نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
کورش گلنام

می گویند سیاست هنر استفاده از امکان ها است ولی استفاده ار مجال وامکان نیز زمانی بازدهی دارد که گذشته ازداشتن هدفی روشن، از برنامه ریزی درست و همه جانبه ای نیزبرخوردار باشد.

خیزش ها در سه دهه

مردم ایران در سه دهه گذشته برای گرفتن حق وآزادی های پایمال شده خود بارها برخاسته و دست به اعتراض زده ولی با وجود همه رنج ها، خون های ریخته شده و قربانیانی که داده اند، از رسیدن به هدف خود که آزادی از ستم و خود کامگی فرمانفرمایی تبه کاران اسلامی حاکم است، بازمانده است. آخرین نمونه آن، خیزش تاریخی مردم در جنبش سبز بود که حهانیان را شگفت زده نموده و آنان را به تحسین واداشت. همه از سرکوب خونین جبش علیه کودتای انتخاباتی با خبریم. شماری این جنبش تاریخی را پایان یافته می دانند. من بر این دیدگاه نبوده ام زیرا از آغاز نیز جنبش سبز را فوران خشم انباشته شده دیرین مردم دانسته که با احرای کودتای انتخاباتی و دزدیدن رأی مردم، مجال مناسبی برای بروز یافت. بنا بر جنبش سبز در پیوند با خیزش های گذشته بوده و ریشه در آنان داشته است. این جنبش هم چنان در همه لایه های اجتماعی ایران با باورهای گوناگون نفوذ داشته و وجود دارد.

نیروی حنبش سبز

نیرومندی جنبش سبز بوده است که روندی پیش بینی نشده و شگقت انگیزرا در این حکومت پدید آورده و علی خامنه ای را در چنین گردابی گرفتار کرده است. خیزش میلیونی مردم به باند احمدی نژاد فهماند که مردم بیزار از رهبر، حکومت اسلامی و هرچه با آن در پیوند است، هستند. باند رئیس انتصابی دولت کودتا، به زودی درک کرد که برای گریز از بیزاری نیروی خرد کننده"خس و خاشاک"، باید سیاستی دیگر در پیش گرقت که شرح کوشش های ریاکارانه و رسوایی هایی که این باند پس از کودتا ببار آورد، یر همه روشن است.

اکنون هر دو باند مافیایی حکومت به خوبی می دانند که جنبش هم چنان در دل حامعه ایران وجود داشته و زنده است و با توجه به آن چه که در دو سال واندی پس از کودتا نیز پیش آمده و درگیری میان خامنه ای و رئیس دولت کودتاکه هردو باند را رسواتر از گذشته نموده است، چنبش سبز در آینده با نیرو و توانی به مراتب بیشتر و اراده مند تر از گذشته سر برخواهد آورد که هدف این نوشته نیز هست.

حرکتی ملی

اینک یک نمایش انتخاباتی دیگر در پیش است. با توجه به این نکته های مهم که:

*شکاف ها میان دو باند باقی مانده درحکومت روز به روز افزایش یاقته؛
*اصلاح خواهان پبشین نیز خود اینک گرفتار و از حکومت رانده شده و سرانجام برای نخستین بار با مخالفان حکومت که سال ها نمایشی و فرمایشی بودن انتخاب ها و گزینش ها در این حکومت را فریاد کرده بودند، هم نوا شده و انتخابات را تحریم کرده اند؛
*تحریم ها ی جهانی علیه حکومت به مرحله بسیار تعین کننده رسیده و اینک نه تنها بانک مرکزی حکومت را نیز در بر گرقته است که سخن از توافق تحریم نفت ایران نیزبه شکلی بسیارجدی در میان است که اقتصاد در هم شکسته حکومت را به ویرانی کامل خواهد کشاند؛
*وضع بسیار لرزان و شکننده بشار اسد در سوریه که مهمترین هم پیمان حکومت در منطقه است و سرنگونی او، آسیب و ضربه ای هولناک به رهبر و باندهای مافیایی حاکم وارد می کند؛
* انزوای فزاینده حکومت و اینک همکاری آشکار حکومت هایی در منطقه چون عربستان سعودی،امارات، کویت، حتا قطر و بحرین با آمریکا و اروپا برای سخت تر وکشنده تر کردن تحریم ها؛
* آمادگی و تدارک یورش نظامی به حکومت که از خطرناکترین ونابود کننده ترین گزینه ها است؛
* سستی وسردرگمی حکومت که از یک سو برای از سر گیری گفت و گو ها در باره برنامه پنهان اتمی خود که تا کنون ده ها بار به پایان رسیدن آن را اعلام داشته است ، اینک دست به نامه نگاری و التماس زده است و از سوی دیگر با همه توان نظامی برای پنهان نمودن سستی وهراس خود، با هزینه هایی فراوان به رزمایش نظامی در خلیج فارس دست یازیده و بسیار ناشیانه تهدید به بستن تنگه هرمز نموده است. تهدیدی که نه تنها توان اجرای آن را نداشته که اگر نیز بتواند در اندک زمانی نیروهای قلابیش را "پودر" خواهند کرد چون بنیان اساسی ندارند. حتا قرمانده رزمایش ها توان درست شرح رزمایش را ندارد و در مصاحبه های خود، در تفسیر مناسب و درست این رزمایش در می ماند.

