نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
کورش گلنام

ملایان حاکم که امروز دیگر همه باید دانسته باشند که انقلاب مردم ایران برای آزادی را دزدیدند و آن را بنام خود کردند، اکنون می خواهند انقلاب ضد استبدادی مصر وتونس را هم دزدیده و این دو خیزش بزرگ مردم دراین دو سرزمین را نیز ریاکارانه نتیجه سی و دو سال حکومت اسلامی/اجباری خود، که به تبه کاری شهره جهان است، بنمایانند!

همه ما می دانیم که واژه "شرم" برای سران این حکومت معنای خود را کاملن(کاملا")از دست داده و "وقاحت" و "بی شرمی" جای گزین آن شده است. سخنان رهبر خود خوانده کودتاچی و رئیس دولت دست نشانده او در باره بر خاستن و اراده مردمان تونس و مصر برای به دست گرفتن سرنوشت خویش و رسیدن به آزادی وتاکید بر این حق انسانی و قانونی آنان، یک نمونه تازه ولی کاملن شناخته شده ورسوای حکومت اسلامی است. کسانی که خود پس از کودتای انتخاباتی در سرکوب خونین و وحشیانه مردم در اعتراض به ربایش رأی خود، چنان کارنامه"درخشانی" در جنایتکاری از خود به جای گذارده اند که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد، اینک برای همآن خواسته ها در سرزمینی دیگر گلو می درند و ابراز همبستگی می کنند! ریا کاری و وارونه نمایی این تبه کاران مرز و اندازه ای ندارد. در این باره به چند نکته اشاره می شود:

1ـ واژگونه آنچه رهبر خود خوانده و گروه های مافیایی وابسته به او می خواهند وانمود کنند، خیزش، خواست و روش مردم در تونس و مصر نه تنها هیچ تناسب و نزدیکی با خواسته های تبه کاران درحکومت اسلامی ندارد، که بسیار هم سو و هم ساز با اعتراض های مردم ایران به حکومت اسلامی به ویژه پس از کودتای انتخاباتی است.

2 ـ کار هشیارانه و زیرکانه موسوی و کروبی در دعوت مردم ایران به گرد همآیی وتظاهرات در روز 25 بهمن، برای پشتیبانی از مردم مصر وتونس، خامنه ای و باندهای وابسته را دچار سرگیجه نموده و به تنگنایی سخت کشانده است. این حرکت به جا و درست، حکومت اسلامی را در برابر دروغ گویی ها و وارونه نمایی های خود قرار داده است.

3ـ موج دستگیری های چند روز گذشته، اختلال در اینترنت و ماهواره ها و... هزینه های نجومی برای کشاندن شماری از مردم به راه پیمایی فرمایشی و مسخره 22 بهمن، محاصره خانه کروبی و موسوی و بریدن پیوندها ویا ایجاد دردسر وتنگنا در رفت وآمده ها و تماس های آنان، دستگیری کوشندگان و همکاران نزدیک تر به این دو  و....  نشانی دیگری بر ریا کاری و هراس حکومت از گردهمآیی ها و تظاهرات های ضد حکومتی مردم ایران است.

اگر مردم ایران بخواهند

اگر مردم ایران بخواهند از هزینه های فراوانی که تا کنون و در این سی و دو سال در برابر حکومت واپس گرا و درنده خوی اسلامی داده اند بهره نهایی را برده و به آزادی و خواست های خود برسندبه ویژه پس از خیزش تاریخی و میلیونی علیه کودتای انتخاباتی که با ابتکارها، شیوه های نو و همبستگی کم مانند، جهانیان را شگفت زده نمود و تحسین وپشتیبانی همگان را بر انگیخت و برگ تازه و زرینی بر تاریخ مبارزه انسان ها برای آزادی و سربلندی افزود، از همه گونه شایستگی و توانایی بر خوردارهستند. نیروی مردم معترض ایران اگر اینک و در این روزها که در دیگر سرزمین ها چون تونس ومصر مردم بپا خواسته و دیکتاتورها را به زیر کشیده اند، به درستی و با همآن هشیاری و ابتکار از آن بهره گرفته و سدهای ایجاد شده در راه گرد همآیی ها را بشکنند، به خوبی می توانند کار را به پایان برده و خامنه ای و باندهای مافیایی وابسته به او، که هم چون کنه بر مال و قدرت چسبیده وبدین وسیله خون مردم ایران رامی مکند، از اریکه قدرت به زیر کشانده و به سرنوشت حسنی مبارک ها دچار کنند.

