چنین در تاریکی وسیاهی فرو کشیده و در هم پیچیده اند.

 2 ـ یورش مغول ها به ایران

اگر نتوان گفت که یورش مغول ها به ایران در شش قرن پس از بورش عرب ها (سال 1221 م.)تنها بر سر بی درایتی سلطان محمد خوارزمشاه بوده است که با دستوری به حاکم  شهر مرزی ایران"اترار" برای کشتن کاروان بارزگانان مغولی و غارت آن چه در کاروان بود(البته با تحریک همین حاکم)و بدتر از آن قتل فرستادگانی که چنگیز پس از آگاهی از ماجرا با خواست دستگیری و تحویل حاکم اترار دوباره راهی ایران کرده بود، دست کم می توان آن را به عنوان یکی از انگیزه ها ویا تنها انگیزه ای به شمار آوردکه یورش وجشیانه مغول ها به ایران را سال ها جلو انداخت و حس انتقام جویی چنگیز را چنان بر انگیخت که سوگند خورد جوی های خون در ایران براه اندازد و چنین نیز کرد. چنگپز که خود جنگ آوری بسیار دلیر ولی خونریز و وحشی بود و در اندک مدت مرزهای سرزمین های زیر مهمیزش به مرزهای امپراتوری آن زمان ایران رسیده بود، دیر یا زود پنحه در پنحه ایران افکنده و با ایران در گیر می شد. سخن بر سر آن است که اگر حاکم با درایت وخردمندی در ایران بود که به گرد آوری اخبار دقیق پرداخته، از تحریک دشمنان به ویژه خلیفه عباسی آگاهی درست به دست می آورد و دیگر انگیزه ها از آن میان توسعه و قدرت خواهی  چنگیز، هم چنین نیروی ویرانگر و خونریز سپاهیان او را درست ارزیابی می کرد، شاید می توانست سرنوشت ایران را دگرگون کرده، آن همه ویرانی ببار نیامده وبنا به گقته تاریخ شناسان بیش از یک ملیون تن از مردم ایران قربانی نمی شدند.

 3 ـ درگیری ها با روسیه واز دست رقتن بخش بزرگی از خاک ایران

درگیری با روسیه تزاری با سوء استفاده روس ها از سستی ونادانی حکومت آن زمان ایران همراه با دخالت بی جای ملایان در کار سیاست و فتوای جهاد آنان علیه"کفار روس" و ترس و جبن فتحعلی شاه از آنان، کار خود را نمود. ایران پس از چندین سال درگیری و با وجود رشادت ودلیری فراوان عباس میرزا که در درگیری های آغازین روس ها را شکست داده ولی به سبب وضع آشفته درونی، سستی و بی تدبیری حکومت که تکیه اش بر بیگانگانی بودچون فرانسه و انگلیس که در میدان آشفته ایران آن روز، هم آورد روسیه بوذه و هریک در پی سود خود ایران را به میدان تاخت وتاز و زد و بندخود مبدل نموده بودند، سرانجام شکست هایی سخت خورده و محبور به تن دادن به دو پیمان نامه ننگین گلستان(1192 ش. برابر با 1813 م.) و ترکمانچا ی (۱اسفند 1206 برابر با 21 فوریه ۱۸۲۸)شد که بنا بر آن بخش های گسترده ای از شمال ایران از پیکر ایران جدا و در اختیار روس ها قرار گرفته وایران از حق کشتی رانی در دریای مازندران محروم گشته و گذشته از تعهد به دادن باج و خراجی سنگین به روس ها، بازار تجاری ایران را نیز دربست در اختیار آنان نهاد.(همآن کاری که امروزحکومت اسلامی به شکل پنهانی وریا کارانه چه در برابر روس ها وچه در برابر چینی ها انجام داده، اقتصاد ایران را نابود وپول ایران را به همآن"کاغذ پاره" آشنای همه تبدیل نموده ولی نامش را"اقتدار نظام" نهاده است!).

در دوران پس از آن نیز رویدادهای تلخ دیگری به سبب نابخردی وسستی حکومت ایران رخ داد که یکی جدایی قطعی بخش بسیار مهم دیگری از پیکر ایران یعنی افغانستان با قلدری وتوطئه های همین کشورها به ویژه انگلستان به سال 1856 م./1235 خورشیدی و دیگری در دوران محمد رضا شاه در 14اوت 1971  که در پی سازشی با انگلستان، بحرین  به عنوان آخرین بخش تا به امروز، از خاک ایران جدا شد.