یک مجال تاریخی دیگر

انتخابات پیش رو، با توجه به داده های گفته شده، درگیری های درونی دوباند حکومتی، وضعیت بسیار بحرانی در ارتباط های بیرونی حکومت با دیگر کشورها، فروپاشی اقتصادی و بیزاری هرچه بیشتر مردم از حکومت، یک بار دیگر محالی تاریخی را در اختیار مردم ایران قرار اده است تا خود را از بند تبه کاران در حکومت اسلامی رها کنند. اگر همه ما ایرانیان با همکاری همه جانبه، خود دست به کار نشویم، این حکومت ابایی ندارد که ایران را درگیر جنگی خانمان سوز نماید. این حکومت، حکومت دزدان و جانیان است. حکومتی است که برای ریا کاری، مردمانی را که در اثر وضع اقتصادی ناگواری که بر جامعه ایران تحمیل کرده اند، از سر ناچاری دست به سرقت هایی بسیار کوچک، "تخم مرغ دزدی" زده اند، دست وپا می برد ولی در پی گیری دزدی های نجومی"شتر با بار طلا" هر روز یک شیره تازه می سازد تا بر سر مردم مالیده و آنان را سرگرم نماید. دزدی های چند هزار میلیاردی آقایان و"برادران قاچاقچی خودمان" چنان دچار پیچ وتاب های فراوان، پنهان سازی ها، گرو کشی ها وزد وبند ها می شود تا آن که اصل ماجرا گم شود وبتوانند چند نفر از رده خارج شده و یا دردسر ساز را به عنوان متهم اصلی به سیخ بکشند وکار پایان یابد. چاقو که دسته خود را نمی برد! نمی شود که سراغ لانه رهبر مقدس وبرگزیدگان غارتگر او رفت؟ نمی شود که رئیس کمسیون امنیت ملی در مجلس فرمایشی راکه خویش و قوم است دراز کرد و دست وپایش را برید! دست وپا بریدن در مورد مردمان بی پناهی اجرا می شود که قربانی وضع نابسامان ایران در سایه درایت رهبر خود کامه و دیگر غارت گران مافیای حاکم بوده و در هفت آسمان نیز یک ستاره ندارند.

اینک کار شدنی تر است

علی خامنه ای و دولت کودتا قافیه را باخته اند. کار چنان بر حکومت و رهبر قلابی و" مقدس" سخت شده است که همه دستگاه های "با شکوه و معتبر" تبلیغاتی حکومت با پرداختن به داستان های مضحک و دروغین در کوشش ساختن بتی خدا گونه از او شده اند. این کوشش ها چنان رسوا هستند که هر روز شمار بیشتری از فریب خوردگان تا کنونی را نیز از حکومت کنده و دور می کند. درک نمی کنندکه برای اثر بخشی این بازی ها دیگر خیلی دیر شده است. این دستگاه سرکوب، تحاوز، غارت، دروغ، ریا وستم گری با هدایت داهیانه رهبر قلابی به انتهای خود رسیده ودرحال فروپاشی است. بیمار در حال مرگی است با آخرین نفس های بویناک خودکه هیچ دارویی برای نحات او وحود ندارد. مردم باید به نیروی خود که ارتشی بسیار نیرومند تر از ارتش قلابی، اجباری و درهم ریخته رهبر تبه کار است باور کنند. حکومتی که کارش تهمت، دروغ و ریا است وپایگاه مردمی ندارد، رفتنی است.

ای ایرانی ای که نا خواسته در خدمت این حکومت هستی، این مجال را از دست نباید داد. ای نظامی ای که خود را ایرانی می دانی و نمی خواهی ترا به کشتن خواهران وبرادرانت وادار و دستانت را آلوده جنایت های خود نمایند، در هر حا که هستی و هر گونه که خود درست می دانی برای رهایی مردم ومیهن خود به یاری آنان بر خیز تا ایران را از ننگ حکومت ولایی ورسوایی آن رهایی دهیم. انان که می پندارند تنها یک یورش نظامی این حکومت را از میان بر می دارد، هم توان و نیروی خود و مردم را باور ندارند و هم نمی خواهند به ویرانی های جنگی که بی تردید بسیار کوبنده تر وسهمگین تر از جنگ علیه عراق، افغانستان، لیبی خواهد بود، بیاندیشند. جنگ هزاران هزار قربانی، کشته و زخمی ومعلول به حا گذارده و همه زیر ساخت های اساسی میهن ما را نابود می کند. میهن ما در اختیار بیگانگان قرار گرفته وسرنوشت وآینده ما در دست آنان قرار می گیرد. بلوف های حکومت را کسی جدی نمی گیرد چون پوچ و توخالی است. علی خامنه ای موش ترسویی است که به اندازه یک ناخن جنایتکارانی چون صدام وقذافی نیز شهامت ندارد. دور وبرش از مفت خوران مجیز گو و اوباش خالی باشد، گام از گام بر نخواهد داشت. اگر جسارت دارد یک بار تنها بدون برنامه ریزی ریکارانه و در پنهان و از پیش تدارک شده، به میان مردم برود تا حایگاه خود را دریابد.

برای رهایی ایران، از وضع بسیار مناسب پیش آمده تحریم انتخابات، می توان بهترین بهره رابرده و از هم اکنون به برنامه ریزی مناسب با وضع کنونی در ایران دست زد و این امکان را به حرکتی ملی برای رهایی ایران تبدیل کرد. همه ما در هر جا به میزان توان و امکان خود می توانیم به وظیفه ملی خود عمل کنیم

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]