مردم امروز خود به خوبی آگاهند که هر چه حکومت بیشتر  به سرکوب و خفقان دست می زند، هر چه بیشتر  بازداشت و شکنجه واعدام می کند، هر چه بیشتر از"فتنه" و"سران فتنه" ای که در حقیقت خود ساخته و پرداخته و در آن گرفتار آمده است، می گوید، نشان ازهراس بیشتر از نیروی فراوان و خرد کننده مردم معترضی دارد که یک سال پیش به ویژه، آن را با هشیاری، ابتکار و همبستگی کم مانند خودبه بهترین شکل به حکومت و جهانیان نشان داده اند.

اگر آن پیش نهاد به کار بسته شود

چنین می نماید که مردم اراده کرده اند که به هر شکل روز 25 بهمن، به پیشنهاد درست و بجای جنابان موسوی و کروبی برای همبستگی با مردم تونس و مصر به خیابان ها بیایند. برنامه ای که از سوی شماری از کوشندگان و آزادی خواهان مصرمورد استقبال وتحسین قرار گرفته  (در باره واکنش تونسی ها آگاهی ندارم) وآنان نیز با درایت پیشنهاد روزی را برای همبستگی با مبارزه مردم ایران با استبداد حاکم داده اند. همین مورد خود به خوبی نشان می دهد که هذیان های رهبر و دست نشاندگان او درحکومت اسلامی در باره مبارزه مردم تونس ومصر با خودکامگی واستبداد وهم سویی آن با حکومت اسلامی، تا چه اندازه بی پایه وفریب کارانه است.

تا کنون پشتیبانی از این راه پیمایی در ایران و بیرون از ایران گسترده و فراوان بوده است و خون تازه ای در رگ جنبش سبز پدید آورده است که بسیار در خور توجه است.

. در این میان کوشندگانی در ایران به مردم پیشنهاد داده اند که هم چون مردمان مصر با آمادگی کامل و برای ماندن در خیابان ها و بازنگشتن به خانه هاتا گرفتن نتیجه نهایی، به خیابان ها بیایند. این کاری بود که در همآن آغاز جنبش سبز و تظاهرات چند میلیونی مردم که حکومت را دچار پریشانی و گسیحتگی کرده بود می بایست انجام می شد. البته روشن است که نگارنده نیز چون کسان دیگری در برون مرز نمی توانستیم برای مردمی که در میدان اصلی مبارزه و در آن سرکوب شدید بودند، تعین تکلیف کنیم. اگر زمانی نیز پیشنهادی داده شده باشد بر مبنای ارزیابی ها از وضع مردم و حکومت و برای مبادله اندیشه بوده است. بر این مورد تاکید شد زیرا داده های پس از کودتا و خیزش مردم نشان داد که وضع حکومت در روزهای آغاز جنبش سبز به قدری خراب و ترس چنان شدید بوده است که حتا آقا و هم کاسگان اودر اندیشه فرار بوده و خود را برای این امرآماده می کرده اند. شوربختانه با عدم برنامه ریزی درست و با آن همه هزینه ها، آن مجال از دست رفت ولی تجربه سنگینی به دست آمد. تجربه ای پر هزینه از این قرارکه: زمانی که حکومت ریاکار اسلامی در تنگنا های سخت قرار می گیرد، هم از سویی نباید به تبه کاران حاکم مجال سازماندهی نیروهای سرکوب گر خود را داد وهم از دیگر سو نباید به وعده های دروغین حکومت کمترین توجهی نشان داده و امیدی بر "اصلاح" وبه سازی آنان بست. سال ها است که کسانی فراوان گفته ونوشته اندکه: حکومتی که زندگی وحیاتش به سرکوب وفشار، بازداشت، شکنجه، اعدام، همه گونه جنایت، خیانت، ریاکاری ودروغ و وارونه سازی گره خورده است و برای دردست داشتن قدرت، از هر گونه آتش افروزی در هر جا که بتواند ابا نداشته و به اندیشه های واپس گرایانه، خرافی، توخالی و بی سرانجام، کینه توزی ونفرت پراکنی در میان مردم ایران ومنطقه با هزینه کردن ازهمه  سرمایه های مادی ومعنوی ایران دامن زده و برای زندگی وجان انسان ها کمترین ارزشی قائل نیست، توان به سازی واصلاح را ندارد. چنین حکومتی با چنین پیشینه ای ازتبه کاری ها، خود بیش از هر کس دیگری می داند که"دگرگونی" و "به سازی" در دستگاه بدنام و آلوده تا مغز استخوانش، چه معنایی می تواند داشته باشد!

مردم تونس ومصر دیکتاتورها را فراری دادند. مردم ایران نیز به خوبی از عهده این کار بر می آیند. اراده مردم بر به دست آوردن آزادی ورهایی از بند ستم گری های حکومت اسلامی، ده ها چون خامنه ای را به گور و جایگاه تاریخی خود خواهد فرستاد. بر این باور داشته باشیم.

 

کوروش گلنام

آدینه 22 بهمن 1389 ـ 11 فوریه 2011

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]