منشور ملی و پایه های درست آن
کورش گلنام

مدتی است که منشور و فراخوانی بنام "منشور ملی"(1)در شانزده بند منتشر شده است. من به عنوان یک ایرانی با همه بندهای آمده در این منشور هم خوان بوده و آن را در راستای کوشش های خود در راه رهایی ایران از فرمانروایی نامشروع و ضد انسانی حکومت اسلامی و رسیدن به آزادی مردم ایران ارزیابی می نماید.
برای من روشن نیست که چرا شمار زیادی از کنش گران وکوشندگان در این باره حتا اگر مخالف آن هستند و یا دیدگاه های دیگر ویا انتقادهایی به آن دارند وارد میدان نشده و بدین گونه آن را بایکوت کرده اند! روشن نیست چرا سازمان ها وگروه های گوناگون، جز اندکی، موضع خود را در برابر این فراخوان ومنشور اعلام نمی کنند؟ من خود نیز کمی دیر به این منشور  پرداخته و این کار را براستی می باید زودتر از این انجام می دادم که مجالی نیافتم.
 
انگیزه رفتار مخالفان
از دید من انگیزه شماری از کوشندگان گرامی در عدم برخورد و یا عدم ابراز دیدگاه آشکار خود، چون همیشه این هست که گروه های مشروطه خواه و سلطنت خواه و شخص رضا پهلوی در آن شرکت کرده و سهیم هستند. پرسش ولی از این هم میهنان این است که چرا خود پیشگام نمی شوند و اگر ایرادهایی به این گروه ها دارند و فراخوان آنان را نمی پذیرند، چرا خود منشوری تهیه نمی کنند که بتواند شایسته عنوان"ملی"شود؟
این منشور بر همه آزادی های فردی، اجتماعی، بر عدم تمرکز حکومت، بر به رسمیت شناختن حق و آزادی قوم های گوناگون ایرانی و حق آنان برای انتخاب مسئولان دراداره محلی خود، بر برابری زنان با مردان، بر اصل مهم جدایی "دین از حکومت"(اشتباه نشود نه "از سیاست" چون هیچ کس با هر باوری را نمی توان از کوشش سیاسی جلو گرفت)، بر یک پارچگی ایران، بر مخالفت با اعدام و شکنجه، بر مخالفت با یورش نظامی به ایران و.... نکته های مهم دیگری انگشت نهاده است. آیا نباید پرسید گه چه گیر ونقصی در این منشور هست؟
 
گرفتاری بزرگ
نگارنده بارها بر این نکته تاکید نموده است که: این هنوز از بزرگترین گرفتاری ها و نارسایی ها در میان ما ایرانیان به ویژه در یرون مرز است که تنها  خود، گروه، سازمان و حزب خود را دارای همه حق دانسته و برای مخالف خود، حقی دارا نیستیم. از این دوستان هم میهن باید پرسید مگر همه، ادعای پای بندی به دمکراسی و آزادی خواهی را ندارند؟ مگر همه هر بار بر حق همه افراد بر آزادی در باور و گزینش تاکید نمی کنند؟ پس چگونه است که از هم اکنون منشور و فراخوانی که آن چه را در خود جای داده است همآن است که شمار فراوانی از آنان هر روز بر آن پای می فشارند، تنها به این بهانه که مشروطه خواهان و سلطنت خواهان نیز در آن سهیم هستند، رد کرده و از آن دوری می کنند؟ پس حق و آزادی چنین کسانی که به نظام پادشاهی مشروط و پارلمانی( یا حتا هوادار سیستم پادشاهی مطلقه که امکان بازگشنش به ایران صفر است)، در آینده چه می شود؟ چه پاسخی برای چنین رفتارهایی می توان یافت جز هراس از سخن دیگران؛ جز شوربختانه در جا زدن در بیش از سه دهه پیش!
نگارنده یک بار دیگر بر این نکته تاکید می کند که جمهوری خواه و خوشبختانه در وضع کنونی "مستقل" است ولی با هر ایرانی که در راه آزادی و سربلندی ایران گامی بردارد، هم راه و هم گام خواهد بود. با همین انگیزه است که از این منشور،که بسیار دقیق و با اندیشه ای درست فراهم آمده است، پشتیبانی می نماید.
 
یک ایراد به این منشور
در روزگار امروز تنها ایرادی که من بر این منشور دارم عدم تاکید بر لائیک بودن حکومت آینده ایران با حذف قید واژه"اسلام" به عنوان "دین" مردم ایران در قانون اساسی آینده است. یاید از هم اکنون بر این موضوع تاکید شود تامردم آماده شوند. یک حکومت لائیک نمی تواند هیج قید وصفت دینی را با خود داشته باشد حتا اگر بیشترین شمار مردم، خود را مسلمان بدانند. بسیاری  ار ما ایرانیان " مسلمانان اجباری" بوده و هستیم چون در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده ایم! البته در باورهای  دیگر چون مسیحی، یهودی، زرتشتی و... چنین است ولی در هیچ یک از آن ها آزادی فردچون اسلام از از او گرفته نمی شود که حق بر گشت از دین را ندارد زیرا این کار میتواند پی آمدها و دردسر هایفراوان حتا فرمان مرگ او را به دنبال آورد. کاش امکانی بود تا آماری گرفته شود که چه میزان از مردم ایران با درایت و پس از رسیدن به سن هیجده سالگی که در عرف جهانی، رسیدن به  رشد عقلی انسان برای تصمیم گیری و رهایی از قید و قیمومیت پدر و مادر است، خود تصمصم گرفته اند که مسلمان باشند و یا امروز می خواهند مسلمان به شمار آیند!
 
شفاف بودن
از هم اکنون باید بر شفاف بودن تاکید کرد. اگر مخالف دخالت دین در حکومت هستیم می باید مخالف آوردن واژه "اسلام" و "شرع اسلام" در قانون اساسی آینده ایران باشیم. در بیان اندیشه و دیدگاه خوداز هیچ چیز و هیچ کس نباید هراسی داشت حتا اگر به بهای جان تمام شود. ما باید از تجربه انقلاب مشروطیت و کوشش های بی نتیجه روشنفکران وکنشگران آن دوران(جز میرزا فتحعلی آخوند زاده) برای تطبیق دموکراسی و آزادی غربی تازه آشنای آنان با "شرع اسلام"، آموخته ودرس گرفته باشیم. نباید به سخنان کسانی که این گونه بحث ها و گفته ها را "توهین" به باورهای مردم می دانند اهمیتی داد چون اصل قضیه کاملن واژگونه است و این گونه گفته ها در راه روشنگری و یاز گرداندن ارزش و شخصیت انسانی آنان در امر تصمیم گیری است. کوششی است برای یافتن انگیزه های درماندگی ها و پس ماندگی های ما ایرانیان از چرخه تمدن و پیشرفت جهانی. ایران وایرانی می باید از چنگال خرافه های اسلامی و از جرگه کشورهای اسلامی بیرون آیند تا راه ترقی و پیشرفت حقیقی را بپیمایند.
منشور ملی بر پایه های درستی استوار است. اگر هم مخالف هستید، دست کم آن را خوانده و انگیزه های مخالفت خود را با آن بیان نمایید. از این کار جز سود، ضرری نمی برید.
 
 
کوروش گلنام
چهارشنبه 19 مهر ÷391 ـ 10 اکتبر 2012
 
پا نویس:
1ـ متن منشور ملی:
   

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]