بی خردی، نابسامانی و سستی در اداره کشور و خود بزرگ بینی حاکمان از اصلی ترین انگیزه های همه این رویدادهای تلخ تاریخ ایران بوده است و نمی توان تنها برتوطئه وسود جویی استعمارگران تکیه نموداگر چه آن سودجویی ها و فتنه گری ها نیز اثر ویژه خود را در رویدادهای تلخ ایران داشته است.

و اینک

اینک نیز ایران در چنگال شماری بی خرد و ذوب شده در قدرت است که اندک اهمیتی به آینده ایران نمی دهند وبا وجود همه هیاهوی کر گننده و بزرگ گویی وبزرگ نمایی ها، دچار سستی و آشفتگی دهشتناکی هستند. ایران زیر فرمانروایی مافیایی ملایان و اوباش آدمکشی که پیرامون خود گرد آورده اند، بیماری است با اقتصادی کم نفس، پولی بی ارزش و آلودگی، دروغ گویی، ریا کاری و ویرانی فرهنگی ای نادر و نمونه وار. لاف و گزاف گویی ها مرزی ندارد. آن چنان از قدرت خود سخن می گویند و چنان آمارهای بی پایه ای از زبان رهبر کودتا ورئیس جمهور قلابی او بیان می شود که در چهان ودر تاریخ مانند ندارد. حکومتی که توان خاموش کردن یک آتش سوزی در جنگل را ندارد و مردم عادی محل باید با آوردن آب وسیله سطل و دیگ و قابلمه به چنگ آتش بروند و در این سال های شوم ده ها هزار هکتار از جنگل های ایران نابود شده است، ادعای فن آوری بمب هسته ای و توانایی رویارویی با جهان را دارد! جکومتی که ازگرد آمدن آزاد 40 ـ 50 تن در خیابان دچار تب مرگ شده و با همه ابزار سرکوب خود وحشیانه تر از مغول ها به آنان هجوم می آورد وهیچ مرز انسانی برای خود نمی شناسد؛ حکومتی که زندانیان بی پناه  حتا باورمندان گذشته خودرا، سرداران سپاه ویا فرزندان خانواده شهیدان که یک عمر است زیر بیرق شهادت آنان ریاکارانه سینه می زند و مغز شویی می کند را از دم تیغ تبه کاری های خود گذرانده و در زندان بدترین شکنجه ها بر آنان روا می دارد، ادعای توانایی، راستی، درستی، مهر ورزی و عدالت می کند! بروید نامه روح الله زم فرزند حجت الاسلام زم مدیر کل پیشین حوزه هنری اسلامی را بخوانید(1). نگاهی نیز به وضع دکتر مهدی خزعلی که امروز 44 روز است با دست و دندانی آسیب دیده در اعتصاب غذا است  بیاندازیم. کار نادرست اینان که از باورمندان حکومت بوده اند، چه بوده است؟  این حکومت در رذالت، پرونده سازی، دروغ بردازی زیر سایه رهبر دروغین و تبه کار، هیچ مرزی نمی شناسد. نگارنده تردید ندارد که شمار فراوانی در ارتش، سپاه، بسیج  و دیگر ارگان های وابسته حکومت حتا در زندان ها هستند که نمی توانند چشم بر زندگی در پیرامون خود و دروغ پردازی های شبانه روز رهبر حکومت و دولت و مجلس دست نشانده او بسته و مرتب خود را به خواب بزنند. آن ها خود به خوبی شاهد فرمایشی بودن تظاهرات و بیزاری مردم از حکومت هستند. شمار زیادی در این نیروها چشم براه مجالی هستند تا آشکارا به مردم بپیوندند. آن ها که در جریان کارها بوده و اندک شرافتی دارند به خوبی می دانند که زیر پای حکومت خالی است و اگر جنگی در بگیرد نخستین کسانی که یگریزند همین دو باند ماقیایی حاکم و بیش از همه خود خامنه ای و خاندانش هستند.

