دست آورد زیاده گویی ها!
کورش گلنام

سفر رئیس دولت کودتا به آمریکا برای شرکت در گردهمآیی سران کشورها، یک بار دیگر بی خردی، ندانم کاری، نا آشنایی در اندازه ای اندک به زبان دیپلماسی و در نتیجه بی ادبی ها و زیاده گویی های شرم آور او را دربرابر جهانیان به نمایش گذارد. فریب کاری و ژاژخایی او اندازه ندارد.

چرا ؟

چرا این آدم بی خرد وبیهوده گو تا این اندازه دوست دار شرکت در چنین گرد همآیی هایی است در حالی که بیشتر برای "صندلی های خالی" روزه خوانی کرده، کسی او را جدی نگرفته ودوری و بیزاری خود از او را به شیوه های گوناگون از آن میان همین نبودن درسالن و یا نماندن و ترک آن به هنگام یاوه گویی های او، نشان می دهند؟

الف ـ یکی از انگیزه های روشن چنین نابخردی ها از سوی او، عقده و شهوت به شهرت و جاه طلبی است. او می پذیرد که همه ناسزایش بدهند ولی تصویرش را به بهای هدر دادن سرمایه های مردم ایران، در نشریه ها منتشر و یا در تلویزونی نشان دهند. گاه می توان دید که این آدم، خلاف دهان گنده گوی خود تا چه اندازه کوچک وخوار است. به شو آخر شب های تلویزیون های غرب به ویژه آمریکا وتمسخر در جهان تبدیل شده است ولی چون درک و شخصیت اجتماعی درستی ندارد، نمی فهمد که تا چه اندازه چهره زشت وشرم آوری در میان جهانیان دارد. اگر هم اندکی درک کند، ندید گرفته و یا خود را به راهی دیگر می زند.

ب ـ انگیزه دیگر که بسیار مهم است، ایجاد شلوغی وفتنه گری برای گمراه کردن دیگران از توجه به وضع اسفبار وفاجعه آمیزی است که همراه با رهبر و دیگر کودتاچیان قلدربرای مردم وسرزمین ایران به وجود آورده اند. او با این هیاهو ها و بافته های خیالی و دروغ پردازی ها و واژگونه گویی ها به پندار خود می خواهداز زیر بار مسئولیت رفتار ها و کارهای فاجعه بارخود، رهبروباندهای وابسته، شانه خالی کند. هیاهو می کند که در باره مشکل ها و گرفتاری های مردم ایران مورد پرسش قرار نگیرد وآن ها را پنهان کند. برنامه سفر به لبنان نیز، هم از این زاویه قابل فهم است و هم دامن زدن به آتش افروزی، سنگ اندازی در راه صلح در منطقه و اگر امکانی باشد، بپا کردن جنگ تازه ای درمنطقه تا شکست سیاست ها جهانی، تحریم ها وخرابی هایی که درنتیجه آن درایران ببار آمده است را پوشش دهند. آن چه در مورد این رئیس دولت کودتایی جالب تر است، این است که حتا برنامه ریزی برای ایجاد این هیاهوها نیز ثمره کار و کوشش اندیشه خود او هم نیست و پشت آن می توان چهره مشایی و یا ناپاک تر وناراست تراز او، ثمره هاشمی را دید.

پ ـ نکته سومی که در این باره می توان به میان آورد واین نیز به نوبه خود از سر چشمه های مهم فتنه گری ها و سر در گمی های حکومت اسلامی و از ویژگی های بارز آن است، دشمنی سردمداران این حکومت با تمدن وپیشرفت بشری و درماندگی در برابر آن است. بی سبب نیست که در این چند سال گذشته با روشنی ای بیش از گذشته، آزادی های اجتماعی و فرهنگ و تمدن غرب را مورد یورش قرار داده و با بزرگ ترین دست آورد آن یعنی "دموکراسی"که نتیجه سده ها درگیری وخونریزی، کوشش ها و جان فشانی های اهل اندیشه ومردمان در کشورهای گوناگون غرب بوده است، به مبارزه ودشمنی ای کور، بیهوده و بی سرانجام بر خاسته اند.

چه دست آوردهایی؟

دست آوردهای رفتار نابخردانه وخیال پردازی های کودکانه رئیس دولت کودتا در نشست سازمان ملل از آن میان بحث تمسخر آمیز رهبری جهان، تحریم های سخت تر و بیشتر است که چنان آشکار است که بی نیاز ار تفسیر است.

