چهره بی پوشش دین اسلام
کورش گلنام

۱- دین اسلام همین است که می بینیم.  چه پیروان مذهب سنی باشند وچه  شیعه، در نگرش به جهان وپیرامون خود تفاوتی ندارند و آنگاه که به قدرت وامکانی دست یابند کار را به جنایت بر علیه بشریت و فاجعه تاریخی می کشانند، زیرا این دستور دین اسلام است که می باید در راه گسترش آن و بر علیه "کفار" جهاد کرد وکشت ویا کشته و"شهید" شد! "شهادت" به کالای ارزان دکان دین داران اسلامی و ملایان اتفاقن بسیار "دنیا پرست" مبدل شده است. رفتار مسلمان سنی را از سوی طالبان در افغانستان، القاعده در پاکستان، افغانستان وعراق،حماس در فلسطین و رفتار حزب الله شیعه را از سوی جنایت کاران حزب الله یا "سربازان گمنام امام زمان"درایران، حزب الله در لبنان و وابستگان به مقتدا صدر و دیگر گروه های بمب گذارشیعه در عراق (هم چون هم دینان سنی خود)دیده ایم. این که در میان پیروان دین اسلام نیز کسانی اهل اندیشه بازتر وبا برخوردهایی نرم تر و انسانی تر وجود دارند، در اصل موضوع  پیروان دین اسلام که در آموزش خود زورگویی، ترویج خشونت، خون ریزی و شهید پروری در راه خدا را بر هر مسلمان"واجب" می داند، دگرگونی ایجاد نمی کند. واژگونه کیش وباورهای مذهبی دیگر، دین اسلام با زور شمشیر وخون وخشونت وآدم کشی وتجاوز فراوان بر جان ومال دیگران گسترش یافت وسراسر تاریخش تابوده همین بوده است. نه تنها ایران باستان این خونریزی وخشونت وتجاوز اسلامی را تجربه کرد که در تاریخی بسیار نزدیک تر به دوران امروز ما، یعنی در دوران فرمانفرمایی صفویه خون ریز و شیعه گردانیدن ایرانیان سنی به زور شمیشر وشکنجه، این خشونت اسلامی را روشن تر وگویا ترتجربه کرده است.  اینک نیز که مردم ایران گرفتارحکومت "تمام عیار"اسلامی شده اند و همه می دانند که چه بر سر مردم، سرزمین وسرمایه های ایران اورده اند! 

ــ 2  بسیارند بی دینان و خدا ناپرستان که پاکدامن و درست کارند بی آن که نه خدایی داشته باشند که از ترس، فرمان بردار امر او باشند و نه نگران آتش جهنم و هراس از "عذاب" وشکنجه دستگاه خدایی در آن دنیا! در حقیقت پاکدامنی، پاکدلی و درست کاری خدا ناپرستان بسیار با ارزش تر از پاکدامنی و درست کاری خدا پرستان است زیرا این دومی از ترس عذاب آن دنیا و آتش جهنم و دیگر بافته ها در باره دنیای پس از مرگ و به امید پاداش است که کوشش می کند درست کار باشد و آن دیگری اصولن بدون  اعتقاد به وجوددنیای پس از مرگ و ترس از جزای پس از مرگ در برابر گناهان و گرفتن پاداش در برابر کارورفتار نیک، چنین می اندیشد و رفتار می کند. بنا بر این پاکدامنی و درست کاری به آن اندازه که به تربیت، آموزش، میزان درک و بینش اجتماعی بستگی دارد به پای بندی وپیروی از باور ها و ایدئولوژی ها(یک نمونه ایدئولوژی کمونیسم) بستگی ندارد.

ــ3 هر چه باورها و یا دین و ایدئولوژی ها در میدان عمل وآزمایش، از خشونت، خون ریزی، زورگویی برای تحمیل دیدگاه وباور خود به دیگران دوری کرده اند موفق تر بوده و پیروان آنان دست کم در میان هم کیشان خود در آرامش بسیار بیشتری زندگی را سپری کرده اند. بی آن که بخواهیم درستی یا نادرستی باوری مذهبی را به میان آوریم، می توان به نمونه هایی اشاره کرد. یکی بودائیسم و پیروان بودا هستند که برای پیش برد باور و اندیشه خودبا خشونت وخون ریزی از اساس مخالف بوده و کاربرد زور وخشونت وخون ریزی در باور آنان وجود ندارد و تا کنون شنیده نشده است که بودائیان با پیروان دیگر آیین ها به جنگ، لشگر کشی، آدم کشی وخون ریزی دست زده باشند.  یک نمونه روشن دیگرکه برای ما ایرانیان بسیار آشناتر وقابل درک تر است اندیشه های پاک وانسانی زرتشت بزرگ و انسان دوستی پیروان او است. شما در اندیشه های زرتشت، آن چنان که اسلام از کفار می گویدوقتل آنان را اگر تسلیم محض اسلام نباشند واجب می داند، جایی نمی بینید که بگوید باید شمشیر کشید و در راه دین وآیین زرتشت دست به کشتار و آدمکشی زد .

در باور مسیحیان و بهائیان نیز جایی برای خونریزی وخشونت وجود ندارد. شما ببینید حکومت اسلامی که یک بند از خدا وآیین خدایی می گوید چه بلایی به روز بهائیان در ایران آورده است! اگر تا دیروز و پیش از این آنان را مورد اذیت وآزار قرار می داد و برایشان محدودیت های شدید اجتماعی ایجاد می کرد، به گورستان های آنان یورش می برد وقبرهای به خاک خفتگان آنان را از بین می برد اینک با درندگی ویژه خود، حتا به خانه های آنان یورش برده و آنها را ویران می کند. هیج فریاد رسی هم در این حکومت "عدل الهی و امام زمانی" وجود ندارد! کسی نیست که به این دیوانگان درنده ورهبر خود خوانده آنان بگوید : آقا، نخست انسان باش سپس مسلمان!