اینک شکست در همه زمینه ها، فشار تحریم های جهانی، منزوی شدن ایران، فروپاشی به زودی در راه بشار اسد، که بریدن دست راست حکومت در منطقه است و ترس از خیزش دوباره مردم و هراس از یورش نظامی کار را به جایی رسانده است که حکومت آشکارا می گوید "ما تروریست هستیم" تا به خیال خود حهانیان را از بمب گذاری ها و جنایت کاری های خود به هراساند. در کجای چهان تا کنون شنیده شده که سفیر کشوری در کشور ی دیگر سخنان بی خردانه ای چون سفیر حکومت اسلامی در روسیه بر زبان آورد که"ما در سراسر جهان قادریم به امریکا ضربه بزنیم"! آیا این سخنان جز اعتراف یه تروریست بودن چیز دیگری است؟ 

سخنان علی خامنه ای در نماز آدینه دو هفته پیش که در آن نه تنها بر پشتیبانی خود وحکومت از همه کسانی که در سراسر حهان علیه اسرائیل اقدام کنند تاکید نمود و نه تنها هم زمان جهان را تهدید نمود وگفت"ما هم تهدیدهایی داریم که به وقت خود اعمال خواهیم کرد" که به بمب گذاران نیز علامت داد که بمب گذاری و ترورهای خود را در کشورهای گوناگون که بی گمان از مدت ها پیش با یاری سفارت خانه ها و یا بهتر لانه های جاسوسی و آتش افروزی خود برنامه ریزی کرده بودند، آغاز کنند. دیدیم که فورن این ترور وبمب گذاری ها درست علیه اسراییلی ها در تایلند و هند انجام گرفت و در گرجستان  لو رفته و نتوانست احرا شود. خوشیختانه این تروریست های ایرانی بزرگترین آسیب را خود دیده و سه تن از انان تا کنون در تایلند گرفتار شده و نام تروریست های فراری دیگر نیز افشا و بر ملا شده است. امروز نیز اعلام شد که یک گروه تروریستی سپاه پاسداران در جمهوری آذربایحان کشف ومتلاشی و شماری بازداشت شده اند. خبر از این قرار است:

"وزارت امنيت ملی آذربايجان اعلام کرد يک باند سازمان يافته تروريستی مرتبط با سپاه پاسداران که قصد ترور شهروندان خارجی مقيم آذربايجان، همچنين استفاده از مواد انفجاری برای عمليات تروريستی در اين کشور داشته اند را متلاشی و اعضای آن را بازداشت کرده است......... اين دومين مورد طی يک ماه گذشته است که دولت جمهوری آذربايجان از کشف و بازداشت گروههای تروريستی مرتبط با ايران در خاک آذربايجان خبر می دهد." وب سایت رادیو فردا، 3 اسفند 1390
 

چند نکته با اهمیت

در این میان چند نکته دارای اهمیت است:

ـ ترورها همه در کشورهای آسیایی انجام یافته است که چندان کنترل سختی ندارند و حکومت اسلامی امکان هایی بیشتر و دستی بازتر داشته است.

ـ همین امر نشان دهنده این است که آمد و شد تروربست های حکومت به غرب سخت تر شده، نام های منتشر شده تروریست هاو آدمکشان اسلامی از آن میان شماری از فرماندهان نظامی/انتظامی ایران، سرکردگان سپاه پاسداران و بخش برون مرزی آن سپاه قدس و شماری از تروریست های خزب الله در لیست تحریم شدگان که بیرون از مرز ها به ویزه در کشورهای غربی دیده شوند دستگیر می شوند، کنترل بیشتر سفارت خانه های آتش افروز حکومت و تنگ تر شدن میدان مانور آن ها، ترس از لو رفتن و رسوایی شبیه آن چه در کانادا پیش آمد که ضریه سنگین وخرد کننده ای بر رهبر وحکومت اسلامی وارد کرد، بسیار کارساز بوده و کار بمب گذاری و ترور حکومت اسلامی در غرب را بسیار سخت تر کرده است و او را به سوی شرق آسیا و کشورهای نزدیک تر و هم جوار در آسیا که ماهیت حکومت  را به خوبی دریافته و اجازه تبلیغ و خرابکاری به دست پروردگان وتروریست هایش را نداده و اماده هم کاری با غرب برای نابودی حکومت اسلامی هستند، روی آورده است.

