نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
کورش گلنام

کمتر کسی را می توان یافت که با رویدادهای سیاسی/اجتماعی ایران و ریا کاری های خامنه ای آشنا باشد و در این امر تردید کندکه به منبر رفتن تازه او و از هم اکنون ادعای شرکت گسترده و پرشور مردم در نمایش انتخابات را بر مبنای اطمینان هایی نداند که برای رأی سازی و تقلب گسترده در نمایش پیش رو به او داده اند. البته بی خردی ها، ادعاهای بی پشتوانه بر توانایی ها و تهدیدهای هر روزه حکومت، که گذشته از در پی داشتن  تحریم بانک مرکزی و نفت ایران که هنوز آغاز نشده وضع اقتصاد، تجارت و بازار ایران را در هم ریخته است، گمان یک درگیری نظامی را نیز روز به روز افزون تر نموده  است و روشن نیست که تا دو ماه دیگر چه پیش خواهد آمد.

احتمال ها

نگارنده نه پیش گو است و نه چنین توانایی دارد ولی با پی گیری همیشگی رویدادهای درد انگیز ایران و شناخت از این حکومت ولایی/ مافیایی و تبه کار، دیدگاه های خود را در باره نمایش انتخابات، احتمال ها  و پی آمد های سیاست های کنونی دولت هم چنان پنهان و فریب کار ولایت فقیه تحمیلی که قدرت اصلی را در دست دارد، بیان می دارد.

 وضع امروز حکومت اسلامی در آستانه این انتخابات بسیار مبهم و در همان حال مهم است. موقعیتی که درسی وسه سال گذشته پیشینه نداشته است. آن چه می تواند مورد توجه باشد از قرار زیر است: 

1 ـ گروه اصلاح گرایان پیشین حکومتی برای نخستین بار دلیری کرده و در انتخابات شرکت نداشته و با بیشترین شمار مردم هم نوا شده است.

2 ـ حکومت خودی ها که اینک تنها از ربایندگان رأی مردم و گروه کودتاگران تشکیل شده است، در میان ناباوری به دو باند تشنه به خون یکدیگر مبدل شده اند که نگارنده پیش از این، دید گاه های خود در باره  انگیزه های آن، از آن میان توانایی، گستردگی و اثر گذاری جنبش سبز در ایران و جلب نگاه و توحه شدید جهانیان به سرکوب آزادی ها و بی اعتباری رهبر خودخوانده حکومت در ایران را درنوشته های دیگری به میان آورده است. اینک تنها مسئله کوشش پنهان حکومت برای دست یافتن به بمب اتم در میان نیست و خوشبختانه پایمال ساختن حق انسان ها و قانون های شناخته شده جهانی در ایران نیز هر روز بیشتر به میان آمده است.

3 ـ اکنون هر دو باند به شدت در حال برنامه ریزی برای پیروزی در نمایش پیش رو هستند. روشن است که باند مافیایی علی خامنه ای دست بالا را خواهد داشت.

باند دولت کودتا می خواهد اکثریت مجلس فرمایشی را در اختیار بگیرد تا بتواند با خیالی آسوده وبی مزاحمتی که امروز مجلس به خواست رهبر وباند او برای او ایجاد می کند، کار خود را به پیش برد. ولی با توجه به وضع موحود و برتری باند خامنه ای چنین امری ناشدنی می نماید.

4 ـ یکی از شگرد های هر دو باند در این نمایش، پنهان کردن برنامه های خود از رقیب و کوشش برای فریب او تا آخرین دقیقه ها خواهد بود.

ـ برای نمونه در میان شگفتی، یک باره احمدی نژاد به وزارت اطلاعات رفته و از وزارت خانه وزیری بازدید می نماید که بر سر بر کناری وزیر آن، درگیریش را با باند خامنه ای آغاز نمود. برخوردی که برای او شکست تلخ وخرد کننده ای را نیز در پی داشت. شکستی که تا همین بازدید تازه او از این وزارت خانه ونشست وگفت وگو با مصلحی، از پذیرش آن سر باز می زد. از دید من این گامی است در راه همآن نقشه های پنهان باند او.

ـ باند خامنه ای از سوی دیگر خواهد کوشید تا آن جا که بتواند از رد صلاحیت کاندیدهای باند رقیب خودداری نموده وحتا برای ناظران آن ها در مکان های نمایش رأی گیری تا پایان نمایش، اشکال تراشی جدی ای در کار نیاورد تا برنامه خود را به خوبی وبی تنش در انتخابات اجرا کند.