 ــ 4 جهره بی پوشش دین اسلام همین است که امروز به روشنی آن را می بینیم. داستان ها و افسانه ها در باره مهر ورزی وعدالت دین اسلام چون روز روشن برای همگان آشکار شده است. مسلمان اگر دقیقن به آئینش عمل کند، تنگ چشم وکوته بین و "اسلام محور" می شود به این معنا که دین خود را بالاتر از هر دین وآیین دیگردانسته و اندک مجال وقدرتی بیابد می خواهد به هر ترفند، زور وجنایتی که هست خود را بر دیگران تحمیل کرده و به خیال خود دین ومذهب خود را به سراسر گیتی گسترش دهد! مغز بیمار مسلمان از گونه خامنه ای، مصباح ،ملا عمر، احمدی نژاد و....،که قدرت سخت در دهان آنان مزه کرده است و اینک داعیه خلافت بر جهان خیالی مسلمان شده را دارند، نمی تواند درک کند که راهی که می روند اتفاقن پایان اندیشه خونین و ضد انسانی اسلام آنان را نوید می دهد.

ــ5 کسی نمی تواند دیگری را در باور وپیروی اسلام و یا هر باور دیگری منع کند ولی هر کس باید همه کوشش خود را بکند که دین، باور وایدئولوژی را(ـ هرچه باشد، خواه کمونیسم باشد و خواه ایدئولوژی ای دیگر) از قدرت وحکومت ودولت جدا کند. دین وکیش وآیین، باورهای شحصی هستند. کشور داری و سیاست مداری با منبر وروزه خوانی و یا تحمیل وزورگویی ایدئولوژیکی همآنند آن چه که در کامبوج وبلوک شرق پیشین گذشت و اینک در ایران می گذرد، در یک قالب نمی گنجد. کشور داری به دانش، کارشناسی، برنامه ریزی بر اساس زمینه ها و استعدادهای مالی ومعنوی یک سرزمین نیاز داردو کلید پیشرفتش احترام به همه گونه حق وآزادی مردم و کوشش برای رفاه هر چه بیشتر آنان است و سر وکاری با خودکامگی، پرورش"بله قربان" گو، تکیه بر دعا، نذر، روزه، التماس، "خدا بزرگ است"،"خدا خودش درست می کند" و.. این گونه پندارهای واهی ندارد ! خنده آور ومسخره نیست که در دنیای پیش رفته امروز،بدون توجه به دانش جغرافیایی و هواشناسی و برسی انگیزه های کمبود ریزش باران، مردم بروند " دعای باران" بخوانند تا باران ببارد!

در دنیای امروز دانش، کارشناسی؛ ارزیابی ها وبررسی های علمی و مستند، فن وتکنیک، هم خوانی با تمدن، پیشرفت وآموزش های نوین است که سخن اصلی را گقته و هر کشور ومردمان آن را در بوته آزمایش قرار داده، ارزش آن را نشان داده، سر بلندی ورفاه و یا خفت و پس ماندگی وگرفتاری را برای آنان رقم میزند.

ــ6 مردم ایران دیگر نمی توانند خود را فریب دهند. ما هر چه می کشیم از اسلام است. این دین، مردمان با سواد و با درک و اندیشه مستقل را بر نمی تابد. خون وخشونت، دشمن سازی(کفار) ودشمن خواهی، جهاد و شهید پروری نباشد، این دین کاربردی ندارد. این دین گوسفند هایی را نیاز دارد که مغزشان کار نکند، خود نتوانند راه وچاه خود را تمیز داده و چون کودکان هر چه "امام" و یا "خلیفه ورهیر معظم" می فرماید فرمانبردار بوده، انجام داده و جیک هم نزنند.

ــ7 هر جا که می توانیم به علیه رهبر مقدس زورگو، بیهوده گو،بی کفایت و بی لیاقت واسلام او مبارزه کنیم. اگر همه یک پارچه خواست خود را بیان کرده واراه خود را به رهایی یکبار برای همیشه نشان دهیم، رهبر ودست نشاندگان او چیزی جز همآن"خس وخاشاک" که به دیگران نسبت می دهند، نیستند. شعار مردم آزادی خواه ما نمی تواند "الله و اکبر" باشد واگر شماری از مردم در مبارزه امروز خود سر می دهند، گونه ای "تاکتیک" مبارزه است. شعار واقعی مردم زجر کشیده ایران می باید"رهایی از اسلام" باشد .

اینک ویا راهی که حکومت اسلامی در پیش گرفته است، سخن از بود و نبود ایران و مردم ایران است. بنا بر این با همه توان می بایدپرده های ریا کاری در جامعه را  درید. نگارنده در این روزگار حساس و سرنوشت ساز، این نوشته را تنها پیش درآمدی بر موضوعی مهم و تعین کننده می داند. برجوانان وآینده سازان ایران است که خود بر آن اندیشیده و داوری کنند. راه رهایی ایران و مردم ایران ریشه کن کردن اندیشه های بنیاد گرایی اسلامی است. این دین وسیله بیگانگان و به زور شمشیر و شکنجه بر بیشترین شمار مردم ایران تحمیل شده و آنان نیز که خود به اسلام گرویدند فریب وعده های آن را خوردند.
 

کوروش گلنام

دوشنبه 21 تیر 1389 ـ 12 ژوئیه 2010

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]