مجلس بی اختیار!
کورش گلنام

دردوران شاه، به مجلس دست ساخته او می گفتیم "مجلس بی اختیار"! ما که در اوان انقلاب جوان، پر شور و مخالف استبداد و خودکامگی بوده و گرایش شدیدی نیز به چپ داشتیم(1)می پنداشتیم اگر شاه سقوط کند، ایران گلستان می شود و در خیال و رویای خودبهشت پس از آن راترسیم می کردیم. ما ارزیابی درستی از جامعه ایران نداشته، با سهل انگاری و خوش بینی های بیش از اندازه، مردم و میزان و گرفتاری آنان در چنگال خرافه های دینی/مذهبی را درست نسنجیده، به شعارها و تهیج ها دامان زده و مجلسیان آن دوران را مهره هایی بی اختیار می دانستیم. البته نه اینکه گزینش های آن دوران درست بوده، نمایندگان مجلس مستقل و گزیده مردم بوده و"بله قربان گو"نبودند، نه چنین نبود ولی هر چه بود مجلس "کودکستان" نبود و شمار بیشتر نمایندگان تحصیل کرده بوده و دست کم آداب سخن گفتن می دانستندو هر بیسواد و ملازده ای با مدرک های قلابی دکتر /مهندس بر کرسی های مجلس تکیه نزده بود. حقیقت را باید گفت چون حقیقت و شفافیت سودآور است وراه گمراهی های بیشتر را بر ما می بندد.

 سی ودو سال پس از آن

اینک سی و دو سال از آن دوران گذشته است. در باره شیوه گزینش ها وصافی هایی که بر سر راه این گزینش ها در جامعه نهاده اند و از میان رفتن همه آزادی های نسبی دوران شاه وحتا آزادی های فردی و خانوادگی و نا امنی ها در جامعه، فراوان گفته، شنیده و نوشته شده شده است. گفتن در باره چاپلوسی، حقارت، سستی و زبونی به اصطلاح مجلس نشینان اسلامی نیز تازه نبوده و همه از آن آگاهند. آن چه بیش از هر چیز آزار دهنده است، یکی ادعاهای پوچ و توخالی  مخالفان دیروز رژیم شاه  و رفتارهای امروز خود آنان است که رژیمی بسیارخودکامه تر و بدتر بر قرار ساخته و دست به خون ریز ی ها و جنایت هایی زده اند که اگر شاه نگون بخت یک هزارم آن را انجام می داد، روشن نیست آخوند های غاصب فرمانروای امروز تا چند سده در باره آن گفته، سینه زده و به آن بهانه کاسبی می کردند!

دیگر موردی که آزاردهنده است و روزی نیست که دلسوزان آن آب وخاک ملا زده از خود پرسش نکنند، بردباری مردم در برابر خودکامگی این سیستم ولایی ضد انسانی است که بنیان درستی نداشته ومردم اگر راه درست مبارزه نهایی  با آن را یافته وهمت کنند، توان ایستادگی نداشته واز هم فرو می پاشد! انگیزه روشن این گفته  هم این است: حکومتی که بنیانش بر دروغ و نیرنگ استوار باشد، هراندازه نیز زور بازو نشان داده دست به خشونت و خون ریزی بزند وادعا های بزرگ کند، ناممکن است که در برابر نیروی ضد حود که بر حق وراستی استوار است، بتواند پایداری کند، به ویژه آن که شمار هوادارانش اندک و از اوباش بوده و مورد بیزاری بیشترین شمار مردم باشند.

دوران گذشته وادعا ها

می باید برای آن گروه از جامعه امروز ایران به ویژه جوانانی که دوران شاه را ندیده و از روزگار گذشته این آقایان کم تر با خبر بوده و در این باره برای مغز شویی ومغشوش کردن حقیقت آن دوران، زیر بمباران هر روزه ساخته های دروغین و نمایش های مسخره رسانه های حکومتی( که ضد ملی اند)قرار دارند، باید روشن ساخت که ملایان حاکم کسانی بوده اند که:

الف: خود را مبارز ضد خودکامگی دوران شاه و آزادی خواه نامیده و در این باره هیاهو های فراوان و کر کننده داشته اند.

اگر سخنان آنان در گذشته دوباره بازخوانی شود، به سادگی می توان با تکیه بر همآن سخنان که گویندگانش فرمانروایان تحمیلی و غاصب امروز هستند، خود آنان را محکوم ورسوا دانست. نمونه، همین علی خامنه ای است با آن همه ادعا های ضد شاه و هیاهوها بر سردیکتاتوری و وابستگی شاه به بیگانگان!  امروز خود او ورژیم سرکوب گرش سرمایه های ایران را به باد داده،  به چین، روسیه، کره شمالی و... باج های فراوان داده و با نادانی و به سبب سیاست های نابخردانه خود  مجبور است برای به دست آوردن توجه و دل دیگر کشورها، نفت و پول و اسلحه مجانی بدهد. آقا درنبود آزادی در دوران شاه چه روزه ها نخوانده، چه سینه ها نزده و چه دروغ ها نبافت ولی  اینک جامعه امروز زیر فرمانروایی ولایت تحمیلی او، نه تنها همآن آزادی های گذشته دوران شاه را ندارد که به هر گونه جنایت و پلیدی نیز آلوده است و نه در دورن و نه در برون مرز ارزش و آبرویی دارد. آخوند خامنه ای دست به چنان جنایت ها زده است که ننگ، نکبت و ویرانی اش برای همیشه در تاریخ و در یاد مردم ایران باقی خواهد ماند. او چنان در خود خواهی و خود کامگی غرق شده است که مردم را از هر گونه آزادی (جز چاپلوسی و کرنش در برابر خود، دروغ پردازی و آلودگی به همه گونه تباهی) محروم نموده و جامعه ایران را به وضعی هزاران برابر بدتر از دوران شاه دچار نموده است. این آزادی خواه قلابی دیروز، امروز متهم به جنایت بر علیه بشریت است و امید است که روزی به محاکمه کشیده شود.