تحریم هشت مقام حکومتی (که دیری نخواهد پایید که دیگر کشورها نیز ازآن پیروی کنند همآن گونه که هلند چنین کرده و اتحادیه اروپانیز در همین روزها انجام آن را به بحث می گذارد)، که بی گمان در آینده بر شمار آنان افزوده خواهد شد؛ دیگر تحریم های سیاسی و سخت تر شدن سفر دیپلمات ها وفرستادگان حکومتی(که خواست اصلی و همیشگی شماری از کوشندگان در رابطه با تحریم ها بوده است)؛ تنگ تر کردن دایره تحریم های تجاری، اقتصادی و در یک واژه بهم ریختگی و آشفتگی بیشتر وضع اقتصادی و ارزی در ایران تنها بخشی از این دست آوردهای بزرگ سفر رئیس جمهور کودتا به آمریکا و سخنرانی در سازمان ملل برای صندلی های خالی و مصاحبه ها و دروغ پردازی های همیشگی او در آن جا است. بخش دیگر این دست آوردها، دامن زدن بیشتر به درگیری های درون حکومت است.

بالا گرفتن دامنه در گیری های درونی

آینده تاریک و مبهمی که حکومت برای وابستگان به خود به وجود آورده است به ویژه پس از انجام کودتا، به افزایش ریزش ها در حکومت و بالا گرفتن ایده فرار وگریز و دوری از حکومت دامن زده است. در گیری های درونی وتهمت زدن ها به یکدیگر درحکومت که به دخالت و پند و اندرز چندین و چند باره و بی اثررهبرخودخوانده منجر شده است، دیگر پنهان شدنی نیست ودر جامعه بروز بیرونی و گسترده یافته است.جدایی سه دیپلمات ایرانی در سه سفارت خانه حکومت تنها بازتاب اندکی از این ریزش ها است و شگفتی های بیشتری در راه خواهد بود.

خشم روزافزون

آیا بیهوده است که سخنان رئیس دست نشانده و کودتایی دولت، هر روز بی ادبانه تر و گستاخانه تر شده و خلاف آن چه که به غرب نسبت می دهد، خود و رهبر و باندهای وابسته به او، روز به روز عصبی تر و سردرگم تر می شوند؟ با وجود لشگری که او همراه خود به آمریکا برد(نیاز بود که شماری در سالن های سخنرانی باشند که برای او دست زده و تشویق کنند)، با وجود میلیون ها دلار هزینه که برای تبلیغ نابخردی های خود وحکومت از کیسه مردم به هدر داده و هفت روز بیهوده در "آمریکای جهان خوار" ماندو آن مضحکه ها را به وجود آورد، شکست خورده و وامانده تر به ایران بازگشت و فورن نیز اثر شکست سفر او با تحریم های تازه ترو این بار با تحریم شماری از مقام های حکومت به اتهام جنایت، که در گونه خودتا کنون بی پیشینه بوده است، آشکار شد.

ولی پرسش دیگری نیز در میان است. آیا سفر هفت روزه او تنها برای تبلیغ وهیاهو بود؟ تاریخ در آینده نشان خواهد داد که حکومت اسلامی، به ویژه رهبرو شخص او کوشش بسیار کرده اند(وهم چنان می کنند) که شاید آمریکایی ها را به دادن امتیازهایی در گفت وگو واداشته تا به خیال خود اگر بتوانند آبرومندانه از این تنگنا رها شده و پنهانی تسلیم شوند.

ژاژخایی ها و دریدگی های شدید رئیس جمهور دست نشانده وکودتایی پس از بازگشت از آمریکا، نشان می دهد که کوشش های پشت پرده او وسیله لابی ها به جایی نرسیده، تیر او به سنگ خورده وبا شکست و سرافکندگی او را بر گردانده اند. می توان لحن گفته های او در باره اهمیت سازمان ملل، شورای امنیت در روزهای نخست سفر به آمریکا به ویژه در دیداربا دبیر کل سازمان ملل و التماس به اوباما برای گفت وگو با خودرا در ان جابا آن چه که پس از بازگشت به ایران در این باره بر زبان آورد را سنجید تا میزان دورویی، زیاده گویی وچرخش فراوان او را در گفتار دید؟ با وجود انتشار سخنان ومصاحبه های پی در پی او در آمریکا و وجودفیلم این سخنان، او پس از بازگشت حتا در باره این گفته های خود نیز گزارش های دروغ به مردم داد و با بی پروایی چاشنی گفته های گستاخانه خود را چند برابر بیشتر نمود. این نیز چشم داشت بیهوده ای بوده است که کسی پنداشته باشد که چنین آدم نیرنگ باز و دروغ پرداز و شکست خورده ای، درباره کوشش های پشت پرده و نشست های پنهانی ای که با آمریکایی هاداشته است، واژه ای بر زبان آورد؟

به راستی این سیاست های ویرانگر تا کجا دنبال شده و این حکومت چگونه می خواهد با تکیه بر زور ودروغ و با چنین آشفتگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به زندگی خود ادامه دهد؟ تا چه زمانی مردم ایران باید بهای سنگین زیاده گویی ها و نابخردی های این حکومت را بپردازند؟

بی گمان شرکت کنندگان در جنبش سبز با هشیاری رویدادها را دنبال کرده و برای پی گیری مبارزه خود برای رهایی از فرمانفرمایی این حکوت در تمامیت آن، خود را آماده می کند.
 
 

کوروش گلنام

یکشنبه 18 مهر 1389 ؟10 اکتبر 2010

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]