ـ کشورهای شرق آسیا نه تهدید و دشمنی با حکومت اسلامی داشته، نه جزو ناتو و یا هم پیمان با غرب و امریکا بوده اند.

ـ میلیون ها مسلمان در این کشورها به سر می برند که  بخشی از جامعه این کشورها هستند که خود ده ها گرفتاری داشته و به زحمت روزگار می گذرانند. این مورد ها اندک اهمیتی برای حکومت اسلامی نداشته و ندارد.

  ـ شکست در انجام ترورها چه در کانادا، چه در تایلند و هند و گرحستان و آدربایحان نشان می دهد که حتا شبکه ها و ماشین ترور و آدم کشی حکومت نیز ضربه های اساسی خورده وبا وجود همه ادعا ها و تبلیغ ها، کارایی گذشته را نداشته و نخواهد داشت.

ـ همه کوشش های حکومت در راستای ترور و آدمکشی در برون مرز جز رسوایی بیشتر سودی نداشته است. این رسوایی ها چنان بالا گرفته است و حکومت در این زمینه با توجه به گرفتار شدن آدمکشان خود و انبوه سند ومدرک های به دست آمده چنان در تنگنا قرار گرفته است که دیگر آشکارا خود، خود را تروریست و پشتیبان ترور می نامد.
 

تشابه در بمب گذاری ها؟!

ـ بک نکته بسیار پر اهمیت دیگر تشابه بمب گذاری ها(چسباندن بمب به بدنه ویا زیر خودرو ) با ترور به اصطلاح دانسمندان اتمی حکومت است. آیا آن ترورها وسیله خود حمهوری اسلامی انجام نگرفت تا کسانی را که آگاهی های حساسی در باره برنامه های اتمی حکومت داشته و علیه کودتای انتخاباتی بودند، از میان بردارد؟ آیا این انگیزه برنامه ریزی ترور ها در برون مرز نبود که اگر افشا شد چون همیشه مظلوم نمایی نموده و بگویند:ما خود قربانی ترور هستیم!ایا بی انگیزه بود که آن همه هیاهو به راه انداخته وبه سازمان مللی که ورق پاره صادر می کند شکایت برده وآمریکا واسرائیل را متهم نمودند؟

راستی چه کسی مسئول مرک چندین سردار سپاه است که در یک ماه و اندی گذشته  به مرگی ناگهانی و مشکوک در گذشتند و گفته می شود که مخالف کودتا و رفتار خامنه ای بوده اند؟ آنان را نیز اسرائیل وآمریکا از میان برداشته است؟ آیا در زندان های رژیم این اسرائیل و آمریکا هستند که حتا وایستگان پیشین این نظام را شکنجه داده، سر آنان را بیست بار در توالت پر از مدفوع فرو برده و به مقعد آنان شوک الکتریکی وارد می کند تا اقرار به آنچه که می خواهند نمایند؟
 

امید و آرزوها

همه امید ما به جوانان آینده ساز ایران است که نشان داده اند دارای درایت وهوش مندی فراوانی هستند. امیدوار باشیم که حاکمان بی خرد وتبه کار امروز، ایران را به آتش جنگی خانمان سوز که پایانش از هم اکنون روشن است، گرفتار نکنند. امیدوار باشیم که آن نیروی نظامی شرافتمند ایرانی، به یاری مردم بر خاسته و نگذارد ایران وسیله دیوانه سری های مشتی ملای آدم خوار، گرفتار ویرانی و از هم پاشیدگی شود. خامنه ای، دولت و مجلس دست نشانده او در همه زمینه ها شکست خورده و بازنده اند. دیگر حتا حماس و حزب الله هم در اندیشه آینده خود و دوری از حکومت اسلامی هستند. بشار اسد نیز که در حال دود شدن است. نباید اجازه داد که دیوانگان آدم خوار در حکومت اسلامی با نابودی همیشگی وتاریخی خود در ایران، مردم و سرزمین ایران را نیز دچار ویرانی واز هم پاشیدگی نمایند. باشد که چنین شود.

 

 

کوروش گلنام

چهار شنبه، 3 اسفند 1390 ـ 22 فوریه 2012

 

پا نویس:

 1 ـ در ندای سبز آزادی   

http://www.irangreenvoice.com/article/2012/feb/18/19685

در بالاترین

http://balatarin.com/permlink/2012/2/18/2931311   

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]