ب: روزی نیست که از خدا، دین وایمان و اینکه دنیا را با عدالت خود از دست"مستکبران" آزاد خواهند ساخت، نگویند وگلو پاره نکنند. اینک مجلس اسلامی به مانند یک کودکستان بزرگسالان است که در هر باره نخست باید نطر بزرگتر وسرپرست خود(رهبر) را جویا شده و بی اجازه او حتا"دو، دو" بازی هم نکنند. اگر در مجلس زیاد شیطنت کرده و شلوغ کاری کنند، رهبر نهیبشان می زندکه : نکنید این کارها را! کودکان بزرگسال خوبی بوده، آرام و مؤدب باشید!   

به این سخنان تازه و شگفت انگیز رئیس دست نشانده وزبون مجلس اسلامی توجه بفرمایید:  

"ما در مجلس گاهي چيزي را تصويب مي‌كنيم، وقتي مي‌فهميم كه نظر رهبري متفاوت است آن را عوض مي‌كنيم و من فكر مي‌كنم اين از  نكات مثبت مجلس هشتم است كه آنجايي كه نظرات رهبري را مي‌فهمد، اجرا مي‌كنند"(2)در انشایش دست نبرده ام.

این دیدگاه حضرت لاریجانی رئیس مجلس اسلامی است! همین چند جمله درستی سخنان همه کسانی را  نشان می دهدکه گفته و می گویندکه مجلس از رئیس تا نماینده، شماری بله قربان گوی بی اختیار هستند که نمایندگی  اشان قلابی و تنها شعبده بازی و مردم فریبی است. آیا چنین مجلس سرسپرده ومفلوکی را می توان جز "مجلس بی اختیار" چیز دیگری نامید؟ وقتی آقایان چنین ذوب در ولایت و خود کامگی یک فرد بی کفایت، ریا کار و ایران بر باد ده شده وبه مشتی بله قربان گو مبدل شده اندکه تنها "نظر رهبری" را به قانون مبدل می کنند، چگونه جرأت می کنند خود را نمایندگان مردم بخوانند؟ اگر تنها دیدگاه های یک فرد مورد توجه بوده و هست چه لزومی به این مجلس با آن همه دبدبه، آن همه هزینه وپر کردن جیب مشتی بله قربان گوی بی اختیار هست؟

این رئیس مفلوک مجلس که از سر خودباختگی نشستن بر چنین جایگاهیبا باد بسیار در گلو سخن می گوید، افتخار می کند که:

"اعتقادم اين است كه، چه در زماني كه در وزارت ارشاد بودم، چه در راديو و تلويزيون، چه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و چه در مجلس؛ بنده نزد خود و خداي خودم احساس مي‌كنم كه نظرات رهبري را بفهمم، عمل مي‌كنم. البته ممكن است زماني من برداشتي داشته باشم و رهبري برداشت ديگري داشته باشند اما وقتي فهميدم كه نظر ايشان فلان است، اصلاح كردم؛ اين مسئله وجود داشته است؛ هم در راديو و تلويزيون ممكن بود، باشد و هم الان..
انسان‌ها تشخيص‌هاي متفاوتي دارند ولي در مسائل پس ازانتخابات يك بخش تصميمات رهبري بود و يك بخش مديريت صحنه، اين دو مقوله يكي نيستند.
" همآن، بی دست بردن در جمله بندی های درخشان آن

آقایان بدانند که نه این مجلس سرسپرده وبازیجه دست ولی فقیه اجباری ونامشروع، قانونی است و ونه مجلس نشینان نمایندگان حقیقی مردم ایران هستند. مجلسیان سر سپرده که در عین خواری و حقارت تسلیم خود خواهی های یک فرد و اوباش وابسته به او شده اند، در آینده باید پاسخ گوی این فرومایگی و شرکت خود در رذالت های ولی فقیه باشند. بدانند که روزگار چنین نمانده ونخواهد ماند.

 

 

کوروش گلنام

سه شنبه،  14تیر 1390 ـ 5 ژوئیه 2011
 

پا نویس:

1 ـ چون تئوری پیشگام و مبارز آن دوران بیش از همه در آن تعریف می شد و چنان نیرومند بود که حتا  تنها سازمان اسلامی و چریکی مطرح آن دوران یعنی سازمان "مجاهدین خلق" که پس از "سازمان چریک های فدایی خلق" پا گرفته بود را نیز دچار دو دستگی و انشعاب نموده و بخشی ازآن  سازمان را به سوی خود جذب نمود که پس از مدتی سازمان کمونیستی"پیکار" نامیده شد. تاثیر داده های تئوری های چپ و کمونیستی حتا در برنامه مبارزاتی و روش بخش مذهبی سازمان مجاهدین اثرویژه خود را  گذارده بود.

2 ـ پیک ایران، 13 تیرماه 1390، 4 ژوئیه2011

   

 

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]