5 ـ  با شناخت از پیشینه خامنه ای و مافیای وابسته به او و باند رقیب، نمی توان تردید داشت  که میزان شمار رأی ها، قلابی و ساخته شده و آن چه در تلویزیون نیز به نمایش در آید نیز دست کاری و سر هم بندی شده خواهد بود. احتمال گرد آوری نیروهای فرمایشی و ایجاد شلوغی در مکان های گوناگون رأی گیری و فیلم برداری از آن ها و نمایش آن در تلویزیون ها به عنوان شرکت گسترده مردم در تظاهرات از دیگر برنامه ها خواهدبود که اگر انتخابات بی تنش هایی پیش بینی نشده(برای نمونه خیزش دگر بار مردم یا برنامه خرابکاری یکی از دو باند حاکم اگر پی ببرد که بازنده بوده و قافیه را خواهد باخت) پیش رود، از آن بهره خواهند گرفت و همه از این روش ها آگاه هستیم.

6 ـ با توجه به پنهان کاری، ریا کاری، نامردمی و بدون پایگاه بودن هر دو باند کودتا در میان مردم و اهمیت سرنوشت ساز پیروزی در این نمابش برای هر دو باند، نمی توان دقیقن(دقیقا") دریافت وگفت که چه پیش خواهد آمد.

باید توجه داشت که این پیش بینی ها زمانی می تواند در میان باشد که نابخردی های رهبر مقدس و دولت کودتا ایران را در گیر یک جنگ ویران گر نکند. از دید من کسانی که در افزایش تنش ها وخطر درگیر شدن ایران و منطقه در جنگی هراس انگیز ،که بی تردید در هر زمینه بسیار پر هزینه خواهد بود، تنها سود جویی غربی ها را به میان آورده و با درهم آمیختن دیگر مسائلی چون چرا اسرائیل که 200 بمب اتم یا بیش از آن دارد، کسی با او کاری ندارد و...  آتش افروزی ها وتبه کاری های حکومت اسلامی و خطرهای ناشی از وجود این حکومت دروغ پرداز، فریبکار و ضد انسان و تمدن بشری را کم رنگ می کنند، در بهترین و خوش بینانه ترین حالت  تنها خود را فریب داده و خاک در چشم حقیقت می پاشند.

راه رهایی

چه راهی برای رهایی ایران ومردم ایران از فرمانروایی این حکومت ویران گر در برابر ایرانیان وحود دارد ؟

ـ نخست خواست واراده خود مردم برای آزادی است که بی هزینه نخواهد بود.

ـ تنها خود ایرانیان هستند که می توانند خود را از بند این حکومت آزاد سازند. باز هم باید تکرار کرد که هیچ بیگانه ای بی داشتن سود وبهره به ما یاری نخواهد داد.

ـ همیستگی، همکاری وبرنامه ریزی برای به زیر کشیدن حکومت و برای روزهای پس از آن با توجه به تجربه اتقلاب در خود ایران و آن چه در عراق، لیبی، مصر و تونس پیش آمد. اگر از هم اکنون برنامه ریزی درستی حتا برای دوران پس از این حکومت نداشته باشیم با توجه به ویرانی هایی که حکومت اسلامی در ایران ببار آورده و آسیب های سختی که به شیوه های رفتار و بر جسم وروح مردم وارد آورده و تخم دروغ، کینه و نفرتی که در میان گروه ها وقشرهای گوناگون مردم پراکنده، کار بر ایرانیان بسیار سخت خواهد شد.  

ـ سخن درستی است که تنها "تحریم انتخابات" بسنده نیست و باید دست به کار اساسی یرای به زیر کشیدن حکومت زد. تا چه زمانی مردم ایران باید در آتش بی خردی های این حکومت سوخته و شاهد قربانی شدن فرزندان و بر باد رفتن سرمایه های ملی خود باشند؟

ـ  پیشنهاد ها برای اتحاد و همکاری به شرط داشتن ریشه و پایگاه این اتحاد و همراهی ها در ایران، بسیار مناسب ودرست است و می باید از این پشنهادها پشتیبانی نمود و با تکیه به خرد همگانی راه آینده را هموار ساخت.

 

 

کوروش گلنام

آدینه 23 دی 1390 ـ 13 ژانویه 2011

 

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]